Lekársky obzor 11/2019

Lekársky obzor 11/2019

Lekársky obzor 11/2019Pôvodné práce
Martin SAMOHÝL, Katarína HIROŠOVÁ, Diana VONDROVÁ, Ľubica ARGALÁŠOVÁ, Ivana KACHÚTOVÁ, Jana JURKOVIČOVÁ: Asociácia kardiometabolických a behaviorálnych rizikových faktorov a kardiovaskulárnych chorôb        
Jana MALOVÁ, Daniel BÖHMER, Andrea PASTORÁKOVÁ, Michaela LAPŠOVÁ, Tatiana BRAXATORISOVÁ: Prevalencia a spektrum vývojových chýb a chromozómových anomálií pri reprodukčných stratách        

Klinická štúdia
Drahomír PALENČÁR, Mária PLIŠOVÁ, Miroslav MENDEL, Ondřej BELEJ, Jerguš KOCOUR, Jozef BEŇUŠKA: Hirudoterapia v rekonštrukčnej chirurgii   

Original papers
Martin SAMOHÝL, Katarína HIROŠOVÁ, Diana VONDROVÁ, Ľubica ARGALÁŠOVÁ, Ivana KACHÚTOVÁ, Jana JURKOVIČOVÁ: Associations between Cardiometabolic and Behavioral Risk Factors and Cardiovascular Diseases        
Jana MALOVÁ, Daniel BÖHMER, Andrea PASTORÁKOVÁ, Michaela LAPŠOVÁ, Tatiana BRAXATORISOVÁ: Prevalence and Spectrum of Developmental Malformations and Chromosomal Anomalies in Reproductive Losses        

Clinical study
Drahomír PALENČÁR, Mária PLIŠOVÁ, Miroslav MENDEL, Ondřej BELEJ, Jerguš KOCOUR, Jozef BEŇUŠKA: Hirudotherapy in the Reconstructive Surgery     

Asociácia kardiometabolických a behaviorálnych rizikových faktorov a kardiovaskulárnych chorôb

Martin SAMOHÝL, Katarína HIROŠOVÁ, Diana VONDROVÁ, Ľubica ARGALÁŠOVÁ, Ivana KACHÚTOVÁ, Jana JURKOVIČOVÁ

Ústav hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, prednostka prof. MUDr. J. Jurkovičová, CSc.

SÚHRN
Východisko: Cieľom práce bolo porovna prevalenciu kardiometabolických a behaviorálnych rizikových faktorov v skupine pacientov s už diagnostikovanou kardiovaskulárnou chorobou (KVCH) a v kontrolnej skupine, zisti mieru vplyvu jednotlivých rizikových faktorov na vznik KVCH a súčasne zhodnoti úspešnos liečby a dosahovanie cieľových hodnôt v skupine pacientov.
Súbor a metódy: Súbor tvorilo 406 respondentov (38,2 % mužov) v priemernom veku 44,6 ± 9,8 roka (30 – 69 rokov). Respondentov sme rozdelili na skupinu 176 pacientov s diagnostikovanou KVCH a kontrolnú skupinu 230 respondentov bez diagnostikovanej KVCH. Na zistenie prevalencie behaviorálnych rizikových faktorov KVCH sme využili modifikovaný dotazník Cardiovascular Risk Assessment Questionnaire. Objektívne vyšetrené kardiometabolické parametre sme získali zo zdravotnej dokumentácie.
Výsledky: Zistili sme významné rozdiely medzi skupinou pacientov a kontrolnou skupinou v zmysle vyššej prevalencie fajčenia, nadváhy/obezity, diabetu, pozitívnej rodinnej anamnézy, horších parametrov lipidového spektra a hodnôt TK u pacientov. Potvrdila sa významná asociácia telesnej inaktivity (p < 0,001), dlhšieho trvania spánku (> 8 h/deň; p < 0,05), častej konzumácie vyprážaných (p < 0,001) a sacharidových (p < 0,05) jedál a nedostatočnej konzumácie zeleniny
(p < 0,05) s KVCH. Vysoký podiel pacientov nedosahoval cieľové hodnoty liečby. V kontrolnej skupine v pásme vysokého rizika (SCORE) bolo 12,2 % respondentov a 53,9 % malo 3 a viac rizikových faktorov.
Záver: Potvrdila sa vysoká miera vplyvu kardiometabolických a behaviorálnych rizikových faktorov na vznik KVCH a ich nedostatočná liečba. Odporúčame zlepši terapeutickú starostlivos o pacientov nielen v zmysle lepšej kontroly ich kardiometabolických parametrov, ale aj pozitívneho ovplyvňovania životného štýlu a stravovacích návykov nielen aktuálnych, ale aj potenciálnych pacientov.
Kľúčové slová: kardiovaskulárne choroby, kardiometabolické rizikové faktory, lipidový profil, behaviorálne rizikové faktory, životný štýl, výživové zvyklosti.
Lek Obz (Med Horizon), 68, 2019, č. 11, s. 355 – 360

Associations between Cardiometabolic and Behavioral Risk Factors and Cardiovascular Diseases


Martin SAMOHÝL, Katarína HIROŠOVÁ, Diana VONDROVÁ, Ľubica ARGALÁŠOVÁ, Ivana KACHÚTOVÁ, Jana JURKOVIČOVÁ

Ústav hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, prednostka prof. MUDr. J. Jurkovičová, CSc.

SUMMARY
Background: The aim of this study was to compare the prevalence of cardiometabolic and behavioral risk factors between the group of patients with diagnosed cardiovascular disease (CVD) and control group, to estimate the impact of selected risk factors on the development of CVD and to evaluate treatment goals and target values achievement in the group of patients.

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri