Lekársky obzor 1/2022 - obsah časopisu

Lek Obz 1/2022REVIEW
Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Peter VAŇUGA, František SÁNDOR, Peter STANKO, Fedor ŠIMKO: Koncepcia tzv. metabolicky zdravej obezity, aký je súčasný pohľad?        

KLINICKÁ ŠTÚDIA
Ivan JOB, Zuzana PETRÍKOVÁ, Zdenko VALÚH: Optimalizácia volumoterapie s  použitím variácie tepového objemu         
Zuzana HUBENÁKOVÁ, Ján KOREŇ: Antimikrobiálna rezistencia u kmeňov Escherichia coli izolovaných od pacientov hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici Bratislava ako aj jej vývoj   

PÔVODNÁ PRÁCA
Sviatoslav SEMENENKO, Andrii SEMENENKO, Ruslan REDKIN, Oleksandr DOBROVANOV, Dmytro DMITRIEV, Oksana SEMENENKO, Marián VIDIŠČÁK: Hodnotenie molekulovej štruktúry ademolu metódou bioinformatiky podľa kritérií biodaccessibility a molekulárneho dockingu        

REVIEW
Ladislav TURECKÝ, Viera KUPČOVÁ, Monika ĎURFINOVÁ, Eva UHLÍKOVÁ: Makro – aspartátaminotransferáza – prehľad         
Eva VITÁRIUŠOVÁ, Ľudmila KOŠÁLOVÁ, Zuzana PRIBILINCOVÁ, Jozef BABALA, Igor BÉDER, Ľudmila PODRACKÁ: Predčasná puberta         
Helena GLASOVÁ, Klára SOBOŇOVÁ, Jozef GLASA: Klinická farmakológia ako medicínsky odbor na Slovensku: Rozvoj, súčasné výzvy a budúce perspektívy      


CONTENTS 1/2022
REVIEW
Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Peter VAŇUGA, František SÁNDOR, Peter STANKO, Fedor ŠIMKO: The concept of so-called metabolically healthy obesity: What is the current view?       

CLINICAL STUDY
Ivan JOB, Zuzana PETRÍKOVÁ, Zdenko VALÚH: Optimization of volume therapy with using Stroke Volume Variation
Zuzana HUBENÁKOVÁ, Ján KOREŇ: Antimicrobial resistance in Escherichia coli strains isolated from patients hospitalized in the University Hospital Bratislava as well as development of this resistance        

EXPERIMENTAL PAPER
Sviatoslav SEMENENKO, Andrii SEMENENKO, Ruslan REDKIN, Oleksandr DOBROVANOV, Dmytro DMITRIEV, Oksana SEMENENKO, Marián VIDIŠČÁK: Evaluation of ademol molecular target by bioinformatics method according to criteria of liquidity of biodaccessibility and molecular docking        

REVIEW
Ladislav TURECKÝ, Viera KUPČOVÁ, Monika ĎURFINOVÁ, Eva UHLÍKOVÁ: Macro-aspartate aminotransferase – a review     
Eva VITÁRIUŠOVÁ, Ľudmila KOŠÁLOVÁ, Zuzana PRIBILINCOVÁ, Jozef BABALA, Igor BÉDER, Ľudmila PODRACKÁ: Precocious puberty         
Helena GLASOVÁ, Klára SOBOŇOVÁ, Jozef GLASA: Clinical pharmacology as a medical specialty in Slovakia: Development, present challenges and future perspectivesLek Obz 2022(1) - free