Lekársky obzor 3/2015

Lekársky obzor 3/2015

Lekársky obzor 3/2015Editoriál
Simona DIANIŠKOVÁ: Aktuality v zubnom lekárstve a čeľustnej ortopédii/Actualities in dentistry and orthodontics


Pôvodná práca/Original article
Simona DIANIŠKOVÁ, Jana JONEKOVÁ, Veronika MYDLOVÁ, Andrej THURZO: Porovnanie nahraditeľnosti sadrových modelov, 3D tlačených modelov a digitálnych skenov dentálnych modelov/Assessment of accuracy of reproduction between plaster, 3D printed and digital scans of dental models        
Michaela Marčeková, Andrej Thurzo, Simona Dianišková: Priemerné hodnoty bukálnych koridorov v populácii/Average proportions of buccal corridors in population        
Miriam ALEXANDROVÁ, Gabriela ALEXANDROVÁ, Simona DIANIŠKOVÁ: Komparatívna štúdia Fairbairnovej-Robinovej triády a izolovaného rázštepu podnebia/A comparative study of Fairbairn-Robin triad and isolated cleft palate        
Katarína KOBEROVÁ, Simona DIANIŠKOVÁ: Zhodnotenie výskytu asymetrií tváre v populácii pomocou analýzy 3D-tvárových skenov/Evaluation of prevalence of facial asymmetry in population according to the analysis of 3D face –scans        
Jana JONEKOVÁ, Simona DIANIŠKOVÁ, Marián SABO: Vplyv čeľustnoortopedickej terapie na profil mäkkých tkanív pacienta/Influence of orthodontic therapy on soft tissue profile of  patient

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri