Editorial
Ľubomír LISÝ: Pohľad na súčasnú neurológiu 
View on the contemporary neurology 


Pôvodné práce | Original articles
Adriana BOLEKOVÁ, Peter PATLEVIČ, Darina KLUCHOVÁ: Autonómne pregangliové neuróny sivej hmoty miechy potkana a ich NADPH-d pozitívnosť 
Autonomic preganglionic neurons in the gray matter of the rat spinal cord and their NADPH-d positivity 


Prehľady | Overviews
Ľubomír LISÝ: Neurodegeneratívne demencie
Neurodegenerative dementias 
Ľubomír LISÝ: Súčasný pohľad na patogenézu a terapiu sclerosis multiplex
Current view on pathogenesis and therapy of sclerosis multiplex 
Ivan GOGOLÁK: Liečba akútneho mozgového infarktu: prehľad možností
Management of acute cerebral infarct: Review of the options 
František CIBULČÍK: Neuropatická bolesť - definícia a liečba
Neuropathic pain - definition and therapy 
František CIBULČÍK: Syndróm nepokojných nôh
Restless legs syndrome 


Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve | Legal-criminal responsibility
Karol TÓTH, Jozef TÓTH: Trestný čin prijímania úplatku 
Crime of the bribe acceptance 


Medicínske aktuality | Medical actuality
Ivan BIELIK: Dérerov memoriál
Dérer´s memorial 


Miniatlas medicíny - hepatológia | Miniatlas of medicine - hepatology
Miroslav Žigrai: Wilsonova choroba
Wilson disease 


Medicína na webe | Medical web
Štefan HRUŠOVSKÝ: Liečba bolesti
Pain therapy


Osobnosti | Personalities
10_Viera Fábryová: Prof. MUDr. Dionýz Dieška, DrSc.
Prof. MUDr. Dionýz Dieška, DrSc. 


Autodidaktický test | Autodidactic test
Čo sme si prečítali za Vás | News in medicine