A
Acinetobacter sp. 307
adiponektín 120
AIDS 188, 190, 196
AIDS, neskoré prejavy 194
Akademické centrum výskumu autizmu 219
alkoholizmus 419
amniocentéza 12
amputácia končetiny 163
analgetiká opioidové 105
analýza aplikovaná behaviorálna 255
anémia s20


anémie 86
aneuryzma 299
aneuryzma ascendentnej aorty 145
antagonisty vitamínu K 393
antibiotikum 3
anti-Celland s22
antikoagulácia 331, 337, 370
antikoagulanciá per orálne 321
antivirotiká 93
artritída reumatoidná  5
ATB 3
ATB, citlivosť s19
autizmus 219, 220, 226, 234, 244, 255
autotransplantácia s44
azaticidín s38


B
betatalasémie s19
bezdomovec 202
biomarker genetický s30
biomarkery autizmu 244
biosimilar v praxi s32
bisfosfonáty 151
brentuximab vendotín s12
bunky kmeňové 115, 169
bunky kmeňové s43
bunky krvotvorné, transplantácia s11 s12
bunky Langerhansove s26
bunky plášťa s11
busulfán 169
butyrylcholínesteráza 282


C
Candida albicans 307
cár Mikuláš II. 131
cena za vedeckú literatúru 438
centrum odberu krvi s17
cesty žlčové 293
cieva, komplikácie 57
cieva, oklúzia 363
cirhóza pečene 408
citácia 91
citlivosť baktérií na atb s19
clostridium histolyticum 289
CML s37
CRISPR/Cas9 305
cyklofosfamid 169
CYP2D6 105
cytológia LU s31
cytometria prietoková s18


Č
činnosť vedecká 313
číslo dibukaínové 282
črevo hrubé 84
črevo, nekróza 363


D
dabigatran s43
darca krvi s15
darca krvi s22
darca krvi, vyradenie s44
darcovstvo krvi, komplikácie s23
databáza Scopus 91
deficit kognitívny 239
denosumab 151
determinanty zdravia 77
diabetes mellitus gestačný 157
diagnostika autizmu 250
diagnostika autizmu včasná 226
diagnostika myelómu s39
diagnostika priónov 310
diéta 220
diéta bezlaktózová 38
diferenciácia 115
dilatácia aortálneho koreňa 145
dlaha uzamykacia kompresná 271
dospelosť, autizmus 250
doškoľovanie farmaceutov 143
drenáž perkutánna transhepatálna 293
dysfunkcia diafragmatická 430
dysfunkcia exekutívna 239
dysfunkcia gastrointestinálna 220
dysfunkcia katétrová 370, 373


E
edoxaban s39
ekulizumab 343
elúcia protilátok s41
EMB 408
embolektómia Fogartyho 125
embólia 363
encefalopatie humánne transmisibilné špongioformné 310
endokarditída s40
endotoxín 358
Enterobacter sp. 307
Enterococcus faecalis 307
epidemiológia 3
erytrocytoferéza s21
Escherichia coli 307
etiopatogenéza autizmu 234
etiopatogenéza ca 84


F
fajčenie 77
faktor rizikový 77
farmácia 143
farmakogenetika 105
farmakoterapia 105
fenomén „late onset“ 209
fibrilácia predsiení 331
fibróza pečene 408
fistula artériovenózna 328
fistula artériovenózna 57


G
galaktozémia 38
gamapatie s9
gastroenterológia 181
genotypizácia RhD s22
génová terapia 305
gény, autizmus 244
glykémia 157
gramotnosť zdravotná 25
gravidita 303


H
HAART 188
hematológia s8
hematoonkológia 169
hematúria 321
hemodialýza 328, 331
hemofília B 131
hemofília s23
hemoglobinopatie s8
hemoglobinúria paroxyzmálna nočná 337
hemochromatóza s21
hemolýza intravaskulárna 337
heparín nefrakcionovaný 386
heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou 386
heparín s24
hepatitída E s14
hepatitída chronická C 93
hepatológia 408
hepticidín s40
Herba 143
histiocytóza s26
história medicíny 131, 172
história onkológie 172
HIV 188, 192, 194, 196, 202
HIV/AIDS 194, 202, 204
humerus distálny 271
huntingtín 209
hyperbilirubinémia 38
hypotonus 70


CH
chemoterapia antimikróbna 266
chirurgia úrazová 99
chlopňa aortálna 145
cholínesteráza 282
chorea 209
choroba Huntingtonova 209
choroba kráľovská 131
choroba srdca koronárna 120
choroba von Willebrandova s10
choroba Werdnigova – Hoffmanova 70
choroby hematologické s26
chromozóm 21 305
chromozómy, prestavba s44
chyba obličky vrodená 426


I
impakt faktor 91
imunita 303
imunosupresia 19
Indulona A64 143
infekcia cytomegalovírusová s33
infekcia katétrová 370
infekcia nozokomiálna 3
infekcia oportúnna 188, 190, 204
infekcia vírusová 303
infekcie potransplantačné 63
inhibítor fVIII s24
inhibítor komplementu 337
interferón 93
intervencie behaviorálne 255
ischémia akútna mezenteriálna 363
ischémia končatinová akútna 125


K
Kadlic, T., doc. MUDr. 179
karcinóm hepatocelulárny 408
karcinóm kolorektálny 84
karcinóm prostaty 205
katéter 307
katéter centrálny venózny 370, 373
kináza tyrozínová s27
klasifikácia Rutherfordova 125
Klebsiella sp. 307
koagulácia 351
koagulácia diseminovaná intravaskulárna 351, 358
koagulopatia konzumpčná 358
kolagenáza 289
kolaps cirkulačný 358
komplement 337
komplement, aktivácia 343
komplikácie kardiovaskulárne 63
komplikácie potransplantačné 63
koncentrát trombocytov s41
kontraktúra Dupuytrenova 289
kosť pätová 99
krajiny rozvojové 187
krv 169
krvotvorba 169
kultúra 313
kvalita života 412, 419
kyselina askorbová 307


L
látky toxické 110
leak biliárny 293
Lehký, M., doc. RNDr. PhMr.  143
leptín 120
leukémia chronická B-ly s31
leukémia lymfoblastová detská akútna 32
leukémia lymfoblastová s32
leukémia lymfoblastová, dg s18
leukémia lymfocytárna s30
leukémia lymfocytová chronická s42
leukémia myeloblastová s43
leukémia myelocytová s13
leukémia myeloidná, remisia s27
leukémia, klasifikácia 32
leukémia, liečba 32
liečba androgénová deprivačná 205
liečba antikoagulačná 19, 321
liečba antitrombotická 386
liečba biologická anticytokínová 5
liečba endovaskulárna 276
liečba chirurgická 42
liečba injekčná 289
liečba osteonekrózy 151
liečba perorálna antikoagulačná 393
liečba regeneračná 115
liečba transplantačná s25
liečba zlomeniny 271
liek biologický s32
liekopis slovenský 143
lieky biologicky podobné s36
Literárny fond SR 438
lymfóm Hodgkinov s12
lymfóm sivej zóny s11
lymfóm z bb plášťa s11


M
makroglobulinémia Waldenstromova s35
malária 192, 198, 200
malária, endemické oblasti 200
malignita hematologická s10
manažment darcov krvi s22
marker genetický 32
marker virologický s16
medicína 313
melatonín 234
meningokokcémia 358
metaanalýza 205
metylortuť 110
mikroangiopatia sekundárna trombotická 343
mikroangiopatia trombotická 343
mikrobiota 244
model odhadu následkov liečby 169
MRONJ 151
myelofibróza s31
myelóm mnohopočetný s35
myelóm refraktérny s32
myelóm s9


N
nádor zhubný 84
nákaza nemocničná 3
nekróza čreva 363
neoplázia myeloproliferatívna s19
neoplázia myeloproliferatívna s37
neurotransmitery 234
NOÚ s38
novorodenec 38, 70


O
obeh mimotelový s25
obinutuzumab s42
objav 313
obraz tela 163
odber krvi mobilný s41
odpoveď virologická 93
ochorenia priónové 310
ochorenie neurodegeneratívne 209
oklúzia ciev 363
onkológia 84, 172
onkológia všeobecná 180
operácia Beltallova 145
operácia sec. David 145
operácia sec. Yacoub 145
osobnosti onkológie 172
osteonekróza čeľustných kostí 151
osteoporóza 205
osteosyntéza 99, 271
oxytocín 234


P
pacient po transplantácii obličky 19
patológia urologická 321
Pavlovič, M., prof. MUDr., CSc. 435
pečeň 51
plod 157
polycytémia s29
polycytémia vera, liečba s13
polymorfizmus genetický 105
pomôcky zubné 25
populácia dospelá 25
populácia marginalizovaná 187
poranenia žlčových ciest 293
porucha autistického spektra 219, 226, 239, 250, 260
porucha psychického vývoja 219
poškodenie obličiek akútne 51
práca experimentálna 313
práca vedecko-výskumná 313
prednáška Hrubiškova s8
prevalencia autizmu 226
príhoda brušná náhla 42
prióny 310
Proglas 143
proliferácia 115
prostredie 244
prostredie životné 110
protilátka anti-Lan s21
protilátka monoklonálna s35
prstenec aortálna extraanatomický 145
pseudoaneuryzma 57, 299
Pseudomonas aeruginosa 307
publikácia vedecká 91
purpura trombotická trombocytopenická 343


Q
QWALYS s42


R
rastliny liečivé 143
rázštepy 137
recidíva osteonekrózy 151
register gamapatií s9
regurgitácia aortálna 145
rejekcia 63
rektor SZU  407
resekcia aneuryzmy 299
rezistencia 3
rezistín 120
RhD s22
ribavirín 93
ruxolitinib s31
ryby 110


S
screening 192
sebaprijatie 163
senior 412
sepsa 307, 351
sférocytóza hereditárna s18
silimarín  408
skríning aneuploidií 12
skríning autizmu 226
skríning sonografický 426
slezina migrujúca 42
Slovenský liekopis 143
sonografia 426
splenektómia s26
spoločnosť 313
správanie adaptívne 260
správanie nutričné 220
srdce s42
Staphylococcus aureus 307
Staphylococcus epidermidis 307
starostlivosť sociálna 187
starostlivosť zdravotná 187
statíny 115
stav zdravotný 77
STD 196, 202
Steiner, P., prof. MUDr., DrSc. 136
stenóza 57
sukcinylcholín 282
svetový deň trombózy 319
syndróm hemolyticko-uremický 343
syndróm May–Thurnerov 276
syndróm metabolický 120
syndróm myelodysplastický s20
syndróm myelodysplastický s25
syndróm myelodysplastický s38
syndróm Zellwegerov 70
systém imunitný 188
systém Quandriga bee free s17
SZU 407


Š
šija, prejasnenie 12
štádium terminálne ochorenia obličiek 331
štep s44
ŠVOČ 313


T
TBC 192, 202
tehotnosť 157
tehotnosť s21
teória mysle 239
tepna karotická 299
test orálny glukózový tolerančný 157
test RDT 198, 200
testosterón 234
trakt tráviaci, nádor 84
transfúzia krvi, hepatitída s14
transfúziológia s8
transfúzna služba, rozvoj s14
transplantácia alogénna s12
transplantácia alogénna s45
transplantácia autológna s9
transplantácia duálna 57
transplantácia kmeňových buniek 169
transplantácia krvotvorných bb s33
transplantácia obličky 19, 57, 63
transplantácia pečene 51
transplantácia príbuzenská s43
traumatológia 46
Treponema pallidum s16
trimester I. 12
trombembolizmus 379
trombín s43
trombocytopénia s13
trombocytopénia s24
trombocytopénia s49
trombofília vrodená 379
trombolýza 125
trombóza 57, 319, 328, 337, 363
trombóza katétrová 370
trombóza postnatálna 379, 386
trombóza venózna 373
trombóza žilová iliofemorálna 276  
tuk epikardiálny 120


U
účinky nežiaduce liečby biologickej 5
ultrasonografia 430
ultrasonografia prenatálna 12
urológia 321
urológia, komplikácie 19
útulok 202, 204


V
vakcinácia 303
variant genetický 282
veda 313
vena jugularis interna 370
vírus 303
vírus herpes simplex 305
vojna svetová 131
výchova zdravotná 419
výkon rekonštrukčný 145
vyšetrovanie glukózy v tehotnosti 157
výživa 110
vzdelanie 260
vzdelávanie  407


W
warfarín 321, 331, 393


Z
zamestnanie 260
zápal 351
zdravie 412
zdravie 77
zdravie orálne 25
zdravotníctvo verejné 412
zlomenina 271
zlomenina kosti 99
zlomenina vnútrokĺbová 99
zlyhanie liečby biologickej 5


Ž
železo s42
železo, suplementácia s20
žlč 293

Pozn: s - Supplementum 2018

ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia