Lekársky obzor 12/2019

Lekársky obzor 12/2019

Lekársky obzor 12/2019Pôvodné práce
Barbora Piteková, Lukáš Greguš, Karol Laktiš, Monika Ďurfinová, Eva Uhlíková, Ladislav Turecký: Vyšetrenie kyseliny hyalurónovej ako potenciálneho fibromarkera u pacientov s chronickou hepatitídou typu C        
Timea OSTRIHOŇOVÁ, Anna RÁKAYOVÁ: Diagnostika náhlych cievnych mozgových príhod vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote        
Júlia SLEZÁKOVÁ, Mária VOLEKOVÁ: Katétrová sepsa u pacientov v programe domácej parenterálnej výživy – retrospektívna analýza        
Júlia SLEZÁKOVÁ, Mária VOLEKOVÁ, Richard HRUBÝ: Stredisko pre domácu parenterálnu výživu v Rimavskej Sobote – 7 rokov skúseností     

Original papers
Barbora Piteková, Lukáš Greguš, Karol Laktiš, Monika Ďurfinová, Eva Uhlíková, Ladislav Turecký: Examination of Hyaluronic Acid as a Potential Fibromarker in Patients with Chronic Hepatitis Type C        
Timea OSTRIHOŇOVÁ, Anna RÁKAYOVÁ: Diagnostics of Stroke in the General Hospital in Rimavská Sobota        
Júlia SLEZÁKOVÁ, Mária VOLEKOVÁ: Catheter related Sepsis in Patients on Home Parenteral Nutrition – Retrospective Analysis        
Júlia SLEZÁKOVÁ, Mária VOLEKOVÁ, Richard HRUBÝ: Centre for Home Parenteral Nutrition in Rimavská Sobota – 7 years of experience     

Vyšetrenie kyseliny hyalurónovej ako potenciálneho fibromarkera u pacientov s chronickou hepatitídou typu C

Barbora Piteková1, Lukáš Greguš2, Karol Laktiš2, Monika Ďurfinová1, Eva Uhlíková1, Ladislav Turecký1

1Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Univerzita Komenského v Bratislave, prednosta
prof. MUDr. L. Turecký, CSc.
2Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, prednosta doc. MUDr. I. Stankovič, CSc.

SÚHRN
Fibróza pečene predstavuje dôležitý proces v rozvoji chronickej hepatopatie. Preto aj diagnostika a monitorovanie tohto procesu má veľký význam v klinickej praxi. Jedným z možných spôsobov, ako vyšetri aktivitu fibrogenézy, je aj biochemické vyšetrenie koncentrácie fibromarkerov v krvi. V našej práci sme študovali zmeny koncentrácie kyseliny hyalurónovej v sére pacientov s chronickou hepatitídou typu C. V súbore 45 pacientov s chronickou hepatitídou C sme vyšetrili sérovú koncentráciu kyseliny hyalurónovej na začiatku liečby a porovnali ju s výsledkom bioptického vyšetrenia pečene. V našom súbore pacientov s hepatitídou boli 4 pacienti s fibrózou F0, 29 pacientov s fibrózou F1 – F2 a 4 pacienti s fibrózou F3. Koncentrácia kyseliny hyalurónovej v skupine F0 a F1 – F2 neprekročila referenčné hodnoty. V skupine F3 bola koncentrácia kyseliny hyalurónovej zvýšená, ani u jedného pacienta však neprekročila hodnotu 150 ng.ml–1, ktorá predstavuje signifikantný stupeň fibrózy. Porovnanie hodnôt kyseliny hyalurónovej s hodnotami FibroTestu ukázalo štatisticky významnú pozitívnu koreláciu (korelačný koeficient: 0,57,
p < 0,05). Presnejšie a spoľahlivejšie výsledky však poskytuje len pri závažnejších stupňoch fibrózy.
Kľúčové slová: hepatitída C, kyselina hyalurónová, fibromarker, FibroTest, fibróza pečene, prealbumín.
Lek Obz (Med Horizon), 68, 2019, č. 12, s. 415 – 420

Examination of Hyaluronic Acid as a Potential Fibromarker in Patients with Chronic Hepatitis Type C

Barbora Piteková1, Lukáš Greguš2, Karol Laktiš2, Monika Ďurfinová1, Eva Uhlíková1, Ladislav Turecký1

1Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Univerzita Komenského v Bratislave, prednosta
prof. MUDr. L. Turecký, CSc.
2Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, prednosta doc. MUDr. I. Stankovič, CSc.

SUMMARY
Liver fibrosis is an important process in the development of chronic hepatopathy. Therefore, the diagnosis and monitoring of this process is also of great importance in clinical practice. One of the possible ways to investigate fibrogenesis activity is also biochemical examination of blood fibromarker concentration. In our work we studied changes in the concentration of hyaluronic acid in the serum of patients with chronic hepatitis C. In a group of 45 patients with chronic hepatitis C, we examined the serum concentration of hyaluronic acid at the start of treatment and compared it with the result of a liver biopsy. In our group of patients with hepatitis, there were 4 patients with F0 fibrosis, 29 patients with F1 – F2 fibrosis and 4 patients with F3 fibrosis. The concentration of hyaluronic acid in the F0 and F1 – F2 groups did not exceed the reference values. In group F3, the concentration of hyaluronic acid was increased, but in no patient did it exceed 150 ng.ml–1, which represents a significant degree of fibrosis. Comparison of hyaluronic acid values with FibroTest values showed a statistically significant positive correlation (correlation coefficient: 0.57, p < 0.05). Based on our results, we can conclude that hyaluronic acid can be used as a fibromarker. However, it only provides more accurate and reliable results for more severe fibrosis.
Key words: hepatitis C, hyaluronic acid, fibromarker, FibroTest, liver fibrosis, prealbumin.
Lek Obz (Med Horizon), 2019, 68 (12): 415 – 420

A

ADAM, Z. 2S24, 2S32

ARGALÁŠOVÁ Ľ. 355

B

BABALA, J. 2S43

BABEĽA, R. 23, 275, 280

BABINSKÁ, K. 245

A

aberácia chromozómová 95, 361

ABO, krvná skupina 2S39

aglutiníny chladové 2S16

AIDS 147, 153, 162

algoritmus liečby, ca pľúc 250

alkaptonúria 206

alkohol 229

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri