Profily editorov

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., šéfredaktor

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., šéfredaktor

Marián Bernadič promoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (1977), doktorandské štúdium absolvoval na Ústave patologickej fyziológie LF UK (1982), kde postupne prešiel všetkými zaradeniami od asistenta po profesora, od ašpiranta po prednostu ústavu a 1. prodekana LF UK. Popri výučbe medikov všetkých smerov sa venoval študentom v rámci ŠVOČ (predseda Rady ŠVOČ) a diplomantom (predseda štátnicovej komisie pre obhajobu DP). Absolvoval opakovane študijný pobyt na Univerzite degliu studi di Parma, prednášal na desiatkach domácich a zahraničných kongresoch najmä práce z oblasti vývinových a posturálnych zmien u dospievajúcich detí a tiež experimentálnych prác z oblasti ekg markerov ischemických zmien myokardu. Je spoluautorom a koeditorom Princípov internej medicíny 1.-3. (Ďuriš, Hulín, Bernadič), odborným redaktorom Simanových Princípov chirurgie I.-V., je spoluautorom 7 vydaní Hulínovej Patofyziológie, člen Redakčnej rady Encyklopédia Beliana, Bratislavské lekárske listy, autorom mnohých učebníc a monografií, dostal Cenu Literárneho fondu a opakovane Prémiu LF. Ako odboirný redaktor sa podieľal na knižnom spracovaní viac ako sto učebníc a monografií. Pracuje ako vedecký sekretár Slovenskej lekárskej spoločnosti a člen Prezídia SLS. Je nositeľom najvyššieho vyznamenania LF UK Hynkovej medaily, je čestným členom SLS a viacerých jej odborných spoločností. Je členom Etickej komisie Bratislavského samosprávneho kraja.

Od roku 2018 pôsobí ako šéfredaktor Lekárskeho obzoru.


 

MUDr. Miroslav Kilian, PhD., editor

Výkonný redaktor Lekárskeho obzoru - dr. Kilian

 

Miroslav Kilian promoval na Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe (2006) a roku 2016 obhájil doktorandskú prácu (PhD) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Témou práce bola problematika zlomenín proximálneho humeru. Pracoval na 2. ortopedicko-traumatologickej klinike LF UK a UNB ako odborný asistent, v súčasnosti pôsobí ako úrazový chirurg na Klinike úrazovej chirurgie LF SZU v Bratislave. Absolvoval viac stáží z oblasti traumatológie v zahraničí (Nemocnica Johna Redcliffa v Oxforde, Traumatologická klinika v Rijeke, Chirurgia ruky vo Vysokom nad Jizerkou). V období rokov 2001-2005 pôsobil ako demonštrátor anatómie na 2. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Je členom skupiny AO trauma. Vedecké práce publikuje v domácich i zahraničných vedeckých lekárskych časopisoch, je autorom viacerých monografií. Absolvoval kurzy zamerané na publikovanie vo vedeckých časopisoch. Aktuálne sa venuje problematike úrazov hornej končatiny a od roku 2018 pôsobí ako editor Lekárskeho obzoru v jej chirurgickej sekcii.


doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD., editor

Žigrai Miroslav

Miroslav Žigrai vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Na rovnakej fakulte získal v roku 2004 titul PhD. z problematiky Wilsonovej choroby. Od roku 2006 pracuje na I. internej klinike Lekárskej fakulty SZU ako sekundárny lekár a neskôr ako odborný asistent. Má atestáciu z neurológie, špecializácie z vnútorného lekárstva a hepatológie a certrifikáty z diagnostickej a intervenčnej ezofagogastroduodenoskopie a z abdominálnej ultrasonografie u dospelých. Aktuálne sa venuje problematike diagnostike a liečbe hepatocelulárneho karcinómu, problematike transplantácií pečene a vrodených metabolických chorôb pečene u dospelých.

V pedagogickej čisnnosti sa okrem pregraduálnej výučby vnútorného lekárstva podieľa aj na jeho výučbe v špecializačnom štúdiu.  Súčasne je garantom špecializačného štúdia v odbore hepatológia a garantom štúdia v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých. Absolvoval stáže z oblasti hepatológie a transplantológie v Hepatobilárnom centre - Hospital Paul Brousse vo Villejuif a na Transplantačnom oddelení Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brne. Je autorom viacerých publikácií ako aj spoluautorom viacerých kapitol v monografiách.

Od roku 2018 pôsobí ako editor Lekárskeho obzoru v jeho internistickej sekcii.