Lekársky obzor 9/2019

Lekársky obzor 9/2019

Lekársky obzor 9/2019Skúsenosti z praxe
Zuzana FEČKOVÁ, Katarína FEDOROVÁ, Natália ŠTECOVÁ: Kvalita života pacienta s mnohopočetným myelómom         

Pôvodné práce
Branislav JAĎUĎ, Martin SMATANA, Lubica HLINKOVA,  Jana IVANOVÁ, Róbert RUSNÁK, Róbert BABEĽA: Náklady za stratu produktivity spojenej s predčasnou smrťou pacientov v produktívnom veku s diagnózou mnohopočetný myelóm na Slovensku: výsledky z národnej štúdie z roku 2018         
Zuzana BALÁŽOVÁ, Branislav JAĎUĎ, Lubica HLINKOVA, Jana IVANOVÁ,  Róbert RUSNÁK,  Róbert MAMRILLA, Róbert BABEĽA: Celkové náklady na mnohopočetný myelóm v Slovenskej republike: analýza celkových nákladov na modelového pacienta v produktívnom veku  

Medical Horizon (Lek Obz) 2019, 9Experience from practise
Zuzana FEČKOVÁ, Katarína FEDOROVÁ, Natália ŠTECOVÁ: Quality of life in patients with multiple myeloma: patient’s perspective        

Original papers
Branislav JAĎUĎ, Martin SMATANA, Ľubica HLINKOVÁ,  Jana IVANOVÁ, Róbert RUSNÁK, Róbert BABEĽA: Lost productivity costs associated with premature death in working age patients due to multiple myeloma in Slovakia: results from national study in 2018        
Zuzana BALÁŽOVÁ, Branislav JAĎUĎ, Ľubica HLINKOVÁ, Jana IVANOVÁ,  Róbert RUSNÁK,  Róbert MAMRILLA, Róbert BABEĽA: Multiple myeloma costs in Slovak Republic: analysis of the total costs for model patient in productive age        
Katarína FEDOROVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Branislav JAĎUĎ, Jana IVANOVÁ, Róbert MAMRILLA, Róbert RUSNÁK: Social security area of patients with multiple myeloma in connection with indirect costs in Slovakia   

Zuzana FEČKOVÁ, Katarína FEDOROVÁ, Natália ŠTECOVÁ

Kvalita života pacienta s mnohopočetným myelómom

SÚHRN
Mnohopočetný myelóm je zriedkavé onkohematologické ochorenie charakterizované množstvom klinických príznakov a genómových zmien. Celoživotná liečba je náročná a výraznou mierou ovplyvňuje fyzický, emocionálny aj sociálny život pacienta a jeho rodiny. Súčasťou liečebného plánu je špecifická liečba a podporná terapia. Pokroky v liečbe myelómu v poslednom desaťročí viedli k významnému zlepšeniu celkového prežívania a kvality života pacientov.
Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, príznaky ochorenia, kvalita života.

Zuzana FEČKOVÁ, Katarína FEDOROVÁ, Natália ŠTECOVÁ

Quality of Life in Patients with Multiple Myeloma

SUMMARY
Multiple myeloma is a rare oncohaematological disease characterized by a number of clinical symptoms and genomic changes. Lifelong treatment is challenging and significantly affects the physical, emotional and social life of the patient and his family. Part of the treatment plan is specific treatment and supportive therapy. In the past decade, advances in the treatment of myeloma have led to the significant improvements in overall patient survival and quality of life.
Key words: multiple myeloma, symptoms of disease, quality of life.

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri