Lekársky obzor 3/2013

Časopis Lekársky obzor 3/2013


Plná verzia časopisu na čítanie


Pôvodné práce/Original article

Lekársky obzor 3/2013 na webe HerbaMarián HLAVÁČ, Michal VENGLARČÍK: Peroperačná intraartikulárna analgézia po artroskopických operáciách kolena/Postoperative intraarticular analgesia after knee surgery          91
Jaroslav RIDOŠKO, Miroslav ŠTORCEL: Optimalizácia liečby zlomenín pätovej kosti. 2. Výsledky liečby/Optimal therapy of calcaneal fractures. Part 2 - Outcomes         95
Ľubica FORGÁČOVÁ, Andrea HERETIKOVÁ MARSALOVÁ, Kristína TREBULOVÁ: Monoterapia verzus kombinovaná liečba depresie u hospitalizovaných žien: retrospektívna klinická štúdia/Monotherapy versus combination therapy for depression in hospitalized women: retrospective clinical study         102
Lucia KRÍŽOVÁ, Stanislav ŠUTOVSKÝ, Branislav KOLLÁR, Pavel ŠIARNIK, Zuzana ČARNICKÁ, Peter TURČÁNI: Detekcia mierneho kognitívneho deficitu v staršej populácii sťažujúcej sa na poruchy pamäti/Mild cognitive impairment detection in older population complaining memory problems    107

Potransplantačná lymfoproliferatívna choroba (PTLCh) je najčastejšou de novo malignitou po transplantácii pečene. Jej vznik je asociovaný s reaktiváciou infekcie vírusom Ebsteina-Barrovej. Zahŕňa široké spektrum stavov, od syndrómu pripomínajúceho infekčnú mononukleózu až po lymfómy, ktoré sú v porovnaní s lymfómami vyskytujúcimi sa v bežnej populácii charakteristické vyššou agresivitou, tendenciou k častejšiemu extranodálnemu šíreniu a horšou odpoveď na liečbu (obr. 1-8). Klinicky sa PTLCh prejavuje nešpecificky horúčkou a stratou hmotnosti, lymfadenopatiou alebo lokálnymi príznakmi pri extranodálnom rozšírení. Liečba prebieha v spolupráci s onkohematológom. Závisí od morfologického typu PTLCh. Zahŕňa zníženie imunosupresie, protinádorovú cytostatickú liečbu, rádioterapiu a podávanie rituximabu (monoklonová protilátka proti B-lymfocytom) (1, 2).

Literatúra

1.    TRUNEČKA, P., ADAMEC, M.: Transplantace jater. Praha: Karolinum, 2009, 290 s.
2.    CLAVIEN P.A., TROTTER, J.F.: Medical care of the liver transplant patient. London: Wiley-Blackwell, 2011, 490 s.

Posttranplant lymfoproliferative disease after liver transplantation

Miroslav ŽIGRAI, Štefan HRUŠOVSKÝ, 1Peter SZÉPE, Michaela ŠTUGELOVÁ, Martin 2FABIÁN, 3Abdolereza MAJIDI, Jaroslav ULICKÝ

Súhrn
Výskyt diabetu mellitu (DM), hlavne 2. typu, je celosvetovým problémom. Počet ľudí trpiacich na túto chorobu sa neustále zvyšuje vďaka rastu populácie, urbanizácii a zlému životnému štýlu. Štúdiu DM 2. typu sa venuje aj bilaterálny projekt EÚ medzi univerzitou vo Viedni a Lekárskou fakultou UK v Bratislave – Diaplant N00039. Cieľom projektu je sledovať vplyv rastlinnej stravy na chronické komplikácie tejto choroby (napr. kardiovaskulárne). Projekt je organizovaný na troch úrovniach: humánnej, animálnej a na úrovni bunkových kultúr. V rámci projektu Diaplant bola v dňoch 8. a 9. novembra 2012 zorganizovaná medzinárodná vedecká konferencia na Zochovej chate v Modre. Z výsledkov humánnych a animálnych experimentov, ako aj  pokusov na bunkových kultúrach prezentovaných na konferencii vyplýva, že konzumácia nenasýtených mastných kyselín je bezpečná, napriek tomu, že sú zdrojom pre zvýšenú peroxidáciu lipidov, ktorá vedie k zvýšenému oxidačnému stresu. Podmienkou však je ich príjem spolu s dostatočným množstvom antioxidantov obsiahnutých v zelenine. Prezentovanými výsledkami sa opäť potvrdilo, že životný štýl je bezpochyby jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich zdravie človeka.
Kľúčové slová: životný štýl, výživa, diabetes mellitus, omega-6 mastné kyseliny, zelenina.
Lek Obzor, 62, 2013, č. 3, s. 120 – 121.

Summary
The incidence of diabetes mellitus (DM) (especially of type 2) is a global problem. The number of people suffering from the disease is increasing due to population growth, urbanization, and poor lifestyle. Bilateral EU project between the University of Vienna and the Medical Faculty of Comenius University in Bratislava - Diaplant N00039 is focused on the study of DM type 2. The aim of the project is to monitor the impact of plant diet on chronic complications of the disease (e.g. cardiovascular). The project is organized on three levels: human, animal, and at the level of cell cultures. Participants of the Diaplant project organized an international conference in Zocha cottage in Modra, on November 8 and 9, 2012. Results of human and animal experiments as well as cell culture experiments presented at the conference suggest that consumption of unsaturated fatty acids is safe, despite the fact that they are the source of increased lipid peroxidation, leading to increased oxidative stress. The condition is to be received with plenty of antioxidants from vegetables. Presented results again confirmed that lifestyle is undoubtedly one of the most important factors affecting human health.
Key words: lifestyle, nutrition, diabetes mellitus, omega-6 fatty acids, vegetable.
Lek Obzor, 62, 2013, 3, p. 120-121.


 

Počet ľudí trpiacich na diabetes mellitus (DM) sa neustále zvyšuje vďaka rastu populácie, urbanizácii, zlému životnému štýlu a zvyšujúcej sa prevalencii obezity a fyzickej nečinnosti. Výskyt DM (hlavne 2. typu) je celosvetovým problémom, avšak populácia západných, rozvinutých krajín je ním postihnutá väčšmi. V roku 2010 približne 285 000 000 ľudí trpelo touto chorobou a jej výskyt sa rapídne zvyšuje (1). Predpokladá sa, že do roku 2030 sa tento počet zdvojnásobí (2). Najväčší nárast sa predpokladá v rozvojových krajinách ako dôsledok urbanizácie a zmeny v životnom štýle a zrejme aj vplyvom prechodu na stravu západných krajín.

Štúdiu DM 2. typu sa venuje aj bilaterálny projekt EÚ medzi univerzitou vo Viedni a Lekárskou fakultou UK v Bratislave – Diaplant N00039. Je známe, že dôležitým rizikovým faktorom pri diabete je výživa. V projekte Diaplant sa skúma, ako sa dá pomocou potravín rastlinného pôvodu z nášho regiónu znížiť riziko ochorenia na diabetes a zabrániť jeho chronickým komplikáciám, akými sú napr. kardiovaskulárne choroby. Diabetes mellitus 2. typu sa sledoval v širšom meradle – vyšetrovaním molekulových a biochemických parametrov. Projekt bol organizovaný na troch úrovniach: humánnej, animálnej a na úrovni bunkových kultúr. Humánne experimenty prebiehali na univerzite vo Viedni pod vedením prof. Wagnera. Animálne experimenty a pokusy na bunkových kultúrach sa uskutočnili na Lekárskej fakulte v Bratislave pod vedením prof. Ďuračkovej, doc. Muchovej a doc. Žitňanovej. Pacientom s DM 2. typu a potkanom s indukovaným DM sa podával rastlinný olej bohatý na omega-6 mastné kyseliny a antioxidanty vo forme surovej zeleniny a sledoval sa jeho vplyv na oxidačný a glykooxidačný stres, agregáciu krvi, zápalovú odpoveď a na niektoré rizikové faktory aterosklerózy v plazme a u potkanov aj v tkanivách (pečeň, obličky, tukové tkanivo, srdce, mozog, šošovky). Na experimenty na bunkovej úrovni sa použila bunková línia krvných monocytov inkubovaných v hyperglykemických podmienkach a sledoval sa vplyv daného rastlinného oleja na rovnaké parametre ako v animálnych experimentoch.

V rámci projektu Diaplant Ústav vedy o výžive Viedenskej univerzity, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK a Rozum a zdravie, o.z., zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa konala v dňoch 8. a 9. novembra 2012 v príjemnom prostredí na Zochovej chate v Modre. Podujatia sa zúčastnilo 68 registrovaných účastníkov z rôznych kútov Slovenska, Česka a Viedne. Program konferencie bol rozdelený do nasledujúcich sekcií:

 • Kvalita stravovania a diabetes mellitus
 • Životný štýl a diabetes mellitus
 • Oxidačný stres, poškodenie DNA a manažment choroby
 • Biomarkery rakoviny, starnutia a diabetes mellitus
 • Metódy používané pri monitorovaní oxidačného stresu

Z výsledkov prezentovaných na konferencii vyplývajú tieto závery:

Humánne experimenty

 • Pacienti so zvýšenou koncentráciou glukózy a glykovaného hemoglobínu nalačno mali väčšmi poškodené chromozómy oproti jedincom s nižšou koncentráciou glukózy a glykovaného hemoglobínu.
 • Zistil sa ochranný účinok rastlinného oleja podávaného spolu so zeleninou pred oxidačným poškodením DNA u pacientov s DM 2. typu.

Animálne experimenty

 • U diabetických potkanov rastlinný olej znížil koncentráciu triacylglycerolu v pečeni a zvýšil antioxidačnú kapacitu plazmy.
 • Konzumácia rastlinného oleja neovplyvnila glykémiu u diabetických potkanov, ale zvýšila aktivitu antioxidačného enzýmu superoxiddizmutázy 1 (Cu/Zn-SOD).
 • Rastlinný olej bohatý na omega-6 mastné kyseliny vykazoval prooxidačné účinky tým, že signifikantne zvyšoval oxidačné poškodenie lipidov, proteínov a produktov pokročilej glykácie. Zároveň zvyšoval koncentráciu ADMA (asymetrický dimetylarginín) u diabetických potkanov, čo sa považuje za nový marker rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

Bunkové kultúry

 • Rastlinný olej bohatý na omega-6 mastné kyseliny zvýšil antioxidačnú kapacitu buniek a aktivitu antioxidačného enzýmu superoxiddismutázy 1, čo bolo potvrdené aj v animálnych experimentoch.
 • Rastlinný olej bohatý na omega-6 mastné kyseliny bez prítomnosti exogénnych nízkomolekulových antioxidantov nedokázal zabrániť oxidačnému poškodeniu DNA spôsobenému hyperglykémiou.
 • Rastlinný olej signifikantne inhiboval vylučovanie prozápalového cytokínu IL-6.

Vzhľadom na výsledky získané v humánnej a animálnej štúdii, ako aj pokusmi na bunkových kultúrach môžeme odporúčať konzumáciu nenasýtených mastných kyselín, napriek tomu, že sú zdrojom pre zvýšenú peroxidáciu lipidov, ktorá vedie k zvýšenému oxidačnému stresu. Podmienkou však je ich príjem spolu s dostatočným množstvom antioxidantov obsiahnutých v zelenine.

Zaujímavým prínosom k prezentovaným výsledkom bolo vystúpenie Dr. Brata z Viedne, ktorý vo svojej pútavej prednáške upozornil na súvis hyperglykémie u diabetikov so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny. Doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc., z II. Internej kliniky LF UK a UN v Bratislave poukázal na nový prístup hodnotenia dyslipoproteinémie ako rizikového stavu pre kardiovaskulárne ochorenia. Apeloval na dôslednejšie posudzovanie rizika kardiovaskulárnych chorôb vyhodnocovaním aterogénnych a neaterogénnych subfrakcií LDL a HDL nielen pri dyslipidémii, ale aj pri normolipidémii.

V patológii ochorení, v ktorých hrá úlohu aj oxidačný stres, sa výraznou mierou negatívne podpisuje psychický a sociálny stres. K takýmto ochoreniam patria najmä artériová hypertenzia a kardiovaskulárne ochorenia. Dr. Bernátová uzavrela svoju prednášku konštatovaním, že chronický sociálny stres zvyšuje oxidačný stres iba u zdravých jedincov, pričom jedinci s predispozíciou k zvýšenému krvnému tlaku naň nereagovali. Adaptačná odpoveď na sociálny stres bola v oboch experimentálnych skupinách odlišná. Výsledky Mgr. Kralovičovej naznačujú, že artériová hypertenzia, ako aj genetická predispozícia k artériovej hypertenzii zvyšujú oxidačný stres.

Konferencia poskytla všetkým účastníkom vynikajúcu príležitosť na plodné diskusie a výmenu informácií a skúseností jednak po každej prednáške a jednak počas prestávok alebo spoločenskej večere. Výsledky prezentované na konferencii poukazujú na pozitívny potenciál stravy na zlepšenie zdravia jednotlivcov trpiacich na diabetes mellitus 2.typu. Na záver môžeme konštatovať, že životný štýl je bezpochyby jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich zdravie človeka.

Poďakovanie: Konferencia bola finančne podporená zo zdrojov projektu Diaplant N00039 CBC AT-SK a občianskym združením Rozum a zdravie, o.z. Autori ďakujú všetkým spoluriešiteľom projektu Diaplant.

Literatúra

1.    EKOÉ, J.M., ZIMMET, P., WILLIAMS, R.: The epidemiology of diabetes mellitus: An international perspective. Int Epidemiol, 31, 2002, č. 4, s. 878-881.
2.    SHAW, J.E., SICREE, R.A., ZIMMET, P.Z.: Global estimates of the prevalence of  diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract, 87, 2010, č. 1, s. 4-14.

Nutritional habits, lifestyle and diabetes mellitus

Ingrid ŽITŇANOVÁ, Zdenka ĎURAČKOVÁ, Jana MUCHOVÁ

Skutková podstata objektívnej občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe použitého prístroja alebo inej použitej veci pri poskytovaní zdravotníckych služieb v zmysle ustanovenia §421a Občianskeho zákonníka, predpokladá príčinnú súvislosť medzi pôsobením okolností, ktoré majú pôvod v povahe použitej veci a škodlivým následkom – v danej veci poškodenia zdravia. Použitím veci, resp. prístroja v daných súvislostiach Občiansky zákonník rozumie tie úkony, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie veci, prípadne dosiahnutie účelu (stavu) sledovaného jej použitím.

Občiansky zákonník nielenže nevyžaduje prítomnosť zavinenia, ale platná právna úprava dokonca neumožňuje zbaviť sa zodpovednosti preukázaním liberačných dôvodov. Nakoľko je pri tomto druhu objektívnej občianskoprávnej zodpovednosti možnosť liberácie, resp. exonerácie vylúčená, hovoríme o absolútnej objektívnej zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti použili. Pri tomto druhu absolútnej objektívnej zodpovednosti  nemusí žalobca (poškodený pacient) dokazovať, že k porušeniu profesijných povinností a teda ku konaniu non de lege artis medicinae došlo, a dokonca ani dokazovať, že vec použitá pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bola chybná. Žalobcovi stačí preukázať, že škoda bola spôsobená v príčinnej súvislosti s povahou použitého prístroja, nástroja, inštrumentu, lieku, príp. inej veci použitej pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, resp. pri výkone medicínskeho úkonu. Ak by však aj išlo o prístroj, nástroj, liek, ktorý je bez chyby, ale z nejakého dôvodu škodu pacientovi spôsobil, je nesporné, že zdravotnícke zariadenie, príp. súkromný lekár za takto vzniknutú škodu zodpovedá, pričom Občiansky zákonník nepripúšťa žiadny liberačný dôvod. Pri tomto druhu zodpovednosti nehovoríme o protiprávnom konaní ako takom, ale o protiprávnom stave, t.j. ide o zodpovednosť za výsledok.

Pre posúdenie absolútnej objektívnej občianskoprávnej zodpovednosti v zmysle ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka je relevantné, či účinky, ktoré viedli ku škodlivému následku vyplývajú z povahy použitého prístroja alebo inej veci použitej pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. O občianskoprávnu zodpovednosť v zmysle tohto zákonného ustanovenia nepôjde, ak škoda vznikla ako následok samotného výkonu medicínskeho úkonu a nemala príčinu v povahe použitého medicínskeho prístroja, inštrumentu, medikamentu, prípadne inej veci.

O zodpovednosť takéhoto druhu pôjde napríklad vtedy, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja, nástroja alebo inej veci, použitých zdravotníckym pracovníkom pri poskytovaní zdravotníckych služieb. Ide o zodpovednosť za dôsledky nebezpečenstva, ktoré je s použitím daného prístroja alebo inej veci pri výkone medicínskych úkonov spojené. O takúto škodnú udalosť pôjde napríklad pri popáleninách alebo iných škodách na zdraví vzniknutých v dôsledku chybnej funkcie alebo zlej obsluhy inkubátora, ožarovacieho prístroja, röntgenového prístroja, taktiež môže ísť o chybu lieku, chybu injekčnej striekačky, chybu ihly, chybu akéhokoľvek inštrumentu, alebo o použitie nesterilných injekčných ihiel a striekačiek, nesterilného odberového setu, napr. pri plazmaferéze a pod. Môže však ísť aj o prístroje alebo veci, ktoré nemajú žiadne chyby a boli použité spôsobom de lege artis medicinae, t.j. v súlade so súčasnými dostupnými poznatkami lekárskej vedy, resp. v súlade s najvyšším stupňom vedeckého poznania a praxe, avšak pri ich použití došlo k nejakým vopred nie vždy predvídateľným vedľajším a nežiaducim účinkom.

(Pokračovanie v nasledujúcom čísle).

Literatúra

1.    KÁDEK, P.: Právna zodpovednosť v medicíne. Sládkovičovo: Fakulta práva Janka Jesenského VŠS, 2012.
2.    TÓTH, K. a kol.: Právo a zdravotníctvo. Bratislava: Herba, 2008.
3.    Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Liability for damage caused by circumstances originating in the nature of a tool or other thing used in providing healthcare II

Pavol KÁDEK, Ivana PAGÁČOVÁ, Karol TÓTH

Bratislavský spolok medikov (BSM) má webovú stranu www.bsm.sk. Je to predovšetkým fórum študentov, ktorí si tu vymieňajú užitočné informácie o štúdiu, termínoch, prázdninách, učebných textoch či pedagógoch. Je tu zoznam členov BSM. No na strane je množstvo ďalších informácií.

Výbornou kapitolou je zoznam všetkých absolventov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od roku 1919 po súčasnosť. Zoznam je úctyhodný – takmer 20 000 lekárov. Počiatočné ročníky mali niekoľko desiatok absolventov, najmenej lekárov skončilo vari v roku 1924/1925 – osemnásť. Stovka sa nakrátko prekročila v druhej polovici 30. rokov. Po 2. svetovej vojne začali počty prudko narastať a prvý vrchol bol v roku 1950/1951 – 441 absolventov. Štyri stovky ich boli aj v niektorých rokoch konca 70. rokov. V súčasnosti oscilujú okolo počtu 300 absolventov.

Fórum absolventov „založené r. 2005 pre obnovu kontaktov/hľadanie spolužiakov atď.“, je určené prihláseným členom. Heslo „Diplomovky“ obsahuje smernice, metodiku a dobré rady na písanie diplomových prác, spôsob odovzdania prác a fórum. Heslo „Ako sa učiť?“ prináša audioknihy o rýchlom učení, memorovaní, o prezentácii vedomostí, o zlepšovaní pamäti, o vyjadrovaní, o rýchlom čítaní a ďalšie dobré rady Briana Tracyho a ďalších autorov.

Je tu manuál, ako sa bezdrôtovo pripojiť na internet cez wifi v priestoroch LF UK, ponuka oficiálnych tlačív LF UK. Vyvíjajú sa služby on line, ako je zapisovanie povinne voliteľného predmetu (PVP), zapisovanie letnej povinnej praxe (LPP), zapisovanie tém diplomových prác.

Je tu informácia o úradných hodinách a priama linka na stranu LF UK v Bratislave – www.fmed.uniba.sk – a rýchla linka na Študentskú komoru Akademického senátu LF UK. Ďalšia priama linka vedie na Bioweb – bioweb.genezis.eu, ktorý „obsahuje kompletný prehľad stredoškolského učiva z biológie a je obohatený o množstvo doplňujúcich informácií, hlavne z oblasti cytológie, genetiky a molekulárnej biológie“. Niekoľko titulkov: Vznik Zeme. Pôvod života. Dejiny biológie. Štúdium bunky. Systém živej prírody. Biológia vírusov a prokaryot, rastlín, húb, živočíchov, človeka. Genetika. Molekulárna biológia. Biochemický kútik. Ekológia. MegaTest. Ďalšie kapitolky strany sú: Bursa medica, Forum medicum, Vox medici, Galérie.

Časopis Spasmus v elektronickej aj papierovej forme je určený „hlavne pre študentov, profesorov, docentov, asistentov a pre všetkých, ktorí majú záujem ho čítať“, ako uvádza šéfredaktorka so sympatickým úsmevom Kika Kuracinová. Časopis má množstvo rubrík: život na LF UK, poradňa, systém výučby, skúšky, medicína z rôznych kútov sveta, život mimo LF UK (čo môžem robiť okrem bifľovania?, akcie, párty, aktivity vo voľnom čase...), medicína a veda. Z množstva informácií, poznatkov a zážitkov, o ktorých sa dočítate v časopise, prezraďme superlatívy, s akými sa časopis vyjadruje o doc. RNDr. Vande Repiskej, PhD. z Ústavu biológie: „jednoznačne vedie v ankete o miesto najobľúbenejšieho pedagóga“. Je tam s ňou interview. Poteší aj výzva: „Pošli článok redakcii!“

Na záver adresa sympatického spolku: Bratislavský spolok medikov (BSM), Sasinkova 2, 813 72 Bratislava, Slovensko.

Association of Bratislava Medical Students

Štefan Hrušovský @ Miroslav Šašinka

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri