Lekársky obzor 12/2017Editorial
Marián BERNADIČ: Časopis Lekársky obzor, nové výzvy  

      
Pôvodná práca
Boris Šteňo, Denisa Jankovičová, Angelika Bátorová: Totálna endoprotéza kolenného kĺbu u pacientov s hemofilickou artropatiou
Mirela ROZPRÁVKOVÁ, Květuše LOVÁSOVÁ , Darina KLUCHOVÁ, Alena KONIAROVÁ: Použitie dočasných kotviacich zariadení u pacientov s fixným ortodontickým aparátom        
Matej FÜLÖP, Michaela ŠUPLÁTOVÁ, Monika BOROŠOVÁ, Vladimír FERIANEC, Miriam JEŽOVIČOVÁ, Jana MUCHOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ: Hysterektómia a oxidačný stres – Vplyv polyfenolového extraktu         
Branislav TREBATICKÝ, Zuzana ORSZÁGHOVÁ, Ingrid ŽITŇANOVÁ, Zuzana PADUCHOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ, Ján BREZA st., Jana MUCHOVÁ: Oxidačný stres u pacientov s erektilnou dysfunkciou        
Helena VAVRÚŠOVÁ: Tréning pamäti pri Alzheimerovej chorobe         


Prehľad
Anna REMKOVÁ: Reverzné stratégie pri perorálnej antikoagulačnej liečbe        
Aster ALEMAYEHU, Ľudmila VAVROVÁ, Olívia HAMIDOVÁ, Ján MARKUS, Michal KONEČNÝ, Regína LOHAJOVÁ BEHULOVÁ: Význam metylácie génov SHOX2 a SEPT9 pri detekcii malígnych zmien        
Martina GALAMBOŠOVÁ, Stanislav ŽIARAN, Ľuboš DANIŠOVIČ: Tkanivové inžinierstvo uretry. Fikcia alebo budúcnosť regenerácie uretry?        
Marián Bernadič, Michal Bernadič: Nobelova cena za fyziológiu a medicínu 2017  

      
Z histórie medicíny
Igor RIEČANSKÝ: Medzníky postgraduálneho špecializačného vzdelávania v odboroch kardiológia a angiológia na Slovensku      

  
Kazuistika
Ján Kozák, Milan Liška, Rastislav Slávik, Eva Strecková, Matúš Kuniak: Multidisciplinárne ošetrenie kraniofaciálnych poranení. Kazuistika   

    
Miniatlas
Jozef VOJTAŠŠÁK, sen., Jozef VOJTAŠŠÁK jr., Veronika VOJTAŠŠÁKOVÁ, Elena PODSKOČOVÁ: Poštolkové nohavičky        


Index
Autorský index  2017        
Vecný index 2017        


CONTENT 12/2017

Editorial
Boris Šteňo, Denisa Jankovičová, Angelika Bátorová: Total knee replacement in patients with hemophilic arthropathy     

   
Original article
Mirela ROZPRÁVKOVÁ, Květuše LOVÁSOVÁ , Darina KLUCHOVÁ, Alena KONIAROVÁ: The use of temporary anchorage devices in patients with fixed orthodontic appliance        
Matej FÜLÖP, Michaela ŠUPLÁTOVÁ, Monika BOROŠOVÁ, Vladimír FERIANEC, Miriam JEŽOVIČOVÁ, Jana MUCHOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ: Hysterectomy and oxidative stress – the impact of polyphenolic extract         
Branislav TREBATICKÝ, Zuzana ORSZÁGHOVÁ, Ingrid ŽITŇANOVÁ, Zuzana PADUCHOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ, Ján BREZA st., Jana MUCHOVÁ: Oxidative stress in patients with erectile dysfunction        
Helena VAVRÚŠOVÁ: The training of memory in Alzheimer´s disease       

 
Overview
Anna REMKOVÁ: Reverse strategies in oral anticoagulant therapy        
Aster ALEMAYEHU, Ľudmila VAVROVÁ, Olívia HAMIDOVÁ, Ján MARKUS, Michal KONEČNÝ, Regína LOHAJOVÁ BEHULOVÁ: Significance of methylation of SHOX2 and SEPT9 genes in the detection of malignant changes        
Martina GALAMBOŠOVÁ, Stanislav ŽIARAN, Ľuboš DANIŠOVIČ: Tissue engineering of the urethra. Fiction or future direction in urethral regeneration?        
Marián Bernadič, Michal Bernadič: Nobel Prize for physiology and medicine 2017        


History
Igor RIEČANSKÝ: Milestones of postgraduate institutional education in cardiology and angiology in Slovakia        
Ján Kozák, Milan Liška, Rastislav Slávik, Eva Strecková, Matúš Kuniak: Multidisciplinary treatment of craniofacial injury     

   
Miniatlas
Jozef VOJTAŠŠÁK, sen., Jozef VOJTAŠŠÁK jr., Veronika VOJTAŠŠÁKOVÁ, Elena PODSKOČOVÁ: Poštolka orthopaedic pants

 


   

Loading...