Lekársky obzor 12/2018

Lekársky obzor 12/2018

Lekársky obzor 12/2018Príhovor rektora SZU   

    
Pôvodné práce
Jozef Holomáň, Ľubica Slobodová: Silymarin – EBM reevaluácia tradičného hepatika: využitie v klinickej praxi         
Róbert OCHABA, Adriána RAČKOVÁ, Silvia SADECKÁ: Kvalita života a zdravotné uvedomenie seniorov         
Jozef REŠOVSKÝ, Lucia CHROMÍKOVÁ, Terézia MEDERIOVÁ, Lucia DEMESOVÁ, Róbert OCHABA: Prierezová štúdia o vplyve zdravotnej výchovy na prevenciu alkoholovej závislosti         
Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRÁLINSKÝ: Sonografický skríning vrodených chýb obličiek na Slovensku        

Vážení čitatelia, prinášame Súhrny prác z Lekárskeho obzoru 2/2019 pre Vaše využitie a citovanie. Plnú verziu časopisu nájdete na našich stránkach s niekoľkomesačným oneskorením

Vážené kolegyne, kolegovia, dámy a páni

Ľudská múdrosť hovorí: „Možno príroda samotná, striedanie ročných období, alebo vyšší princíp vniesli do života ľudí kolobeh rokov a aj príležitosť pre opakovanie toho, čo sme už robili a o čo sme sa usilovali.“
Prezident Slovenskej republiky ma na základe zaužívaných akademických postupov vymenoval za rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity na druhé funkčné obdobie. Za vyslovenú dôveru senátorom SZU úprimne ďakujem. Menovanie vnímam ako mimoriadnu česť a túto nadmieru zodpovednú úlohu prijímam s veľkou pokorou.
S mojim nástupom do staronovej funkcie sa zmení aj významná časť vedenia univerzity. Je na nás, aby sme spoločne definovali vízie a stratégiu riadenia univerzity tak, aby trvale smerovala k vyššej kvalite vzdelávania, k novým výsledkom výskumu a vedy, k spokojnosti celej našej akademickej obce.

Dear reader,
Here are all the summaries from the Lekarsky obzor journal for citations. Full journal will be available in a few months.

A
Acinetobacter sp. 307
adiponektín 120
AIDS 188, 190, 196
AIDS, neskoré prejavy 194
Akademické centrum výskumu autizmu 219
alkoholizmus 419
amniocentéza 12
amputácia končetiny 163
analgetiká opioidové 105
analýza aplikovaná behaviorálna 255
anémia s20

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri