Editorial

Mikuláš HRUBIŠKO, Viera FÁBRYOVÁ: Aktuálna hematológia/Actual hematology          391

Pôvodné práce/Original article

Alexandra KOLENOVÁ, Mária BIZEOVÁ, Anna FOLTINOVÁ, Eva BUBANSKÁ, Irina ORAVKINOVÁ, Zuzana ŠUBOVÁ, Andrej ČIŽMÁR, Monika GREŠÍKOVÁ, Oksana FABRI, Peter ŠVEC, Martin ČERMÁK, Emília KAISEROVÁ: Leukémie u detí s Downovým syndrómom v Slovenskej republike/Leukaemia’s in children with Down syndrome in Slovak republic         392
Rado NOSÁĽ, Katarína DRÁBIKOVÁ, Juraj HARMATHA,  Viera JANČINOVÁ, Tomáš PEREČKO, Klára SVITEKOVÁ: Prírodné polyfenoly a oxidatívne vzplanutie profesionálnych fagocytov ľudskej krvi         399

 

Prehľady/Overviews

Anna REMKOVÁ, Alexandra JANUŠICOVÁ, Milan REMKO: Familiárna forma primárneho antifosfolipidového syndrómu. Familial form of primary antiphospholipid syndrome         404
Miroslav ŠAŠINKA, Katarína FURKOVÁ, Igor RIEČANSKÝ: Kardiorenálny syndróm – srdcovocievne choroby pri chronických obličkových chorobách. I. Rizikové faktory a ich etiopatogenéza/Cardiorenal syndrome-cardiovascular diseases in chronic kidney diseases. I. Risk factors and their etiopathogenesis         409
Juraj SOKOL, Juraj CHUDEJ, Emília FLOCHOVÁ, Ján STAŠKO, Andrej ROSÍK, Peter KUBISZ: Nové trendy v liečbe mnohopočetného myelómu/New treatment trends for multiple myeloma         421
Katarína BÖHMEROVÁ, Silvia NEJEDLÍKOVÁ, Júlia MALÍKOVÁ, Klára SVITEKOVÁ, Pavol KUSENDA: Plazma ako materiál na výrobu plazmových derivátov. Human plasma as a material for plasma derivate manufacturing         425

MiniAtlas

Adriena SAKALOVÁ: Morfologická diagnostika kostnej drene pri mnohopočetnom myelóme/Morphological diagnosis of the bone marrow in multiple myeloma         429

Medicínska aktualita/Medical actuality

Pavel KOTOUČEK, Adriena SAKALOVÁ, Viera FÁBRYOVÁ: Integratívna hematológia – nová liečebná stratégia/Integrative hematology – new therapeutical approach in medicine         431


Loading...