Vážení čitatelia, prinášame Súhrny prác z Lekárskeho obzoru 2/2019 pre Vaše využitie a citovanie. Plnú verziu časopisu nájdete na našich stránkach s niekoľkomesačným oneskorenímDávid KOVÁČ, Lucia PETRÍKOVÁ, Iveta ŠIMKOVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Pľúcna artériová hypertenzia – neočakávaná komplikácia cielenej liečby nádorov        

SÚHRN
Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) je zriedkavé rapídne progredujúce a potenciálne fatálne ochorenie. Klasický patofyziologický pohľad na patogenézu PAH orientovaný predovšetkým na tlak, prietok, šmykové napätie, tlak v pravej komore bol nedávno obohatený o lepšie poznanie molekulovo-biologických zmien a komplexných interakcií multicelulárnych
systémov. Cielená liečba poskytuje lepšie možnosti protinádorovej liečby, no za cenu nových neočakávaných kardiopulmonálnych a iných komplikácií. Patrí k nim aj PAH. V súčasnosti nie sú k dispozícii dostatočne veľké súbory pacientov týkajúce sa prevalencie PAH asociovanej s cielenou liečbou. Riziko vzniku PAH bolo preukázané v malých súboroch najmä s tyrozínkinázovým inhibítorom dasatinibom, menej často s inhibítormi proteazómového komplexu bortezomibom a carfilzomibom a ojedinele na úrovni kazuistík aj s inými cielenými liekmi, napr. trastuzumabom emtansine, rituximabom, bevacizumabom. Predkladaný článok poukazuje na nové údaje týkajúce sa patofyziológie PAH u onkologických pacientov liečených cielenou liečbou.
Kľúčové slová: pľúcna artériová hypertenzia, cielená liečba, onkologickí pacienti, dasatinib, bortezomib, carfilzomib.
Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 3, s. 84 – 90Zuzana LIŠKOVÁ, Katarína SLÁVIKOVÁ, Michal LIŠKA, Viera LEHOTSKÁ: Dostupnosť informácií na žiadankách pre rádiologické vyšetrenie pacienta        

SÚHRN
Žiadanky na rádiologické vyšetrenie sú základnou formou komunikácie medzi klinikom, rádiológom a zdravotnou poisťovňou. Napriek ich právnej a klinickej dôležitosti je dostupnosť informácií na žiadankách v dôsledku neúplnej legislatívy a nedbalého prístupu indikujúcich lekárov nedostatočná.
V analýze 100 následne po sebe odoslaných žiadaniek na MR vyšetrenie muskuloskeletálneho systému sa hodnotili údaje, ktoré treba vypĺňať podľa Odborného usmernenia MZ SR o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení, ďalej údaje podľa Metodického usmernenia ÚDZS o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou a v neposlednom rade aj medicínsky významné, pre diagnózu determinujúce údaje o požiadavkách na vyšetrenie a komplexnosť klinických údajov.
Z celkového počtu žiadaniek len 5 % bolo vyhodnotených ako žiadanky excelentnej kvality, ktoré obsahovali všetky požadované informácie. Najviac vypĺňanými informáciami bolo meno pacienta (100 %), najmenej často vypĺňanou požiadavkou boli výsledky doterajších vyšetrení (5 % žiadaniek) a epikríza pacienta (8 %).
Cieľom práce bolo objektivizovať mieru dostupnosti informácií na žiadankách pre rádiologické vyšetrenie pacienta s odkazom na právne aspekty. Práca odhalila nedostatky zaužívaného systému v podmienkach slovenského zdravotníctva v platnom legislatívnom rámci, ako aj diskrepancie v súvislosti s celosvetovými odbornými usmerneniami.
Kľúčové slová: informácie, rádiologické vyšetrenie, odporúčania, žiadanka.
Lek Obzor (Med Horizon), 69, 2019, č. 3, s. 91 – 94
Jana MALOVÁ, Daniel BÖHMER, Andrea PASTORÁKOVÁ, Mária OSTROŽLÍKOVÁ, Tatiana BRAXATORISOVÁ: Rázštepy nervovej trubice u chromozómovo normálnych a abnormálnych embryí a plodov        
SÚHRN
Výskyt rázštepov nervovej trubice vo svete sa pohybuje okolo 1 – 2 na tisíc novorodencov. V izolovanej forme majú multifaktoriálnu príčinu a empirické riziko rekurencie v strednej Európe je 2 %. Ak sú súčasne prítomné sporadicky sa vyskytujúce pridružené malformácie, väčšinou ide o mendelisticky dedičný monogénový syndróm so zvýšeným rizikom rekurencie alebo o chromozómový syndróm. V tejto práci sme sa snažili zhodnotiť materiál zo vzoriek spontánnych a indukovaných potratov a mŕtvonarodených plodov. Z celkového počtu embryí a plodov s fokálnymi anomáliami sme zachytili 94 rázštepov nervovej trubice. Zaoberali sme sa výskytom jednotlivých typov rázštepov nervovej trubice, ich frekvenciou, prítomnosťou pridružených vývojových chýb a ich karyotypom, čo nám pomohlo rozlíšiť multifaktoriálne podmienené rázštepy nervovej trubice od chromozómových alebo monogénových syndrómov.
Kľúčové slová: rázštepy nervovej trubice, spina bifida, anencefalus, encefalokéla, chromozómové aberácie, multifaktoriálne dedičnosť.

Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 3, s. 95 – 100Miroslava RABAJDOVÁ, Peter URBAN, Zuzana BISČÁKOVÁ, Peter URDZÍK,  Mária MAREKOVÁ: Perceptivita endometria – nová výzva v diagnostike neplodnosti v procese in vitro fertilizácie        

SÚHRN
Určenie receptivity endometria a selekcia správneho embrya pre implantáciu je stále jedným z najviac limitujúcich krokov v procese in vitro fertilizácie. „Time-lapse monitoring“ a predimplantačná genetická diagnostika nepriniesli očakávané výsledky a implantačný potenciál transferovaných embryí dodnes nedosahuje 30 %. Stále sa hľadá neinvazívny marker, ktorý by s vysokou senzitivitou a špecificitou dokázal zhodnotiť pripravenosť endometria maternice pre implantáciu a následnú vývojovú schopnosť ľudského embrya. Štúdium nových biomarkerov (napr. z kultivačného média embryí) by mohlo byť perspektívnym ukazovateľom vývojového potenciálu embryí. Stanovenie biomarkera, ktorý by s vysokou presnosťou umožnil selekciu embryí v programe in vitro fertilizácie, by výrazne zvýšilo úspešnosť techník asistovanej reprodukcie.
Kľúčové slová: infertilita, non-perceptívne endometrium.

Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 3, s. 101 – 104Michal BERNADIČ, Jr., Marián BERNADIČ, Sr.: Nobelova cena za fyziológiu a medicínu 2018 – nová nádej pre onkologických pacientov        
Súhrn
Nobelovu cenu za významné objavy v oblasti onkológie dostali už viacerí autori. Roku 2018 získali Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu profesori James P. Allison a Tasuku Honjo za nové možnosti liečby rakoviny. Odhalili nové regulačné mechanizmy imunitnej reakcie. Využitím zablokovania negatívnej imunitnej regulácie možno uvoľniť imunitný systém pre interakcie s cudzorodými bunkami a tkanivami. Opísali regulačné bielkoviny, ktoré môžu tento proces „urýchľovať“ alebo na druhej strane „brzdiť“, teda brániť spusteniu imunitnej reakcie. Už roku 2010 sa ukázali až nečakane výborné výsledky v skupine pacientov s pokročilým melanómom kože. U niekoľkých pacientov sa rakovina úplne vylie­čila.
Kľúčové slová: Nobelova cena, fyziológia, medicína, imunitný systém, inhibícia, liečba rakoviny.
Lek Obzor (Med Horizon), 68, 2019, č. 3, s. 105 – 107


Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri