Radko MenkynaÚvod

Radko Menkyna sa v októbri 2006 dožíva 80 rokov. Je všeobecne známe, že si neželá žiadne oslavy alebo laudácie. Napriek tomu ma prof. Nyulassy požiadal, aby som sa pokúsil niečo napísať, čo by ho nerozčúlilo. Na túto úlohu som sa podujal.

Metóda

V mojom príspevku nepôjde o žiadnu laudáciu a už vôbec nie o nejaké hodnotenie. Pokúsim sa len o strohý výpočet udalostí a zážitkov, odkedy som Radka

Menkynu spoznal, až dodnes. Hlavne tých, ktoré ma ovplyvnili alebo nejakým iným spôsobom zanechali vo mne stopu. Pre poriadok ich rozdelím na nasledujúce časové obdobia:

•    1976 - 1980
•    1980
•    1980 – 1986
•    1986 – 2006.

Výsledky

1976 – 1980

MUDr. Koloman Prónay

•    Po prvýkrát som počul o Radkovi Menkynovi ako o primárovi I. internej kliniky v Bratislave na Kramároch a riaditeľovi ÚNZ Bratislava na internom oddelení v Trnave od primára MUDr. Kolomana Prónaya, ktorý chodil do Bratislavy skúšať na atestácie a bol mu veľmi blízky. Hovoril nám, že Radko Menkyna je vynikajúci internista a riaditeľ, okrem toho turista, horolezec a frankofil s bohatými domácimi a medzinárodnými kontaktmi a skúsenosťami, ktorý prežil čistky v roku 1969 a svoje schopnosti múdro využíva v prospech bratislavského zdravotníctva (zdravotníkov a pacien­tov) v tom najlepšom slova zmysle – uprednostňuje odbornosť pred členstvom v strane.
•    Priateľstvo primára Prónaya – môjho veľkého učiteľa internej medicíny – s Radkom Menkynom pretrvalo až do jeho smrti. Je príznačné, že Radko Menkyna bol aj pri jeho posledných chvíľach boja s ťažkou chorobu.


Prof. MUDr. Štefan Nyulassy, DrSc.

V podstate to isté, čo som uviedol vyššie, som sa dozvedel od môjho priateľa prof. MUDr. Štefana Nyulassyho, DrSc., ktorého si Radko Menkyna v roku 1970 vybral z Trnavy a ktorý pod jeho vedením vybudoval Združené lekársko-imunologické pracovisko, vytvoril odbor klinická imunológia v jeho dnešnej podobe. Neskôr sa stal vedúcim tohto pracoviska, hlavným odborníkom a napokon riaditeľom Ústavu pre klinickú a experimentálnu medicínu v Bratislave.

1980

Prvé stretnutie

•    V roku 1980 som prišiel na rad ja. Na podnet
prof. Nyulassyho ma Radko Menkyna zavolal na pohovor, aby posúdil, či sa hodím za primára na Oddelenie klinnickej biochémie v Nemocnici akade­mika L. Dérera na Kramároch. Onedlho mi stroho oznámil, že ma na toto miesto prijíma. Poučil ma hneď, že primár nie je veľký podľa množstva ľudí a prístrojov, ktoré riadi, ale podľa toho, ako dokáže zabezpečiť racionálnu indikáciu biochemických vyšetrení v ne­­mocnici, čo bola jedna z mojich hlavných úloh.
•    Keď mi dával dekrét, prvý raz a naposledy ma oslovil „súdruh primár“. Odvtedy ma oslovoval priezviskom, neskôr krstným menom


1980 – 1986

Za toto obdobie som absolvoval viac stretnutí s Radkom Menkynom ako riaditeľom a primárom – vždy pracovne - za účelom riešenia úloh pri poskytovaní liečebnopreventívnej starostlivosti. V pamäti mi utkveli hlavne tieto:

Trojzmenná prevádzka

•    V r. 1982 bolo hlavnou úlohou zdravotníctva ČSSR zaviesť trojzmennú prevádzku.

•    Túto úlohu sme sa snažili splniť s vrchnou laborantkou tak, že sme spolu vypracovali plán, z ktorého vyplý­valo, že potrebujeme na zabezpečenie úlohy o 2 ľudí navyše.

•    Riaditeľ Menkyna nás pri prezentácii prerušil slovami: „Moja námestníčka na personalistiku má na to iný názor. Alebo chceš, Kováč, povedať, že ma klame? A okrem toho, Kováč, nemáš zabezpečenú službu od 20.00 do 22.00.“

•    Po tejto poznámke už nebola žiadna diskusia, s vrch­nou sme rýchlo odišli z gremiálky a, samozrejme, trojzmennú prevádzku bez dvoch požadovaných pracovných síl okamžite zaviedli.

Trojzmenná prevádzka existuje na Klinike laboratór­nej medicíny dodnes.

Fotometer

•    V r. 1983 nám zúfalo chýbal fotometer. Napísal som riaditeľovi Menkynovi žiadosť so zdôvodnením. O mesiac ma prijal. Na stretnutí si ma vypočul a opýtal sa, koľko taký fotometer stojí. Odpovedal som, že asi 100 000,- korún. Na to sa ma spýtal: „Kováč, videl si už toľko peňazí pohromade?“ Ja na to, že nie. Slovami: „Tak si ich skús aspoň predstaviť, keď si myslíš, že sa tak ľahko zháňajú“ bolo po prijatí.

•    O 3 mesiace si ma zavolal a spýtal sa ma, či ešte stále potrebujem ten fotometer. Odvetil som, že áno. Skúmavo si ma premeral a stretnutie ukončil slovami: „Dobre“.
•    Potom si ma už k tejto téme nezavolal. O ďalších 6 mesiacov som fotometer dostal.

Fotometer používame dodnes.

Racionálna indikácia

V rámci svojich povinností (a internistických koreňov) som pravidelne chodil na ranné porady a vizity s primárom Menkynom na I. internú kliniku. Informoval som o počte biochemických vyšetrení. Práve vtedy vyšetrenia oproti minulému mesiacu stúpli, pričom

počet pacientov klesol. Primár Menkyna sa rozčúlil nad nízkou úrovňou racionálnej indikácie a hneď takto začal školiť svojich sekundárov:

•    Najskôr sa opýtam pacienta čo mu je – to sa volá anamnéza!
•    Potom ho vyšetrím pomocou svojich zmyslov – tomu hovoríme fyzikálne vyšetrenie!
•    Potom sa hlboko zamyslím
•    a napokon si sadnem čo najďalej od pera a žiadanky, aby som neupadol do pokušenia zaškrtať ju od začiat­ku až po koniec.

Ďalší mesiac vyšetrenia výrazne poklesli.

Lógovia a logici

Na už spomínaných ranných poradách sa tak ako na iných klinikách či oddeleniach čítali epikrízy pacientov, ktorí mali byť v ten deň prepustení. Pri čítaní jednej z nich som zažil toto:

•    Príslušný sekundár čítal epikrízu, v ktorej poukazoval hlavne na to, ako dôkladne bol pacient v rámci diferenciálnej diagnostiky vyšetrený oftalmológom, urológom, otorinolaryngológom, röntgenológom, ako aj neurológom. Primár Menkyna len sucho konštatoval: „Samý lóg, žiadny logik“.
•    Upozornil ešte sekundára, že zabudol pri hodnote kreatinínu dopísať dve nuly. Sekundár sa bránil so slovami: „To sa mi asi náhodou pošmykla ruka“. Na to primár Menkyna opáčil: “A čo by si povedal na to, keby sa mne náhodou pošmykla ruka o dve nuly doľava pri podpisovaní Tvojej výplatnej pásky?“

Ruka sa mu nepošmykla.

1986 – 2006

Za toto obdobie som Radka Menkynu mal možnosť spoznať z inej stránky, čím chcem povedať, že som mal väčšiu možnosť nahliadnuť do jeho súkromia a poznať jeho osobné názory. Uvádzam toto:

Program

•    Keď som ho stretol v dobrej nálade ako čerstvého dôchodcu pred vchodom do Nemocnice akademika L. Dérera, vyslovil som názor, že teraz, keď je na dôchodku, má viac času, ako keď bol v exponovanej funkcii riaditeĺa ÚNZ.
•    Na to mi odvetil: „Omyl, Kováč. Ja som mal viac času, keď som bol riaditeľom – lebo vtedy som si robil program sám. Teraz mi ho robí manželka, dcéra a jej deti.“

Hnacia sila

Radka Menkynu už roky poznám ako hnaciu silu vydavateľstva Herba, kde mám možnosť takmer každý týždeň sledovať jeho aktivity – založil tradíciu vydá­vania príručiek pre praktických lekárov.

Donútil ma napísať dve.

Radko Menkyna je rovnakou hnacou silou časopisu Lekársky obzor – so železnou pravidelnosťou zvoláva redakčné porady a núti spolupracovníkov dodržiavať termíny.

Donútil ma napísať viac článkov v termíne.

Turista a horolezec

Radko Menkyna dodnes pravidelne absolvuje turis­tické trasy po Malých Karpatoch a výstupy vo Vysokých Tatrách, ktoré pozná ako vlastnú dlaň. Na týchto som sa zúčastnil niekoľkokrát a mal som na nich možnosť dozvedieť sa informácie o

•    pozadí viacerých závažných politických rozhodnutí,
•    vývoji zdravotníctva v Československu,
•    osobnostiach slovenskej a českej medicíny,
•    ale aj o významných historických súvislostiach, ktoré nikto nikdy v žiadnych knihách nenájde.

Okrem toho som zistil, že Radko Menkyna je vynikajúci znalec literatúry z uvedených oblastí a má dodnes úzke kontakty s mnohými významnými osob­nosťami z nich.

Diskusia

Radka Menkynu poznám 30 rokov. Preto si myslím, že mám právo z môjho pohľadu pokúsiť sa zovšeobec­niť svoje skúsenosti s ním. Podľa mňa Radko Menkyna je odporcom dlhých rečí a pompéznych osláv. O to viac je mužom činu.

-    Napriek tomu, že bol riaditeľom obrovského zdra­votníckeho kolosu, mal zmysel pre detail, odhad a cit pre konkrétnu situáciu ako nik pred ním.
-    Kritériá: odbornosť, náročnosť, tvrdosť a spravodlivosť vždy používal pri svojich rozhodnutiach, ktoré sa týkali laboratórnej diagnostiky.
-    30 rokov pred zavedením pojmu „managed health care“ ju dávno realizoval v praxi pri riadení bratislav­ského zdravotníctva.
-    Jeho zmysel pre racionálne využívanie zdrojov a ich šetrenie bol v príkrom rozpore s praktikami väčšiny vtedajších riaditeľov OÚNZov a KÚNZov, ktorí uprednostňovali extenzitu pred intenzitou.
-    Keď odišiel do dôchodku a „skončil“ s rozvojom bratislavského a slovenského zdravotníctva, začal na dôchodku s rozvojom zdravotníckej publicistiky. Oboje s nasadením a účinne.

Nemôžem si odpustiť malú zlomyseľnosť. Ako mladému primárovi mi vždy imponovali jeho výstižné, stručné a pohotové hodnotenia aktuálnych situácií. Jeho obľúbené bonmoty ako

-    To čo mi tu teraz hovoríš, je ako flatus v lese – skús ho chytiť!
-    Svojím návrhom mi hovoríš toto: „Menkyna – tu máš jedno veľké nič a dobre si to drž“.
-    Keď voľačo poviem, hneď začnete všetci kotkodákať, ako sa to nedá urobiť.
-    Namiesto toho, aby ste pohli rozumom a podľa možnosti aj zadkom, zarazíte kolík, začnete táboriť a špárať sa – nechcem povedať kde.

sa stali legendárnymi a prebrali sme ich viacerí.

Záver

Radko Menkyna sa dožíva 80 rokov v životnej for­me, zamestnaný viacerými projektami, mnohými záujmami a početnými fyzickými aj duševnými aktivitami.

Tak ako ovplyvňoval v minulosti nás a rozvoj bra­tislavského zdravotníctva, robí to aj teraz – hoci inými prostriedkami, ale s nezmenenou intenzitou a účin­nosťou.

Je škoda pre Slovensko a pre bývalé Československo, že sa nestal ministrom zdravotníctva. Mohli sme byť dnes podstatne ďalej.

Som presvedčený, že pri jeho letore, životnom štýle a filozofii bude aj po 80-ke veselo pokračovať ďalej ako doteraz.

S Radkom Menkynom bola a bude vždy veľká „sranda“. Nikdy sme sa s ním nenudili a ani v budúc­nosti sa nudiť určite nebudeme.

Odporúčania

Napriek tomu, že mi to neprináleží, dovoľujem si v tomto príspevku uviesť dve:

•    Odporúčam Radkovi Menkynovi, aby začal písať pamäti – veľmi by nám to pomohlo.
•    Odporúčam ministrovi zdravotníctva – terajšiemu aj ďalším, aby dbali na názory a rady Radka Menkynu – veľmi by im to pomohlo.

Poznámka

Milý Radko – bolo mi cťou!

Meetings with Radko Menkyna

prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA

(KOVÁČ, G.: Stretnutia s Radkom Menkynom. Lekársky obzor, 55, 10, s. 401-403)