pôvodná práca - original paper

 • Úvod. Konečné produkty pokročilej glykácie (AGEs) a ich receptor mRAGE majú významnú úlohu v patogenéze metabolických chorôb. AGEs modifikujú proteíny a interagujú s RAGE s následnou aktiváciou rôznych signálnych ciest, vrátane indukcie oxidačného stresu a aktivácie nukleárneho faktoru kappa-B s následnou zápalovou reakciou. AGE-RAGE os sa spolu s ďalšími mechanizmami podieľa aj na patogenéze neskorších diabetických komplikácií.

 • Abstract

  Objective. Advanced glycation end products (AGEs) and their mRAGE receptor play an important role in the pathogenesis of metabolic diseases. AGEs modify proteins and interact with RAGE with subsequent activation of various signaling pathways, including induction of oxidative stress and resulting activation of nuclear factor kappa-B with subsequent inflammatory response. AGE-RAGE axis, along with other mechanisms, is involved in the pathogenesis of later diabetic complications.

 • Abstrakt

  Východisko: Akútna disekcia ascendentnej aorty je závažný život ohrozujúci stav, ktorej včasná diagnostika, a teda aj liečba významne ovplyv?uje prognózu pacienta. Nezanedbateľný vplyv má aj profylaktické riešenie rizikových pacientov podľa súčasných odporúčaní s výberom najvhodnejšej chirurgickej metódy pre pacienta, prípadne ovplyv?ovaním ostatných rizikových faktorov.

 • Abstrakt

  Úvod: Terapeutický manažment žien s chronickým imunologicky mediovaným zápalovým ochorením v reprodukčnom veku sa zakladá na dôkladnom plánovaní tehotenstva. Nevyhnutnou potrebou sú informácie o vplyve ochorenia na priebeh a výsledok gravidity, taktiež informácie o prínose a rizikách dostupnej medikamentóznej terapie.

 • Abstrakt

  CIEĽ PRÁCE: Práca predkladá alternatívny prístup zavedenia centrálneho venózneho katétra (CVK) u pacientov s vrodenou alebo získanou poruchou koagulácie, u ktorých by zavedenie klasickou Seldingerovou metódou bolo obzvlášť nebezpečné alebo fatálne pre rozvoj krvácavých komplikácií. Ide najmä o pacientov s poruchou hemokoagulácie, u ktorých nemožno použiť periférny venózny prístup na korekciu hypokoagulačného stavu. V týchto prípadoch a v prípadoch neúspechu punkčnej metódy je bezpečné použi alternatívny prístup na zavedenie CVK chirurgicky cez extratorakálne vény – v. cephalica a v. jugularis externa.

 • SUMMARY
  Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) caused by incomplete resolution of thromboemboli and irreversible remodelling of the pulmonary arteries is a progressive and without treatment a fatal disease. The exact prevalence and incidence of disease are unknown, probably are underestimated. Splenectomy, infected ventriculoatrial shunts, thyroid replacement therapy, malignancy and chronic inflammatory diseases, including osteomyelitis and inflammatory bowel disease, are conditions clearly associated with CTEPH and thus represent negative prognostic factors. In recent years it has been succeeded to significantly reduce high morbidity and mortality thanks to availability of specific treatment for the disease.

 • Abstrakt
  Chronická žilová insuficiencia (CVI) predstavuje najzávažnejšie formy chronického venózneho ochorenia, pri ktorých vzniká venózna hypertenzia, prejavujúca sa opuchom končatiny, trofickými kožnými zmenami a/alebo vredmi predkolenia (klinické štádium C3-C6 podľa CEAP klasifikácie). Vysoký žilový tlak sa neustále prenáša do mikrocirkulácie, kde spôsobuje spomalenie krvného prúdenia v kapilárach, spúša adhéziu leukocytov na endotel a iniciuje zápalovú reakciu.

 • Abstract

  During current COVID-19 pandemic health care professionals as well as general communities all over the world have become much more aware about the importance of such basic physiological functions as breathing and the essential nature of intact respiratory system for our proper functioning and survival. Treatment of severe forms of respiratory failure puts enormous personal, material as well as financial strains on health care systems even in countries of the developed world.

 • SUMMARY
  Onclogic disease is the most common reason for invalidity in Slovakia in recent years. In men, it was 40.85% as invalidity reason, in women 66.13%. Most frequent cancer is colorectal carcinoma (together with prostate and lung cancer in men and breast cancer in women). High incidency of these diseases required series of preventive and terapeutical measures. Goal of this work is to inform about screening options and surgical therapy of colorectal carcinoma. Screening for colorectal carcinoma and adenomatous polyp lesion starts in 5th decenium. Patients with high risk should be screened even earlier. High risk patients group consists of patients with positive familiar history, polyposis, non-polypous hereditary cancer, familiar adenomatous polyposis, positivity in own history regarding colorectal carcinoma or inflamatory bowel disease (Crohn´s disease, ulcerative colitis).

 • SÚHRN
  Najčastejšou príčinou invalidity na Slovensku v posledných rokoch boli onkologické ochorenia. U mužov dosahoval podiel onkologických ochorení na priznaní invalidity 40,85 % a u žien až 66,13 %. Medzi najčastejšie onkologické ochorenia u nás patrí kolorektálny karcinóm (u mužov spolu s ca pľúc a prostaty; u žien spolu s ca prsníka). Vysoká incidencia týchto ochorení na Slovensku si vyžiadala sériu preventívnych aj terapeutických opatrení. Cieľom našej práce je informovať o možnostiach skríningu a chirurgickej liečby kolorektálneho karcinómu.
  Skríning pre kolorektálny karcinóm a adenomatózny polyp sa začína v 50. roku života. Rizikové osoby by mali podstúpiť kolonoskopické vyšetrenie skôr. Do rizikových skupín patria pacienti s rodinnou anamnézou kolorektálneho karcinómu, polypózy, HNPCC, familiárnej adenomatóznej polypózy, osobná anamnéza kolorektálneho KRc alebo nešpecifického zápalového ochorenia čriev (m. Crohn, ulcerózna kolitída).

 • Abstrakt

  Posledné desaťročia sme svedkami neustáleho hľadania špecifických biomarkerov pre dennú prax v medicíne. Biomarkery predstavujú dôležitú súčasť manažmentu súčasnej medicíny. Sú nápomocné v diagnostike, stanovení rizika a nasmerovaní cielenej intervencie. V posledných mesiacoch pozornosť upútal dosiaľ nedefinovaný biomarker v oblasti srdcového zlyhávania.

 • Abstrakt

  CIEĽ PRÁCE: Sedavý životný štýl a fyzická inaktivita v posledných rokoch významne prispievajú k výraznému poklesu fyzickej zdatnosti u detí a mladých dospelých. Cieľom štúdie bolo: 1. stanovenie aktuálnej úrovne vybraných motorických schopností VŠ študentov pomocou SENIOR FITNESS TESTU (SFT), 2. porovnanie výsledkov motorických testov VŠ študentov s výsledkami seniorov, pred a po absolvovaní 3-mesačného pohybového programu, a 3. porovnanie výsledkov VŠ študentov s referenčnými hodnotami pre hodnotenie výkonnosti v SFT.

 • Evaluation of ademol molecular target by bioinformatics method according to criteria of liquidity of biodaccessibility and molecular docking

  SUMMARY

  Using the method of bioinformatics, in particular, the method of molecular docking in silico on the cloned b1-adrenoceptor Meleagris gallopavo, the ability of ademol to block b-adrenoceptors was established.

 • SUMMARY
  Proprotein convertase subtilisin kexin 9 (PCSK-9) - targeting therapy has arisen as a new line for the treatment of hyperlipidemia. Inclisiran is a double-stranded small RNA molecule that works by blocking the transcription of PCSK-9, leading to a reduction of PCSK9 levels in the hepatocytes, resulting in an increased expression of low-density lipoprotein (LDL) receptors in the hepatocyte membrane and, as a consequence, it reduces the circulation levels of LDL cholesterol (LDL-C).

 • SÚHRN
  Liečba pomocou inhibítorov PCSK9 (proprotein convertase subtilisin kexin 9) sa nedávno stala novou a účinnou liečbou pacientov s hypercholesterolémiou. Inclisiran je dvojvláknová RNK (ribonukleová kyselina) molekula, ktorá účinkuje blokovaním transkripcie PCSK9. Táto blokáda spôsobuje redukciou hladín PCSK9 v hepatocytoch, ktorá vedie k zvýšenej expresii low density lipoproteínových (LDL) receptorov na membráne hepatocytov - no a dôsledkom je potom redukcia cirkulujúcich hladín LDL-cholesterolu.

 • Abstract

  Introduction: External ventricular drainage is a treatment modality of choice in patients with acute onset hydrocephalus. It is, however, associated with a risk of postoperative central nervous system infection, a complication especially difficult to treat. There is currently a wide number of possible risk factors described to be linked to this type of complications.

 • Abstrakt

  Úvod: Externá komorová drenáž je liečebnou metódou voľby u pacientov s akútne rozvinutým hydrocefalom. Býva však asociovaná s rizikom pooperačnej infekcie centrálneho nervového systému, teda komplikáciou obzvláš náročnou na liečbu. V súčasnosti je popisovaných viacero možných rizikových faktorov spojených s týmto typom pooperačnej komplikácie.

 • SUMMARY

  Heart failure (HF) is associated also with measures of systemic inflammation. There have been significant advances in the last decade in our understanding of how inflammation contributes to the pathogenesis and progression of HF.

  Although some studies have validated the association between measures of inflammation and HF severity and prognosis, clinical trials of anti-inflammatory treatments were mostly unsuccessful. There is some discussion that we probably do not target the precise phenotypes within the syndrome of HF in these trials.

 • Abstrakt

  Vírusová hepatitída B je závažné, často chronicky prebiehajúce ochorenie spojené s rizikom progresie do cirhózy pečene alebo hepatocelulárneho karcinómu. Indikácie na liečbu chronickej hepatitídy B, ako aj jej prípadné ukončenie sa opierajú predovšetkým o známe séromarkery infekcie a kvantitatívne stanovenie HBV DNA, ktoré sa však javia ako nedostatočné. Hepatocyty infikované HBV produkujú rôzne druhy HBV RNA, vrátane pregenomickej RNA (pgRNA).

 • Abstrakt

  ÚVOD DO PROBLEMATIKY. Paracetamol je jeden z najbežnejšie používaných liekov v klinickej praxi. Bol syntetizovaný v druhej polovici 19. storočia a na trh bol uvedený začiatkom polovice 20. storočia na liečbu bolesti. Napriek tomu, že sa vo všeobecnosti považuje za bezpečný liek, observačné štúdie i metaanalýzy z randomizovaných kontrolovaných štúdií poukázali na malý, ale aj tak štatisticky významný vplyv v oblasti kardiovaskulárneho rizika.

 • Abstract

  Malaria still represents a primary cause of childhood illness and death in sub-Saharan Africa. Nowadays, more than 260000 children under the age of five die from malaria annually.

 • Abstrakt

  Malária stále predstavuje hlavnú príčinu chorobnosti a smrti detí v subsaharskej Afrike. Aj v súčastnosti zomrie každý rok na maláriu viac ako 260 000 detí mladších ako 5 rokov. Vývoj vakcín proti pôvodcom malaria siaha ďaleko do minulého storočia. Nie je to však tak dávno, keď Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) odporučila rozšírené používanie vakcíny RTS,S/AS01E proti pôvodcom malárie u detí v subsaharskej Afrike a regiónoch so stredným až vysokým prenosom malárie spôsobenej P. falciparum. Toto odporúčanie bolo založené na výsledkoch prebiehajúceho pilotného programu v Ghane, Keni a Malawi, v ktorom bolo od roku 2019 očkovaných viac ako 800 000 detí. Doteraz bolo podaných viac ako 2,3 milióna dávok vakcíny, ktorá je preukázateľne bezpečná. RTS,S/AS01E, doteraz najefektívnejšia vakcína proti pôvodcom malárie preukázala u afrických detí počas 12-mesačného obdobia 56 % účinnosť. V kombinácii s chemoprofylaxiou a bariérovými osobnými ochrannými pomôckami však možno dosiahnu ochranu dosahujúcu až 90 % (lit. 11). Text v PDF www.lekarsky.herba.sk.

 • Abstrakt
  Dobrá toaleta dýchacích ciest je nevyhnutná pre správnu ventiláciu pľúc. V klinickej praxi sú jej poruchy časté, vyžaduje preto kontinuálne hodnotenie a úpravy všeobecne známymi spôsobmi, napr. odsávanie, rehabilitácia, ku ktorým patrí aj použitie mechanického asistenta kašľa. Jeho použitie u detí potrebuje individuálne nastavenie prístroja vzhľadom na rôzne hodnoty pľúcnych funkcií (napr. vitálna kapacita) pre jednotlivé vekové skupiny.

 • Úvod. Na patogenéze autoimunitných, alergických a zápalových ochorení sa podieľajú aj štyri izoproteíny Janusovej kinázy (JAK), ktoré sprostredkúvajú intracelulárny prenos signálu od cytokínových receptorov priamo do jadra bunky spolu so siedmimi transkripčnými faktormi signálnych transduktorov a aktivátorov transkripcie STAT.

 • Abstrakt
  Úvod do problematiky: Mezenteriálna ischémia vzniká na základe obehovej nedostatočnosti v mezenterickom krvnom riečisku – náhlou alebo chronickou redukciou krvného prietoku. Má rozmanitý, nešpecifický klinický obraz a modifikujúce faktory.

 • Abstrakt

  Základnú ambulantnú starostlivosť pre starých ľudí poskytuje na Slovensku všeobecný lekár pre dospelých (nazývaný aj obvodný, praktický či rodinný lekár). Počet lekárov prvého kontaktu je u nás výrazne nižší, ako je priemer v krajinách Európskej únie.
  Všeobecného lekára už klasicky nazývame geriatrom prvej línie. Práca všeobecného lekára pri určení diagnózy u seniora je ovplyvňovaná rešpektovaním zvláštností ochorení v starobe. Farmakoterapia je významnou súčasťou starostlivosti všeobecného lekára o starých ľudí. Štatisticky je predpisovanie liekov najčastejším lekárskym výkonom.

 • Abstrakt

  Vysoká prevalencia malígnych nádorov sa stala medicínskym a sociálnym problémom v mnohých krajinách sveta. Prevencia, včasná diagnostika, ich liečba, paliatívna starostlivos a komplexná rehabilitácia pacienta je mimoriadne dôležitá. Úloha zubného lekára ako špecialistu v komplexnej starostlivosti o onkologického pacienta sa však často nedoceňuje.

 • Abstract

  OBJECTIVE: In recent years sedentary lifestyle and physical inactivity have significantly contributed to a dramatic decline in physical fitness in children and young adults. The aim of our study was (i) to determine the current level of selected motor skills in university students using SENIOR FITNESS TEST (SFT), (ii) to compare the motor test results between university students and seniors before and after completing a 3-month exercise program, and (iii) to compare the motor test results of the university students with reference scores for the tests used from SFT.

 • Prevalence of spinal deformities and postural disorders in school children in Slovakia

  Abstract

  AIM: The aim of study was to evaluate the prevalence of posture disorders in young age school children, to determine what deformities of the spine dominate in young age school children and to evaluate the condition of the body segments that directly affected the posture.

 • Abstrakt

  Úvod. Hodnotenie diametra pulmonálnej artérie (AP) je veľmi dôležité, často však prehliadané alebo podce?ované. Okrem iných možných príčin vzniku sa dilatácia AP považuje za patognomickú pre nález pľúcnej hypertenzie (PH). Pri dilatácii AP je aj riziko závažných život ohrozujúcich neskorých komplikácií.

 • SUMMARY

  Introduction: Stroke is one of the most common causes of mortality and long-term disability worldwide. For this reason, it is necessary to develop therapeutic procedures that would help alleviate the consequences of this disease.

 • Abstrakt   

  Úvod do problematiky: Cievne mozgové príhody sú celosvetovo jednou z najčastejších príčin mortality a dlhodobého zneschopnenia značnej časti pacientov, ktorí ju prežijú.  Preto je potrebné rozvíja terapeutické postupy, ktoré by pomohli zmierni následky tohto ochorenia. Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia je neinvazívna neurostimulačná a neuromodulačná metóda, ktorá využíva indukciu magnetického poľa na následné komplexné ovplyvnenie dejov v mozgu.

 • Abstract

  Viral hepatitis B is a serious, often chronic, progressive disease associated with cirrhosis of the liver or hepatocellular carcinoma.

 • Abstract

  Basic outpatient care for the elderly in Slovakia is provided by a general practitioner for the adults (also called a district, general practitioner or family doctor). The number of first contact doctors in our country is significantly lower than the average in the countries of the European Union.

 • SÚHRN

  Srdcové zlyhávanie (SZ) asociuje významne s parametrami systémového zápalu v organizme. V poslednej dekáde pokročili naše vedomosti o tom, ako systémový zápal prispieva k patogenéze vývoja SZ a progresie SZ.

  Hoci viaceré štúdie potvrdili asociáciu medzi parametrami systémového zápalu a intenzitou aj prognózou SZ, tak klinické štúdie s protizápalovou liečbou väčšinou neboli úspešné. Jestvuje istá diskusia, že pravdepodobne protizápalová liečba neatakuje správny fenotyp v syndróme SZ, a preto výsledky nedopadli podľa očakávania.

 • Abstract

  OBJECTIVE: The work presents an alternative approach of central venous catheter (CVC) introduction in patients with congenital or acquired coagulation disorders, in which the introduction by classical Seldinger‘s method would be particularly dangerous or fatal for the development of bleeding complications. These are mainly patients with a disorder of hemocoagulation in whom it is not possible to use a peripheral venous approach to correct the hypocoagulation state. In these cases, and in cases of puncture failure, it is safe to use an alternative approach to the introduction of CVC by open surgery via the extrathoracic veins – cephalic and external jugular vein.

 • Therapeutic autovaccines applied in chronic and recurrent skin and soft tissue infections

  Abstract

  OBJECTIVES: Recently, autovaccination therapy has been increasingly used in the treatment of chronic and refractory infections, which creates a precondition for stabilizing the patient‘s health status. Patients suffering from chronic and recurrent skin and soft tissue infection may have a persistent course of the disease with minor transient improvements during several years.

 • Abstract

  OBJECTIVE: Waist circumference is a basic anthropometric parameter for diagnosing metabolic syndrome (MS) in children with obesity, but the values are age and gender dependent. The aim of the study was to investigate a new ultrasonographic parameter - the thickness of subcutaneous fat of the neck (SFN), which could also be associated with central obesity and MS.

 • Abstrakt

  Od začiatku pandémie infekčného ochorenia COVID-19 sa na celom svete čoraz viac dostáva do povedomia v profesionálnej aj v laickej verejnosti dôležitosť integrity respiračného systému. Liečba ťažkých prípadov respiračnej insuficiencie vyžaduje mimoriadne náklady na zdravotnú starostlivosť v materiálnej aj personálnej sfére. Od začiatku pandémie sa hľadajú optimálne farmakologické postupy v liečbe tohto pre nás zatiaľ neznámeho ochorenia, často so spornými výsledkami. V tejto súvislosti sa dostáva do popredia otázka nežiaducich účinkov liečiv na pľúcny parenchým a dýchacie cesty. V súčasnosti je známych až niekoľko sto farmák s toxickým účinkom na respiračný systém.

 • Abstract

  OBJECTIVES. Paracetamol is one of the most commonly used drug in the daily clinical practice. After its synthetization in the second half of 19th century and marketed at the beginning of the half 20th century for pain treatment. Although commonly evaluated as safe drug, observational studies, metaanalyses from the randomized clinical trials have shown modest, but still statistically significant side effects on cardiovascular risk.

 • Abstrakt

  Ischemická choroba srdca sa v roku 2017 umiestnila na prvom mieste ako hlavná príčina úmrtia a zároveň aj ako príčina predčasnej úmrtnosti na Slovensku. Autori v rámci tohto článku opisujú trend úmrtnosti a stratené roky života v dôsledku ICHS na Slovensku v rokoch 2007 – 2018. Zistené hodnoty úmrtnosti opisujú ako hrubé ukazovatele a prepočítané na 100 000 obyvateľov, vypočítali štandardizovanú úmrtnosť s použitím európskej štandardnej populácie. YPLL je vyjadrený pre vekovú skupinu 0 – 64 rokov pre mužov aj ženy a pre každú sledovanú diagnózu a je počítaný na 100 000 obyvateľov. Počas 12-ročného sledovania bolo zaznamenané významné zníženie úmrtnosti na ICHS. Zistili celkový pokles YPLL v dôsledku ischemickej choroby srdca. Tento trend sa pozoruje pri všetkých sledovaných diagnózach u mužov aj u žien (tab. 1, obr. 1, graf 4, lit. 36). Text v PDF www.lekarsky.herba.sk.

 • Abstract

  Ischaemic heart disease ranked first in 2017 as the leading cause of death and the leading cause of premature mortality in Slovakia. In this article, the authors describe the trend of mortality and years of life lost due to CHD in Slovakia between 2007 and 2018.

 • Abstract

  INTRODUCTION: The use of psychoactive substances is associated with significant health risks and can lead to the development of disorders. The article analyses trends of prevalence alcohol drinking, cigarette smoking and illicit drug use between 2013 and 2019 in Slovakia.

 • Abstrakt

  CIEĽ PRÁCE: Užívanie psychoaktívnych látok je spojené so značnými zdravotnými rizikami a môže vies k rozvoju porúch súvisiacich s ich užívaním. Práca analyzuje trendy prevalencie pitia alkoholických nápojov, fajčenia cigariet a užívania nelegálnych drog medzi jednotlivými sledovanými v období 2013 – 2019 na Slovensku.

 • SÚHRN
  Pozadie: Štúdium anatomických variácií arteria splenica je dôležité nielen ako prostriedok rozširovania základných poznatkov ľudskej anatómie, ale má význam aj pre chirurgickú prax. Anatomické variácie a. splenica môžeme pozorovať v odstupe, priebehu, dĺžke, vetvení a iných charakteristikách. Poznať ich je veľmi dôležité, pretože variácie môžu ovplyvniť operačné stratégie, vplývajú na riziko komplikácií a ovplyvňujú aj možnosti zachovania sleziny.
  Dizajn: V rámci Ústavu patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sme vykonali pitvu na 147 kadaveroch (81 mužov, 66 žien) za účelom štúdia anatomických variácií a. splenica.

 • SUMMARY
  Background: Studying variational anatomy of the splenic artery is important not only as a mean of extending the basic knowledge of human anatomy, but is significant also in surgical practice. The variations include the origin of the artery, its course, length, branching and others. It is vital to know them because these variants can influence surgical strategies, possibility of complications, and also prospects of spleen conservation.

 • SÚHRN
  Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia (CTEPH) spôsobená inkompletnou rezolúciou tromboembolov a ireverzibilnou remodeláciou pľúcnych artérií je progresívne a bez liečby fatálne ochorenie. Presná prevalencia a incidencia ochorenia nie sú známe, pravdepodobne sú podhodnotené. Splenektómia, infikované ventrikuloatriálne spojky, substitučná liečba hormónmi štítnej žľazy, malígne a chronické zápalové ochorenia, ako sú osteomyelitída a zápalové ochorenie čriev, sú stavy jednoznačne spojené s CTEPH, a teda predstavujú negatívne prognostické faktory.