Lek Obz, 2023, 72 (4)Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Zuzana SUMBALOVÁ: Prevencia a cielená terapia dysfunkcie bioenergetiky mitochondrií u pacientov po prekonaní COVID-19        
Silvia MARKOVÁ, Martin SUCHANSKÝ, Dalibor ONDRUŠ, Martina ONDRUŠOVÁ: Epidemiológia zhubných nádorov hlavy a krku na Slovensku        
Sviatoslav Semenenko, Andrii Semenenko, Oleksandr Dobrovanov, Andrii Saienko, Natalia Semenenko, Dmytro Dmytriiev, Nina Konovalova: Účinok Ademolu na dynamiku proteínov S100 u potkanov s traumatickým poranením mozgu     

   
Annamária TOPOROVÁ, Katarína ČUROVÁ, Viera LOVAYOVÁ, Mária NAGYOVÁ, Viktória TAKÁČOVÁ , Barbora DZUGASOVÁ, Leonard SIEGFRIED: Testovanie antimikrobiálnej citlivosti klinických izolátov Clostridioides difficile        
Mariana MAGERČIAKOVÁ, Ivan BARTOŠOVIČ, Katarína ZRUBÁKOVÁ, Mária NOVYSEDLÁKOVÁ, Ivana IVÁNKOVÁ BARTOŠOVIČOVÁ: Pilotná štúdia zisťovania miery zdravotnej gramotnosti u pacientov s artériovou hypertenziou        
Barbora UHLIAROVÁ, Tomáš PNIAK: Roboticky asistovaná chirurgia v otorinolaryngológii        
Adriana TAKÁČOVÁ, Nora MAJTÁNOVÁ, Petr KOLÁŘ: Dlhodobý manažment ťažkej formy endokrinnej orbitopatie        
Yaroslav SEMKOVYCH, Mychailo SEMKOVYCH, Olga SYNOVERSKA, Oleksandr DOBROVANOV: Prípad spontánneho mediastinálneho emfyzému a tenzného pneumotoraxu u pediatrického pacienta po dentálnom výkone        
Michal BERNADIČ, Marián BERNADIČ: Príspevok k etiopatogenéze kolorektálneho karcinómu        
Marián BERNADIČ: Za profesorom Vladimírom Krčmérym (23. júl 1960 – 20. december 2022)        


CONTENTS 2023, 72 (4)

Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Zuzana SUMBALOVÁ: Prevention and targeted therapy of mitochondrial bioenergetics dysfunction of patients with post-COVID-19         
Silvia MARKOVÁ, Martin SUCHANSKÝ, Dalibor ONDRUŠ, Martina ONDRUŠOVÁ: Epidemiology of head and neck tumors in Slovakia        
Sviatoslav Semenenko, Andrii Semenenko, Oleksandr Dobrovanov, Andrii Saienko, Natalia Semenenko, Dmytro Dmytriiev, Nina Konovalova: The effect of ademol on the dynamics of s100 proteins in rats with traumatic brain injury        
Annamária TOPOROVÁ, Katarína ČUROVÁ, Viera LOVAYOVÁ, Mária NAGYOVÁ, Viktória TAKÁČOVÁ , Barbora DZUGASOVÁ, Leonard SIEGFRIED: Antimicrobial susceptibility testing of Clostridioides difficile clinical isolates        
Mariana MAGERČIAKOVÁ, Ivan BARTOŠOVIČ, Katarína ZRUBÁKOVÁ, Mária NOVYSEDLÁKOVÁ, Ivana IVÁNKOVÁ BARTOŠOVIČOVÁ: The pilot study of determining the rate of health literacy in patients with arterial hypertension        
Barbora UHLIAROVÁ, Tomáš PNIAK: Robotic-assisted surgery in otorhinolaryngology        
Adriana TAKÁČOVÁ, Nora MAJTÁNOVÁ, Petr KOLÁŘ: Long-term management of very severe thyroid eye disease        
Yaroslav SEMKOVYCH, Mychailo SEMKOVYCH, Olga SYNOVERSKA, Oleksandr DOBROVANOV: A case of spontaneous pneumomediastinum and tension pneumothorax in a pediatric patient after elective dental procedure        
Michal BERNADIČ, Marián BERNADIČ: Contribution to the etiopathogenesis of colorectal carcinoma        
Marián BERNADIČ: Professor Vladimír Krčméry