SÚHRN

Vo viacerých krajinách sveta sa zisťujú najmä pri baktériách z nozokomiálnych infekcií kmene s novými nepriaznivými vlastnosťami rezistencie na početné novšie, dosiaľ dobre účinné antibiotiká.

Sú často multirezistentné na aminoglykozidové antibiotiká a fluorochinolóny a súčasne na najnovšie cefalosporíny, ako aj na meropeném a iné nové karbapenémy. Tieto mikróby získali prenosom z iných baktérií schopnosť produkovať nové enzýmy, ktorými inaktivujú cefotaxim, ceftazidim, cefepim, meropeném a ialšie antibiotiká. Tieto enzýmy sa označujú ako ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamase) a MBL (Metallo-Beta-Lactamase). Gény na ich produkciu sa prenášajú na dosiaľ citlivé mikróby.
Kľúčové slová: racionálne užívanie antibiotík - multirezistencia na antibiotiká - betalaktamázy s rozšíreným spektrom - metalolaktamázy. 


SUMMARY

In many countries new bacterial strains emerge, mainly in nosocomial microbes, which demonstrate a multiple drug resistance to such effective and reserve antibiotics as are cephalosporins of higher generations (cefotaxime, ceftazidime, cefepime etc.) and to meropenem and other carbapenem antibiotics. These "supra"-resistant strains acquired genes to produce new enzymes capable to inactivate these and other drugs, including aminoglycosides and/or fluoroquinolones. These new enzymes are designated as ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamase) and MBL (Metallo-Beta-Lactamase). Genes coding the production of these enzymes are transferable from resistant microbes to susceptible ones, and, thus, convert them to multiple drug resistance which is further transferable to susceptible bacteria.
Key words: rational use of antibiotics - multiple drug resistance - Extended-Spectrum Beta-Lactamase - metallo-lactamase. 


Penicillins, cephalosporins and meropenem - mechanisms of resistance

Jana BLAHOVÁ, Marta BABÁLOVÁ, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, Vladimír KRČMÉRY, Radko MENKYNA