Lekársky obzor 1/2010

Lekársky obzor 1/2010. Číslo venované pediatrickej pneumológii.

 

 

 

Editorial
Martin Brezina: Pediatrická pneumológia a ftizeológia a jej ďalšie smerovanie na Slovensku a v Európskej únii/Pediatric pneumology and phtiseology  and its perspective in Slovak and EU         3

Pôvodné práce/Original article

Lenka LINHARTOVÁ, Pavel ŠUŠKA, Ľudovít DANIHEL, Alexander KURTANSKÝ: Využitie intrapartálnej fetálnej pulznej oxymetrie v spresnení diagnostiky hypoxie plodu počas pôrodu/Fetal pulse oximetry application enhances the diagnosis of intrapartum fetal hypoxia         4

Súhrn

Cystická fibróza (CF) je dedičná choroba, ktorej vývoj je podmienený včasnou diagnostikou a komplexnou terapiou. Z klinického hľadiska má v diagnostike nezastupiteľný

význam novorodenecký skríning cystickej fibrózy. Podľa odborného usmernenia MZ SR z 1. decembra 2008 sa skríningové vyšetrenia novorodencov SR od 2/2009 rozšírili o skríningové vyšetrenie na cystickú fibrózau.

Kľúčové slová: novorodenecký skríning – cystická fibróza – imunoreaktívny trypsín (IRT).

Summary

Cystic fibrosis (CF) is an inherited disorder whose develop­ment is contingent upon early diagnosis and comprehensive therapy. From a clinical point of view is essential part in the diagnosis of CF newborn screening. Under the expert gui­dance of the Ministry of Health Slovak republic 2008,

newborn screening tests from February 2009 extended for CF in SR.

Key words: neonatal screening, cystic fibrosis, immuno­-reactive trypsine IRT.

Súhrn

Chronické pľúcne choroby včasného detského veku sa vyskytujú v kontexte rastu a dozrievania pľúc. Najčastejšie sú chorobou moderného veku v kontexte novorodeneckej intenzívnej starostlivosti. Majú úzku súvislosť s neukončeným vývojom pľúc u predčasne narodených detí. V poslednom období sa zjavujú práce o geneticky podmienených chronických pľúcnych chorobách zapríčinených poruchou syntézy surfaktantu. Najčastejšou chronickou pľúcnou chorobou včasného detského veku je bronchopulmonálna dysplázia.

Kľúčové slová: vývoj pľúc – ľahko nezrelí novorodenci – predčasne narodené deti – bronchopulmonálna dysplázia – geneticky podmienené poruchy tvorby surfaktantu.

Summary

Chronic lung diseases in the early childhood age appear in the context of development and maturation of the lung tissue. Mostly being in relation with modern intensive care in perinatal period, having a tight liaison with immature lung in preterm newborns. Lately appear works concerning the role of genetically induced defects in surfactant synthesis influencing lung affections. The most frequent affection in this age, being the bronchopulmonary dysplasia.

Key words: lung development, late preterm newborns, preterm newborns, bronchopulmonary dysplasia, geneticaly induced defects of surfactant synthesis.

SÚHRN

Dedičná hemoragická teleangiektázia, nazývaná tiež ako syndróm Renduov-Oslerov-Weberov, je autozómovo domi­nantne dedičná choroba s incidenciou 1 na 5 – 10 000 obyvateľov, charakterizovaná postihnutím periférneho riečiska s abnormálnou vaskulatúrou. Abnormálna vaskulatúra je spô­sobená dilatáciou kapilár ako dôsledok postihnutia endotelu kapilár i perivaskulárneho spojivového tkaniva. Artériovenózne malformácie sa najčastejšie vyskytujú v pulmonálnej a ce­rebrálnej cirkulácii s rôznym stupňom poškodenia orgánov. V tomto článku sú zhrnuté základné poznatky o chorobe potrebné pre bežnú prax s prezentáciou kazuistiky pacienta s mnohopočetnými artériovenóznymi fistulami v pľúcach.

Kľúčové slová: syndróm Renduov-Oslerov-Weberov – cievne anomálie – pľúcne artériovenózne malformácie – dedičná hemoragická teleangiektázia.

SUMMARY:

Hereditary haemorrhagic telangiectasia, known also as Rendu-Osler-Weber syndrome, is autosomal dominant genetic disease with incidence 1 in 5-10 000, characterized by damage of peripheral circulation with abnormal vasculature. Abnormal vasculature is caused by dilatation of the capilaries and perivascular connective tissue. Arteriovenous malformations are most commonly found in pulmonary and cerebral circulation with different stages of organ damage. This review summarizes basic information about the disease necessary for daily practise and presents a case-study of patient with multiple arteriovenous fistulas in lungs.

Key words: Rendu-Osler-Weber syndrome - abnormal vasculature – pulmonary arteriovenous malformations - hereditary haemorrhagic telangiectasia.

Súhrn

Východisko: Cieľom práce bolo zistiť, či intrapartálne monitorovanie intrauterinného stavu plodu pomocou kardiotokografie a intrapartálnej fetálnej pulznej oxymetrie natoľko spresní diagnostiku hypoxie plodu počas pôrodu, že prispeje k našej snahe znížiť počet operačne ukončených pôrodov z indikácie hroziacej hypoxie plodu bez ohrozenia úrovne perinatálnej morbidity a mortality.

Materiál a metodika: V štúdii sme vyšetrili 76 pacientok, u ktorých sme pre suspektný, respektíve patologický kardiotoko­grafický záznam zmerali saturáciu krvi plodu kyslíkom pomocou fetálnej intrapartálnej pulznej oxymetrie. Namerané hodnoty sme korelovali s hodnotami pH pupočníkovej krvi novorodencov odobratej tesne po pôrode. Monitorovanie intrauterinného stavu plodu sme realizovali pomocou kardiotokografického prístroja (FC 700) a pomocou fetálneho intrapartálneho pulzného oxymetra (Nellcor OxiFirst, TYCO Inc, Pleasanton, CA). Hodnotu pH pupočníkovej krvi novorodenca sme určili pomocou acidobázického analyzá­tora (AVL Compact 3). Bez­prostredne po pôrode sme vyšetrili aj placentu makroskopicky a odobrali sme vzorky na mikroskopické vyšetrenie. V súboroch sme sledovali aj vek pacientok, dĺžku gestácie, graviditu, paritu, hodnotu pH pupočníkovej krvi novorodenca a spôsob ukonče­nia pôrodu. Na štatistické spracovanie údajov sme použili percentuálne vyjadrenie, deskriptívnu štatistiku, Shapirov-Wilkov test, Spearmanov korelačný test a Mannov-Whitneyho test. Štatistické údaje sú vyjadrené ako medián a jeho 95% konfidenčný interval (CI).

Výsledky: Vek pacientok v celej skupine (n = 76) bol 29 (28; 30) rokov, hodnota saturácie krvi plodu kyslíkom [%] bola 40,00 (28, 41), pH pupočníkovej krvi bolo 7,23 (7,19; 7,25). Zistili sme signifikantne významnú koreláciu medzi hodnotou saturácie krvi plodu kyslíkom a hodnotou pH pupočníkovej krvi novorodenca [rs = 0,54 (0,35; 0,68), p < 0,0001] a medzi hodnotou saturácie krvi plodu kyslíkom a realizáciou cisárske­ho rezu [rs = -0,68 (-0,78; -0,53), p < 0,0001]. Súčasne sme dokázali signifikantne významnú koreláciu medzi kardio­tokografickým záznamom a hodnotou saturácie krvi plodu kyslíkom [rs = 0,46 (0,26, 0,62), p < 0,0001]. Ani v jednom prípade sme nenašli mikroskopickú zmenu morfológie placentou, ktorá by mohla vysvetliť intrauterinné ohrozenie plodu počas pôrodu spôsobené placentou. V súbore 76 pacientok sa vykonalo 37 cisárskych rezov, t.j. 48,7 %. V 8 prípadoch sa však cisársky rez vykonal z indikácie nepokračujúceho pôrodu v I. alebo II. dobe pôrodnej. Po vylúčení týchto cisárskych rezov bol celkový počet pôrodov ukončených cisárskym rezom z indikácie hroziacej hypoxie plodu 29, t.j. 38,16 %.

Záver: Na základe našich výsledkov odporúčame pri suspektnom, respektíve patologickom kardiotokografickom zázname pred indikovaním cisárskeho rezu najprv vykonať intrapartálnu fetálnu pulznú oxymetriu, čím sa výrazne zníži počet pôrodov ukončených zbytočným cisárskym rezom z falošnej indikácie hroziacej hypoxie plodu.

Kľúčové slová: hypoxia plodu – kardiotokografia – fetálna pulzná oxymetria – cisársky rez.

Summary

Background: The aim of the study was to find out whether intrapartum monitoring of the intrauterine fetal condition with cardiotocography and intrapartum fetal pulse oximetry can increase the accuracy of diagnosing intrapartum fetal hypoxia to a degree that would help reduce operative deliveries for indications of an imminent fetal hypoxia without worsening perinatal morbidity and mortality.

Material and methods: Seventy-six women were examined in the study, at those for a non-reassuring or pathological cardiotocography the fetal blood oxygen saturation was measured with intrapartum fetal pulse oximetry. Correlation of those values with neonatal umbilical blood pH values taken immediately after delivery was examined. The intrauterine fetal condition was monitored with cardiotocography equipment (FC 700) and with intrapartum fetal pulse oximetry (Nellcor OxiFirst, TYCO Inc, Pleasanton, CA). The neonatal umbilical blood pH values were taken using an acid-base analyzer (AVL Compact 3). Immediately after delivery a macroscopic examination of the placenta was done and samples were taken for microscopic examination. The study also examined the age of women, gestational age, pregnancy, parity, neonatal umbilical blood pH and the mode of conclusion of delivery. For statistical data processing percentages were calculated, descriptive statistics, Shapiro-Wilk test, Spearman correlation test and Mann-Whitney test were used. The statistical data are expressed as medians and at their 95% confidence interval (CI).

Results: The age of women in the entire group (n=76) was 29 (28; 30) years, the fetal oxygen saturation [%] was 40.00 (28; 41), the umbilical blood pH was 7.23 (7.19; 7.25). A highly significant correlation was found between the fetal oxygen saturation values and neonatal umbilical blood pH values [rs=0.54 (0.35; 0.68); p < 0.0001] and between fetal blood oxygen saturation and cesarean section [rs = -0.68 (-0.78; -0.53); p < 0.0001]. We also proved a highly significant correlation between cardiotocography recordings and the values of fetal blood oxygen saturation [rs = 0.46 (0.26; 0.62); p < 0.0001]. In any cases we have not identified change of microscopic in placental morphology that could explain intrauterine fetal distress during labor owing to placenta. In the group of 76 women there were 37 cesarean sections (48.684%). In 8 cases cesarean section was indicated for failure to progress in the first or second stage of labor. After the exclusion of those cesarean sections, the total number of cesarean sections for imminent fetal hypoxia was 29 (38.157%).

Conclusion: In the light of the results, in cases ofnon-reassuring or pathological cardiotocography, is recommended before indication of caesarean section inthe first to make intrapartal fetal pulse oximetry, thereby allowing a considerable reduction in the number of unnecessary cesarean sections for false indication of imminent fetal hypoxia.

Key words: fetal hypoxia, cardiotocography, fetal pulse oximetry, caesarean section.