Lekársky obzor 1/2011

Časopis Lekársky obzor 1/2011. Ročník 60.

Editorial

Dana FARKAŠOVÁ: Slovenská zdravotnícka univerzita v r. 2011/Slovak Medical University in 2011         3
Igor RIEČANSKÝ, Miroslav ŠAŠINKA: 60. ročník Lekárskeho obzoru/Medical Horizon 60th anniversary         4

Juraj Payer, M.D., PhD., Assistant professor 80 years

Významný slovenský lekár urológ, špecializovaný na detskú urológiu, mnohoročný vedecký sekretár Sloven­skej urologickej spoločnosti SLS, vedecký pracovník, zástupca primára, prednosta Oddelenia detskej urológie DFN v Bratislave, úspešný prednášateľ a publicista, zakladateľ a budovateľ Kliniky detskej urológie v Sanáa (Jemen), zaslúžilý reprezentant slovenskej urológie a detskej urológie v zahraničí a v zahraničnej spisbe, úspešný operatér rozdeľovania siamských dvojčiat, do­cent MUDr. Juraj Payer, CSc. sa dožil vzácneho životné­ho jubilea, svojich osemdesiatin, v zdraví, životnej pohode, plánov do budúcnosti.

V Trenčíne-Záblatí bolo 18.1. 2011 v slávnostne otvorené Univerzitné vedecko-výskumné pracovisko s lineárnym urýchľovačom Slovenskej zdravotníckej univerzity. Otvorenie tohto pracoviska bolo zavŕšením etapy sfunkčnenia pracoviska a zároveň začiatkom čin­nosti jeho jednotlivých častí. Na otvorení sa zúčastnili členovia vedenia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vedení rektorkou prof. PhDr. Danou Farkašo­vou, CSc., čestný rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., generálny riaditeľ elektrotechnického výskumného a projektového ústavu a.s., doc. Ing. Jozef Buday, CSc., prorektor pre informatizáciu Trenčianskej univerzity, doc. Ing. Oto Barborák, CSc., generálny riaditeľ KERA­MING s.r.o., Dušan Jasečka a ďalší hostia.

Pri slávnostnom prestrihnutí pásky, symbolizujúcim otvorenie pracoviska vyjadrila rektorka SZU prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., potešenie nad spustením pracoviska do prevádzky. Poďakovala sa všetkým, ktorí sa pričinili o to, že SZU získala vysoko špecializované a zároveň na Slovensku ojedinelé pracovisko. Pri tejto príležitostiosobitne vyzdvihla úlohu čestného rektora SZU, vtedy rektora SZU, prof. MUDr. Jána Štencla, CSc., ktorý bol iniciátorom získania a dobudovania priestorov pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu.

„Univerzitné vedecko-výskumného pracovisko sa svojím potenciálom stávadôležitou súčasťou Slovenskej zdravotníckej univerzity“ povedala rektorka SZU prof. Farkašová a dodala, že aj „jeho umiestnenie v Trenčíne ho predurčuje na rozvoj spolupráce s domácimi univer­zitami a ďalšími partnermi“. Pracovisko svojím poslaním v oblasti vedy a výučby bude mať eminentný záujem na účasti v domácich azahraničných projektoch. Práve tu sa využijú „výborné kontakty z členstva v medzi­národných organizáciách“, potvrdila rektorka SZU prof. Farkašová.

Cieľom činnosti univerzitného vedecko-výskumného pracoviska bude predovšetkým rozvinúť vývojové progra­my v oblasti využívania zdroja ionizačného žiarenia – elektrónového zväzku na modifikáciu materiálov a látok v oblasti zdravotníckej techniky, potravinárskeho prie­myslu a biológie.


Martin Urmanič,
Andrea Fialová

Viera FÁBRYOVÁ, M.D., PhD., assistant professor  – an anniversary

Pri vstupe do nového roku 2011 sa naskytá milá povinnosť zablahoželať p. doc. MUDr. Viere Fábryovej, CSc., významnej osobnosti slovenskej hematológie a transfúziológie a odb. redaktorke časopisu Lekársky Obzor k významnému životnému jubileu.

Is the medicine on the web... Medicine?

V priebehu vývoja v čase pojmy a výrazy v jednotlivých jazykoch nadobúdajú nové významy. Tento vývoj ovplyvňuje hovorená reč, jazyk v médiách, literatúra, umenie. Na významy slov, ich posuny i na novotvorbu slov vplýva rozvoj vedných a spoločenských disciplín, i cielené inštitucionálne ovplyvňovanie jazyka.

Okrem sémantických posunov sa mení aj gramatika, syntax, štýly, ktorými sa hovorí. V nedávnej minulosti aj Slovensko inštitucionalizovalo úradný jazyk, ako je to v Európe bežné. Vo Francúzsku sa každoročne zverej­ňuje zoznam nových slov. Uveďme aspoň jeden príklad. V mnohých jazykoch sa zaužíval výraz CD-ROM. Vo francúzštine sa už zaužívalo nové slovo mužského rodu: (le) cédérom. U nás existuje zaužívané cédéčko, ktoré prišlo z Ameriky cez Česko.

Najmasívnejší vplyv na jazyk má v súčasnosti internet. Vznikajú desiatky nových pojmov, ktorým by pred niekoľkými rokmi nik nerozumel. V minulom storočí sa nedalo nikam preklikať, nedalo sa nič vy­gúgliť, nedalo sa zasejvovať, ba ani len preposlať.

Vzniká húština nikov, blogov, spamov, džankov (alebo junkov?). A ako je to s medicínou na webe?

Medicínu si dnes ťažko možno predstaviť bez angličtiny alebo ďalšieho spomedzi niekoľkých málo svetových jazykov, ako je nemčina, španielčina, talian­čina či francúzština. Je to práve kvôli internetu, ktorý je obrovskou svetovou – aj medicínskou – knižnicou. Internet je v prvom rade anglický, aj napriek tomu, že sám ponúka automatické multilingválne preklady, ktoré sa čoraz viac zdokonaľujú.

Kliknutie na medicínu či vyhľadanie cez kľúčové slovo medicína vás však paradoxne nezavedie nevyhnut­ne k medicíne. Ba často vás zavedie úplne inam. S väčším či menším prekvapením zistíte, že existuje ájúrvédska medicína, alternatívna medicína, manuálna medicína, integrovaná medicína, germánska nová medicína, tradičná čínska medicína, estetická medicína, holistická medicína, klasická medicína... Ďalšia húština pojmov, ktoré majú nové významy. Niektoré z týchto pojmov sú medicína, iné sú blízke medicíne, ďalšie však nemajú s medicínou nič spoločné.

Webové strany o medicíne – či o medicínach s rozličným významom – vedú štátne a verejnoprávne inštitúcie, obchodné firmy, farmaceutické firmy, webové noviny, no často ich vedú jednotlivci – nadšení lekári, farmaceuti, obchodníci, niektoré vedú pôvodne stavební či elektrotechnickí inžinieri, magistri i ľudia bez medi­cínskeho vzdelania. Vynára sa i pojem podvodníkov či šarlatánov.

Internet je všeobecný komunikačný nástroj, ktorý sám osebe neobsahuje ani pravdu, ani nepravdu. Medicínski pracovníci dobre poznajú bezpečné cesty k informáciám na webe. Laikom neostáva nič iné, ako byť ostražití a kritickí. Jednou z úloh odbornej verejnosti je aj udržiavanie takejto ostražitosti a kritickosti.

Štefan Hrušovský
Miroslav Šašinka

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri