Pôvodné práce/Original article

Marcela LINKOVÁ, Oliver RÁCZ: Vybrané klinické a psychologické faktory súvisiace s kvalitou života pacientov s diabetom mellitom 2 typu/Selected clinical and psychological factors associated with quality of life of patients with type 2 diabetes mellitus          439
Jozef VOJTAŠŠÁK, jr., Jozef VOJTAŠŠÁK, sen.: Ultrasonografická intervenčná artrocentéza kolena/Ultrasound-guided arthrocenthesis of the knee         444
Gabriela PAVLEOVÁ, Stanislava VESELÁ: Stanovenie aktivity zubného kazu u detí a mladých jedincov v zubnej praxi/Assessment of dental caries activity in children and young individuals in dental practice         450

 

Prehľady/Overviews

Miroslav ŠAŠINKA, Katarína FURKOVÁ, Igor RIEČANSKÝ: Kardiorenálny syndróm – srdcovocievne choroby pri chronických obličkových chorobách. II. Choroby srdca a ciev/Cardiorenal syndrome - cardiovascular diseases in chronic kidney diseases. II. Diseases of the heart and vessels         453

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Jozef VOJTAŠŠÁK jr., Jozef VOJTAŠŠÁK, sen.: Reumatický uzlík, ako príčina torpídnej metatarzalgie/Rheumatic granuloma as aetiology of torpid metatarsalgia         463

História medicíny/History of medicine

Július HÁJEK,  Daniela OSTATNÍKOVÁ: Profesor Juraj Antal – zakladateľ slovenskej fyziológie. Spomienka pri príležitosti stého výročia narodenia/Professor Juraj Antal – the founder of Slovak physiology. Dedicated to the memory of the hundredh birthday         465

Registre/Registers

Ester KOVÁČIKOVÁ: Autorský register         467
Miroslav ŠAŠINKA: Vecný register         469


Loading...

ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia