Lekársky obzor 11/2013

Lekársky obzor 11/2013


Plná verzia časopisu na čítanie


Editorial

Lekársky obzor 11/2013 na webe HerbaViera SPUSTOVÁ: Nefrológia/Nephrology         399

Pôvodné práce/Original article

Eliška DEMEŠOVÁ, Eva GONCALVESOVÁ, Peter PONŤUCH: Koncentrácia lipokalínu asociovaného so želatinázou (NGAL) v moči u pacientov s  pokročilým chronickým srdcovým zlyhávaním a  pacientov po ortotopickej transplantácii srdca/Levels of urinary NGAL in patients with advanced chronic heart failure and patients after orthotopic heart transplantation         400
Barbara GRANDTNEROVÁ, Zuzana BERÁTŠOVÁ, Miroslava ČERVEŇOVÁ, Ján ČERVEŇ, Marián MARKECH, Anna ŠTEFÁNIKOVÁ: Balneoterapia  ako súčasť rehabilitačného procesu  pacientov po transplantácii obličky/Balneotherapy as a part of the rehabilitation after kidney transplantation         405
Veronika BENCOVÁ, Zora KRIVOŠÍKOVÁ, Viera SPUSTOVÁ: Osteoprotegerín v  sére u  hemodialyzovaných pacientov – súvislosť s  valvulárnymi kalcifikáciami a  jednoduchým vaskulárnym  kalcifikačným skóre/Serum osteoprotegerin in haemodialysis patients - association with valvular calcification and simple vascular calcification score         410

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri