Vážení čitatelia, prinášame Súhrny prác z Lekárskeho obzoru 2/2019 pre Vaše využitie a citovanie. Plnú verziu časopisu nájdete na našich stránkach s niekoľkomesačným oneskorením


TRAUMA SYSTÉM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - PRIEREZOVÁ DOTAZNÍKOVÁ ŠTÚDIA POTREBY VYTVORENIA SIETE TRAUMA CENTIER V KOHORTE ÚRAZOVÝCH CHIRURGOV

Trauma System in the Slovak Republic - a cross-sectional questionnaire based study of the need of a trauma center network designation in a cohort of trauma surgeons


Radomír GAJDOŠ1, Peter JACKO2, Martin HOLAS1, Juraj ŠVÁČ1

1II. klinika úrazovej chirurgie SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, prednosta MUDr. R. Gajdoš, PhD.
2Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava, prednosta prof. MUDr. P. Šimko, PhD.
SÚHRN
Úvod: Liečba polytraumatizovaných a ťažko poranených pacientov je špecifickou a veľmi náročnou oblasťou úrazovej chirurgie. Centralizácia starostlivosti o takýchto pacientov do špecializovaných centier znižuje mortalitu a zlepšuje aj funkčné výsledky. Keďže Slovenská republika nemá presne definovaný systém špecializovaných centier traumatologickej starostlivosti, cieľom tejto štúdie bol zistiť postoj úrazových chirurgov k vypracovanému návrhu vytvorenia siete trauma centier s dvojstupňovým systémom regionálnych a národných centier traumatologickej starostlivosti.


Metóda: Projekt bol koncipovaný ako dobrovoľná prierezová dotazníková štúdia na kohorte úrazových chirurgov. Bol použitý anonymný validovaný dotazník v printovej podobe. Získané dáta boli štatisticky spracované.
Výsledky: Celkovo bolo analýze podrobených 99 dotazníkov. Tieto boli získané od chirurgov z troch typov nemocníc – 14 % bolo z univerzitných, 37 % z fakultných a 47 % z regionálnych nemocníc. Z tejto kohorty sa 98% respondentov vyslovilo za potrebu zlepšenia poskytovanej starostlivosti polytraumatizovaným pacientom a 100 % za potrebu vytvorenia trauma centier. S vytvorením dvojstupňovej siete trauma centier prejavilo svoj súhlas 80,8 % respondentov. Tieto výsledky neboli štatisticky ovplyvnené dĺžkou praxe, personálnym obsadením, materiálno-technickým vybavením a ani typom nemocnice.
Záver: Podľa názoru kohorty úrazových chirurgov je potrebné rekonfigurovať súčasný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti ťažko zraneným pacientom podľa medzinárodných požiadaviek. Ako najprijateľnejšia varianta takejto systémovej zmeny sa javí vytvorenie veľkých národných traumatologických centier I. typu (nadregionálne centrá vysokošpecializovanej starostlivosti) a okolo každého z nich sieť regionálnych trauma centier II. typu (regionálne centrá špecializovanej starostlivosti).
Kľúčové slová: polytrauma, traumatologická sieť, vytvorenie traumacentier, regionalizácia starostlivosti.
Lek Obz (Med Horizon), 68, 2019, č. 7, s. 179 – 185


ETIOLOGICKÉ AGENS INFEKCIÍ MOČOVÝCH CIEST A MIKROBIÁLNA REZISTENCIA: RETROSPEKTÍVNA ŠTÚDIA

Ethiological agents of urinal infections and microbial resistance: retrospective study


Oleksandr DOBROVANOV1,2, Karol KRÁLINSKÝ1,3,4, Valentín P. KOVALCHUK5

1III. detská klinika SZU, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o., prednosta prof. MUDr. K. Králinský, PhD.
2Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.
3II. detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica, prednosta prof. MUDr. K. Králinský, PhD.
4Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
5National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine
SÚHRN
Východisko: Nesprávne užívanie a zvýšená spotreba antibiotík je jednou z hlavných príčin šírenia mikrobiálnej rezistencie. Šírenie multirezistentných baktériových izolátov predstavuje závažnú hrozbu pre verejné zdravie. Escherichia coli je súčasťou normálnej intestinálnej mikroflóry u ľudí, ale je aj častou príčinou ťažkých infekcií, patrí k najčastejším vyvolávateľom febrilnej infekcie močových ciest vo všetkých vekových skupinách. Cieľom retrospektívnej štúdie bola analýza mikrobiologických pôvodcov a efektívnosť antimikrobiálnej terapie infekcií močových ciest u 34 detí. Výsledky sa hodnotili podľa rôznych kritérií, vrátane prítomnosti vrodenej vývojovej chyby. Poukazujeme na stúpajúci trend antibiotikorezistencie v Európe voči Escherichia coli, ktorý sa čiastočne líši od našich výsledkov.
Súbor a metódy: Retrospektívne bolo analyzovaných 34 pacientov, liečených na III. detskej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity v Lučenci od januára roku 2018 do decembra roku 2018 pre infekcie močových ciest.
Výsledky: Najčastejším vyvolávateľom febrilnej infekcie močových ciest vo všetkých vekových skupinách bola Escherichia coli (27 detí, 79,4 %). V skupine pacientov s E. coli infekciou (bez vrodenej vývojovej chyby obličiek) bola rezistencia voči vybraným antibiotikám minimálna. Pacienti s vrodenými vývojovými chybami obličiek mali vyššie zastúpenie non-Escherichia coli infekcií a vyššiu rezistenciu voči testovaným antibiotikám.
Záver: Liečba febrilných infekcií močových ciest cefalosporínmi tretej generácie je vhodná na našom pracovisku, pretože baktériové kmene na tieto antibiotiká ukazujú dobrú citlivosť. Vo väčšine prípadov stačí monoterapia baktericídnym antibiotikom. Liečba cefalosporínmi druhej generácie bola účinná u niektorých pacientov s nekomplikovanou infekciou dolných močových ciest. Pacienti s vrodenou vývojovou chybou uropoetického traktu majú častejšie non-E. coli infekcie a vyššiu rezistenciu voči antimikrobiálnym látkam.
Kľúčové slova: antibiotiká, Escherichia coli, pyelonefritída, rezistencia, uroinfekcia, urosepsa, vrodená vývojová chyba uropoetického traktu.
Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 7, s. 186 – 190


ANALÝZA BIOMARKEROV U PACIENTOV S ANEURYZMOU HRUDNEJ AORTY

Analysis of biomarkers of patients with thoracic aortic aneurysm


Miroslava RABAJDOVÁ1, Klára LAKATOŠOVÁ1, Zuzana BISČÁKOVÁ1, Ivana ŠPAKOVÁ1, Peter URBAN1, Peter KOLARČÍK2, František SABOL3

1Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, prednosta prof. Ing. M. Mareková, CSc.
2 Ústav psychológie zdravia, UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, prednosta prof. Mgr. A. Gecková-Madarasová, PhD.
3Klinika kardiochirurgie, Východoslovenský ústav srdcových chorôb UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, prednosta
doc. MUDr. F. Sabol, PhD., MPH
SÚHRN
Incidencia a prevalencia kardiovaskulárnych ochorení má neustále stúpajúci charakter aj napriek zvýšenej edukácii populácie a početným prevenčným programom pre obyvateľstvo. Riziko ruptúry aneuryzmy je úmerné jej veľkosti. Každoročné riziko roztrhnutia, disekcie alebo smrti je 14,1 % u pacientov s aneuryzmami väčšími ako 6 cm. Na základe vyhodnotených dát hladín expresie mRNA špecifických génov a nimi kódovaných proteínov vyplýva, že existuje štatisticky významný rozdiel medzi pacientmi s odlišným diametrom aneuryzmy aorty v stupni I až III v premenných mRNA pre vysokosenzitívny troponín I a nátriuretický peptid. Predkladaná práca prezentuje využitie diagnostických molekulových metód v klinickej praxi pri analýze transkripčnej aktivity biomarkerov pri diferenciálnej diagnostike kardiovaskulárnych ochorení.
Kľúčové slová: biomarker, aneuryzma hrudnej aorty.
Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 4, s. 191 – 194


ZRIEDKAVÉ UROGENITÁLNE MALIGNITY NA SLOVENSKU

Rare urogenital cancers in Slovakia


Dalibor ONDRUŠ, Bela MRIŇÁKOVÁ

I. onkologická klinika Lekárskej fakulty UK a OÚSA, Bratislava, prednosta: prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
SÚHRN
Zriedkavé nádorové ochorenia sú definované v projekte RARECARE ako nádorové ochorenia s incidenciou < 6 na
100 000 za rok. Pre zriedkavé nádory je charakteristická oneskorená diagnostika, často neadekvátna liečba, nízka dostupnosť k správnej liečebnej stratégii, ako aj nedostatok klinických skúseností. Práca má za cieľ poskytnúť informácie o niektorých epidemiologických údajoch, ktoré sa týkajú nádorov urogenitálnej lokalizácie na Slovensku patriacich medzi tzv. zriedkavé nádory (tzv. orphan diseases). Etiológia týchto malignít je väčšinou multifaktorová. V poslednom publikovanom roku 2011 tvorila štandardizovaná incidencia (ASR-W) zhubných nádorov penisu na Slovensku 1,1/100 000 a mortalita 0,3/100 000. Štandardizovaná incidencia zhubných nádorov obličkovej panvičky bola 1,0/100 000 u mužov, resp. 0,5/100 000 u žien a mortalita 0,4/100 000 u mužov, resp. 0,1/100 000 u žien. Štandardizovaná incidencia zhubných nádorov močovodu bola 0,5/100 000 u mužov, resp. 0,1/100 000 u žien a mortalita 0,2/100 000 u mužov, resp. 0,0/100 000 u žien. Štandardizovaná incidencia zhubných nádorov uretry bola 0,1/100 000 u mužov, resp. rovnako u žien a mortalita 0,2/100 000 u mužov, resp. 0,1/100 000 u žien. Pre pacientov so zriedkavými nádormi sa odporúča centralizácia diagnostiky a liečby s možnosťou multidisciplinárneho prístupu a medzinárodnej spolupráce.
Kľúčové slová: zhubné nádory penisu, zhubné nádory obličkovej panvičky, zhubné nádory močovodu, zhubné nádory uretry, incidencia, mortalita.
Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 7, s. 195 – 199


VÝVOJOVÁ DYSPLÁZIA BEDROVÉHO KĹBU – ETIOPATOGENÉZA, DIAGNOSTIKA A GENETICKÉ ASPEKTY

Developmental dysplasia of the hip – etiopathogenesis, diagnostics and genetic aspects


Štefan HARSÁNYI1, Radoslav ZAMBORSKÝ2, Daniel BÖHMER1, Ľuboš DANIŠOVIČ1

1Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Lekárska Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, prednosta: doc. MUDr. D. Böhmer, PhD.
2Ortopedická klinika, Lekárska Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, prednosta:
prof. MUDr. M. Kokavec, PhD., MPH
SÚHRN
Postihnutie niektorej časti pohybového aparátu sa u ľudí diagnostikuje čoraz častejšie. Táto skutočnosť je spôsobená napríklad spôsobom života (šport, sedavé zamestnanie, nedostatok pohybu), dlhodobým jednostranným zaťažením alebo úrazom. Vrodená (vývojová) dysplázia bedrového kĺbu je vývojová porucha bedrového kĺbu, ktorá vedie k formovaniu abnormálnej kĺbovej jamky pre hlavicu femuru. Zahŕňa široké spektrum morfologických odchýlok a z nich vyplývajúcich porúch funkcie s rôznou charakteristikou. V priebehu jednotlivých fáz individuálneho rastu môže časom nález prejsť do fyziologického stavu alebo do závažnejšej patológie. Malé acetábulum a voľná kapsula sú hlavnými anatomickými znakmi pre toto ochorenie. K hlavným znakom sa pridávajú aj sekundárne poškodenie femuru a neskôr aj problémy s pohybom, ktoré sú typické najmä pre vyšší vek, ale nie sú výnimkou ani v mladosti. Vrodená dysplázia bedrového kĺbu sa môže prejaviť aj v miernejších formách, ktoré sú typické miernou laxitou puzdra, alebo sa prejavia závažnejšou patológiou, ktorá môže viesť až k úplnej luxácii kĺbu. Dysplázia bedrového kĺbu u detí sa v minulosti vyskytovala často a ešte dodnes nie je presne stanovená príčina. Molekulovogenetické vyšetrovacie metódy nám umožňujú tieto príčiny podrobnejšie skúmať a dávať ich do súvislosti s kandidátnymi génmi, ktoré sa podieľajú na tvorbe defektných stavebných štruktúr spojivového tkaniva, a tak vedú k porušeniu jeho integrity, čoho následkom sú poruchy v kĺboch.
Kľúčové slová: vývojová dysplázia bedrového kĺbu, dislokácia bedra, genetické faktory, kandidátne gény.
Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 7, s. 200 – 205


ALKAPTONÚRIA A OCHRONÓZA

Arthropatia alcaptonurica and ochronotica


Jozef ROVENSKÝ1, Tibor URBÁNEK2†, Richard IMRICH2, Marián BERNADIČ3

1V. interná klinika LF UK a UNB, prednosta prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP
2Národný ústav reumatických chorôb, riaditeľ prof. MUDr. R. Imrich, DrSc.
3Ústav patologickej fyziológie LF UK, prednosta prof. MUDr. F. Šimko, PhD., FESC
SÚHRN
Autori v práci pripomínajú nosné oblasti vedeckovýskumnej činnosti významného slovenského lekára – reumatológa doc. MUDr. Tibora Urbánka, CSc., s ktorým sa lekárska verejnosť rozlúčila 26. 4. 2019.
Alkaptonúriu charakterizuje hromadenie kyseliny homogentizovej v organizme, prítomnosť kyseliny homogentizovej v moči, viditeľné, funkčne neškodné príznaky na očiach a ušiach, invalidizujúce zmeny na pohybových ústrojoch, poškodenia iných orgánov (KVS mitrálne a aortové stenózy, obličky, prostata).
Zatiaľ nie je dostupná kauzálna liečba alkaptonúrie. Liečebné zásahy sa uberajú v troch smeroch: zníženie vylučovania kyseliny homogentizovej v moči, obmedzenie vzniku ochronózy, liečebno-preventívne zásahy na ovplyvnenie ochronotickej artropatie. Rôzne dietetické zásahy (vitamíny, hormonálne a iné) mali len prechodný efekt.
Vo svete sa udáva 1 prípad na 250 000 až 1 milión obyvateľov. Zvýšený výskyt na Slovensku sa vysvetľuje tým, že pacienti pochádzajú z hornatých oblastí s častejším manželstvom spríbuznených rodičov.
Kľúčové slová: alkaptonúria, ochronóza, kyselina homogentizová, artropatia.
Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 7, s. 206 – 209


DIABETES MELLITUS PO TRANSPLANTÁCII

Posttransplant diabetes mellitus


Ivana Dedinská, Ľudovít Laca, Marián Mokáň1

Chirurgická klinika a Transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
1I. interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
SÚHRN
Diabetes mellitus po transplantácii (PTDM) je závažná a častá metabolická komplikácia po transplantácii solídnych orgánov. PTDM zvyšuje kardiovaskulárnu mortalitu a morbiditu transplantovaných pacientov. Najdôležitejší rizikový faktor pre PTDM je vek v čase transplantácie (viac ako 50 rokov), obezita a prediabetes v čase transplantácie.
Ovplyvnenie rizikových faktorov pre PTDM ešte pred zaradením pacienta na čakaciu listinu môže významne znížiť incidenciu PTDM, a tým zlepšiť prežívanie štepov a pacientov. Znížením výskytu PTDM po transplantácii obličky logicky znížime aj výskyt kardiovaskulárnych komplikácií, a tým eliminujeme aj mortalitu pacientov s funkčným štepom.
Kľúčové slová: diabetes mellitus po transplantácii, rizikové faktory, obezita.

Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 7, s. 210 – 213


RABDOMYOLÝZA – RARITNÁ KOMPLIKÁCIA PROLONGOVANEJ LAPAROSKOPICKEJ MYÓMEKTÓMIE

Rhabdomyolysis – rare complication of a prolonged laparoscopic myomectomy


Rastislav DUDIČ, Viera DUDIČOVÁ, Peter URDZÍK

Gynekologicko-pôrodnícka klinika, UPJŠ Lekárska fakulta a UNLP v Košiciach, prednosta
doc. MUDr. P. Urdzík, PhD., MPH, mim. prof.
SÚHRN
Cieľom laparoskopickej operatívy je dosiahnuť uspokojivý liečebný výsledok a súčasne minimalizovať traumatický a metabolický účinok u pacienta. V porovnaní s konvenčnými otvorenými operáciami je výskyt poškodenia tkanív výrazne menej častý, a tak laparoskopia prináša ďalší benefit pri redukcii pooperačnej bolesti. Medzi ďalšie výhody laparoskopie patrí lepší kozmetický efekt, nižšie riziko ranových komplikácií, kratšia doba hospitalizácie, rekonvalescencie a v neposlednom rade aj úspora nákladov na pacienta. Napriek všetkým týmto výhodám môže laparoskopická chirurgia viesť k vzniku život ohrozujúcich komplikácií, akou je určite aj rabdomyolýza.
Na vývoji rabdomyolýzy sa počas chirurgického výkonu podieľa viacero faktorov: poloha pacienta s redukciou krvného femorálneho obehu v oblasti bedier alebo popliteálneho obehu v oblasti kolien, či kompresia svalov v dlhotrvajúcej litotomickej polohe pacienta, ktorá môže viesť k akútnemu renálnemu zlyhaniu. Táto kazuistika demonštruje zriedkavý výskyt rabdomyolýzy po prolongovanej litotomickej polohe pacienta počas laparoskopickej myómektómie.
Kľúčové slova: laparoskopia, litotomická poloha, myómektómia, rabdomyolýza, akútne renálne zlyhanie.

Lek Obzor (Med Horizon), 68, 20198, č. 7, s. 214 – 215


 


Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri