Lekársky obzor 10/2019

Lekársky obzor 10/2019

Lekársky obzor 10/2019Pôvodné práce
Juraj GAŠPAROVIČ, Oľga JANÍČKOVÁ, Ladislava WSÓLOVÁ, Katarína HOLEČKOVÁ: Séroprevalencia vírusovej hepatitídy E u poľovníkov a konzumentov diviny v Slovenskej republike        
Denisa ČELOVSKÁ, Viera ŠTVRTINOVÁ: Lipoproteín asociovaná fosfolipáza A2 – marker výskytu a komplikácií periférneho artériového ochorenia dolných končatín  

Original papers
Juraj GAŠPAROVIČ, Oľga JANÍČKOVÁ, Ladislava WSÓLOVÁ, Katarína HOLEČKOVÁ: Seroprevalence of viral hepatitis E in hunters and consumers population in Slovak Republic        
Denisa ČELOVSKÁ, Viera ŠTVRTINOVÁ: Lipoprotein-associated phospholipase A2 – marker of incident and complications in peripheral arterial disease of lower extremity       

SÉROPREVALENCIA VÍRUSOVEJ HEPATITÍDY E U POĽOVNÍKOV A KONZUMENTOV DIVINY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Juraj GAŠPAROVIČ1, Oľga JANÍČKOVÁ1, Ladislava WSÓLOVÁ2, Katarína HOLEČKOVÁ3

1Národné referenčné centrum pre vírusové hepatitídy, Ústav mikrobiológie LF SZU, vedúca prof. RNDr. S. Bopegamage, CSc.
2Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky, FVZ SZU, vedúca RNDr. L. Wsólová, PhD.
3Katedra infektológie, LF SZU, vedúca doc. MUDr. K. Holečková, PhD.

SÚHRN
Východisko: Cieľom práce bolo zisti výskyt anti-HEV proti vírusovej hepatitíde E v populácii poľovníkov a konzumentov mäsa z diviny v Slovenskej republike.
Súbor: Súbor tvorilo 225 poľovníkov a konzumentov diviny z rôznych oblastí západného, stredného a severného Slovenska.
Metódy: Vo vzorkách sér sme testovali prítomnos protilátok proti vírusovej hepatitíde E (anti-HEV IgG, anti-HEV IgM) použitím ELISA metódy.
Výsledky: Sledovaný súbor tvorilo 225 dobrovoľníkov, z ktorých bolo 160 mužov (71,1 %) a 65 žien (28,9 %) s priemerným vekom 47,11 roka a mediánom 47,00 roka. U 197 dobrovoľníkov (87,55 %) neboli detegované žiadne hladiny protilátok proti vírusovej hepatitíde E (anti-HEV IgG a IgM). Protilátky anti-HEV IgM a IgG sme zaznamenali u 7 dobrovoľníkov (3,11 %), 8 dobrovoľníkov malo prítomné hladiny anti-HEV IgM pri neprítomnosti anti-HEV IgG protilátok (3,55 %) a 13 (5,77 %) dobrovoľníkov malo prítomné protilátky iba v triede anti-HEV IgG, pričom protilátky anti-HEV IgM sme nedetegovali.
Záver: Predkladaná štúdia potvrdzuje, že pre sledovanú čas populácie je vírusová hepatitída E riziková. Táto štúdia je prvá na Slovensku, ktorá sleduje výskyt vírusovej hepatitídy E v danej skupine populácie. Závery z tejto štúdie nevylučujú poľovnícke aktivity a konzumáciu diviny ako faktora spojeného s infekciou HEV.
Kľúčové slová: poľovníctvo, divina, vírusová hepatitída E, HEV IgG, HEV IgM.
Lek Obz (Med Horizon), 68, 2019, č. 10, s. 311 – 313

Seroprevalence of viral hepatitis E in hunters and consumers population in Slovak Republic

Juraj GAŠPAROVIČ1, Oľga JANÍČKOVÁ1, Ladislava WSÓLOVÁ2, Katarína HOLEČKOVÁ3

1Národné referenčné centrum pre vírusové hepatitídy, Ústav mikrobiológie LF SZU, vedúca prof. RNDr. S. Bopegamage, CSc.
2Ústav biofyziky, informatiky a bioštatistiky, FVZ SZU, vedúca RNDr. L. Wsólová, PhD.
3Katedra infektológie, LF SZU, vedúca doc. MUDr. K. Holečková, PhD.

SUMMARY
Background: The aim of the study was to found a seroprevalence of viral hepatitis E in population of hunters and a consumer of the meat of the game in the Slovak Republic.
Patients: This group consisted of 225 hunters and a consumer of the meat of the game from Western, Northern and Central parts of Slovak Republic.
Methods: There were tested anti-HEV IgG, anti-HEV IgM antibodies by ELISA tests in the samples of sera.
Results: In the tested group were 225 volunteers, 160 males (71.1 %) and 65 females (28.9 %) with average age 47.11 years and median 47.00 years. In 197 volunteers (87.55 %) were not detected antibodies against viral hepatitis E (anti-HEV IgG a IgM). Antibodies anti-HEV IgG a IgM were detected in 7 volunteers (3.11 %); and in 8 volunteers were detected anti-HEV IgM only (3.55 %) and in 13 (5.77 %) volunteers were detected anti-HEV IgG only.
Conclusion: Conducted study confirms that this group of population is a risk group for infection with HEV. This study is the first in the Slovak Republic on HEV infection. Results of this study do not exclude hunting activity as a factor linked to HEV infection.
Key words: hunting, meat of the game, viral hepatitis E, HEV IgG, HEV IgM.
Lek Obz (Med Horizon), 2019; 68 (10): 311 – 313

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri