Obsah 1/2019

Pôvodné práce

Miroslav KILIAN, Lukáš BUČKA, Pavel ŠIMKOVIC: Liečba chronických osteomyelitíd tíbie vnútro-dreňovým predvŕtaním a dlhodobou aktívnou vnútro-dreňovou drenážou   3

Karolína STUCHLÍKOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ, Dušan SYSEL, Eliška KUBÍKOVÁ: Problematika psychickej záťaže u všeobecných sestier poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť  10

Prehľadová práca

Zuzana Varchulová Nováková, Stanislav ŽIARAN, Ľuboš Danišovič: Molekulovo – genetická analýza nádorov močového mechúra v kontexte precíznej diagnostiky  18

Róbert BABEĽA, Ľubica HLINKOVÁ, Róbert MAMRILLA, Zuzana SRNCOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ: Liekové inovácie v oblasti terapie rakoviny a mnohopočetného myelómu: je to len o cene?    23

Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Zuzana RAUSOVÁ, Zuzana SUMBALOVÁ, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Viliam MOJTO: Súčasnosť a perspektíva mitochondriálnej medicíny 27

Marcela KUNIAKOVÁ, Zuzana VARCHULOVÁ NOVÁKOVÁ, Radoslav ZAMBORSKÝ, Matúš KUNIAK, Ľuboš DANIŠOVIČ: Biologická liečba degeneratívnych ochorení medzistavcových platničiek  31

Recenzia

Peter KUKUMBERG: Valent, M., Štencl, J., Bernadič, M.: Medailóniky významných osobností ženského lekárstva na Slovensku                     38

 

Autodidaktický test 1/2019 


Obsah 2/2019

Pôvodné práce

Dagmar MOZOLOVÁ, Jozef ROVENSKÝ, Marián BERNADIČ: Juvenilný systémový lupus erythematosus  43

Jozef BARINKA, Miroslav KILIAN, Radoslav ZAMBORSKÝ, Roman VAHOVSKÝ: Perilunátne luxácie a luxačné zlomeniny zápästia: porovnanie transfixácie K-drôtmi verzus transfixácie s primárnou sutúrou interkarpálnych väzov       55

Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRÁLINSKÝ: Podiel prenatálnej diagnostiky v identifikácii vrodených chýb močovej sústavy na Slovensku   59

Martina ZAVACKÁ, Jana POBEHOVÁ, Peter ZAVACKÝ, Mária MAJERNÍKOVÁ: Angiochirurgický manažment pacientov zaradených do dlhodobého dialyzačného programu   63

Prehľadová práca

Helena GBELCOVÁ, Tereza TUHÁRSKA, Daniel BÖHMER: CRISPR/Cas – lekár v zálohe       67

Viliam MOJTO, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Mária KOMLÓSI, Gabriela TIMÁROVÁ: Diabetická neuropatia       73

 

Autodidaktický test 2/2019 


Obsah 3/2019

Editoriál

Marián BERNADIČ: Spoločne budujeme vedecko-odborný časopis Lekársky obzor    83

Pôvodné práce

Dávid KOVÁČ, Lucia PETRÍKOVÁ, Iveta ŠIMKOVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Pľúcna artériová hypertenzia – neočakávaná komplikácia cielenej liečby nádorov   84

Zuzana LIŠKOVÁ, Katarína SLÁVIKOVÁ, Michal LIŠKA, Viera LEHOTSKÁ: Dostupnosť informácií na žiadankách pre rádiologické vyšetrenie pacienta  91

Jana MALOVÁ, Daniel BÖHMER, Andrea PASTORÁKOVÁ, Mária OSTROŽLÍKOVÁ, Tatiana BRAXATORISOVÁ: Rázštepy nervovej trubice u chromozómovo normálnych a abnormálnych embryí a plodov   95

Prehľadová práca

Miroslava RABAJDOVÁ, Peter URBAN, Zuzana BISČÁKOVÁ, Peter URDZÍK,  Mária MAREKOVÁ: Perceptivita endometria – nová výzva v diagnostike neplodnosti v procese in vitro fertilizácie   101

Michal BERNADIČ, Jr., Marián BERNADIČ, Sr.: Nobelova cena za fyziológiu a medicínu 2018 – nová nádej pre onkologických pacientov      105

Recenzie

Marián Bernadič: Bátovský Marian a kol.: Aktuality v gastroenterológii 2019    108

Miniatlas

Jozef VOJTAŠŠÁK, Sr., Jozef VOJTAŠŠÁK, Jr., Elena PODSKOČOVÁ: Biomechanická os kolena    109

 

Autodidaktický test 3/2019


Obsah 4/2019

Slovo na rozlúčku

Marián BERNADIČ, Igor RIEČANSKÝ, Tibor ŠAGÁT, Milan LEHKÝ: Za prof. MUDr. Miroslavom Antonom Šašinkom, DrSc. (1935 – 2019)...     115

Pôvodné práce

Zuzana RAUSOVÁ, Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Zuzana SUMBALOVÁ, Viliam MOJTO: Starnutie a ročné obdobie ovplyvňujú hladiny antioxidantov u ľudí  118

Barbora PITEKOVÁ, Ladislav TURECKÝ: Možnosť vplyvu zvýšených plazmatických koncentrácií alfa-1-kyslého glykoproteínu na farmakokinetiku a farmakologickú účinnosť niektorých liekov 125

Prehľadové práce

Anna REMKOVÁ: Špecifiká prevencie cievnych mozgových príhod pri fibrilácii predsiení spojenej s chronickým ochorením obličiek             128

Andrej DUKÁT, Ján BREZA, Jr., Eliška KUBÍKOVÁ, Peter GAVORNÍK, Juraj PAYER: Noktúria ako rizikový faktor kardiovaskulárnej mortality    134

Jozef ROVENSKÝ, Marián BERNADIČ: Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída    137

Vedecká informácia

Marián BERNADIČ: Zriedkavý dátum 29. február je dňom „zriedkavých chorôb“     141

 

Autodidaktický test 4/2019


Obsah 5-6/2019

Editorial

Vladimir KRCMERY, Roberto CAUDA: Health care  in marginalized residents: elderly, orphans, homeless rezidents versus refugees and migrants 147

Original papers

Daria KIMULI, Maria KOMLOSI, Ivan SZABO et al.: Highlands malaria among internally displaced refugees in mountain areas of Kenya, Rwanda and Burundi     149

Maria HARDY, Marian MARTKOVJAK, Anna BERESOVA et al.: Is the homeless sheltered population a public health threat?    151

Hoang CHENG HOIN, Martina BENCOVA, Veronika SLADECKOVA et al.: Reversibility of antibiotic resistance among orphans of genocide survivors with AIDS in 2003 – 2017 in Phnom Penh, Cambodia  153

Peri HAJ ALI, Jan BYDZOVSKY, Ladislav BUCKO et al.: Migrants and refugees from Syria and Iraq, via Balkan route are not a public health threat (research note)   155

Thomas SIMONEK, Anna LISKOVA, Mariana MRAZOVA et al.: Colonisation of migrants with marine but not human pathogens in Northern Greece refugee camps Veria and Alexandria   157

Jozef SUVADA, Thomas SIMONEK, Magdalena SMET et al.: Stress related posttraumatic syndrome was the commonest disease in the acute disaster settings, versus chronic long-term refugees in Lebanon and Yemen   159

Katarina MULAMA, Michaela MULERA, Frantisek MATEICKA et al.: Decrease of tuberculosis following and decline of the AIDS after implementing preventive strategy 2009-2017 in displaced population after tribal conflict in North Western Kenya     162

Andrea SHAHUM, Peri HAJ ALI, Maria CHABADOVA et al.: Slow progressors and late presenters of pediatric aids among streetchildren sheltered in Phnom Penh and Sihanoukville, Cambodia  165

Review

Marian BARTKOVJAK, Vladimir KRCMERY: Vaccinations and other travel medicine preparations of missionaires and humanitarian workers before acute travel for tropics  168

Personalities of Slovak medicine

Vladimír ŠEFRÁNEK: Professor MUDr. Ivan Šimkovic, DrSc.     172

 

New books

 

Autodidactical test 5-6


Obsah 7/2019

Pôvodné práce

Radomír GAJDOŠ, Peter JACKO, Martin HOLAS, Juraj ŠVÁČ: Trauma systém v Slovenskej republike – prierezová dotazníková štúdia potreby vytvorenia siete trauma centier v kohorte úrazových chirurgov  179

Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRÁLINSKÝ, Valentín P. KOVALCHUK: Etiologický agens infekcií močových ciest a mikrobiálna rezistencia: retrospektívna štúdia  186

Miroslava RABAJDOVÁ, Klára LAKATOŠOVÁ, Zuzana BISČÁKOVÁ, Ivana ŠPAKOVÁ, Peter URBAN, Peter KOLARČÍK, František SABOL: Analýza biomarkerov u pacientov s aneuryzmou hrudnej aorty  191

Prehľadové práce

Dalibor ONDRUŠ, Bela MRIŇÁKOVÁ: Zriedkavé urogenitálne malignity na Slovensku     195

Štefan HARSÁNYI, Radoslav ZAMBORSKÝ, Daniel BÖHMER, Ľuboš DANIŠOVIČ: Vývojová dysplázia bedrového kĺbu – etiopatogenéza, diagnostika a genetické aspekty   200

Jozef ROVENSKÝ, Tibor URBÁNEK†, Richard IMRICH, Marián BERNADIČ: Alkaptonúria a ochronóza     206

Ivana Dedinská, Ľudovít Laca, Marián Mokáň: Diabetes mellitus po transplantácii       210

Kazuistika

Rastislav DUDIČ, Viera DUDIČOVÁ, Peter URDZÍK: Rabdomyolýza – raritná komplikácia prolongovanej laparoskopickej myomektómie  214

Z histórie medicíny

Marián BERNADIČ, Ljuba BACHÁROVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ:  Študentská vedecká a odborná činnosť na LF UK ako prvý krok študentov k vedecko-výskumnej činnosti. História, súčasnosť a budúcnosť ŠVOČ   216

Osobnosti slovenskej medicíny

Marián BERNADIČ, Jozef ROVENSKÝ, Ján BREZA, Helena BERNADIČOVÁ: Posledné zbohom docentovi MUDr. Tiborovi Urbánkovi, CSc.    218

 

Autodidaktický test 7/2019   


Obsah 8/2019

Pôvodné práce

Katarína SKALICKÁ, Ľudmila PODRACKÁ: Genetická diagnostika v personalizovanej liečbe steroid-rezistentného nefrotického syndrómu         223

Róbert OCHABA, Lucia CHROMÍKOVÁ: Vývoj vybraných indikátorov súvisiacich s diagnózou F10 poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu   229

Prehľadové práce

Ľubomír SKLADANÝ, Silvia KASSOVÁ, Juraj ŠVÁČ: Syndróm krehkosti (frailty) u mužov hospitalizovaných na internom oddelení      238

Dagmar NEMCSICSOVÁ, Aleksandra TOMOVA, Daniela OSTATNÍKOVÁ, Katarína BABINSKÁ: Črevná mikrobiota a syndróm bakteriálneho prerastania v tenkom čreve  245

Gabriela CHOWANIECOVÁ, Peter BERŽINEC, Dalibor ONDRUŠ: Aktuálne možnosti liečby metastatického karcinómu pľúc     250

Igor BARTL, Peter JACKULIAK, Juraj PAYER: Význam vitamínu D v andrológii    255

Marián BERNADIČ, Jozef ROVENSKÝ, Michal BERNADIČ: Antifosfolipidový syndróm     261

Predstavujeme nové knihy

Peter Kukumberg: Radovan Hrubý: Depresia a včasné emočné, kognitívne a behaviorálne regulácie (Martin, 2019)    266

Príloha 1

Súhrny prác prezentovaných na Študentskej vedeckej konferencii LF SZU 2019      S1

 

Autodidaktický test 8/2019 


Obsah 9/2019

Skúsenosti z praxe

Zuzana FEČKOVÁ, Katarína FEDOROVÁ, Natália ŠTECOVÁ: Kvalita života pacienta s mnohopočetným myelómom      271

Pôvodné práce

Branislav JAĎUĎ, Martin SMATANA, Ľubica HLINKOVÁ,  Jana IVANOVÁ, Róbert RUSNÁK, Róbert BABEĽA: Náklady za stratu produktivity spojenej s predčasnou smrťou pacientov v produktívnom veku s diagnózou mnohopočetný myelóm na Slovensku: výsledky z národnej štúdie z roku 2018       275

Zuzana BALÁŽOVÁ, Branislav JAĎUĎ, Ľubica HLINKOVÁ, Jana IVANOVÁ,  Róbert RUSNÁK,  Róbert MAMRILLA, Róbert BABEĽA: Celkové náklady na mnohopočetný myelóm v Slovenskej republike: analýza celkových nákladov na modelového pacienta v produktívnom veku       280

Katarína FEDOROVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Branislav JAĎUĎ, Jana IVANOVÁ, Róbert MAMRILLA, Róbert RUSNÁK: Pohľad na sociálne zabezpečenie u pacientov s mnohopočetným myelómom a na nepriame náklady súvisiace s týmto ochorením na Slovensku     286

Róbert OCHABA, Andrea MADARÁSOVÁ GECKOVÁ: Sociálne determinanty zdravia školákov – kľúčové výsledky medzinárodného prieskumu   291

Oľga JANÍČKOVÁ,  Juraj GAŠPAROVIČ, Ľubica Sedílková, Alica Stračinová: Detekcia vírusu hepatitídy C  u detských pacientov    297

Prehľadové práce

Petronela ŠEBESTOVÁ: Štandardy kvality diagnostických a terapeutických metód v paliatívnej starostlivosti sa týkajú každého z nás   300

Vzdelávanie

Ljuba BACHÁROVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ, Helena BERNADIČOVÁ, Marián BERNADIČ: Práca s vedeckými a odbornými informáciami ako nevyhnutná súčasť vysokoškolského vzdelávania. Medzinárodné vedecké školy – doplňujúca aktivita vzdelávania medikov a mladých vedcov    304

Recenzia

Marián BERNADIČ: Úvod do spracovania a prezentovania dát v medicíne (K. Kozlíková a M. Trnka, Košice: Equilibria, 2018)    285

 

Autodidaktický test 9/2019 


Obsah 10/2019

Pôvodné práce

Juraj GAŠPAROVIČ, Oľga JANÍČKOVÁ, Ladislava WSÓLOVÁ, Katarína HOLEČKOVÁ: Séroprevalencia vírusovej hepatitídy E u poľovníkov a konzumentov diviny v Slovenskej republike   311

Denisa ČELOVSKÁ, Viera ŠTVRTINOVÁ: Lipoproteín asociovaná fosfolipáza A2 – marker výskytu a komplikácií periférneho artériového ochorenia dolných končatín    314

Prehľadové práce

Alexandra LISOVSZKI, Eliška FATĽOVÁ, Eva SZABÓOVÁ, Nikolas RYBÁR: Lipoproteín (a) z pohľadu kardiovaskulárneho rizika    319

Radoslav ZAMBORSKÝ, Michaela JEZBEROVÁ, Miroslav KILIAN: Súčasné MR zobrazovacie techniky vo výskume a klinickej praxi pri reparácií kĺbovej chrupky 325

Jozef ROVENSKÝ, Michal BERNADIČ, Marie SEDLÁČKOVÁ, Marián BERNADIČ: Klinický obraz, diagnostika a liečba relabujúcej polychondritídy  332

Dana NAGYOVÁ: Herpetické keratitídy vyvolané vírusmi Herpes simplex 1 A 2 a Varicella-zoster    335

Kazuistika

Jakub STEBEL, Alžbeta KRŠÁKOVÁ, Dušan HOLLÝ, Ľubomír MALÍČEK, Adam STEBEL: Dentálna fokálna infekcia – asymptomatický chronický zápal aj príčina septického šoku 342

Martina ZAVACKÁ, Jana POBEHOVÁ: Pacient s hyperfunkčnou, infikovanou artériovenóznou fistulou a aneuryzmou arteria femoralis profunda  347

 

Autodidaktický test 10/2019


Obsah 11/2019

Pôvodné práce

Martin SAMOHÝL, Katarína HIROŠOVÁ, Diana VONDROVÁ, Ľubica ARGALÁŠOVÁ, Ivana KACHÚTOVÁ, Jana JURKOVIČOVÁ: Asociácia kardiometabolických a behaviorálnych rizikových faktorov a kardiovaskulárnych chorôb    355

Jana MALOVÁ, Daniel BÖHMER, Andrea PASTORÁKOVÁ, Michaela LAPŠOVÁ, Tatiana BRAXATORISOVÁ: Prevalencia a spektrum vývojových chýb a chromozómových anomálií pri reprodukčných stratách  361

Klinická štúdia

Drahomír PALENČÁR, Mária PLIŠOVÁ, Miroslav MENDEL, Ondøej BELEJ, Jerguš KOCOUR, Jozef BEŇUŠKA: Hirudoterapia v rekonštrukčnej chirurgii     368

Prehľadové práce

Alexandra LISOVSZKI, Eliška FATĽOVÁ, Eva SZABÓOVÁ, Alojz RAJNIČ: Skríning, indikácia liečby a liečba hyperlipoproteinémie (a)  373

Peter HARICH, Tatiana KIMÁKOVÁ, Vladimíra SCHWARTZOVÁ, Zuzana SCHWARTZOVÁ, Michal BERNADIČ: Pigmentové lézie sliznice ústnej dutiny   378

Jozef ROVENSKÝ, Jana SEDLÁKOVÁ, Marián BERNADIČ: Osteoartróza – zápalové degeneratívne ochorenie    382

Katarína MELICHERČÍKOVÁ, Vladimír ŠEFRÁNEK, Katarína GAZDÍKOVÁ: Fyzioterapia ako súčasť liečby syndrómu hornej hrudnej apertúry      391

História medicíny

Viera ŠTVRTINOVÁ, Katarína DOSTÁLOVÁ, Mária GRÓFOVÁ, Ján ŠTVRTINA: Sto rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a jej vplyv na formovanie slovenskej angiológie 395

Kazuistiky

Juraj SMAHA, Martin KUŽMA, Ján MALINA, Juraj PAYER: Od anabolík k bilaterálnemu feochromocytómu  400

Andrey ŠVEC, Norbert KRAJCSOVICS, Ján PASIAR, Silvia VAJCZIKOVÁ: Obojstranná zadná inveterovaná luxácia ramena riešená reverzným  implantátom  405

 

Helena BERNADIČOVÁ: Prezentácia knihy Lekárska mikrobiológia   409

Autodidaktický test 11/2019 


Obsah 12/2019

Pôvodné práce

Barbora Piteková, Lukáš Greguš, Karol Laktiš, Monika Ďurfinová, Eva Uhlíková, Ladislav Turecký: Vyšetrenie kyseliny hyalurónovej ako potenciálneho fibromarkera u pacientov s chronickou hepatitídou typu C 415

Timea OSTRIHOŇOVÁ, Anna RÁKAYOVÁ: Diagnostika náhlych cievnych mozgových príhod vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote 421

Júlia SLEZÁKOVÁ, Mária VOLEKOVÁ: Katétrová sepsa u pacientov v programe domácej parenterálnej výživy – retrospektívna analýza 426

Júlia SLEZÁKOVÁ, Mária VOLEKOVÁ, Richard HRUBÝ: Stredisko pre domácu parenterálnu výživu v Rimavskej Sobote – 7 rokov skúseností   432

Prehľadové práce

Juraj CHUDEJ,  Matej HRNČÁR, Juraj SOKOL, Ľubica VÁLEKOVÁ, Emília FLOCHOVÁ, Eva MIKUŠKOVÁ, Tomáš GUMAN, Monika HLEBAŠKOVÁ, Ján STAŠKO: Novinky v liečbe relabujúceho a/alebo refraktérneho mnohopočetného myelómu so zameraním sa na perorálne režimy    437

 

Autorský index    450

Vecný index     452

Autodidaktický test 12/2019   455