Súhrn
Výskyt diabetu mellitu (DM), hlavne 2. typu, je celosvetovým problémom. Počet ľudí trpiacich na túto chorobu sa neustále zvyšuje vďaka rastu populácie, urbanizácii a zlému životnému štýlu. Štúdiu DM 2. typu sa venuje aj bilaterálny projekt EÚ medzi univerzitou vo Viedni a Lekárskou fakultou UK v Bratislave – Diaplant N00039. Cieľom projektu je sledovať vplyv rastlinnej stravy na chronické komplikácie tejto choroby (napr. kardiovaskulárne). Projekt je organizovaný na troch úrovniach: humánnej, animálnej a na úrovni bunkových kultúr. V rámci projektu Diaplant bola v dňoch 8. a 9. novembra 2012 zorganizovaná medzinárodná vedecká konferencia na Zochovej chate v Modre. Z výsledkov humánnych a animálnych experimentov, ako aj  pokusov na bunkových kultúrach prezentovaných na konferencii vyplýva, že konzumácia nenasýtených mastných kyselín je bezpečná, napriek tomu, že sú zdrojom pre zvýšenú peroxidáciu lipidov, ktorá vedie k zvýšenému oxidačnému stresu. Podmienkou však je ich príjem spolu s dostatočným množstvom antioxidantov obsiahnutých v zelenine. Prezentovanými výsledkami sa opäť potvrdilo, že životný štýl je bezpochyby jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich zdravie človeka.
Kľúčové slová: životný štýl, výživa, diabetes mellitus, omega-6 mastné kyseliny, zelenina.
Lek Obzor, 62, 2013, č. 3, s. 120 – 121.

Summary
The incidence of diabetes mellitus (DM) (especially of type 2) is a global problem. The number of people suffering from the disease is increasing due to population growth, urbanization, and poor lifestyle. Bilateral EU project between the University of Vienna and the Medical Faculty of Comenius University in Bratislava - Diaplant N00039 is focused on the study of DM type 2. The aim of the project is to monitor the impact of plant diet on chronic complications of the disease (e.g. cardiovascular). The project is organized on three levels: human, animal, and at the level of cell cultures. Participants of the Diaplant project organized an international conference in Zocha cottage in Modra, on November 8 and 9, 2012. Results of human and animal experiments as well as cell culture experiments presented at the conference suggest that consumption of unsaturated fatty acids is safe, despite the fact that they are the source of increased lipid peroxidation, leading to increased oxidative stress. The condition is to be received with plenty of antioxidants from vegetables. Presented results again confirmed that lifestyle is undoubtedly one of the most important factors affecting human health.
Key words: lifestyle, nutrition, diabetes mellitus, omega-6 fatty acids, vegetable.
Lek Obzor, 62, 2013, 3, p. 120-121.


 

Počet ľudí trpiacich na diabetes mellitus (DM) sa neustále zvyšuje vďaka rastu populácie, urbanizácii, zlému životnému štýlu a zvyšujúcej sa prevalencii obezity a fyzickej nečinnosti. Výskyt DM (hlavne 2. typu) je celosvetovým problémom, avšak populácia západných, rozvinutých krajín je ním postihnutá väčšmi. V roku 2010 približne 285 000 000 ľudí trpelo touto chorobou a jej výskyt sa rapídne zvyšuje (1). Predpokladá sa, že do roku 2030 sa tento počet zdvojnásobí (2). Najväčší nárast sa predpokladá v rozvojových krajinách ako dôsledok urbanizácie a zmeny v životnom štýle a zrejme aj vplyvom prechodu na stravu západných krajín.

Štúdiu DM 2. typu sa venuje aj bilaterálny projekt EÚ medzi univerzitou vo Viedni a Lekárskou fakultou UK v Bratislave – Diaplant N00039. Je známe, že dôležitým rizikovým faktorom pri diabete je výživa. V projekte Diaplant sa skúma, ako sa dá pomocou potravín rastlinného pôvodu z nášho regiónu znížiť riziko ochorenia na diabetes a zabrániť jeho chronickým komplikáciám, akými sú napr. kardiovaskulárne choroby. Diabetes mellitus 2. typu sa sledoval v širšom meradle – vyšetrovaním molekulových a biochemických parametrov. Projekt bol organizovaný na troch úrovniach: humánnej, animálnej a na úrovni bunkových kultúr. Humánne experimenty prebiehali na univerzite vo Viedni pod vedením prof. Wagnera. Animálne experimenty a pokusy na bunkových kultúrach sa uskutočnili na Lekárskej fakulte v Bratislave pod vedením prof. Ďuračkovej, doc. Muchovej a doc. Žitňanovej. Pacientom s DM 2. typu a potkanom s indukovaným DM sa podával rastlinný olej bohatý na omega-6 mastné kyseliny a antioxidanty vo forme surovej zeleniny a sledoval sa jeho vplyv na oxidačný a glykooxidačný stres, agregáciu krvi, zápalovú odpoveď a na niektoré rizikové faktory aterosklerózy v plazme a u potkanov aj v tkanivách (pečeň, obličky, tukové tkanivo, srdce, mozog, šošovky). Na experimenty na bunkovej úrovni sa použila bunková línia krvných monocytov inkubovaných v hyperglykemických podmienkach a sledoval sa vplyv daného rastlinného oleja na rovnaké parametre ako v animálnych experimentoch.

V rámci projektu Diaplant Ústav vedy o výžive Viedenskej univerzity, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK a Rozum a zdravie, o.z., zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa konala v dňoch 8. a 9. novembra 2012 v príjemnom prostredí na Zochovej chate v Modre. Podujatia sa zúčastnilo 68 registrovaných účastníkov z rôznych kútov Slovenska, Česka a Viedne. Program konferencie bol rozdelený do nasledujúcich sekcií:

 • Kvalita stravovania a diabetes mellitus
 • Životný štýl a diabetes mellitus
 • Oxidačný stres, poškodenie DNA a manažment choroby
 • Biomarkery rakoviny, starnutia a diabetes mellitus
 • Metódy používané pri monitorovaní oxidačného stresu

Z výsledkov prezentovaných na konferencii vyplývajú tieto závery:

Humánne experimenty

 • Pacienti so zvýšenou koncentráciou glukózy a glykovaného hemoglobínu nalačno mali väčšmi poškodené chromozómy oproti jedincom s nižšou koncentráciou glukózy a glykovaného hemoglobínu.
 • Zistil sa ochranný účinok rastlinného oleja podávaného spolu so zeleninou pred oxidačným poškodením DNA u pacientov s DM 2. typu.

Animálne experimenty

 • U diabetických potkanov rastlinný olej znížil koncentráciu triacylglycerolu v pečeni a zvýšil antioxidačnú kapacitu plazmy.
 • Konzumácia rastlinného oleja neovplyvnila glykémiu u diabetických potkanov, ale zvýšila aktivitu antioxidačného enzýmu superoxiddizmutázy 1 (Cu/Zn-SOD).
 • Rastlinný olej bohatý na omega-6 mastné kyseliny vykazoval prooxidačné účinky tým, že signifikantne zvyšoval oxidačné poškodenie lipidov, proteínov a produktov pokročilej glykácie. Zároveň zvyšoval koncentráciu ADMA (asymetrický dimetylarginín) u diabetických potkanov, čo sa považuje za nový marker rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

Bunkové kultúry

 • Rastlinný olej bohatý na omega-6 mastné kyseliny zvýšil antioxidačnú kapacitu buniek a aktivitu antioxidačného enzýmu superoxiddismutázy 1, čo bolo potvrdené aj v animálnych experimentoch.
 • Rastlinný olej bohatý na omega-6 mastné kyseliny bez prítomnosti exogénnych nízkomolekulových antioxidantov nedokázal zabrániť oxidačnému poškodeniu DNA spôsobenému hyperglykémiou.
 • Rastlinný olej signifikantne inhiboval vylučovanie prozápalového cytokínu IL-6.

Vzhľadom na výsledky získané v humánnej a animálnej štúdii, ako aj pokusmi na bunkových kultúrach môžeme odporúčať konzumáciu nenasýtených mastných kyselín, napriek tomu, že sú zdrojom pre zvýšenú peroxidáciu lipidov, ktorá vedie k zvýšenému oxidačnému stresu. Podmienkou však je ich príjem spolu s dostatočným množstvom antioxidantov obsiahnutých v zelenine.

Zaujímavým prínosom k prezentovaným výsledkom bolo vystúpenie Dr. Brata z Viedne, ktorý vo svojej pútavej prednáške upozornil na súvis hyperglykémie u diabetikov so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny. Doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc., z II. Internej kliniky LF UK a UN v Bratislave poukázal na nový prístup hodnotenia dyslipoproteinémie ako rizikového stavu pre kardiovaskulárne ochorenia. Apeloval na dôslednejšie posudzovanie rizika kardiovaskulárnych chorôb vyhodnocovaním aterogénnych a neaterogénnych subfrakcií LDL a HDL nielen pri dyslipidémii, ale aj pri normolipidémii.

V patológii ochorení, v ktorých hrá úlohu aj oxidačný stres, sa výraznou mierou negatívne podpisuje psychický a sociálny stres. K takýmto ochoreniam patria najmä artériová hypertenzia a kardiovaskulárne ochorenia. Dr. Bernátová uzavrela svoju prednášku konštatovaním, že chronický sociálny stres zvyšuje oxidačný stres iba u zdravých jedincov, pričom jedinci s predispozíciou k zvýšenému krvnému tlaku naň nereagovali. Adaptačná odpoveď na sociálny stres bola v oboch experimentálnych skupinách odlišná. Výsledky Mgr. Kralovičovej naznačujú, že artériová hypertenzia, ako aj genetická predispozícia k artériovej hypertenzii zvyšujú oxidačný stres.

Konferencia poskytla všetkým účastníkom vynikajúcu príležitosť na plodné diskusie a výmenu informácií a skúseností jednak po každej prednáške a jednak počas prestávok alebo spoločenskej večere. Výsledky prezentované na konferencii poukazujú na pozitívny potenciál stravy na zlepšenie zdravia jednotlivcov trpiacich na diabetes mellitus 2.typu. Na záver môžeme konštatovať, že životný štýl je bezpochyby jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich zdravie človeka.

Poďakovanie: Konferencia bola finančne podporená zo zdrojov projektu Diaplant N00039 CBC AT-SK a občianskym združením Rozum a zdravie, o.z. Autori ďakujú všetkým spoluriešiteľom projektu Diaplant.

Literatúra

1.    EKOÉ, J.M., ZIMMET, P., WILLIAMS, R.: The epidemiology of diabetes mellitus: An international perspective. Int Epidemiol, 31, 2002, č. 4, s. 878-881.
2.    SHAW, J.E., SICREE, R.A., ZIMMET, P.Z.: Global estimates of the prevalence of  diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract, 87, 2010, č. 1, s. 4-14.

Nutritional habits, lifestyle and diabetes mellitus

Ingrid ŽITŇANOVÁ, Zdenka ĎURAČKOVÁ, Jana MUCHOVÁ