Narodil sa 27. júla 1931 v Starej Turej, tu na gymnáziu zmaturoval. Medicínu študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Lekárskej fakute dnešnej Masarykovej Univerzity v Brne, kde aj v roku 1956 promoval. V roku 1957 sa ako mladý lekár stal asistentom na novovzniknutom Slovenskom ústave pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne, kde pracoval pod vedením prof. MUDr. Dionýza Diešku, DrSc.

O desať rokov neskôr spolu pokračoval v práci na Katedre vnútorného lekárstva novovzniknutého bratislavského Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov ako odborný asistent, zástupca vedúceho katedry a tajomník a súčasne ako internista na I. internej klinike FNsP akad. L. Dérera v Bratislave. V roku 1978 sa stal primárom Interného oddelenia Štátneho ústavu národného zdravia, kde pôsobil dvanásť rokov. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v r. 1981 a v r. 1985 habilitoval na docenta v odbore vnútorné lekárstvo. V roku 1990 sa docent Pavlovič vracia na Katedru vnútorného lekárstva Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve a do Dérerovej nemocnice, teraz už ako vedúci Katedry a prednosta I. internej kliniky a v tejto funkcii zotrvá až do roku 2001. V roku 1999 sa stáva hosťujúcim profesorom na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Profesor Milan Pavlovič, internista – kardiológ je autorom dvoch stoviek odborných domácich a zahraničných časopiseckých publikácií, desiatok kapitol v monografiách a učebniciach. Počet prác dopĺňa množstvo abstraktov, stovky prednášok na domácich i zahraničných odborných konferenciách. V prednáškach sa sústreďuje na kardiologickú, nefrologickú a internistickú problematiku. Je členom Vedeckej rady dekana FZSP Trnavskej univerzity a bol členom Vedeckej rady dekana LFUK v Bratislave. Vyjadrením jeho všestrannosti je aj členstvo v mnohých redakčných radách odborných časopisov.

Počas takmer dvanástich rokov pod vedením profesora Pavloviča zaznamenáva I. interná klinika SZU (vtedy IVZ) pokojný rozvoj. Klinika sa stáva výučbovou základňou piatich pedagogických útvarov neskoršej Lekárskej fakulty SZU, aj Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU. Klinika pod jeho vedením zachováva a presadzuje integritu vnútorného lekárstva ako materského odboru dvoch desiatok vznikajúcich úplných medicínskych špecializácií. Profesor Pavlovič v komplikovanej porevolučnej dobe váhou svojej osobnosti presadzuje, zachováva a roz­víja dobré vzťahy s ostatnými inštitúciami, osobitne s le­kárskymi fakultami Univerzity Komenského v Bratislave a v Martine, aj Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Organizuje každoročné plodné, niekedy i vášnivé diskusie slovenských prednostov a primárov interných kliník a oddelení na pracovných stret­nutiach terajšej Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Svoju schopnosť zjednocovať dlho využíva aj v práci predsedníctva Slovenskej internistickej spoločnosti. Špič­kové slovenské internistické osobnosti dodnes každoročne sústreďuje okolo Dé­­re­rovho memoriálu a s ním spojeného internistického dňa, ktorého je neustálym skvelým organizátorom.

Profesor Milan Pavlovič zastával mnohé významné funkcie v odborných spoločnostiach: ako člen predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti, podpredseda a člen výboru Slovenskej internistickej spoločnosti, mnohoročný vedecký sekretár Slovenskej internistickej spoločnosti aj Československej internistickej spoločnosti, člen výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti, člen výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti... Bol viceprezidentom a členom prezídia Slovenskej lekárskej komory. Profesor Pavlovič bol takmer dve desaťročia hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor vnútorné lekárstvo, počas dlhých rokov členom Vedeckej rady MZ SR, členom Etickej komisie MZ SR. Bol predsedom Kategorizačnej komisie MZ SR, členom Akreditačnej komisie MZ SR a členom Ústrednej komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku MZ SR.

Spomeňme niektoré ocenenia, ktorých sa profesorovi Pavlovičovi právom dostalo: Strieborná a zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti, medaila založenia Společnosti lékařsko-slowanskej, čestné členstvo Slovenskej internistickej spoločnosti, Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Slovenskej nefrologickej spoločnosti, Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a Slo­venskej lekárskej spoločnosti.

...a pridajme čestné miesto v srdciach nás, ktorí sme mali a máme to šťastie byť jeho žiakmi v práci, i jeho poslucháčmi v škole života.

Vážený pán profesor, drahý Milan, tešíme sa z Tvojho dobrého zdravia, želáme Ti dlhé roky aktívneho života a ešte veľa radostných chvíľ v kruhu rodiny.

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.
za spolupracovníkov, žiakov a priateľov


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia