EDITORIAL

Igor RIEČANSKÝ: Editorial 3

PÔVODNÉ PRÁCE

Ivan BRYCHTA, Ján ŠTENCL, jun., Ivor DROPČO, Juraj OLEJNÍK, Filip DANNINGER: Vlastné skúsenost s chirurgickou liečbou Basedowovej choroby z pohľadu súčasných názorov  5

Marek VICIAN, Peter MICHALKA, Štefan GALBAVÝ, Juraj OLEJNÍK, Ladislav GULLER, Svätozár HARUŠTIAK, Jozef BELÁČEK, Csaba BÍRO, Filip DANNINGER, Ján ŠTENCL, Štefan HRUŠOVSKÝ, Albín HRUŠOVSKÝ, Daniel KUBA, Svorad ŠTOLC: Enzýmová histochémia teplej ischémie pečene svine 10

Richard JÁNY, Ján KOLLER, Jozef VOJTAŠŠÁK, Boris ŠTEŇO, Peter CISÁR: Biologická bezpečnosť kostných aloštepov   14

Ivan BARTOŠOVIČ, Ladislav HEGYI, Štefan KRAJČÍK: Zmeny funkčného stavu obyvateľov domovov dôchodcov  v rokoch 2000 – 2004 19

Ladislav BADALÍK, Vojtech OZOROVSKÝ: Zdravie pre všetkých v 21. storočí, priorita cieľov – podľa študentov stomatológie  25

PREHĽADY

Ingrid MORNÁROVÁ, Jozef TUHÁRSKY: Možnosti mimotelovej podpory zlyhávajúcej pečene na jednotke intenzívnej starostlivosti . 27

Beatrice FICOVÁ, Juraj OLEJNÍK: Psychológ ako potrebný účastník diagnosticko-liečebného procesu na chirurgickom oddelení . . 30

KAZUISTIKA

Ladislav GERGELY, Peter FÜLÖP: Disekujúca aneuryzma aorty – typ A podľa stanfordskej klasifikácie - naše skúsenosti  34

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Viktor PRACHÁR, Ladislav ROSIVAL, Ivan ČIŽNÁR: Biocídne výrobky – dezinfekčné látky 38

CONTENT

EDITORIAL

Igor RIEČANSKÝ: Editorial  3

ORIGINAL ARTICLE

Ivan BRYCHTA, Ján ŠTENCL, jun., Ivor DROPČO, Juraj OLEJNÍK, Filip DANNINGER: Our experiences with surgical treatment of Basedow disease in view of current opinions  5

Marek VICIAN, Peter MICHALKA, Štefan GALBAVÝ, Juraj OLEJNÍK, Ladislav GULLER, Svätozár HARUŠTIAK, Jozef BELÁČEK, Csaba BÍRO, Filip DANNINGER, Ján ŠTENCL, Štefan HRUŠOVSKÝ, Albín HRUŠOVSKÝ, Daniel KUBA, Svorad ŠTOLC: Enzyme histochemistry of warm ischemia in the porcine liver  10

Richard JÁNY, Ján KOLLER, Jozef VOJTAŠŠÁK, Boris ŠTEŇO, Peter CISÁR: Biologic safety of bone allografts 14

Ivan BARTOŠOVIČ, Ladislav HEGYI, Štefan KRAJČÍK: The changes of functional state of old people´s home residents during 2000 - 2004  19

Ladislav BADALÍK, Vojtech OZOROVSKÝ: Health for all in the 21st century target priority according to students of  stomatology  . 25

OVERWIEVS

Ingrid MORNÁROVÁ, Jozef TUHÁRSKY: Modes of extracorporeal support of liver failure at intensive care unit  27

Beatrice FICOVÁ, Juraj OLEJNÍK: Psychologist as a necessary part of diagnostic-curative process at surgical department  30

CASE REPORT

Ladislav GERGELY, Peter FÜLÖP: Dissecans aortal aneurysm  - type A according to Stanford classification - our experiences  34

PUBLIC HEALTH

Viktor PRACHÁR, Ladislav ROSIVAL, Ivan ČIŽNÁR: Biocidal products - disinfectants   38


{edocs}pdf/2005-lekarsky-obzor-01.pdf,1050,1480{/edocs}

ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia