Lekársky obzor 7/2019Pôvodné práce
Radomír GAJDOŠ, Peter JACKO, Martin HOLAS, Juraj ŠVÁČ: Trauma systém v Slovenskej republike – prierezová dotazníková štúdia potreby vytvorenia siete trauma centier v kohorte úrazových chirurgov        
Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRÁLINSKÝ, Valentín P. KOVALCHUK: Etiologický agens infekcií močových ciest a mikrobiálna rezistencia: retrospektívna štúdia        
Miroslava RABAJDOVÁ, Klára LAKATOŠOVÁ, Zuzana BISČÁKOVÁ, Ivana ŠPAKOVÁ, Peter URBAN, Peter KOLARČÍK, František SABOL: Analýza biomarkerov u pacientov s aneuryzmou hrudnej aorty        


Prehľadové práce
Dalibor ONDRUŠ, Bela MRIŇÁKOVÁ: Zriedkavé urogenitálne malignity na Slovensku        
Štefan HARSÁNYI, Radoslav ZAMBORSKÝ, Daniel BÖHMER, Ľuboš DANIŠOVIČ: Vývojová dysplázia bedrového kĺbu – etiopatogenéza, diagnostika a genetické aspekty        
Jozef ROVENSKÝ, Tibor URBÁNEK†, Richard IMRICH, Marián BERNADIČ: Alkaptonúria a ochronóza        
Ivana Dedinská, Ľudovít Laca, Marián Mokáň: Diabetes mellitus po transplantácii        


Kazuistika
Rastislav DUDIČ, Viera DUDIČOVÁ, Peter URDZÍK: Rabdomyolýza – raritná komplikácia prolongovanej laparoskopickej myomektómie        


Z histórie medicíny
Marián BERNADIČ, Ljuba BACHÁROVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ:  Študentská vedecká a odborná činnosť na LF UK ako prvý krok študentov k vedecko-výskumnej činnosti. História, súčasnosť a budúcnosť ŠVOČ        


Osobnosti slovenskej medicíny
Marián BERNADIČ, Jozef ROVENSKÝ, Ján BREZA, Helena BERNADIČOVÁ: Posledné zbohom docentovi MUDr. Tiborovi Urbánkovi, CSc.     Lekársky obzor 7/2019 na čítanie

 

Loading...