SÚHRN:
Východisko: Pregangliové neuróny v autonómnych jadrách miechy potkana vykazujú nikotínamidadeníndinukleotidfosfátdiaforázovú (NADPH-d) aktivitu, ktorá je markerom syntázy oxidu dusnatého (NOS). Cieľom práce je zistiť morfologický podklad na pochopenie úlohy oxidu dusnatého (NO) v autonómnych pregangliových neurónoch.


Súbor a metódy: V experimente sme použili miechu potkana, hrudníkovú časť v rozsahu segmentov Th5 - Th11 a driekovo-krížovú časť v rozsahu segmentov L6 - S1. Aktivitu NADPH-d sme stanovovali histochemickou metódou. Znázornené jadrá sme vyhodnocovali svetelným mikroskopom na priečnych a pozdažnych rezoch miechou. 
Výsledky: Zistili sme výraznú NADPH-d aktivitu v Rexedovej zóne VII hrudníkovej časti miechy potkana zodpovedajúcej sympatikovému intermediolaterálnemu (IML) jadru. Rovnako sme zistili prítomnosť aktivity NADPH-d v Rexedovej zóne VII v driekovo-krížovej časti, kde sa nachádza parasympatikové jadro. Rozdiely medzi obomi časťami autonómneho systému boli v usporiadaní neurónov a v ich lokalizácii, ako aj v dažke neurónových výbežkov.
Záver: NADPH-d pozitívnosť neurónov poukazuje na prítomnosť neurónovej NOS, ktorá svedčí o prítomnosti NO v uvedených nervových jadrách. Výsledky dovoľujú predpoklad, že NO funguje ako neurotransmiter v sympatikových a parasympatikových pregangliových neurónoch a môže sa zúčastoovať na autonómnych prenosoch v mieche.
Kľúčové slová: autonómne jadrá - miecha - NADPH-d - NO - pregangliové neuróny.SUMMARY
Background: The presence of nicotinamideadeninedinucleotidephosphate diaphorase (NADPH-d) activity, a marker of NO synthase was investigated in the intermediolateral nucleus of the rat spinal cord. This can provide a morphological basis for understanding the role of nitric oxide (NO) in autonomic preganglionic neurons.
Subject and methods: The thoracic spinal cord from T5 to T11 segments and lumbosacral spinal cord of L6-S1 segments was used in the experiment. NADPH-d activity was examined by histochemistry. The distinct groups of neurons were evaluated in transverse and longitudinal sections of the spinal cord.
Results: There was a prominent NADPH-d activity seen in the intermediate zone of thoracic spinal cord, corresponding to sympathetic IML (intermediolateral) nucleus. The same location of NADPH-d staining was confirmed in lumbosacral spinal cord, known as a parasympathetic nucleus. Differences between two parts of the autonomic system were seen in the arrangement of neurons, in their localization and in the length of neuronal processes. 
Conclusions: Positive staining of neurons for NADPH-diaphorase in the investigated location can confirm the presence of nitric oxide synthase and in that way the presence of nitric oxide as a neurotransmitter in neurons of autonomic nucleus. The results suggest that NO can be used as a transmitter in autonomic preganglionic neurons and can be involved in autonomic transmission.
Key words: autonomic nucleus - spinal cord - NADPH-d - NO - preganglionic neurons.


Autonomic preganglionic neurons in the gray matter of the rat spinal cord and their NADPH-d positivity


Adriana BOLEKOVÁ, Peter PATLEVIČ, Darina KLUCHOVÁ

(Z Ústavu anatómie Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, prednostka prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.)