Lekársky obzor 6/2018Editorial
Vladimir KRCMERY, Peter MARKS: Marginalized and excluded population and health and social care – a shameful state of affairs of both developing and developed countries     

   
Clinical studies
Andrea SHAHUM, Vladimir KRCMERY, George BENCA,Veronika SLADECKOVA, Ladislav BUCKO, Jose SUVADA, Barbora SILHAROVA, Silvia SECKOVA, Zuzana DUDOVA, Eva ZACHAROVA, Petra SLAVIKOVA, Selvaraj SUBRAMANIAN: Absence of many classic oportunistic infections after 15 years of follow-up in pediatric AIDS in orphans. „Old“ dissease without “new” pathogens?         
Jose SUVADA, Barbora SILHAROVA, Georg BENCA, Andrea SHAHUM, Vladimir KRCMERY, Alexandra MAMOVA, Maria CERVENKOVA, Igor KMIT, Andrea KALAVSKA, Erich KALAVSKY, Petra SLAVIKOVA, Peter STANKAR, Maria JACKULIKOVA, Gertruda MIKOLASOVA, Veronika SLADECKOVA, Lina Seng HONG: Incidence of opportunistic infections in HIV positive patients with very low CD4 cell counts        
Barbora SILHAROVA, Gertruda MIKOLASOVA, Jirina KAFKOVA, Alexandra MAMOVA,  Maria KOMLOSI, Juraj BENCA, Marian BARTKOVJAK, Vladimir KRCMERY, Jose SUVADA, Andrea SHAHUM: Integrative screening programme in rural population of North Lake Victoria region        


Barbora SILHAROVA, Jose SUVADA, Gerti MIKOLASOVA, Jirina KAFKOVA, Maria KOMLOSI, Vladimir KRCMERY, Veronika SLADECKOVA, Andrea KALAVSKA, Erich KALAVSKY, Juraj BENCA, Frantisek MATEICKA, Mariana MRAZOVA, Andrea SHAHUM , C. MUSS: Late presenters of AIDS within a Sub-Saharan versus South-east Asian community: spectrum of opportunistic infections and immune status  
Michaela MULERA, Iveta GAGOVA, Vladimir KRCMERY, Zuzana Ludwig CINTULOVA,, Beata BUGYIKOVA, Marian KARVAJ, Eva ZACHAROVA, Monika JANKECHOVA, Jana OTRUBOVA, Vlastimil KOZON, Juraj BENCA, Petra STANEKOVA, Gertruda MIKOLASOVA, Miroslav PALUN,  Maria JACKULIKOVA, Frantisek BAUER, Victor NAMULANDA: Massive decrease of STD in 2008 – 2017 within 10 years of ABC/VCT preventive strategy in a community health centre with high prevalence of professional sex workers in Western Kenya        
Katrin MULAMA, Gerti MIKOLASOVA, Jozef SUVADA, Petra STANKOVA, Juraj BENCA,  Marian KARVAJ, Vladimir KRCMERY, Alex TOPOLSKA, Frantisek BAUER,  Libusa RADKOVA, Milica PALENIKOVA, Beata BUGYIKOVA, Maria KOMLOSI, Michaela MULERA: Significant decrease of malaria after introduction of rapid diagnostic testing (RDT) in addition to routine microscopy in internally displaced population of Eldoret, after 10 years follow up        
Moses KIMON, Gertruda MIKOLASOVA, Barbora SILHAROVA, Jose SUVADA, Lena PANDYA, Maria JACKULIKOVA,  Alexandra MAMOVA, Ferenc BAUER, Juraj BENCA, Maria KOMLOSI, Ivan SZABO, Katrina MULAMA, Michaela MULERA: Various diagnostic methods to determine malaria among malaria - endemic rural low economic sources population in Uganda and Kenya near Victoria Lake        


Letter to Editor
R. KOVAC, J., POLONOVA, K. PROCHAZKOVA, G. MIKOLASOVA, V. KRCMERY, M. BERNADIC, Jr.,  P. KISAC, E. KALAVSKY, M. MRAZOVA, F. MATEICKA, A. LISKOVA, A. MAMOVA, M. OLAH, G. HERDICS, M. IBRAHIM: Absence of TB and HIV in sheltered homeless population of Bratislava (Slovakia)        


Case report
A. SHAHUM, J. BENCA, V. SLADECKOVA, V. KRCMERY, S. SUBRAMANIAN:  Coincidence of three opportunistic infections in a 12-year-old child – late presentation of HIV in A street-girl centre       

 
Review
Stanislav ŽIARAN, Zuzana VARCHULOVÁ NOVÁKOVÁ, Ľuboš DANIŠOVIČ: Bone health in prostate cancer patients and treatment of androgen deprivation therapy-induced osteoporosis: results of meta-analysis        
Štefan HARSÁNYI, Daniel BÖHMER, Stanislav ŽIARAN, Ľuboš DANIŠOVIČ: Overview of Huntington‘s disease etiology with emphasis on genetic factors        


OBSAH 6/2018


Editoriál
Vladimir KRCMERY, Peter MARKS: Marginalizovaná a vylúčená populácia a zdravotná a sociálna starostlivosť – zahanbujúci stav v rozvojových aj rozvinutých krajinách      

  
Klinické štúdie
Andrea SHAHUM, Vladimir KRCMERY, George BENCA,Veronika SLADECKOVA, Ladislav BUCKO, Jose SUVADA, Barbora SILHAROVA, Silvia SECKOVA, Zuzana DUDOVA, Eva ZACHAROVA, Petra SLAVIKOVA, Selvaraj SUBRAMANIAN: Absencia mnohých klasických oportúnnych infekcií po 15 rokoch follow-up sledovania AIDS u detských sirôt. „Staré“ ochorenie bez „nových“ patogénov?        
Jose SUVADA, Barbora SILHAROVA, Georg BENCA, Andrea SHAHUM, Vladimir KRCMERY, Alexandra MAMOVA, Maria CERVENKOVA, Igor KMIT, Andrea KALAVSKA, Erich KALAVSKY, Petra SLAVIKOVA, Peter STANKAR, Maria JACKULIKOVA, Gertruda MIKOLASOVA, Veronika SLADECKOVA, Lina Seng HONG: Výskyt oportúnnych infekcií u HIV pozitívnych pacientov s veľmi nízkym počtom CD4 buniek        
Barbora SILHAROVA, Gertruda MIKOLASOVA, Jirina KAFKOVA, Alexandra MAMOVA,  Maria KOMLOSI, Juraj BENCA, Marian BARTKOVJAK, Vladimir KRCMERY, Jose SUVADA, Andrea SHAHUM: Integračný skríningový program u vidieckeho obyvateľstva v oblasti North Lake Victoria        
Barbora SILHAROVA, Jose SUVADA, Gerti MIKOLASOVA, Jirina KAFKOVA, Maria KOMLOSI, Vladimir KRCMERY, Veronika SLADECKOVA, Andrea KALAVSKA, Erich KALAVSKY, Juraj BENCA, Frantisek MATEICKA, Mariana MRAZOVA, Andrea SHAHUM , C. MUSS: Pacienti s neskorými prejavmi AIDS v subsaharskej oblasti oproti pacientom z juhovýchodnej Ázie: spectrum oportúnnych infekcií a imunitný stav     
Michaela MULERA, Iveta GAGOVA, Vladimir KRCMERY, Zuzana Ludwig CINTULOVA,, Beata BUGYIKOVA, Marian KARVAJ, Eva ZACHAROVA, Monika JANKECHOVA, Jana OTRUBOVA, Vlastimil KOZON, Juraj BENCA, Petra STANEKOVA, Gertruda MIKOLASOVA, Miroslav PALUN,  Maria JACKULIKOVA, Frantisek BAUER, Victor NAMULANDA: Masívny pokles STD v období 2008-1017 – teda za 10 rokov ABC/VCT preventívnej stratégie v komunitnom zdravotnom centre s prítomnosťou profesionálnych „sexuálnych pracovníčok“ v západnej Keni        
Katrin MULAMA, Gerti MIKOLASOVA, Jozef SUVADA, Petra STANKOVA, Juraj BENCA,  Marian KARVAJ, Vladimir KRCMERY, Alex TOPOLSKA, Frantisek BAUER,  Libusa RADKOVA, Milica PALENIKOVA, Beata BUGYIKOVA, Maria KOMLOSI, Michaela MULERA: Významný pokles výskytu malárie po zavedení rýchleho diagnostického testu (RDT) k rutinnej mikroskopii v populácii Eldoret – 10-ročné sledovanie        
Moses KIMON, Gertruda MIKOLASOVA, Barbora SILHAROVA, Jose SUVADA, Lena PANDYA, Maria JACKULIKOVA,  Alexandra MAMOVA, Ferenc BAUER, Juraj BENCA, Maria KOMLOSI, Ivan SZABO, Katrina MULAMA, Michaela MULERA: Rôzne diagnostické metódy na určenie malárie v endemicko-malarickej vidieckej oblasti s nízkym ekonomickým statusom obyvateľstva v Ugande a Keni v blízkosti Viktóriinho jazera        


List editorovi
R. KOVAC, J., POLONOVA, K. PROCHAZKOVA, G. MIKOLASOVA, V. KRCMERY, M. BERNADIC, Jr.,  P. KISAC, E. KALAVSKY, M. MRAZOVA, F. MATEICKA, A. LISKOVA, A. MAMOVA, M. OLAH, G. HERDICS, M. IBRAHIM: Absencia TBC a HIV v skupine sledovaných bezdomovcov v Bratislave (Slovensko)        


Kazuistika
A. SHAHUM, J. BENCA, V. SLADECKOVA, V. KRCMERY, S. SUBRAMANIAN:  Koincidencia troch oportúnnych infekcií u 12-ročného dieťaťa - neskorý prejav HIV u dievčaťa v sirotinci   

    
Prehľad
Stanislav ŽIARAN, Zuzana VARCHULOVÁ NOVÁKOVÁ, Ľuboš DANIŠOVIČ: Rozvoj kostnej choroby u pacientov s karcinómom prostaty liečených androgénovou deprivačnou terapiou: výsledky meta-analýz    
Štefan HARSÁNYI, Daniel BÖHMER, Stanislav ŽIARAN, Ľuboš DANIŠOVIČ: Prehľad etiológie Huntingtonovej choroby s dôrazom na genetické faktory


   

Loading...