Lekársky obzor 11/2012

Časopis Lekársky obzor 11/2012 je venovaný hematológii


Plná verzia časopisu

Editorial

Mikuláš HRUBIŠKO, Viera FÁBRYOVÁ: Aktuálna hematológia/Actual hematology          391

Pôvodné práce/Original article

Alexandra KOLENOVÁ, Mária BIZEOVÁ, Anna FOLTINOVÁ, Eva BUBANSKÁ, Irina ORAVKINOVÁ, Zuzana ŠUBOVÁ, Andrej ČIŽMÁR, Monika GREŠÍKOVÁ, Oksana FABRI, Peter ŠVEC, Martin ČERMÁK, Emília KAISEROVÁ: Leukémie u detí s Downovým syndrómom v Slovenskej republike/Leukaemia’s in children with Down syndrome in Slovak republic         392
Rado NOSÁĽ, Katarína DRÁBIKOVÁ, Juraj HARMATHA,  Viera JANČINOVÁ, Tomáš PEREČKO, Klára SVITEKOVÁ: Prírodné polyfenoly a oxidatívne vzplanutie profesionálnych fagocytov ľudskej krvi         399

Milé kolegyne a kolegovia,

len o niečo viac ako po roku sa vám opäť dostáva do rúk monotematické číslo Lekárskeho obzoru zamerané na problematiku hematológie a transfúziológie. Náš odbor sa po celý čas svojej viac ako 50-ročnej histórie rozvíja nesmierne dynamicky. Platí tu – ak môžeme použiť kedysi obľúbenú frázu – zajtra znamená včera. Nové liečebné postupy sa rozvíjajú tak rýchlo, že to, čo sme sa učili v škole pred niekoľkými desaťročiami, neplatí už vôbec a keby autori tohto úvodníka dnes na atestácii odpovedali rovnako ako pred rokmi, určite by neuspeli. Náš odbor je o trochu optimistickejší ako onkológia solídnych nádorov, kde mnohé moderné lieky znamenajú predĺženie prežívania o týždne či mesiace. V onkohematológii sa pri mnohých chorobách počíta predĺženie prežívania na roky, niekedy i desaťročia. Vďaka transplantáciám krvotvorných buniek hovoríme často aj o trvalom vyliečení. Rovnaký pokrok nastal i v liečbe a starostlivosti o neonkologických pacientov – stačí spomenúť pacientov s vrodenými a získanými koagulopatiami. Hematológia však nie je sama, rovnako dynamicky sa rozvíja jej sestra – transfúziológia, najmä špeciálna transfúziológia a separačné techniky. Obe neoddeliteľné súčasti nášho odboru profitujú ďalej z obrovského pokroku laboratórnej medicíny – či už v základnom výskume (bez neho by neboli nové lieky a diagnostické možnosti), alebo v diagnostike.

Aktuálne číslo Lekárskeho obzoru je ukážkou komplexnosti nášho odboru – nachádzame tu články z problematiky koagulačnej, onkohematologickej, transfúziologickej. Pacient je však predovšetkým človek – osobnosť, nielen nositeľ choroby alebo nedajbože, len choroba či diagnóza. Dôležitý je celý životný štýl pacienta, jeho spolupráca s lekárom, rodinou, jeho životospráva, postoj k chorobe i liečbe. O tom je článok o integratívnej hematológii od skúseného odborníka MUDr. Kotoučka. Jeho skúsenosti, zo Slovenska i z Anglicka, podopreté celoživotnou skúsenosťou veľkej osobnosti slovenskej hematológie, akou je prof. Sakalová, sú predpokladom pre nový prístup k liečbe i k pacientom. Práve prof. Sakalová s kolektívom autorov z bratislavskej Kliniky hematológie a transfúziológie, bývalých i súčasných, uverejňuje v čísle svoje skúsenosti z niekoľkých desiatok rokov liečby mnohopočetného myelómu. Vďaka nej sa presadzovala na Slovensku intenzívna kombinovaná chemoterapia spolu s podpornou liečbou, a to ešte dávno pred nástupom transplantácií krvotvorných buniek. Preto môžeme dnes hovoriť o skutočne dlhodobom prežívaní našich pacientov s mnohopočetným myelómom. Diagnóze mnohopočetného myyelómu sa venuje aj článok MUDr. Sokola a kolektívu z hematologickej kliniky v Martine, ktoré je ďalším významným pracoviskom v odbore, ako aj dnešný miniatlas. Onkohematologickú problematiku dotvára v čísle vzácny príspevok z ďalšieho vrcholového pracoviska z DFNsP v Bratislave. MUDr. A. Kolenová sa venuje leukémiám u detí s Downovým syndróm v Slovenskej republike.

Problémy koagulácie sa netýkajú len hematológie, ale celej medicíny. S trombotickými problémami bojujú nielen internisti, ale i chirurgovia, gynekológovia a mnohí ďalší špecialisti. Antifosfolipidový syndróm patrí k závažným trombofilným stavom v medicíne, touto problematikou prispela skúsená odborníčka v uvedenej oblasti prof. Remková s kolektívom. Aktuálnu transfúziologickú problematiku predstavuje MUDr. Bohmerová s kolektívom pracovníkov Národnej transfúznej služby. Transfúziológia – to nie je len odber krvi od darcu a jej podanie pacientovi, je to predovšetkým účelná hemoterapia, ktorá vyžaduje komponentové spracovanie krvi a racionálne využitie jej jednotlivých zložiek. Plazma je dôležitým zdrojom nielen albumínu a globulínov, ale i koagulačných faktorov. Je nesmierne cenným zdrojom pre výrobu, avšak vzhľadom k nebezpečenstvu prenosu infekcií krvnými derivátmi jej spracovanie vyžaduje najmodernejšie diagnostické a výrobné postupy. Vedeckým pohľadom do hematológie prispeli autori zo Slovenskej akadémie vied pod vedením významnej osobnosti prof. Nosáľa. Ich článok o vplyve prírodných polyfenolov na oxidatívne vzplanutie ľudských fagocytov sa zaoberá aktuálnou problematikou kyslíkových radikálov.

Na záver treba spomenúť, že terajšie monotematické číslo vychádza v období osláv 10. výročia založenia Slovenskej zdravotníckej univerzity. Za hematológiu a transfúziológiu sa pripájame s blahoželaním a s prianím, aby na jej pôde vyrástlo ešte veľa odborníkov aj v našom odbore. Prajeme zaujímavé čítanie!

Actual haematology

Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc.

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri