Lekársky obzor 3-4/2018Editoriál
Marián BERNADIČ: Poznávanie ako cesta, publikovanie ako oporné body      

  
Pôvodné práce
Mária KOLESÁROVÁ, Simona LATTOVÁ, Peter JARČUŠKA: Farmakoterapia chronickej hepatitídy C        
Vladimír POPELKA, Vladimír POPELKA, Jr.: Limitovaný laterálny prístup pri liečbe intraartikulárnych zlomenín kalkanea        
Katarína FABIŠÍKOVÁ, Vanda REPISKÁ, Ľubica KRAJČÍOVÁ: Farmakogenetika opioidných analgetík        
Tatiana KIMÁKOVÁ: Expozícia ortuťou z konzumácie rýb a rybích produktov        


Prehľadové práce
Soňa REŽNÁKOVÁ, Petra PRIŠČÁKOVÁ, Vanda REPISKÁ, Helena GBELCOVÁ: Vplyv statínov na diferenciáciu a prežívanie kmeňových buniek        
Anton DLESK, Juraj PAYER: Charakteristika a klinický význam epikardiálneho tuku        


Kazuistika
Martina ZAVACKÁ, Marianna  DVOROŽŇÁKOVÁ: Akútna končatinová ischémia: teória a klinická prax v cievnej chirurgii        


Z histórie medicíny
Vladimír BZDÚCH, Marián BERNADIČ, Angelika BÁTOROVÁ: Hemofília v rodine ruského cára Mikuláša II. a jej medicínske a historické aspekty     

   
Osobnosti z dejín SZU
Juraj OLEJNÍK: Prof. MUDr. Pavol Steiner, DrSc.        


Predstavujeme nové knihy
Ján KOLLER: Rázštepy – Clefts. MUDr. Roman Bánsky, PhD. (ed.)        


CONTENT 3-4/2018

Editorial
Marián BERNADIČ: Recent Advances in Mitochondrial Medicine and Coenzyme Q10   

    
Original papers
Mária KOLESÁROVÁ, Simona LATTOVÁ, Peter JARČUŠKA: Pharmacotherapy of chronic hepatitis C        
Vladimír POPELKA, Vladimír POPELKA, Jr.: Treatment of intraarticular calcaneal fractures using limited lateral approach        
Katarína FABIŠÍKOVÁ, Vanda REPISKÁ, Ľubica KRAJČÍOVÁ: Pharmacogenetics of opioid’s analgetics        
Tatiana KIMÁKOVÁ: Mercury exposure from fish and fish products consumption        


Overviews
Soňa REŽNÁKOVÁ, Petra PRIŠČÁKOVÁ, Vanda REPISKÁ, Helena GBELCOVÁ: The Effect of statins on differentiation and surviving of the stem cells        
Anton DLESK, Juraj PAYER: Characteristics and clinical importance of epicardial adipose tissue       

 
Case report
Martina ZAVACKÁ, Marianna  DVOROŽŇÁKOVÁ: Acute limb ischemia: Theory and practice in vascular surgery     

   
History of medicine
Vladimír BZDÚCH, Marián BERNADIČ, Angelika BÁTOROVÁ: Haemophilia in family of russian tsar Nicholas II and its medical and historical aspects        

 
Personalities
Juraj OLEJNÍK: Professor MUDr. Pavol Steiner, DrSc.        


New book
Ján KOLLER:  Rázštepy – Clefts. MUDr. Roman Bánsky, PhD. (ed.)       


   

Loading...