SÚHRN
Syndróm nepokojných nôh je dobre definovaná komplexná klinická jednotka charakterizovaná poruchami spánku a hybnosti. V popredí klinických príznakov stojí silná, často nezvládnuteľná potreba pohybovať nohami. Provokujúcimi faktormi sú motorická inaktivita, večerná a nočná doba, naopak úľavu prináša pohyb končatinami, chôdza.

Častými sprievodnými javmi sú poruchy spánku a s nimi spojená nadmerná denná únava a spavosť. Diagnóza syndrómu nepokojných nôh sa zakladá predovšetkým na anamnestických údajoch, nutné je vylúčiť sekundárny syndróm najčastejšie vznikajúci pri nedostatku železa, obličkovom zlyhaní a tehotenstve. Liečba je komplexná, pri ťažšom priebehu väčšinou indikujeme farmakoterapiu. Liekom prvej voľby sú látky s dopamínergným pôsobením - levodopa, agonisty dopamínových receptorov. Ako alternatíva do úvahy prichádzajú opioidy, prípadne antikonvulzíva.
Kľúčové slová: syndróm nepokojných nôh - levodopa - agonisty dopamínových receptorov SUMMARY
Syndrome of restless legs is a well defined complex clinical unit characterized by the disorders of sleep and movement. Clinical symptoms are dominated by severe and urging need of moving one´s legs. The provoking factors embrace motoric inactivity coming on evenings and nights, whereas relief is brought along by walking, moving the extremities. Common accompanying phenomena include sleep disorders associated with excessive fatigues and drowsiness. The diagnosis of the syndrome of restless legs is based mainly on anamnestic data. It is necessary to exclude secondary syndrome most common in iron deficiency, renal failure and pregnancy. The treatment is complex, in more serious cases pharmacotherapy is indicated. The drug of first choice involves substances with dopaminergic effect - levodopa - dopamin receptor agonists. Opiods or anticonvulsants are considered as alternative treatment.
Key words: syndrom of restless legs - levodopa - dopamin receptor agonists.


Restless legs syndrome


František CIBULČÍK
(Z Katedry neurológie FZŠŠ SZU Bratislava, Neurologická klinika FNsP Bratislava Ružinov, vedúci: prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.)