Lekársky obzor 12/2012

Lekársky obzor 12/2012

Plná verzia časopisu

Pôvodné práce/Original article

Marcela LINKOVÁ, Oliver RÁCZ: Vybrané klinické a psychologické faktory súvisiace s kvalitou života pacientov s diabetom mellitom 2 typu/Selected clinical and psychological factors associated with quality of life of patients with type 2 diabetes mellitus          439
Jozef VOJTAŠŠÁK, jr., Jozef VOJTAŠŠÁK, sen.: Ultrasonografická intervenčná artrocentéza kolena/Ultrasound-guided arthrocenthesis of the knee         444
Gabriela PAVLEOVÁ, Stanislava VESELÁ: Stanovenie aktivity zubného kazu u detí a mladých jedincov v zubnej praxi/Assessment of dental caries activity in children and young individuals in dental practice         450

B

Babinská, I.    pozri Hijová, E.   358
Bak, V.    pozri Petrovajová, T.   375
Bednár, R.    Psychický záťaž sestry ako rizikový faktor bolesti chrbta   122
Benetin, J,    pozri Minár, M.   87
Bernasovská, G.    pozri Žigrai, M.   143
Bizeová, M.     pozri Kolenová, A.   392
Blahutová, Š.    pozri Čermáková, Z.   294
Blažíček, P.    pozri Kudláčková, M.   151
Böhmerová, K.   Plazma ako materiál na výrobu plazmových derivátov   425
Boleková, A.   Postnatálny vývoj Meibomových žliaz z pohľadu nitrergickej inervácie   349
Borovský, M.    pozri Krištúfková, A.   56
Breza, J, st.    pozri Breza, J., ml.   197
Breza, J.   Editorial — 40. výročie prvej transplantácie obličky na Slovensku   187
Breza, J.    pozri Žilinská, Z.   190
Breza, J.    pozri Trebatický, B.   204
Breza, J., ml.   Lymfokéla po transplantácii
obličky   197
Breza, J., ml.,    pozri Chrastina, M.   209
Breza, J., st.    pozri Chrastina, M.   209
Brezina, M.    pozri Šamudovská K.   336
Bubanská, E.    pozri Kolenová, A.   392
Budaj, M.   Nádorové kmeňové bunky   320
Buchvald, D.   Kontaktný ekzém - epidemiológia, diagnostika a liečba   21
Bujdák, P.    pozri Chrastina, M.   209
Bzdúch, V.   Aristoteles a vznik biológie ako vedy   372

č

Čelko, J.   Pacient verzus klient v liečebnej rehabilitácii   111
Čelko, J.    pozri Gabrhel, J.   127
Čermák, M.    pozri Kolenová, A.   392
Čermáková, Z.   Trombotická trombocytopenická purpura. Diagnostika a léčba dle současných doporučení   294
Čerňanová, A.   Názory študentov zo zdravotníckych vysokých škôl na predsudky voči duševne chorým   242
Čižmár, A.    pozri Kolenová, A.   392

d

Danilla, T.   Editorial: Koža – zrkadlo organizmu   3
Danilla, T.   Atopická dermatitída – zložitá mozaika porúch celého organizmu   14
Danilla, T.   Hubové choroby kože – diagnostický a liečebný problém u detí   27
Dankovčík, R.   Nové stratégie skríningu chromozómových abnormalít   79
Danninger, F.    pozri Petrašovič, M.   299
Donát, R.,    pozri Chvalný, P.   330
Drábiková, K.    pozri Nosáľ, R.   399
Drobný, J.    pozri Filkászová, A.   95
Dyttert, D.    pozri Chvalný, P.   330

f

Fabián, M.    pozri Žigrai, M.   383
Fabri, O.    pozri Kolenová, A.   392
Fabryová, V.    pozri Hrubiško, M.   391
Farkašová, D.   Editorial: 10. výročie vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave   347
Feketeová, A.   Spontánny pneumotorax u detí   176
Ferák, V.    pozri Hinšt, J.   91
Ferák, V.    pozri Hinšt, J.   99
Fetisovová, Ž.    pozri Urbanček, S.   4
Filkászová, A.    pozri Urban, H.   66
Filkászová, A.   Možnosti ultrazvukovej diagnostiky makrozómie plodu   95
Flochová, E.    pozri Sokol, J.   421
Foltínová, A.    pozri Kolenová, A.   392
Furková, K.    pozri Šašinka, M.   167
Furková, K.    pozri Šašinka, M.   286
Furková, K.    pozri Šašinka, M.   409
Furková, K.    pozri Šašinka, M.   453

g

Gabrhel, J.   Termografické vyhodnotenie efektu cvičenia na musculi erectores trunci   127
Galková, K.    pozri Királová, A.   137
Gazdová, M.   Lekárska posudková činnosť v rezorte Ministerstva vnútra   265
Gelková, K.   Vplyv fyzioterapie a psychoterapie na dlhodobý výsledok liečby pacientov s polytraumou   112
Gerincová, K.   Ultrasonografické nálezy na ováriu - miniatlas medicíny - gynekológia   101
Grešíková, M.    pozri Kolenová, A.   392
Gúth, A.    pozri Oravec, S.   118

h

Habánová, H.    pozri Minár, M.   87
Harmatha, J.    pozri Nosáľ, R.   399
Hegyi, L.   Editorial: Sociálne aspekty chronických chorôb v geriatrii   231
Hegyi, L.    pozri Šašinka, M.   286
Hijová, E.   Stravovacie zvyklosti a výživa Rómov   358
Hinšt, J.   Urgentná genetika – nový termín a postup v prenatálnej diagnostike   91
Hinšt, J.   Urgentná genetika – Miniatlas medicíny   99
Holečková, K.    pozri Kolenová, A.   162
Holomáň, J.    pozri Slobodová, Ľ.   367
Holomáň, K.    pozri Reismüllerová, L.   62
Hrdličková, R.    pozri Čermáková, Z.   294
Hrubiško, M.   Aktuálna hematotógia   391
Hrušovský, Š.   Aspekty klinického výskumu – Medicína na webe   36
Hrušovský, Š.   Hepatocelulárny karcinóm – Medicína na webe   103
Hrušovský, Š.    pozri Žigrai, M.   143
Hrušovský, Š.    pozri Šašinka, M.   182
Hrušovský, Š.    pozri Šašinka, M.   298
Hrušovský, Š.    pozri Šašinka, M.   382
Hrušovský, Š.    pozri Žigrai, M.   383
Hulín, I.    pozri Budaj, M.   320
Hvizdáková, A.    pozri Pekarovičová, Z.   363

ch

Chabada, J.    pozri Filkászová, A.   95
Chrastina, M    pozri Trebatický, B.   204
Chrastina, M.    pozri Žilinská, Z.   190
Chrastina, M.    pozri Breza, J., ml.   197
Chrastina, M.   Duálne transplantácie obličiek   209
Chudej, J.    pozri Sokol, J.   421
Chvalný, P.   Aktuálny pohľad na chirurgickú liečbu karcinómu prsníka   330

j

Jakubíková, J.    pozri Pavlovčinová, G.   155
Jakubíková, J.    pozri Jovankovičová, A.   248
Jančinová, V.    pozri Nosáľ, R.   399
Janušicová, A.    pozri Remková, A.   404
Jaroš, F.   Dlhodobé (od r. 1952) sledovanie incidencie otráv na Považí so zameraním na príčiny, druh jedu a prognózu   52
Jezberová, M.    pozri Žigrai, M.   383
Jovankovičová, A,   Riziká pírsingov v orálnej a tvárovej oblasti   248

k

Kaiserová, E.    pozri Kolenová, A.   392
Kalavská, A.   Klinické prejavy tetanu – Miniatlas medicíny   37
Keleová, A.    pozri Žigrai, M.   143
Királová, A.   Včasná rehabilitávia u kriticky chorého pacienta   137
Kizeková, Z.    pozri Žilinská, Z.   190
Klenoviscová, K.   Inzulínová senzitívnosť, lipidový profil a ukazovatele kostného metabolizmu u dojčiacich a nedojčiacich matiek   8
Kleskeň, P.    pozri Hinšt, J.   91
Kleskeň, P.    pozri Hinšt, J.   99
Klimentová, G.     pozri Urbanček, S.   4
Klimentová, Z.   Latentná tuberkulózna infekcia   159
Kluchová, D.    pozri Boleková, A.   349
Kolenová, A.   HIV u detí – diagnostika, základy liečby, možnosti prevencie a využitie pre prax   162
Kolenová, A.   Leukémie u detí s Downovým syndrómom v Slovenskej republike   392
Koller, J.    pozri Orság, M.   307
Koller, J.    pozri Orság, M.   311
Kollerová, A.   Komplexný regionálny bolestivý syndróm u detí   353
Kostolný, I.    pozri Maľová, A.   75
Kotouček, P.   Medicínska aktualita - Integratívna hematológia – nová liečebná stratégia   431
Krištúfková, A.    Hormonálna substitučná liečba – porovnanie prínosu a rizika v komplikovaných prípadoch    56
Krivošíková, M.    pozri Kudláčková, M.   151
Kubisz, P.    pozri Sokol, J.   421
Kudláčková, M.   Health risk of dominant plant food consumption   151
Kunze, T.    pozri Oravec, S.   118
Kurimská, S    pozri Maľová, A.   75
Kusenda, P.    pozri Böhmerová, K.   425

l

Lamprechtová,  B.    pozri Urban, H.   66
Lamprechtová, B.    pozri Filkászová, A.   95
Lidaj, J.   Balneoterapia v dermatológii   32
Linková, M.   Vybrané klinické a psychologické faktory súvisiace s kvalitou života pacientov s diabetom mellitom 2. typu   439
Lysý, J.    pozri Suchancová, B.   222

m

Madarasová-Gecková, A.    pozri Hijová, E.   358
Majeríková, G.    pozri Bednár, R.   122
Malíková, J.    pozri Böhmerová, K.   425
Malina, J.    pozri Chvalný, P.   330
Maľová, A.   Význam zápalových parametrov v predikcii a diagnostike puerperálnej infekcie   75
Masarovičová, A.    pozri Lidaj, J.   32
Matej, M.    pozri Oravec, S.   118
Melišová, K.    pozri Hinšt, J.   91
Melišová, K.    pozri Hinšt, J.   99
Minár, M.   Syndróm nepokojných nôh počas života ženy   87
Mišťanová, C.    pozri Kudláčková, M.   151
Mladosievičová, B.    pozri Budaj, M.   320
Mrážik, P.   Výrazná zmena klinického obrazu juvenilnej idiopatickej artritídy po infekcii salmonellou   172

n

Nejedlíková, S.    pozri Böhmerová, K.   425
Nosáľ, R.    Prírodné polyfenoly a oxidatívne vzplanutie profesionálnych fagocytov ľudskej krvi   399
Nyitraiová, O.    pozri Žigrai, M.   143

o

Ondrejčák, M.    pozri Hinšt, J.   91
Ondrejčák, M.    pozri Hinšt, J.   99
Oravec, J.    pozri Urban, H.   66
Oravec, J.    pozri Filkászová, A.   95
Oravec, S.   Použitie UP-GO testu a Staffelsteinského skóre v hodnotení pooperačnej rehabilitácie po implementácii totálnej kolennej endoprotézy   118
Oravkinová, I.    pozri Kolenová, A.   392
Oravský, M.    pozri Petrovajová, T.   375
Orbán, P.    pozri Gelková, K.   112
Orosová, J.    pozri Šamudovská K.   336
Oroszová, V.    pozri Fulkászová, A.   95
Orság, M.   Kožné alotransplantáty a ich využitie   307
Orság, M.   Kožné xenotransplantíty a možnosti ich využitia   311

p

Palúchová, D.   Zdravotná starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb   233
Palúchová, D.   Ľudské zdroje v ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb   238
Pavleová, G.   Stanovenie aktivity zubného kazu u detí a mladých jedincov v zubnej praxi   450
Pavlovčinová, G.   Otoakustické emisie u detí liečených cisplatinou   155
Pekarovičová, Z.   Funkčné poruchy gastrointestinálneho traktu   363
Perečko, T.    pozri Nosáľ, R.   399
Petrašovič, M.   Miniatlas medicíny - Amputácia podľa Symeho v liečbe terminálneho štádia diabetickej nohy    299
Petrovajová, T.   Gastrointestinálny strómový tumor – GIST z pohľadu chirurga   375
Petržalková, D.    pozri Pavlovčinová, G.   155
Piják, M.R.    pozri Žigrai, M.   143
Poláková, K.    pozri Kolenová, A.   162
Poljak, Z.    pozri Budaj, M.   320

r

Rácz, O.    pozri Linková, M.   439
Redecha, M.    pozri Maľová, A.   75
Reismullerová, L.   Úloha endometria ako prediktívneho faktora fertility   62
Remko, M.    pozri Remková, A.   404
Remková, A.   Familiárna forma primárneho antifosfolipidového syndrómu   404
Reptová, A.    pozri Pekarovičová, Z.   363
Ridoško, J.   Optimalizácia liečby zlomenín pätovej kosti   214
Riečanský, I.    pozri Šašinka, M.   386
Riečanský, I.    pozri Śašinka, M.   409
Riečanský, I.    pozri Šašinka, M.   453
Riedel, R.    pozri Kollerová, A.   353
Rollerová, E.   Nové prístupy v liečbe chorôb centrálneho nervového systému: polymérne nanočastice - systémy cielene uvoľňujúce lieky   327
Rosík, A.    pozri Sokol, J.   421
Rusňák, I.   Editorial: Problémy fetálnej medicíny abnormalít   43
Rusňák, I.   Editorial: Národný perinatologický program   46
Rusňák, I.    pozri Minár, M.   87
Rychlý, B.    pozri Žigrai, M.   143
Rychlý, B.    pozri Chrastina, M.   209

s

Sabo, M.    pozri Čerňanová, A.   242
Sabol, M.    pozri Chvalný, P.   330
Sakalová, A.   Morfologická diagnostika kostnej drene pri mnohopočetnom myelóme – Miniatlas medicíny   429
Sakalová, A.    pozri Kotouček, P.   431
Sedliaková, Z.    pozri Reismullerová, L.   62
Schnorrer, M.    pozri Petrovajová, T.   375
Sládeková, K.   Kardiorehabilitácia – potreba, či nevyhnutnosť v sekundárnej prevencii ?   133
Slobodová, Ľ.   Hepatocelulárny karcinóm – závažný globálny zdravotnícky problém   367
Sokol, J.   Nové trendy v liečbe mnohopočetného myelómu   421
Solovič, I.    pozri Klimentová, Z.   159
Spustová, V.    pozri Kudláčková, M.   151
Staško, J.    pozri Sokol, J.   421
Stráňava, I.    pozri Petrašovič, M.   299
Suchancová, B.   Medziodborová spolupráca čeľustného ortopéda s inými stomatologickými odbormi   222
Suchánková, M.   Úloha a význam lekárskej posudkovej činnosti   252
Suchánková, M.   História sociálneho zabezpečenia   257
Suchánková, M.   Konflikt a jeho riešenie v posudkovom konaní   261
Suchánková, M.   Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia   267
Suchánková, M.   Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia   274
Suchánková, M.   Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia   280
Sviteková, K.    pozri Nosáľ, R.   399
Sviteková, K.    pozri Böhmerová, K.   425
Svobodová, I.   Preeklampsia – patofyziológia a vybrané biochemické markery   70
Sysák, R.    pozri Urban, H.   66
Sysák, R.    pozri Filkászová, A.   95

š

Šagát T.    pozri Kollerová, A.   353
Šamudovská K.   Primárna pľúcna manifestacia Wegenerovej granulomatózy   336
Šašinka, M.    pozri Hrušovský, Š.   36
Šašinka, M.    pozri Hrušovský, Š.   103
Šašinka, M.   Vitamín D pri infekcii HIV   167
Šašinka, M.   Inovačný program FDA začína s obličkami - medicína na webe   182
Šašinka, M.   Chronická obličková choroba vo vyššom veku   286
Šašinka, M.   Medicína na webe– zmeny názorov na zdravotne hodnotné diéty   298
Šašinka, M.   Diskusia o dôležitosti rôznych krvných tlakov naberá na obrátkach   341
Šašinka, M.   Skutočne rozbili novinky v genetike lipidov uctievanú ikonu HDL cholesterolu? Medicína na webe   382
Šašinka, M.   Kardiorenálny syndróm – srdcovocievne choroby pri chronických obličkových chorobách. I. Rizikové faktory a ich etiopatogenéza   409
Šašinka, M.   Kardiorenálny syndróm – srdcovocievne choroby pri chronických obličkových chorobách. II. Choroby srdca a ciev   453
Šebeková, K.    pozri Klenovicsová, K.   8
Šiška, D.    pozri Chvalný, P.   330
Špakovská, T.    pozri Boleková, A.   349
Štencl, P.    pozri Urban, H.   66
Štencl, P.    pozri Filkászová, A.   95
Šubová, Z,    pozri Kolenová, A.   392
Šuška, P.    pozri Svobodová, I.   70
Švec, P.    pozri Kolenová, A.   392

t

Tauchmannová, H.    pozri Gabrhel, J.   127
Thurzo, A.    pozri Suchancová, B.   222
Tibenský, I.    pozri Petrašovič, M.   299
Tkáčová, S.    pozri Dankovčík, R.   79
Trebatický, B.   Komplikácie po biopsii transplantovaných obličiek – naše skúsenosti   204
Trebatický, B.    pozri Chrastina, M.   209
Trnovec, T.    pozri Pavlovčinová, G.   155

u

Urban, H.   Hysteroskopia v diagnostike postmenopauzového krvácania   66
Urban, H.    pozri Filkászová, A.   95
Urbanček, S.   Profesionálne dermatitídy z kovoobrábacích zmesí v regióne stredného Slovenska v období rokov 2000-2008   4

v

Valachovičová, M.    pozri Kudláčková, M.   151
Valkovič, P.    pozri Minár, M.   87
Vargová, M.    pozri Mrážik, P.   172
Veselá, S.    pozri Pavleová, G.   450
Vichová, B.    pozri Petrovajová, T.   375
Vilček, R.    pozri Urbanček, S.   4
Vojtaššák, J., jr.   Stresová subklinická synovitída u rekreačných športovcov stredného veku   316
Vojtaššák, J., jr.   Miniatlas medicíny - Klinický priebeh nekrózy hlavy stehnovej kosti v koincidencii so psoriázou   339
Vojtaššák, J., jr.   Ultrasonografická intervenčná artrocentéza kolena   444
Vojtaššák, J., sen.    pozri Vojtaššák, J., jr.   316
Vojtaššák, J., sen.    pozri Vojtaššák, J., jr.   339
Vojtaššák, J., sen.    pozri Vojtaššák, J., jr.   439
Vyskočil, M.    pozri Pekarovičová, Z.   363
Vyskočil, M.    pozri Žigrai, M.   383

w

Wimmerová, S.    pozri Pavlovčinová, G.   155

z

Zeljenková, D.    pozri Rollerová, E.   327
Zlatošová, J.    pozri Suchánková, M.   274

ž

Žigrai, M.   Extrahepatálne prejavy chronickej infekcie vírusom hepatitídy C - miniatlas medicíny   143
Žigrai, M.   Miniatlas medicíny - Portálna biliopatia   383
Žilinská, Z.   Rekurencia glomerulonefritíd po transplantácii obličky   190
Žilinská, Z.    pozri Breza, J., ml.   197
Žilinská, Z.    pozri Trebatický, B.   204
Žilinská, Z.    pozri Chrastina, M.   209
pozri Hrušovský, Š.   341

A

abnormalita chromozómová    79-86,
abort    79-86,
abrupcia placenty    70-74,
absces cerebella    248-251,
– jazyka    248-251,
absencia kosti nosovej    79-86,
acetylcholínesteráza    349-352,
acidóza    70-74,
– metabolická    3
adenozínmonofosfát cyklický, cAMP    32-35,
adiponektín    167-171,
adolescent    31
aerofágia    363-366,
Aeskulap    32-35,
aflatoxín    367-371,
AFP, alfa-fetoproteín    367-371,
agresívnosť    261-264,
achalázia    363-366,
achondroplázia    91-94,
AIDS, syndróm imunodeficiencie získanej    162-166,
akné    32-35, 146
aktualita medicínska    145-146,
akupunktúra    56-61,
alantóza    9-20,
albumín    8-13, 287-293, 325-329,
aldosterónsyntetáza    51
alergia, alergén    4-7, 9-20, 21-26, 27-31, 47-51, 363-366,
a-fetoproteín    70-74, 79-86,
algodystrofia Sudeckova    353-357,
alipogén    382
alkohol, alkoholizmus    56-61, 87-90, 133-136, 167-171, 242-247, 358-362, 363-366, 367-371,
alodýnia    353-357,
alopécia    27-31,
alotransplantácia, autotransplantácia    187-189, 307-310,
alveolitída pľúcna    143-144,
AML, leukémia akútna myeloidná    320-324,
amniocentéza    79-86, 99-100,
amputácia    299-300,
amyloidóza    190-196,
ANCA protilátka    336-338,
anémia    3, 225
– aplastická    52-55,
– hemolytická    294-297,
– normocytová    336-338, 363-366,
anencefália    79-86,
aneuploidia    91-94,
aneuryzma    204-208,
angína abdominálna    363-366,
– kardiálna    363-366,
– Ludwigova    248-251,
angiogenéza    70-74, 320-324,
angiotenzín II    70-74,
anketa    112-117, 242-247,
antigén leukocytárny ľudský B27    172-175,
antikoncepcia    56-61,
aparát G    137-142,
apendicitída    248-251,
apoproteín B100    382
apoptóza    32-35, 159-161, 320-324, 367-371,
ARDS, syndróm akútnej respiračnej tiesne    137-142,
Aristoteles    32-35, 372-374,
artralgia    336-338,
artritída juvenilná idiopatická, JIA    172-175,
– reumatoidná    143-144, 287-293,
artrodéza    214-221,
artroskopia    214-221,
artróza    316-319, 316-319,
asepsa    75-78, 187-189, 311-315,
asertívnosť    261-264,
aspekt sociálny    231-232, 233-237,
aspergilóza    336-338,
aspirácia telesa cudzieho    176-179,
astma bronchiálna    9-20, 176-179, 252-256, 358-362,
atelektáza pľúcna    137-142,
aterogenéza    8-13,
ateroskleróza    56-61, 143-144, 209-213, 287-293,
atletika    316-319,
atopia    9-20,
atrofia kože    353-357,
– svalová    137-142,
audiometria    155-158,
autoimunita    31, 143-144, 172-175, 294-297,
autoprotilátka    294-297,

B

BAL, laváž bronchoalveolová    336-338,
balneoterapia    32-35, 111-117, 133-136, 146
banka buniek kmeňových    145-146,
– tkanivová Centrálna    307-310, 311-315,
bariéra hemoencefalická    9-20, 325-329,
batoľa    363-366,
bazofil    9-20, 75-78, 320-324,
beh maratónsky    316-319,
Bernadič Marián, Doc., MUDr., CSc.    386
?2-defenzín    9-20,
bezvedomie    137-142,
biliopatia portálna    383-384,
bilirubín    294-297,
biometria    95-98,
biopsia ihlou tenkou    375-381,
– nervu    145-146,
– obličky    145-146, 190-196, 97-203, 204-208, 336-338,
– pečene    126, 190-196,
– štepu    143-144,
– uzliny sentinelovej    330-335,
blastocysta    62-65,
blokáda alveolokapilárna    52-55,
BMI, index telovej hmotnosti    133-136, 167-171,
bolesť    37-38, 118-121, 137-142,
– abdominálna, brucha    363-366,
– hrudníka    176-179,
– chrbta    122-126, 127-132,
– kĺbov    172-175, 336-338,
– kolena    316-319,
– na hrudi    294-297,
– neuropatická    353-357,
borborygma    363-366,
bronchitída    358-362,
bula    214-221,
bunka B    143-144, 320-324, 336-338,
– endotelová    325-329,
– epitelová    3, 9-20,
– intersticiálna Cajalova    375-381,
– keratínová    9-20,
– kmeňová    145-146, 320-324,
– Langerhansova    9-20, 32-35, 176-179,
– malígna    31
– mezenchýmová    320-324,
– mononukleárna    9-20,
– nádorová    320-324,
– NK    32-35, 320-324, 336-338,
– pečeňová    143-144,
– prezentujúca antigén    9-20,
– progenitorová    320-324, 375-381,
– strómová    56-61, 320-324,
– svalstva ciev    287-293,
– T    32-35, 159-161, 167-171, 172-175, 320-324, 336-338,
– vody plodovej    91-94,
– žírna    320-324,

C

cAMP, adenozínmonofosfát cyklický     32-35,
celiakia    172-175,
cerazím    9-20,
cesty žlčové dilatované    383-384,
CGRP, peptid podobný kalcitonínovému génu    349-352,
cirhóza pečene    367-371,
cisplatina    155-158,
CRP, proteín C-reaktívny    75-78, 336-338,
CSC, bunka kmeňová, nádorová    320-324,
CT, tomografia počítačová    176-179, 197-203, 214-221, 299-300, 336-338, 353-357, 375-381, 383-384,
cvičenie    127-132,
cyklus menštračný    56-61, 62-65, 66-69, 87-90,
cysta Bakeri    316-319,
– dermoidná    101-102,
– ovária    101-102,
cystatín C    287-293,
cystinóza    190-196,
cytokín    9-20, 32-35, 62-65, 273, 320-324, 367-371,
cytomegália    307-310,

Č

činnosť lekárska posudková    252-256, 265-266, 267-273, 274-279, 280-286,

D

Daniš Ján, Doc., MUDr., CSc.    342
darca transplantátu    187-189, 197-203, 204-208, 209-213, 307-310,
D-dimer    294-297,
defekácia nutkavá    363-366,
defenzín    9-20,
deficiencia vitamínu D    167-171,
dekubitus    233-237, 366,
demencia    233-237, 287-293,
dentín    47-51,
denzita kostná    167-171,
dermatitída alergická    4-7, 9-20, 21-26,
– kontaktná    248-251,
dermatofytóza    27-31,
dermatomyozitída    143-144,
dermatóza profesionálna    4-7,
dermografizmus biely, červený    9-20,
diabetes mellitus    3, 8-13, 31, 56-61, 65, 70-74, 95-98, 143-144, 151-154, 167-171, 187-189, 190-196, 264, 287-293, 298, 299-300, 358-362, 367-371, 363-366,
diagnostika prenatálna    43-45, 91-94,
dialýza    209-213,
DIC, koagulopatia diseminovaná intravaskulárna    70-74,
dieťa    27-31, 46, 155-158, 162-166, 176-179, 187-189, 209-213, 231-232, 267-273, 353-357, 363-366,
diéta    133-136, 260, 287-293, 298,
– vegetariánska    151-154,
diplopia    336-338,
divertikulum Meckelovo    375-381,
DNA, kyselina deoxyribonukleová    43-45, 91-94, 99-100,
dojča, dojčenie    8-13, 9-20, 31, 231-232, 358-362,
dolichocefália    95-98,
dopamín    87-90,
dotazník    112-117,
dôchodok invalidný    267-273,
draslík    146
dreň zubná    47-51,
drenáž autogénna    137-142,
droga    167-171, 225, 242-247, 358-362,
ductus venosus    79-86,
dysfágia    363-366,
dysfunkcia erektilná    143-144,
– hormónová    137-142,
– orgánová    112-117,
dyskomfort    363-366,
dyslipidémia    287-293,
dyspareunia    56-61,
dyspepsia    363-366,
dysplázia ektodermová    3
dyspnoe    336-338,
dysrytmia    37-38, 137-142, 336-338,
dystrofia kože    353-357,
– svalová myotonická    91-94,
dyzestézia    353-357,

E

edém    70-74, 137-142, 197-203, 214-221, 353-357,
– pľúcny    52-55, 70-74,
editorial    3, 43-45, 46, 111, 187-189, 231-232,
EGF, faktor rastový epidermový    32-35,
echinokokóza    176-179,
echoartrografia    316-319, 339-340,
ekzém akútny, chronický, kontaktný    21-26, 146,
elastáza    294-297,
elastín    287-293,
elastografia    367-371,
embólia    363-366,
embryo    62-65,
emfyzém    176-179,
emisia otoakustická    155-158,
empatia    261-264,
endoglín solubilný    70-74,
endokarditída infekčná    248-251,
endometrium, endometrióza    56-61, 62-65, 66-69, 101-102, 176-179,
endomyometritída    75-78,
endopeptidáza    62-65,
endoprotéza kĺbu bedrového    339-340,
– kolenná totálna    118-121,
endorfín    9-20,
endoskopia    363-366,
endotel    56-61, 70-74,
endoultrasonografia, EUS    375-381,
enteritída    172-175,
eozinofil    9-20, 75-78, 320-324,
epidermofýcia    27-31,
epilepsia    325-329, 363-366,
epistaxa    70-74,
erekcia    143-144,
ergonomia    122-126,
erythema nodorum    336-338,
erytromelalgia    9-20,
estrogén    56-61, 62-65, 79-86, 87-90,
EU, Európska únia    52-55,
exartikulácia podľa Symeho    299-300,
extenzor chrbta    127-132, 137-142,
extrakcia zubu    222-225,

F

facilitácia loptičková    137-142,
fagocytóza    3, 9-20, 320-324,
fajčenie    56-61, 87-90, 133-136, 167-171, 176-179, 225, 287-293, 358-362, 367-371,
faktor migračno-inhibičný, MIF    62-65,
– nekrotizujúci tumory, TNF-?    9-20, 32-35, 62-65, 159-161, 167-171, 172-175, 336-338,
– podobný inzulínu, IGF    325-329,
– rastový    62-65,
– –  epidermový, EGF    32-35,
– –  nervový, NGF    9-20,
– –  transformujúci-?, TGF-?    70-74,
– –  transformujúci-?, TGF-?    320-324,
– –  vaskulárny endotelový, VEGF    70-74,
– von Willebrandov    294-297,
favus    27-31,
fenomén aliasing    79-86,
– booster    159-161,
fertilizácia    43-45, 62-65,
fibrín. fibrinogén    75-78, 294-297, 311-315,
fibromyalgia    143-144,
fibronektín    311-315,
fibróza cystická    176-179,
– obličiek intersticiálna     209-213,
– pečene    126, 367-371,
filagrín    9-20,
filtrácia glomerulová    209-213, 287-293,
fistula artériovenózna    204-208,
flatulencia    363-366,
folikulitída    27-31,
fontanela    95-98,
fosfát, fosfor    8-13,
fosfatáza alkalická    8-13, 167-171, 325-329,
fosfor    167-171, 287-293,
fotoalergia    21-26,
fraktúra ? aj zlomenina    167-171, 248-251,
fremitus pectoralis    176-179,
frustrácia    122-126,
funkcia kognitívna    137-142,
FW, sedimentácia erytrocytov    75-78,
fytoestrogén    56-61,
fyzioterapia    112-117, 133-136, 137-142,

G

galén    32-35,
gamapatia monoklonová    143-144,
gangréna    336-338,
gastrofibroskopia    375-381,
gelatináza    62-65,
genetika molekulová    43-45, 91-94,
– urgentná    91-94, 99-100,
genua valga, vara    316-319,
geriatria    231-232, 233-237, 287-293,
gestagén    56-61,
gingíva    248-251,
glióm    320-324,
globus    363-366,
glomerulonefritída    190-196, 336-338,
– IgA mezangiová    190-196,
– pseudomembránová    145-146,
glomerulopatia transplantačná    190-196,
glomeruloskleróza    190-196, 209-213, 287-293,
glositída    248-251,
glukóza    8-13, 133-136,
glykémia    8-13,
glykoproteín    320-324,
glykozamín    32-35,
gonadotropín chorionický    70-74,
granulácia, granulóm    3, 167-171, 176-179, 311-315,
granulomatóza Wegenerova    190-196, 336-338,
gravidita    8-13, 31, 43-45, 62-65, 70-74, 75-78, 79-86, 87-90, 91-94, 95-98, 167-171, 294-297, 330-335, 363-366,
gymnastika dýchacia    137-142,

H

haptén    21-26,
haptoglobín    294-297,
hCG, choriogonádotropín,    79-86,
HCV, vírus hepatitídy C    43-45, 143-144,
HDL cholesterol    8-13, 133-136, 382,
hematóm    248-251,
hematúria    190-196, 204-208, 294-297, 336-338,
hemoglobín    87-90, 204-208, 294-297,
hemochromatóza    367-371,
hemolýza    294-297,
hemopexín    294-297,
hepatitída B, HEB    162-166, 307-310, 358-362,
hepatitída C, HEC    126, 143-144, 162-166, 307-310, 358-362, 358-362, 367-371,
–  G    273
hepatocyt    143-144,
hepatomegália    79-86,
hepcidín    87-90,
hernia    95-98,
herpes simplex, zoster    9-20, 307-310,
Hippokrates    32-35, 43-45, 214-221, 372-374,
histamín    9-20,
histiocyt    9-20,
histochémia    349-352,
histopatológia    66-69,
história medicíny    372-374, 386,
HIV, vírus ľudskej imunodeficiencie    43-45, 162-166, 167-171, 273, 294-297, 307-310, 325-329,
HLA, systém antigénov leukocytových    187-189,
hlásenie povinné    52-55,
hluchota    336-338,
hluk    37-38,
hmotnosť pôrodná    95-98,
hnačka    363-366,
homocysteín    151-154, 287-293,
hormón melanocytový    9-20,
– pohlavný    31, 87-90,
– rastový    287-293,
horúčka    383-384,
huba    27-31, 52-55,
hyalinóza ciev    287-293,
hydrocefalus    79-86, 95-98,
hydromasáž    32-35,
hydronefróza    197-203,
hygiena    122-126, 137-142, 358-362,
hygróm    79-86,
hyperalgézia    353-357,
hyperhomocysteinémia    287-293,
hyperkeratóza    9-20,
hyperlipidémia    8-13,
hyperlordóza    316-319,
hypermobilita kĺbová    316-319,
hyperparatyreóza    31, 167-171, 363-366,
hyperpigmentácia    9-20,
hypersenzibilnosť    9-20,
hypertenzia artériová    8-13, 37-38, 51, 56-61, 70-74, 95-98, 133-136, 137-142, 287-293, 341, 287-293, 358-362, 363-366,
– portálna    383-384,
hypertyreóza    3, 363-366,
hypoalbuminémia    287-293,
hypofosfatémia    367-371,
hypogonadizmus    167-171,
hyponatriémia    287-293,
hyposenzibilnosť    9-20,
hypotenzia artériová    287-293, 353-357,
hypotyreóza    3
hypovolémia    287-293,
hypoxia    70-74, 137-142, 353-357,
hysteroskopia    66-69,

CH

chemoembolizácia    103
chemokín    9-20,
chemoterapia    56-61, 155-158, 320-324, 330-335, 367-371,
chirurgia cievna    187-189,
chlad    9-20,
chodítko    137-142,
CHOCH, choroba obličiek chronická    167-171, 287-293,
CHOCHP, choroba pľúc chronická obštrukčná    252-256,
cholelitiáza    383-384,
cholesterol    8-13, 56-61, 133-136, 225, 382,
chondroitín    32-35,
chondrokalcinóza    316-319,
chondromatóza synoviová    316-319,
choriogonádotropín, hCG    79-86,
choroba Ahlbaeckova    316-319,
– Alzheimerova    325-329,
– Behcetova    143-144,
– cerebrovaskulárna ischemická    287-293,
– čreva zápalová    363-366,
– Fabryho    190-196,
– genetická    3, 9-20,
– granulómová    167-171, 176-179,
– hubová    27-31,
– Huntingtonova    91-94, 325-329,
– chronická    231-232,
– kardiovaskulárna    8-13, 31, 56-61, 70-74, 133-136, 151-154, 287-293, 298, 382,
– koronárna artériová    70-74,
– kožná    3
– mikrovaskulárna systémová    287-293,
– monogénová    91-94,
– nervosvalová    31, 37-38,
– obličiek chronická, CHOCH    167-171, 287-293,
– Pagetova    316-319, 330-335,
– Parkinsonova    31, 325-329,
– pečene nealkoholová tuková, NAFLD    126
– pľúc chronická obštrukčná, CHOCHP    252-256,
– – intersticiálna    176-179,
– psychiatrická    225, 242-247,
– refluxná pažeráka    363-366,
– srdca ischemická    358-362,
– z povolania    4-7, 274-279,
chôdza    118-121, 137-142, 287-293,
chromozóm    9-20, 79-86, 91-94,
chrupka    32-35,
chudnutie    363-366,
chudoba    231-232,

I

IgA, imunoglobulín A    9-20,
IgE, imunoglobulín E    9-20,
IGF, faktor podobný inzulínu    325-329,
ichthyosis vulgaris    32-35,
ikterus    383-384,
IL, interleukín    9-20,
IMC, infekcia močových ciest    56-61,
imunita bunková    9-20, 21-26, 31, 159-161,
– nešpecifická    3, 9-20,
imunizácia    37-38,
imunodeficiencia    162-166, 320-324,
imunogenetika    172-175,
imunomodulácia    21-26,
imunosenescencia     287-293,
imunosupresia    9-20,
index cefalický    95-98,
– glykemický    260, 298
– tekutiny amniovej    95-98,
– telovej hmotnosti, BMI    133-136, 167-171,
inervácia nitrergická    349-352,
infarkt CNS    287-293,
– myokardu    8-13, 137-142, 382,
infekcia baktériová    3, 9-20, 75-78, 159-161, 172-175, 248-251, 307-310, 311-315, 336-338,
– močových ciest, IMC    56-61, 287-293,
– puerperálna    75-78,
– vírusová    9-20, 162-166, 167-171, 204-208, 273, 307-310, 358-362, 367-371,
infertilita    43-45, 62-65,
inkompatibilita Rh    91-94,
inkontinencia    137-142, 287-293, 363-366,
insolácia    32-35,
insuficiencia renálna    180, 294-297, 363-366,
– respiračná    52-55, 137-142,
inteligencia    242-247, 287-293,
interferón-?, INF-?    159-161,
interleukín, IL    9-20, 62-65, 287-293, 294-297, 320-324,
intubácia    137-142,
invalidita    267-273, 287-293,
inzulín    8-13, 264, 325-329,
ischémia    287-293,

J

jazva    27-31,
jazyk    248-251,
jed    52-55,
JIA, artritída juvenilná idiopatická    172-175,
JIS, jednotka intenzívnej starostlivosti    112-117, 137-142,
jód    151-154,
joga    122-126, 127-132, 137-142,

K

kadmium    151-154,
kalcidiol, kalcitriol    8-13, 167-171, 287-293,
kalcium    146, 167-171, 287-293,
kálium   
kanálik koreňový    47-51,
karbunkul    27-31,
karcinogenéza    320-324,
karcinóm duktálny    330-335,
– endometriový    56-61, 66-69,
– hepatocelulárny    103, 367-371,
– hrubého čreva    56-61, 320-324,
– ovária     56-61, 101-102,
– pankreasu    320-324,
– pľúc    320-324,
– prostaty    320-324,
– prsníka    8-13, 31, 56-61, 320-324, 330-335,
– žľazy štítnej    143-144,
kardiorehabilitácia    133-136,
kastrácia    56-61,
kašeľ    336-338,
katarakta    9-20,
katecholamín    70-74,
katelacidín    9-20,
kazuistika    172-175, 176-179,
keloid    248-251,
keratinocyt    9-20, 32-35,
keratokonus    9-20,
kerion Celsi    27-31,
kináza transmembránová    375-381,
kinetóza    363-366,
kinezioterapia    127-132,
klasifikácia chorôb medzinárodná    233-237,
kĺb bedrový    181, 339-340,
klimaktérium    56-61,
klonovanie    43-45,
koagulopatia    294-297,
– diseminovaná intravaskulárna, DIC    70-74,
kofeín    126
kolagén, kolagenáza    62-65, 287-293, 341,
kolika renálna    363-366,
kolonoskopia    375-381,
kolpitída    56-61,
kóma    3, 137-142,
komunikácia    261-264,
konanie posudkové    261-264,
konflikt    261-264,
konjunktivitída    336-338,
kontraktúra    137-142,
kordocentéza    79-86,
koreň zubný    222-225,
kosť    8-13, 31, 56-61, 167-171,
– pätná    214-221,
koža    3, 9-20, 21-26, 27-31, 307-310, 311-315, 353-357,
KPI-proteín    375-381,
kreatinín    87-90, 190-196, 204-208, 209-213, 287-293, 294-297,
krehkosť    287-293,
krvácanie    66-69, 204-208, 248-251, 287-293, 363-366,
kryoglobulinémia    143-144,
kvalita života    112-117,
kyfóza    176-179,
kyretáž    66-69,
kyselina acetylsalicylová    189
– deoxyribonukleová, DNA    43-45, 91-94, 99-100,
– fytová    151-154,
– hyalurónová    32-35,
– listová    87-90, 325-329,
– mastná omega-3    151-154, 225, 363-366,
– mliečna    137-142, 325-329,
– ribonukleová, RNA    70-74,

L

labret    248-251,
laktácia    8-13, 56-61, 167-171,
laktikodehydrogenáza, LDH    294-297,
laktóza    363-366,
lampa Woodova    27-31,
laparoskopia     43-45,
laryngospazmus    37-38,
laváž bronchoalveolová, BAL    336-338,
LDL cholesterol    8-13, 382,
legislatíva    238-241,
leiomyóm, leiomyoblastóm    375-381,
lekárstvo posudkové    252-256, 261-264, 267-273, 274-279,
– všeobecné    347-348,
lepok    9-20,
leptín    167-171, 325-329
leukémia akútna myeloidná, AML    320-324,
leukocyt polynukleárny, PMNL    9-20,
leukocytóza    75-78, 336-338,
leukopénia    367-371,
lézia menisku    316-319,
libido    56-61,
liečba antiretrovírusová    162-166, 167-171,
–  biologická    159-161, 367-371, 375-381,
–  diakyzačná    180, 187-189, 197-203, 209-213,
–  eliminačná    180, 197-203, 209-213,
–  endodontická    47-51,
–  fyzikálna    56-61,
–  hormónová    56-61,
–  kortikoidmi    9-20, 27-31, 137-142, 167-171, 172-175, 294-297, 363-366,
–  kúpeľná    32-35,
–  pohybová    133-136,
–  rehabilitačná    118-121,
lichen ruber planus    32-35, 143-144,
lichenifikácia    9-20,
lipid    8-13, 9-20, 56-61, 167-171, 287-293, 298, 382,
lipoproteín    8-13,
lipoproteínlipáza    382
lordóza    316-319,
lupus erythematosus systemicus, SLE    190-196,
lymfocyt mononukleárny    9-20,
– Th1, Th2    9-20,
lymfokéla    197-203,
lymfóm non-Hodgkinov    143-144, 167-171, 176-179,

M

magnézium    32-35, 146,
makrofág    9-20, 320-324,
makrozómia    95-98,
malabsorpcia    56-61,
malignita    31, 56-61, 155-158, 176-179, 189, 320-324, 325-329, 330-335, 358-362, 363-366, 367-371, 375-381,
malnutrícia    137-142, 287-293,
maloklúzia    222-225,
marker biochemický    70-74,
– nádorový    320-324,
– zápalový    75-78,
masa renálna    287-293,
mastektómia    330-335,
mastocyt    9-20,
matrix extracelulárny    62-65,
medicína fetálna    43-45,
– na webe    36, 103, 180, 298, 341, 382,
– športová    316-319,
meduloblasdtóm    320-324,
meibocyt    349-352,
melanocyt    9-20, 32-35,
melanóm malígny    56-61,
meningoencefalokéla    95-98,
meniskus    316-319,
menopauza    8-13, 56-61,
menštruácia    56-61, 66-69, 87-90, 363-366,
metabolizmus kostí    8-13,
metaloproteináza    62-65, 294-297,
metastáza    176-179, 330-335,
mezenchým    320-324,
MIF, faktor migračno-inhibičný    62-65,
migréna    358-362, 363-366,
mikroalbuminúria    287-293,
mikroangiopatia trombotícká    294-297,
mikrospóra    27-31,
miniatlas medicíny    37-38, 99-100, 143-144, 299-300, 339-340, 383-384,
Ministerstvo vnútra    265-266,
mlieko materské    8-13, 9-20, 358-362,
mok mozgomiechový    79-86,
molekula adhezívna    320-324,
moluscum contagiosum    9-20,
monocyt    75-78, 320-324,
monozómia    79-86,
morbus ? choroba    316-319,
mortalita    112-117, 133-136, 187-189, 231-232, 287-293, 336-338,
mravenčenie    87-90,
mukoitín    32-35,
mutácia    375-381, 382,
myeloperoxidáza    336-338,
myofibroblast    320-324,
myokarditída    52-55, 336-338,
myóm    79-86,
myopatia primárna    137-142,

N

nadhmotnosť    65
nádor mozgu    325-329,
– prsníka    8-13, 31,
NADPH-diaforáza    349-352,
nadváha    225, 260, 287-293, 358-362,
NAFLD, choroba pečene nealkoholová tuková     126
nanomedicína, nanoterapia    325-329,
NASH, steatohepatitída nealkoholová    126
nefrektómia    204-208,
nefritída lupusová    190-196,
nefrogeriatria    287-293,
nefropatia diabetická    190-196,
nechutenstvo    363-366,
nekróza hlavy kosti stehnovej    339-340,
– chrupky alárnej    248-251,
– kosti    214-221,
neschopnosť pracovná    274-279, 280-286,
nespavosť         87-90,
neuropatia diabetická    299-300, 353-357,
– periférna    143-144,
neuropeptid    9-20, 349-352,
neurostimulácia transkutánna elektrická, TENS    137-142,
neurotransmiter    363-366,
neutrofil, neutrofília    75-78,
NGF, faktor rastový nervový    9-20,
NO, oxid dusíka    70-74, 349-352,
noha diabetická    299-300,
– slonia    299-300,
nos sedlový    336-338,
NOS, syntáza oxidu dusíka    349-352,
novorodenec    31, 70-74, 79-86, 95-98, 155-158, 181, 363-366,

O

obezita    56-61, 65, 79-86, 95-98, 133-136, 167-171, 225, 260, 287-293, 320-324, 358-362, 367-371,
oblička umelá    180
obrna mozgová    70-74,
obstipácia    363-366,
obštrukcia biliárna    383-384,
– traktu uropoetického    287-293,
očkovanie    37-38, 159-161, 162-166, 172-175,
odber orgánu    187-189,
odpoveď systémová zápalová, SIRS    137-142,
okno implantačné    62-65,
oligúria    70-74,
opistotonus    37-38,
opuch ? edém    70-74,
opuch pľúc    52-55,
organizácia Svetová zdravotnícka, SZO    62-65, 162-166,
ortopéd čeľustný    222-225,
osteoblast, osteklast       56-61,
osteochondrosis dissecans    316-319,
osteoporóza    56-61, 137-142, 167-171, 287-293, 316-319,
ototoxicita    155-158,
otrava    52-55, 363-366,
– hubami    52-55,
– parakvátom    52-55,
– pesticídmi    52-55,
oxalóza    190-196,
oxid dusíka, NO    70-74, 349-352,

P

pacient intrauterinný    43-45,
– kriticky chorý    137-142,
pád    31, 287-293,
pandémia     167-171,
parakvát    52-55,
parapsoriáza    32-35,
parathormón    8-13, 167-171,
parazitóza    176-179,
parestézia    353-357,
paréza, plégia    353-357,
parodontitída    47-51,
patella baja, alta    316-319,
PCR, reakcia polymerátová reťazová    91-94, 99-100, 162-166,
pedes plani    316-319,
pelveoperitonitída    75-78,
peptid podobný kalcitonínovému génu, CGRP    349-352,
– vazoaktívny intestinálny, VIP    9-20, 349-352,
perforácia septa nosového    248-251,
pericyt    320-324,
perichondritída    248-251,
perikarditída    336-338,
periodontitis    287-293,
peritonitída    75-78,
pes excavatus    316-319,
pesticídum    52-55,
PIGF, placentový rastový faktor    70-74,
pírsing    248-251,
pištoľ bioptická    204-208,
pityriasis rosea, versicolor    27-31,
placenta    62-65, 70-74,
plastickosť fenotypová    320-324,
plazmaferéza    204-208, 294-297,
plazmín    294-297,
pleuritída    363-366,
pleurodézia    176-179,
plod    31, 43-45, 95-98,
pľuzgierik    9-20, 27-31,
plynatosť    363-366,
PMNL, leukocyt polynukleárny    9-20,
pneumónia    176-179, 233-237, 363-366,
pneumotorax spontánny    176-179,
podocyt    145-146,
poistenie dôchodkové    267-273,
– nemocenské    280-286,
– sociálne    257-260,
– úrazové    274-279,
poloha Fowlerova. semiFowlerova    137-142,
polyangiitída    336-338,
polyarteriitis nodosa    143-144,
polyhydramnión    95-98,
polychondritída    336-338,
polymyozitída    143-144,
polyneuropatia    145-146,
polyp endometriový    66-69,
polytrauma    112-117,
pomoc zdravotná rýchla, RZP    233-237,
popálenie, popálenina    137-142, 307-310, 311-315,
porfýria    143-144, 363-366,
porucha funkčná gastrointestinálna    363-366,
– kognitívna    137-142, 287-293,
– spánku    87-90,
– zvierača Oddiho    363-366,
postihnutie zdravotné    252-256,
postmenopauza    8-13, 56-61, 66-69,
potenciál evokovaný    155-158,
potrat    79-86,
pôrod    75-78, 95-98, 248-251,
– predčasný    70-74,
práceneschopnosť    280-286,
právo fetálne    43-45,
preeklampsia    70-74,
priehradka nosová    248-251,
príhoda mozgová    56-61, 70-74, 209-213,
probiotikum, prokinetikum    363-366,
profesiografia    274-279,
progesterón    56-61, 62-65, 87-90,
program dialyzačný    197-203,
– inovačný FDA    180
program perinatologický národý    46
prokalcitonín    75-78,
proktalgia    363-366,
prolaktín    87-90,
proopiomelanokortín    9-20,
prostredie vonkajšie, životné    172-175, 358-362,
proteáza    9-20,
proteín 13 placentový    70-74,
– C-reaktívny, CRP    75-78, 336-338,
proteináza 3    336-338,
proteinúria    70-74, 95-98, 190-196, 204-208, 287-293, 294-297, 336-338, 341
protilátka ANCA    336-338,
– IgE    9-20,
– monoklonová    190-196, 336-338,
– proti glomerulovej bazálnej membráne    190-196,
pruritus, prurigo    9-20, 143-144,
pseudoaneuryzma    204-208,
psoriáza    9-20, 32-35, 146, 339-340,
psychosyndróm poúrazový    274-279,
psychoterapia    112-117,
puerperium    75-78,
pumpa protónová     56-61, 264, 363-366,
purpura Henochova-Schönleinova    190-196,
– trombotická trombocytopenická    190-196, 294-297,
pyodermia    336-338,
pyróza    363-366,

R

rádioterapia    330-335,
rachitída    167-171,
rakovina ? karcinóm    56-61,
rázštep jazyka     248-251,
– nervovej trubice    79-86,
reakcia  FISH, fluorescencia hybridná in situ    91-94,
–  imunitná, typ I-IV    9-20,
–  polymerázová reťazová, PCR    91-94, 99-100, 162-166
receptívnosť endometriová    62-65,
receptor    325-329,
– dopamínový    87-90,
– estrogénový    62-65,
– hormónový, cytokínový    9-20,
reflex gastrokolický    363-366,
regurgitácia trikuspidálna    79-86,
rehabilitácia liečebná    111, 118-121, 127-132, 133-136, 137-142, 233-237, 238-241,
rejekcia štepu    190-196, 197-203, 204-208, 307-310,
relaxácia svalová    127-132, 137-142,
renta úrazová    274-279,
repozícia kosti otvorená    214-221,
reprodukcia asistovaná    43-45,
retardácia mentálna    70-74, 358-362,
– rastová    70-74,
retinopatia predčasných    70-74,
retroflexia uteri    79-86,
rez cisársky    75-78, 95-98,
rezistencia inzulínová    8-13, 133-136,
režim liečebný    280-286,
rinorea    336-338,
risus sardonicus    37-38,
RNA, kyselina ribonukleová     70-74,
rodina    231-232,
Róm    358-362,
rovnica Crockroftova-Gaultova    287-293,
roztoč    9-20,
RZP, pomoc zdravotná rýchla    233-237,

S

salmonelóza    172-175, 358-362,
salpingitída    101-102,
SALT, systém kože imunitný     9-20,
samovražda    242-247,
sarkoidóza    176-179, 336-338,
sarkóm endometria    62-65, 66-69,
sarkopénia    287-293,
saturácia kyslíková    137-142,
sclerosis multiplex    9-20,
sediment močový    336-338,
sedimentácia erytrocytov, FW    75-78,
selektín    320-324,
selén    146
selfmonitoring    133-136,
senior    231-232, 233-237, 238-241, 287-293,
senzitívnosť inzulínová    8-13,
sepsa    294-297,
sérotonín    363-366,
sestra    122-126,
sfingolipid, sfingozín, sfingomyelín    9-20,
schistocyt    294-297,
schizofrénia    31, 65, 242-247,
schopnosť pracovná    274-279, 280-286,
síra    32-35,
SIRS, syndróm systémovej zápalovej odpovede    137-142,
sklerodermia    363-366,
skóre APACHE    137-142,
– kómy glasgowské    137-142,
skríning prenatálny    79-86, 91-94, 95-98,
skúška ? test    159-161,
SLE, lupus erythematosus systemicus    190-196,
služba sociálna    233-237,
smrť    70-74, 287-293,
sodík    146, 287-293, 287-293,
SP, substancia P    9-20,
spastickosť    137-142,
spazmus svalový    37-38,
Spišák Branislav, doc., MUDr., CSc.    181
spongióza    9-20,
spôsobilosť zdravotná    265-266, 274-279, 280-286,
staroba    31, 56-61, 167-171, 231-232, 287-293,
starostlivosť intenzívna    112-117, 122-126,
– zdravotná    231-232, 233-237, 242-247, 267-273,
stav kritický    137-142,
– zdravotný nepriaznivý    267-273,
steatohepatitída nealkoholová, NASH    126
stenóza biliárna    383-384,
– subglotická    336-338,
sterilita    43-45,
stomatológia    222-225,
stratégia antistigmatizačná    242-247,
stravovanie    358-362,
stres, stresor    9-20, 122-126, 231-232, 316-319,
– oxidačný    70-74,
stridor    336-338,
stróma    320-324,
substancia P, SP    9-20, 349-352,
suchosť kože, pier, slizníc    9-20,
suicídium    242-247,
surveillance    367-371,
svrbenie    9-20,
syndróm akútnej respiračnej tiesne, ARDS    137-142,
– bolestivý brušný     363-366,
–  – komplexkný regionálny    353-357,
–  Downov    79-86,
–  Edwardsov    79-86,
–  fetálny    70-74,
– geriatrický    287-293,
–  HELLP    70-74,
–  hemolyticko-uremický    190-196,
–  hyperviskózny    363-366,
–  imunodeficiencie získanej, AIDS    162-166,
–  levatora ani     363-366,
–  Lyellov     311-315,
–  malabsorpčný    167-171,
–  materský    70-74,
–  metabolický     151-154,
–  nepokojných nôh     87-90,
–  neurovaskulárny    353-357,
–  Patauov    79-86,
–  plika    316-319,
–  postcholecystektomický    363-366,
–  postprandiálnej bolesti    363-366,
–  ruminačný dospelých, detí    363-366,
–  sicca    143-144,
–  Stevensov-Johnsonov    311-315,
–  Sudeckov    316-319,
–  systémovej zápalovej odpovede, SIRS    137-142,
–  Turnerov    79-86,
–  Upshawov-Schulmanov    294-297,
–  útlakový    197-203,
–  vracania cyklického    363-366,
–  vyhorenia    122-126, 261-264,
synovia, synovitída    137-142, 172-175, 316-319,
syntáza oxidu dusíka, NOS    349-352,
systém antigénov leukocytových, HLA    172-175, 187-189,
–  imunity    3, 9-20, 32-35, 159-161, 162-166, 172-175, 187-189, 287-293, 320-324,
–  kardiovaskulárny    133-136,
–  kostnosvalový    167-171,
–  kože imunitný , SALT    9-20,
–  nervosvalový    31, 127-132,
–  pohybov    127-132,
–  sympatikový, parasympatikový    127-132, 349-352,
SZO, organizácia Svetová zdravotnícka    62-65, 162-166,

Š

šestonedelie    75-78,
šport    316-319,
štep    190-196, 197-203, 204-208, 209-213,
štúdium medicíny    347-348,
– postgraduálne, pregraduálne    347-348,
štýl životný    56-61, 87-90, 112-117, 133-136, 231-232, 280-286, 287-293, 358-362,

T

TAG, triacylglycerol    8-13, 37-38, 137-142, 176-179, 294-297,
tachypnoe    176-179,
tehotenstvo, ťarchavosť ? gravidita    43-45,
tekutina amniová    95-98,
– synoviová    32-35, 137-142, 172-175, 316-319,
teleangiektázia    70-74,
teleso cudzie    176-179,
teliesko Odlandovo    9-20,
TENS, neurostimulácia transkutánna elektrická    137-142,
teplo    9-20, 21-26, 27-31, 32-35, 127-132,
terapia ? liečba    56-61,
teratóm    95-98,
termografia    127-132,
test Coombsov    294-297,
–  double, triple    79-86,
–  ELISA    162-166,
–  epikutánny    4-7, 9-20, 21-26,
–  chloridový potný    336-338,
–  IGRA    159-161,
–  imunofluorescenčný    162-166,
–  imunochromatografický rýchly    162-166,
–  svalový    137-142,
–  terapeutický    363-366,
–  tuberkulínový    159-161,
–  UP&GO    118-121,
–  western blot    162-166,
testosterón    287-293,
tetanus    37-38,
tetovanie    21-26,
TGF-?, faktor rastový transformujúci-?    70-74, 320-324,
tibia vara    316-319,
tinea cutis, faciei, capitis, inguinalis    27-31,
tlak krvný    341
– pulzový    287-293, 341,
TNF-?, faktor nekrotizujúci tumory-?    9-20, 32-35, 62-65, 159-161, 167-171, 172-175, 336-338,
tomografia počítačová, CT    176-179, 197-203, 214-221, 299-300, 336-338, 353-357, 375-381, 383-384,
torakoskopia    176-179,
toxín tetanický    37-38,
tračník dráždivý    363-366,
trakt gastrointestinálny    363-366,
transfúzia    204-208,
translokácia chromozómová    91-94,
translucencia nuchálna    79-86,
transplantácia obličky    180, 187-189, 190-196, 197-203, 209-213,
– pečene    103, 367-371,
transportér    325-329,
tras, tremor    353-357,
trauma    112-117, 137-142, 222-225, 233-237, 274-279, 311-315, 363-366,
tréning autogénny    137-142,
triacylglycerol, TAG    8-13,
trichophytia    27-31,
trizmus    37-38,
trizómia    79-86, 99-100,
trofoblast    62-65, 70-74,
trombín    294-297,
trombocytopénia    70-74, 294-297,
tromboembólia    56-61, 75-78,
trombóza    336-338,
tŕpnutie    87-90,
tuberkulóza, tuberkulín    159-161, 162-166, 231-232, 336-338,
tuhosť artériová    341
tuk, tkanivo tukové    56-61, 95-98, 133-136,
tumor ? nádor    325-329,
tumor strómový gastrointestinálny    375-381,
tyreoiditída    143-144, 363-366,
tyroxín    87-90,
tyrozínkináza    70-74,

U

účinok lieku nežiaduci    9-20, 155-158, 176-179, 204-208, 287-293, 325-329, 367-371,
uhol Gissanov, Böhlerov, Preissov    214-221,
ucho karfiolové    248-251,
úmrtnosť    112-117, 133-136, 187-189, 231-232, 287-293, 336-338,
úmrtnosť materská    75-78,
únava    336-338,
univerzita medicínska Slovenská    347-348,
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, UDZS     307-310,
úraz    112-117, 137-142, 222-225, 233-237, 274-279, 311-315, 363-366,
– pracovný    274-279,
urea    87-90,
uropatia obštrukčná    287-293,
urticaria    9-20, 21-26, 27-31, 143-144,
USG, vyšetrenie ultrazvukové    43-45, 62-65, 66-69, 79-86, 95-98, 101-102, 181, 316-319, 363-366, 375-381, 383-384,
uterostómia    187-189,
UV žiarenie    9-20,
uveitída    336-338,
úzkosť    122-126, 137-142,
uzlina sentinelová    330-335,

V

vakcinácia    172-175,
– BCG    159-161, 162-166,
vanolinoid    9-20,
vápnik    8-13,
vaskulitída kožná    145-146,
– nekrotizujúca    336-338,
vegetarián    151-154,
VEGF, faktor rastový vaskulárny endotelový    70-74,
ventilácia pľúc umelá    112-117, 137-142, 137-142,
VIP, peptid vazoaktívny intestinálny    349-352,
vírus hepatitídy C, HCV    43-45, 143-144,
– ľudskej imunodeficiencie, HIV    43-45, 162-166, 167-171, 273, 294-297, 307-310, 325-329,
vitamín B12    87-90, 151-154,
– D    3, 8-13, 31, 146, 151-154, 167-171, 287-293,
vitiligo    143-144, 146,
vláknina    151-154,
VLDL cholesterol    8-13,
vlna pulzová    287-293,
voda plodová    91-94, 95-98,
– termálna    32-35,
vracanie    363-366,
vred predkolenia    311-315,
výchova telesná liečebná    137-142,
výskum klinický    36
vyšetrenie endoskopické    363-366,
–  gastrofibroskopické    375-381,
–  histopatologické    66-69,
–  kolonoskopické    375-381,
–  rádiologické    47-51,
–  ultrazvukové, USG    43-45, 62-65, 66-69, 79-86, 95-98, 101-102, 181, 316-319, 363-366, 375-381, 383-384,
vývoj postnatálny    349-352,
výživa    358-362,

X

xenotransplantácia    311-315,

Z

zabezpečenie nemocenské, dôchodkové    265-266, 267-273,
– sociálne    252-256, 257-260, 265-266,
– zdravotné    265-266,
záhrada rastlín liečivých    385
zápal    9-20, 21-26, 27-31, 70-74, 75-78, 172-175, 287-293, 311-315,
zápcha    363-366,
zariadenie služby sociálnej    233-237, 238-241,
záťaž psychická    122-126,
zbor záchranný    265-266,
Zdravie 21. storočia    46
zhryz skrížený    222-225,
zinok    62-65,
zlomenina    8-13, 31, 112-117, 167-171, 214-221, 248-251, 287-293,
zlyhanie multiorgánové    137-142,
– obličiek    70-74, 180, 190-196, 209-213, 341,
– obličiek akútne    70-74,
– respiračné    137-142, 176-179,
– srdca    31, 287-293,
zmes kovoobrábacia    4-7,
zub    47-51, 222-225, 248-251,
zvyklosť stravovacia    358-362,

Ž

železo    9-20, 87-90, 151-154,
žiarenie UV    9-20, 27-31,
žihľavka    9-20, 21-26,
životospráva    231-232, 280-286,
žľaza Meibomova    349-352,
– mliečna    8-13,
– prištítna    8-13,
– štítna    143-144, 287-293,

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri