Eozinofily a metastázy karcinómu prsníka – pilotná štúdia

Abstrakt
Úvod: zápalová reakcia je v súčasnosti považovaná za integrálnu súčas karcinogenézy. Eozinofily (Eo) tvoria súčas tumorového mikroprostredia ako tzv. tkanivové eozinofily asociované s tumorom (TATE). Tumorové Eo vykazujú protinádorovú aktivitu, no súčasne dokážu iniciova procesy podporujúce tumorigenézu. Predpokladá sa, že zdanlivo protichodné pôsobenie Eo závisí od ich interakcie s tumorom a ostatnými bunkami v mikroprostredí.


Súbor a metódy: v pilotnej štúdii sme sledovali vzah medzi absolútnymi, resp. relatívnymi počtami Eo a výskytom vzdialených metastáz na vzorke 77 pacientok s histologicky potvrdeným karcinómom prsníka. Prítomnos metastáz bola verifikovaná PET CT vyšetrením.

Výsledky: Pacientky s metastázami dosahovali nižšie priemerné hodnoty relatívnych (1.88 % vs. 2.17 %) aj absolútnych počtov Eo (0.13 vs. 0.15 [1×109/l]). Zo sledovaných laboratórnych markerov sa javí ako najsľubnejší absolútny počet Eo, hoci jeho štatistickú signifikanciu sa nepodarilo potvrdi (AUC = 0.603, p = 0.159).

Záver: Predpokladáme, že existuje vzah medzi absolútnym počtom cirkulujúcich Eo a prítomnosou metastáz pri karcinóme prsníka. Výraznou limitáciou štúdie je relatívne malý súbor pacientok a retrospektívny charakter sledovania (tab. 2, obr. 1, lit. 45). Text v PDF www.lekarsky.herba.sk.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: eozinofília, karcinóm prsníka, metastáza.
Lek Obz 2022, 71 (9): 314-319Štefan KEČKÉŠ 1, 2, Vladimír BELLA 3, Peter IKHARDT 4, Zuzana ŠIMONÍKOVÁ 1, Július PALAJ 5, Roman ZÁHOREC 6, Gustáv KOVÁČ 2, Štefan DURDÍK 5, Dalibor ONDRUŠ 7

1 Oddelenie hematológie a transfuziológie, Ústav laboratórnej medicíny SZU a OÚSA, Bratislava, primárka MUDr. Z. Šimoníková
2 Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny LF SZU, Bratislava, prednosta prof. MUDr. RNDr. G. Kováč, CSc., MBA
3 Mamologické oddelenie OÚSA, Bratislava, primár doc. MUDr. V. Bella, PhD.
4 Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriFUK, Bratislava, vedúci katedry doc. RNDr. Š. Karolčík, PhD.
5 Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA, Bratislava, prednosta prof. MUDr. Š. Durdík, PhD., MHA
6 II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava, prednosta doc. MUDr. R. Záhorec, CSc.
7 I. onkologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava, prednosta prof. MUDr. D. Ondruš, DrSc.


CITÁCIA:
KEČKÉŠ Š., BELLA V., IKHARDT P., IMONÍKOVÁ Z., PALAJ J., ZÁHOREC R., KOVÁČ G., DURDÍK Š, ONDRUŠ D.: Eozinofily a metastázy karcinómu prsníka – pilotná štúdia. Lek Obz 2022, 71 (9): 314-319