Lekársky obzor 7/2019

Lekársky obzor 7/2019

Lekársky obzor 7/2019Pôvodné práce
Radomír GAJDOŠ, Peter JACKO, Martin HOLAS, Juraj ŠVÁČ: Trauma systém v Slovenskej republike – prierezová dotazníková štúdia potreby vytvorenia siete trauma centier v kohorte úrazových chirurgov        
Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRÁLINSKÝ, Valentín P. KOVALCHUK: Etiologický agens infekcií močových ciest a mikrobiálna rezistencia: retrospektívna štúdia        
Miroslava RABAJDOVÁ, Klára LAKATOŠOVÁ, Zuzana BISČÁKOVÁ, Ivana ŠPAKOVÁ, Peter URBAN, Peter KOLARČÍK, František SABOL: Analýza biomarkerov u pacientov s aneuryzmou hrudnej aorty        

Original papers
Radomír GAJDOŠ, Peter JACKO, Martin HOLAS, Juraj ŠVÁČ: Trauma System in the Slovak Republic - a cross-sectional questionnaire based study of the need of a trauma center network designation in a cohort of trauma surgeons        
Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRÁLINSKÝ, Valentín P. KOVALCHUK: Ethiological agents of urinal infections and microbial resistance: retrospective study        
Miroslava RABAJDOVÁ, Klára LAKATOŠOVÁ, Zuzana BISČÁKOVÁ, Ivana ŠPAKOVÁ, Peter URBAN, Peter KOLARČÍK, František SABOL: Analysis of biomarkers of patients with thoracic aortic aneurysm  

Vážení čitatelia, prinášame Súhrny prác z Lekárskeho obzoru 2/2019 pre Vaše využitie a citovanie. Plnú verziu časopisu nájdete na našich stránkach s niekoľkomesačným oneskorením


TRAUMA SYSTÉM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - PRIEREZOVÁ DOTAZNÍKOVÁ ŠTÚDIA POTREBY VYTVORENIA SIETE TRAUMA CENTIER V KOHORTE ÚRAZOVÝCH CHIRURGOV

Trauma System in the Slovak Republic - a cross-sectional questionnaire based study of the need of a trauma center network designation in a cohort of trauma surgeons


Radomír GAJDOŠ1, Peter JACKO2, Martin HOLAS1, Juraj ŠVÁČ1

1II. klinika úrazovej chirurgie SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, prednosta MUDr. R. Gajdoš, PhD.
2Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava, prednosta prof. MUDr. P. Šimko, PhD.
SÚHRN
Úvod: Liečba polytraumatizovaných a ťažko poranených pacientov je špecifickou a veľmi náročnou oblasťou úrazovej chirurgie. Centralizácia starostlivosti o takýchto pacientov do špecializovaných centier znižuje mortalitu a zlepšuje aj funkčné výsledky. Keďže Slovenská republika nemá presne definovaný systém špecializovaných centier traumatologickej starostlivosti, cieľom tejto štúdie bol zistiť postoj úrazových chirurgov k vypracovanému návrhu vytvorenia siete trauma centier s dvojstupňovým systémom regionálnych a národných centier traumatologickej starostlivosti.

Dear reader,
Here are all the summaries from the Lekarsky obzor journal for citations. Full journal will be available in a few months.


Trauma System in the Slovak Republic - a cross-sectional questionnaire based study of the need of a trauma center network designation in a cohort of trauma surgeons


Radomír GAJDOŠ, Peter JACKO, Martin HOLAS, Juraj ŠVÁČ

SUMMARY
Backround: Treatment of polytraumatized and severely injured patients is a specific and very demanding area of ​​trauma care. Centralizing care for these patients to specialized centers reduces mortality and improves functional outcomes. As the Slovak Republic does not have a well-defined system of specialized trauma care centers, the aim of this study was to identify the attitude of trauma surgeons to the draft of a trauma center network designation with a two-tier system of regional and national trauma centers.

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri