B

Babinská, I.    pozri Hijová, E.   358
Bak, V.    pozri Petrovajová, T.   375
Bednár, R.    Psychický záťaž sestry ako rizikový faktor bolesti chrbta   122
Benetin, J,    pozri Minár, M.   87
Bernasovská, G.    pozri Žigrai, M.   143
Bizeová, M.     pozri Kolenová, A.   392
Blahutová, Š.    pozri Čermáková, Z.   294
Blažíček, P.    pozri Kudláčková, M.   151
Böhmerová, K.   Plazma ako materiál na výrobu plazmových derivátov   425
Boleková, A.   Postnatálny vývoj Meibomových žliaz z pohľadu nitrergickej inervácie   349
Borovský, M.    pozri Krištúfková, A.   56
Breza, J, st.    pozri Breza, J., ml.   197
Breza, J.   Editorial — 40. výročie prvej transplantácie obličky na Slovensku   187
Breza, J.    pozri Žilinská, Z.   190
Breza, J.    pozri Trebatický, B.   204
Breza, J., ml.   Lymfokéla po transplantácii
obličky   197
Breza, J., ml.,    pozri Chrastina, M.   209
Breza, J., st.    pozri Chrastina, M.   209
Brezina, M.    pozri Šamudovská K.   336
Bubanská, E.    pozri Kolenová, A.   392
Budaj, M.   Nádorové kmeňové bunky   320
Buchvald, D.   Kontaktný ekzém - epidemiológia, diagnostika a liečba   21
Bujdák, P.    pozri Chrastina, M.   209
Bzdúch, V.   Aristoteles a vznik biológie ako vedy   372

č

Čelko, J.   Pacient verzus klient v liečebnej rehabilitácii   111
Čelko, J.    pozri Gabrhel, J.   127
Čermák, M.    pozri Kolenová, A.   392
Čermáková, Z.   Trombotická trombocytopenická purpura. Diagnostika a léčba dle současných doporučení   294
Čerňanová, A.   Názory študentov zo zdravotníckych vysokých škôl na predsudky voči duševne chorým   242
Čižmár, A.    pozri Kolenová, A.   392

d

Danilla, T.   Editorial: Koža – zrkadlo organizmu   3
Danilla, T.   Atopická dermatitída – zložitá mozaika porúch celého organizmu   14
Danilla, T.   Hubové choroby kože – diagnostický a liečebný problém u detí   27
Dankovčík, R.   Nové stratégie skríningu chromozómových abnormalít   79
Danninger, F.    pozri Petrašovič, M.   299
Donát, R.,    pozri Chvalný, P.   330
Drábiková, K.    pozri Nosáľ, R.   399
Drobný, J.    pozri Filkászová, A.   95
Dyttert, D.    pozri Chvalný, P.   330

f

Fabián, M.    pozri Žigrai, M.   383
Fabri, O.    pozri Kolenová, A.   392
Fabryová, V.    pozri Hrubiško, M.   391
Farkašová, D.   Editorial: 10. výročie vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave   347
Feketeová, A.   Spontánny pneumotorax u detí   176
Ferák, V.    pozri Hinšt, J.   91
Ferák, V.    pozri Hinšt, J.   99
Fetisovová, Ž.    pozri Urbanček, S.   4
Filkászová, A.    pozri Urban, H.   66
Filkászová, A.   Možnosti ultrazvukovej diagnostiky makrozómie plodu   95
Flochová, E.    pozri Sokol, J.   421
Foltínová, A.    pozri Kolenová, A.   392
Furková, K.    pozri Šašinka, M.   167
Furková, K.    pozri Šašinka, M.   286
Furková, K.    pozri Šašinka, M.   409
Furková, K.    pozri Šašinka, M.   453

g

Gabrhel, J.   Termografické vyhodnotenie efektu cvičenia na musculi erectores trunci   127
Galková, K.    pozri Királová, A.   137
Gazdová, M.   Lekárska posudková činnosť v rezorte Ministerstva vnútra   265
Gelková, K.   Vplyv fyzioterapie a psychoterapie na dlhodobý výsledok liečby pacientov s polytraumou   112
Gerincová, K.   Ultrasonografické nálezy na ováriu - miniatlas medicíny - gynekológia   101
Grešíková, M.    pozri Kolenová, A.   392
Gúth, A.    pozri Oravec, S.   118

h

Habánová, H.    pozri Minár, M.   87
Harmatha, J.    pozri Nosáľ, R.   399
Hegyi, L.   Editorial: Sociálne aspekty chronických chorôb v geriatrii   231
Hegyi, L.    pozri Šašinka, M.   286
Hijová, E.   Stravovacie zvyklosti a výživa Rómov   358
Hinšt, J.   Urgentná genetika – nový termín a postup v prenatálnej diagnostike   91
Hinšt, J.   Urgentná genetika – Miniatlas medicíny   99
Holečková, K.    pozri Kolenová, A.   162
Holomáň, J.    pozri Slobodová, Ľ.   367
Holomáň, K.    pozri Reismüllerová, L.   62
Hrdličková, R.    pozri Čermáková, Z.   294
Hrubiško, M.   Aktuálna hematotógia   391
Hrušovský, Š.   Aspekty klinického výskumu – Medicína na webe   36
Hrušovský, Š.   Hepatocelulárny karcinóm – Medicína na webe   103
Hrušovský, Š.    pozri Žigrai, M.   143
Hrušovský, Š.    pozri Šašinka, M.   182
Hrušovský, Š.    pozri Šašinka, M.   298
Hrušovský, Š.    pozri Šašinka, M.   382
Hrušovský, Š.    pozri Žigrai, M.   383
Hulín, I.    pozri Budaj, M.   320
Hvizdáková, A.    pozri Pekarovičová, Z.   363

ch

Chabada, J.    pozri Filkászová, A.   95
Chrastina, M    pozri Trebatický, B.   204
Chrastina, M.    pozri Žilinská, Z.   190
Chrastina, M.    pozri Breza, J., ml.   197
Chrastina, M.   Duálne transplantácie obličiek   209
Chudej, J.    pozri Sokol, J.   421
Chvalný, P.   Aktuálny pohľad na chirurgickú liečbu karcinómu prsníka   330

j

Jakubíková, J.    pozri Pavlovčinová, G.   155
Jakubíková, J.    pozri Jovankovičová, A.   248
Jančinová, V.    pozri Nosáľ, R.   399
Janušicová, A.    pozri Remková, A.   404
Jaroš, F.   Dlhodobé (od r. 1952) sledovanie incidencie otráv na Považí so zameraním na príčiny, druh jedu a prognózu   52
Jezberová, M.    pozri Žigrai, M.   383
Jovankovičová, A,   Riziká pírsingov v orálnej a tvárovej oblasti   248

k

Kaiserová, E.    pozri Kolenová, A.   392
Kalavská, A.   Klinické prejavy tetanu – Miniatlas medicíny   37
Keleová, A.    pozri Žigrai, M.   143
Királová, A.   Včasná rehabilitávia u kriticky chorého pacienta   137
Kizeková, Z.    pozri Žilinská, Z.   190
Klenoviscová, K.   Inzulínová senzitívnosť, lipidový profil a ukazovatele kostného metabolizmu u dojčiacich a nedojčiacich matiek   8
Kleskeň, P.    pozri Hinšt, J.   91
Kleskeň, P.    pozri Hinšt, J.   99
Klimentová, G.     pozri Urbanček, S.   4
Klimentová, Z.   Latentná tuberkulózna infekcia   159
Kluchová, D.    pozri Boleková, A.   349
Kolenová, A.   HIV u detí – diagnostika, základy liečby, možnosti prevencie a využitie pre prax   162
Kolenová, A.   Leukémie u detí s Downovým syndrómom v Slovenskej republike   392
Koller, J.    pozri Orság, M.   307
Koller, J.    pozri Orság, M.   311
Kollerová, A.   Komplexný regionálny bolestivý syndróm u detí   353
Kostolný, I.    pozri Maľová, A.   75
Kotouček, P.   Medicínska aktualita - Integratívna hematológia – nová liečebná stratégia   431
Krištúfková, A.    Hormonálna substitučná liečba – porovnanie prínosu a rizika v komplikovaných prípadoch    56
Krivošíková, M.    pozri Kudláčková, M.   151
Kubisz, P.    pozri Sokol, J.   421
Kudláčková, M.   Health risk of dominant plant food consumption   151
Kunze, T.    pozri Oravec, S.   118
Kurimská, S    pozri Maľová, A.   75
Kusenda, P.    pozri Böhmerová, K.   425

l

Lamprechtová,  B.    pozri Urban, H.   66
Lamprechtová, B.    pozri Filkászová, A.   95
Lidaj, J.   Balneoterapia v dermatológii   32
Linková, M.   Vybrané klinické a psychologické faktory súvisiace s kvalitou života pacientov s diabetom mellitom 2. typu   439
Lysý, J.    pozri Suchancová, B.   222

m

Madarasová-Gecková, A.    pozri Hijová, E.   358
Majeríková, G.    pozri Bednár, R.   122
Malíková, J.    pozri Böhmerová, K.   425
Malina, J.    pozri Chvalný, P.   330
Maľová, A.   Význam zápalových parametrov v predikcii a diagnostike puerperálnej infekcie   75
Masarovičová, A.    pozri Lidaj, J.   32
Matej, M.    pozri Oravec, S.   118
Melišová, K.    pozri Hinšt, J.   91
Melišová, K.    pozri Hinšt, J.   99
Minár, M.   Syndróm nepokojných nôh počas života ženy   87
Mišťanová, C.    pozri Kudláčková, M.   151
Mladosievičová, B.    pozri Budaj, M.   320
Mrážik, P.   Výrazná zmena klinického obrazu juvenilnej idiopatickej artritídy po infekcii salmonellou   172

n

Nejedlíková, S.    pozri Böhmerová, K.   425
Nosáľ, R.    Prírodné polyfenoly a oxidatívne vzplanutie profesionálnych fagocytov ľudskej krvi   399
Nyitraiová, O.    pozri Žigrai, M.   143

o

Ondrejčák, M.    pozri Hinšt, J.   91
Ondrejčák, M.    pozri Hinšt, J.   99
Oravec, J.    pozri Urban, H.   66
Oravec, J.    pozri Filkászová, A.   95
Oravec, S.   Použitie UP-GO testu a Staffelsteinského skóre v hodnotení pooperačnej rehabilitácie po implementácii totálnej kolennej endoprotézy   118
Oravkinová, I.    pozri Kolenová, A.   392
Oravský, M.    pozri Petrovajová, T.   375
Orbán, P.    pozri Gelková, K.   112
Orosová, J.    pozri Šamudovská K.   336
Oroszová, V.    pozri Fulkászová, A.   95
Orság, M.   Kožné alotransplantáty a ich využitie   307
Orság, M.   Kožné xenotransplantíty a možnosti ich využitia   311

p

Palúchová, D.   Zdravotná starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb   233
Palúchová, D.   Ľudské zdroje v ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb   238
Pavleová, G.   Stanovenie aktivity zubného kazu u detí a mladých jedincov v zubnej praxi   450
Pavlovčinová, G.   Otoakustické emisie u detí liečených cisplatinou   155
Pekarovičová, Z.   Funkčné poruchy gastrointestinálneho traktu   363
Perečko, T.    pozri Nosáľ, R.   399
Petrašovič, M.   Miniatlas medicíny - Amputácia podľa Symeho v liečbe terminálneho štádia diabetickej nohy    299
Petrovajová, T.   Gastrointestinálny strómový tumor – GIST z pohľadu chirurga   375
Petržalková, D.    pozri Pavlovčinová, G.   155
Piják, M.R.    pozri Žigrai, M.   143
Poláková, K.    pozri Kolenová, A.   162
Poljak, Z.    pozri Budaj, M.   320

r

Rácz, O.    pozri Linková, M.   439
Redecha, M.    pozri Maľová, A.   75
Reismullerová, L.   Úloha endometria ako prediktívneho faktora fertility   62
Remko, M.    pozri Remková, A.   404
Remková, A.   Familiárna forma primárneho antifosfolipidového syndrómu   404
Reptová, A.    pozri Pekarovičová, Z.   363
Ridoško, J.   Optimalizácia liečby zlomenín pätovej kosti   214
Riečanský, I.    pozri Šašinka, M.   386
Riečanský, I.    pozri Śašinka, M.   409
Riečanský, I.    pozri Šašinka, M.   453
Riedel, R.    pozri Kollerová, A.   353
Rollerová, E.   Nové prístupy v liečbe chorôb centrálneho nervového systému: polymérne nanočastice - systémy cielene uvoľňujúce lieky   327
Rosík, A.    pozri Sokol, J.   421
Rusňák, I.   Editorial: Problémy fetálnej medicíny abnormalít   43
Rusňák, I.   Editorial: Národný perinatologický program   46
Rusňák, I.    pozri Minár, M.   87
Rychlý, B.    pozri Žigrai, M.   143
Rychlý, B.    pozri Chrastina, M.   209

s

Sabo, M.    pozri Čerňanová, A.   242
Sabol, M.    pozri Chvalný, P.   330
Sakalová, A.   Morfologická diagnostika kostnej drene pri mnohopočetnom myelóme – Miniatlas medicíny   429
Sakalová, A.    pozri Kotouček, P.   431
Sedliaková, Z.    pozri Reismullerová, L.   62
Schnorrer, M.    pozri Petrovajová, T.   375
Sládeková, K.   Kardiorehabilitácia – potreba, či nevyhnutnosť v sekundárnej prevencii ?   133
Slobodová, Ľ.   Hepatocelulárny karcinóm – závažný globálny zdravotnícky problém   367
Sokol, J.   Nové trendy v liečbe mnohopočetného myelómu   421
Solovič, I.    pozri Klimentová, Z.   159
Spustová, V.    pozri Kudláčková, M.   151
Staško, J.    pozri Sokol, J.   421
Stráňava, I.    pozri Petrašovič, M.   299
Suchancová, B.   Medziodborová spolupráca čeľustného ortopéda s inými stomatologickými odbormi   222
Suchánková, M.   Úloha a význam lekárskej posudkovej činnosti   252
Suchánková, M.   História sociálneho zabezpečenia   257
Suchánková, M.   Konflikt a jeho riešenie v posudkovom konaní   261
Suchánková, M.   Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia   267
Suchánková, M.   Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia   274
Suchánková, M.   Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia   280
Sviteková, K.    pozri Nosáľ, R.   399
Sviteková, K.    pozri Böhmerová, K.   425
Svobodová, I.   Preeklampsia – patofyziológia a vybrané biochemické markery   70
Sysák, R.    pozri Urban, H.   66
Sysák, R.    pozri Filkászová, A.   95

š

Šagát T.    pozri Kollerová, A.   353
Šamudovská K.   Primárna pľúcna manifestacia Wegenerovej granulomatózy   336
Šašinka, M.    pozri Hrušovský, Š.   36
Šašinka, M.    pozri Hrušovský, Š.   103
Šašinka, M.   Vitamín D pri infekcii HIV   167
Šašinka, M.   Inovačný program FDA začína s obličkami - medicína na webe   182
Šašinka, M.   Chronická obličková choroba vo vyššom veku   286
Šašinka, M.   Medicína na webe– zmeny názorov na zdravotne hodnotné diéty   298
Šašinka, M.   Diskusia o dôležitosti rôznych krvných tlakov naberá na obrátkach   341
Šašinka, M.   Skutočne rozbili novinky v genetike lipidov uctievanú ikonu HDL cholesterolu? Medicína na webe   382
Šašinka, M.   Kardiorenálny syndróm – srdcovocievne choroby pri chronických obličkových chorobách. I. Rizikové faktory a ich etiopatogenéza   409
Šašinka, M.   Kardiorenálny syndróm – srdcovocievne choroby pri chronických obličkových chorobách. II. Choroby srdca a ciev   453
Šebeková, K.    pozri Klenovicsová, K.   8
Šiška, D.    pozri Chvalný, P.   330
Špakovská, T.    pozri Boleková, A.   349
Štencl, P.    pozri Urban, H.   66
Štencl, P.    pozri Filkászová, A.   95
Šubová, Z,    pozri Kolenová, A.   392
Šuška, P.    pozri Svobodová, I.   70
Švec, P.    pozri Kolenová, A.   392

t

Tauchmannová, H.    pozri Gabrhel, J.   127
Thurzo, A.    pozri Suchancová, B.   222
Tibenský, I.    pozri Petrašovič, M.   299
Tkáčová, S.    pozri Dankovčík, R.   79
Trebatický, B.   Komplikácie po biopsii transplantovaných obličiek – naše skúsenosti   204
Trebatický, B.    pozri Chrastina, M.   209
Trnovec, T.    pozri Pavlovčinová, G.   155

u

Urban, H.   Hysteroskopia v diagnostike postmenopauzového krvácania   66
Urban, H.    pozri Filkászová, A.   95
Urbanček, S.   Profesionálne dermatitídy z kovoobrábacích zmesí v regióne stredného Slovenska v období rokov 2000-2008   4

v

Valachovičová, M.    pozri Kudláčková, M.   151
Valkovič, P.    pozri Minár, M.   87
Vargová, M.    pozri Mrážik, P.   172
Veselá, S.    pozri Pavleová, G.   450
Vichová, B.    pozri Petrovajová, T.   375
Vilček, R.    pozri Urbanček, S.   4
Vojtaššák, J., jr.   Stresová subklinická synovitída u rekreačných športovcov stredného veku   316
Vojtaššák, J., jr.   Miniatlas medicíny - Klinický priebeh nekrózy hlavy stehnovej kosti v koincidencii so psoriázou   339
Vojtaššák, J., jr.   Ultrasonografická intervenčná artrocentéza kolena   444
Vojtaššák, J., sen.    pozri Vojtaššák, J., jr.   316
Vojtaššák, J., sen.    pozri Vojtaššák, J., jr.   339
Vojtaššák, J., sen.    pozri Vojtaššák, J., jr.   439
Vyskočil, M.    pozri Pekarovičová, Z.   363
Vyskočil, M.    pozri Žigrai, M.   383

w

Wimmerová, S.    pozri Pavlovčinová, G.   155

z

Zeljenková, D.    pozri Rollerová, E.   327
Zlatošová, J.    pozri Suchánková, M.   274

ž

Žigrai, M.   Extrahepatálne prejavy chronickej infekcie vírusom hepatitídy C - miniatlas medicíny   143
Žigrai, M.   Miniatlas medicíny - Portálna biliopatia   383
Žilinská, Z.   Rekurencia glomerulonefritíd po transplantácii obličky   190
Žilinská, Z.    pozri Breza, J., ml.   197
Žilinská, Z.    pozri Trebatický, B.   204
Žilinská, Z.    pozri Chrastina, M.   209
pozri Hrušovský, Š.   341

ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia