Lekársky obzor 1/2014

Lekársky obzor 1/2014Lekársky obzor 1/2014.

Kompletný časopis na čítanie

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Lekársky obzor 1/2014Editorial

Igor RIEČANSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA: Lekársky obzor – 62. ročník (2013)/Medical Horizon 62. annual (2013)         3

Pôvodné práce/Original article

Gabriela NAGYOVÁ, Adriána KRAJČIOVÁ, Jaroslav ROSENBERGER, Arpád BÓDAY, Martina HIKKELOVÁ, Denisa ILENČÍKOVÁ, László KOVÁCS: Autozómovo dominantná polycystická choroba obličiek typ 2 – klinický priebeh a genetická analýza/Autosomal dominant polycystic kidney disease type 2 – clinical course and genetic analysis         5
Renáta ZELENÍKOVÁ, Radka KOZÁKOVÁ, Darja JAROŠOVÁ: Hodnocení pečovatelské zátěže v domácím prostředí/Evaluation of caregiver’s burden in a home setting         10

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Minulý rok uplynulo 60 rokov od vstupu do platnosti zásadného vládneho legislatívneho opatrenia historického významu a dosahu zabezpečujúceho postgraduálnym vzdelávaním zvýšenie úrovne poskytovanej zdravotníckej starostlivosti v našej republike. Zriadením Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) sa roku 2002 zavŕšil doterajší vývoj inštitúcií zodpovedných za inštitucionálne ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na Slovensku. Významné jubileum si SZU, ktorej korene v oblasti postgraduálneho vzdelávania siahajú do roku 1953, dôstojne pripomenula mnohými vedeckými stretnutiami a spoločenskými podujatiami.

Do tejto aktivity sa zapojil aj Lekársky obzor (LO) – odborný časopis SZU, završujúci roku 2013 62. ročník svojho vydávania. Presviedča o tom svojou obsahovou náplňou so širokým zastúpením medicínskych odborov, s podstatným vzostupom počtu pôvodných prác (o 16 viac ako roku 2012), ktorých autormi sú prevažne pracovníci SZU. V májovom čísle uverejnil LO slávnostný editorial k tomuto výročiu z pera prof. PhDr. D. Farkašovej, CSc., rektorky SZU. Počnúc týmto číslom a končiac číslom decembrovým sa na titulnej strane časopisu pripomína 60. výročie trvania inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov mottom SZU „Medicína celoživotné vzdelávanie“.

Májové číslo v kontexte s úvodným slávnostným editorialom vhodne pripravili pracovníci I. internej kliniky SZU a UNB NsP akad. Dérera. Venovali ho pamiatke prim. MUDr. R. Menkynu, prvého dlhoročného primára kliniky a prvého riaditeľa nemocnice akad. Dérera, ako aj jubileu 25-ročnej existencie a činnosti kliniky v nemocnici na bratislavských Kramároch a spomienke na prof. MUDr. D. Diešku, DrSc., prvého prednostu kliniky nesúcej jeho meno a zakladateľa a tvorcu postgraduálneho vzdelávania na Slovensku. Vedecká a odborná úroveň publikovaných prác potvrdzuje, že klinika patrí medzi vedúce slovenské internistické pracoviská, že úspešne nadviazala na odkaz svojich učiteľov a predchodcov. Obsah júnového čísla obohatili abstrakty prác prednesených na konferencii ŠVOČ Lekárskej fakulty SZU 2013. Úroveň prác jasne dokumentovala, že oblasť vedy a výskumu sa na našej univerzite stala integrálnou súčasťou pregraduálneho štúdia.

V predošlom roku vyšiel LO 11-krát (ročník mal jedno dvojčíslo 7 – 8) na 480 stranách. Celkový počet príspevkov (n = 125) rozdelených podľa rubrík s tretinovým podielom pôvodných prác je v tabuľke 1. Zastúpenie medicínskych odborov na stranách LO je v tabuľke 2. Vedúcu pozíciu si stále udržuje vnútorné lekárstvo (spolu s príslušným špecializačnými odbormi) – 29 článkov. Redakcia a redakčná rada (RR) pokračovali aj v minulom roku v udržaní odborného profilu LO ako všeobecne zameraného lekárskeho periodika s uverejňovaním monotematických čísel. Roku 2013 bolo číslo 1 venované pokrokom vo výžive (9 príspevkov; garanti a zostavovatelia doc. Kajaba a prof. Šašinka), číslo 4 pediatrickej anestéziológii a intenzívnej medicíne (8 príspevkov; garant a zostavovateľ prof. Šagát), číslo 5 internej medicíne (11 príspevkov; garant a zostavovateľ prof. Hrušovský), čísla 7 – 8 a 9 pediatrii (17 príspevkov; garanti a zostavovatelia prof. Šašinka a doc. Furková), číslo 11 nefrológii (8 príspevkov; garant a zostavovateľ prof. Spustová). Publikačná aktivita pediatrických pracovísk zaradila pediatriu v poradí medicínskych odborov na druhé miesto tesne za internú medicínu.

Pri hodnotení príspevkov podľa pracoviska prvého autora (tabuľka 3) sa opäť potvrdila prevaha SZU (n = 44). Podstatný je podiel slovenských lekárskych fakúlt. Ustálenú publikačnú aktivitu si udržiava Lekárska fakulta UK v Bratislave. Teší nás vzostup počtu prác z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (n = 8), z ktorých tri príspevky sú v anglickom jazyku. Je to pozitívna odpoveď na výzvu redakčnej rady a redakcie publikovať vo svetovom jazyku, a tým uľahčiť prienik LO do zahraničia a zvýšiť citovanosť časopisu.

Ako prílohy LO vyšli roku 2013 v edícii „Odborné odporúčania pre klinickú prax“ 3 metodické listy racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR (vedúci redaktor prof. J. Holomáň, výkonný redaktor prof. J. Glasa);

 

Tabuľka 2. Obsahová náplň odborného časopisu Lekársky obzor roku 2013 podľa medicínskych odborov

Medicínske odbory    n
Interná medicína (so špecializáciami)    29
Chirurgia (so špecializáciami)    7
Gynekológia     1
Pediatria    24
Experimentálna a teoretická medicína    4
Verejné zdravotníctvo    3
Lekárska genetika    3
Psychiatria    3
Medicínske právo    5
Patológia    3
Neurológia     2
Stomatológia    3
Anestéziológia a intenzívna medicína    1
Dermatológia    2
Transplantológia    2
Psychológia    1
Iné    2

Manažment liečby chronickej hepatitídy C trojkombináciou 3K-TVR (autori prof. J. Holomáň, doc. P. Kristián); Racionálna liečba chronických nešpecifických zápalov čreva (autori doc. L. Kužela, dr. M. Zakuciová); Diagnostika a liečba spondyloartritíd (autori dr. M. Žlnay, dr. D. Žlnay, prof. J. Rovenský).

Od mája 2013 sa stal odborným redaktorom LO MUDr. M. Žigrai, PhD., dovtedy výkonný redaktor. Nahradil na tomto poste doc. MUDr. V. Fábryovú, CSc., ktorej RR a redakcia ďakujú za svedomitú precíznu prácu v prospech úrovne nášho časopisu a prajú jej do ďalšej profesionálnej aktivity veľa úspechov.

Pri záverečnom hodnotení minulého ročníka LO je predovšetkým potrebné vysoko oceniť a vyzdvihnúť obetavé pracovné úsilie všetkých, vrátane zdravotníckeho vydavateľstva Herba na čele s Mgr. M. Lehkým, ktorí sa pričinili o to, že náš časopis, druhé najdlhšie vydávané slovenské medicínske periodikum, si zachoval napriek pretrvávajúcim zlým finančným podmienkam konštantnú vysokú profesionálnu vydavateľskú úroveň a dodržal časový harmonogram vychádzania.

Tabuľka 3. Obsahová náplň odborného časopisu Lekársky obzor roku 2013 podľa pracoviska prvého autora

Pracovisko    n
Slovenská zdravotnícka univerzita    44
Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava    21
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice    4
Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin    8
Fakultné nemocnice    7
Zariadenia rezortu Ministerstva zdravotníctva SR    3
Súkromné zdravotnícke zariadenia    9
Iné vysoké školy    1
Slovenská akadémia vied    2
Liečebné kúpele    1
Zahraničné inštitúcie (ČR)    1

 

Medical Horizon in 60. anniversary year of the institutional postgraduate education of health workers in Slovakia


Igor RIEČANSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, rektorka Prof. PhDr. D. Farkašová, CSc.

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri