Vážení čitatelia,
dovoľte, aby som Vás pred uvedením bilancovania uplynulého 58. ročníka Lekárskeho obzoru (LO), odbor­ného časopisu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave priateľsky pozdravil a zaželal Vám v mene Redakčnej rady, redakcie LO a zdravotníckeho vyda­vateľstva Herba pevné zdravia, veľa síl, odvahy a veľa úspechov, šťastia a radosti v pracovnom a osobnom živo­te počas celého roku 2010.

Úvodom bilancie môžem s uspokojením konštato­vať, že náš časopis si aj v roku 2009 splnil dané úlohy a poslanie na požadovanej úrovni. V hodnotenom minulom roku vyšlo 12 čísel LO na 548 stranách, čo je o 12 strán viac ako v roku 2008. Príspevkov bolo 185. Ich zloženie zhŕňa tabuľka 1. V porovnaní s rokom 2008 sa zaznamenal mierny pokles editorialov z 9 na 7, ustálený počet pôvodných prác, zvýšil sa ale počet prehľadových článkov – 45 (38 v roku 2008), kazuistík z 1 na 3. Stabilné je v jednotlivých číslach LO zastúpenie rubrík: trestnopráv­na zodpovednosť, medicína na webe, miniatlas medicíny, osobnosti, medicínske aktuality. Zásluhou prof. Šašinku, prof. Hrušovského, prof. Tótha, doc. Fábryovej a PhDr. Bielika si udržujú od ich zavedenia v r. 2008 u čitateľov trvale veľkú príťažlivosť. V 58. ročníku LO vyšli ako príloha tri metodické listy Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR: v marcovom čísle metodický list č. 46 – štandardný diagnostický a terapeutický postup „Racionál­na diagnostika a liečba celiakie“ autorov B. Pekárková, B. Pekárek, J. Kabátová; v spoločnom júlovom a augusto­vom čísle 47. metodický list „Racionálna farmakoterapia bolesti pri vertebrogénnych ochoreniach“, autor Ľ. Lisý: v decembrovom čísle 48. metodický list „Prevencia diabetes mellitus 2 – typu“, autor: I. Tkáč.

Zastúpenie medicínskych odborov na stranách LO v minulom roku podáva tabuľka 2. Vedúcu pozíciu, tak ako po uplynulé roky, si udržuje vnútorné lekárstvo (s príslušnými špecializačnými odbormi) – 37 článkov. Ich počet v porovnaní s rokom 2009 – 54 článkov však markantne poklesol. Naopak potešiteľný je vzostup prác z chirurgických odborov – 16 (v roku 2008 – 5), z pediatrie, vrátane dorastového lekárstva – 15 ( v roku 2008 – 5). Najväčší nárast až 4-násobný bol v odboroch zaradených do laboratórnej medicíny – 23 ( v roku 2008 – 5). Práce venované ďalším medicínskym odborom tvorili zhruba štvrtinu článkov. Možno konštatovať, že LO si udržiava profil všeobecne zameraného lekárskeho periodika, v ktorom zastúpenie jednotlivých medicínskych odborov v danom roku závisí od počtu vydaných monotematic­kých čísel. V roku 2009 to bolo päť čísel: číslo 2 (8 prí­spevkov) bolo venované detskej endokrinológii (odborná garantka a zostavovateľka doc. Strnová); číslo 4 (9 príspev­kov) hepatológii (odborný garant a zostavovateľ prof. Hrušovský), číslo 5 (7 príspevkov) genetike (odborná garantka a zostavovateľka doc. Ďurovčíková), číslo 6 (10 príspevkov) nefrológii (odborní garanti a zostavova­telia prof. Šašinka, doc. Furková), číslo 9 (6 príspevkov) neuropsychiatrii (odborný garant a zostavovateľ prof. Kukumberg).

Rozbor príspevkov podľa pracoviska prvého autora (tabuľka 3) rovnako ako v predchádzajúcich rokoch uká­zal s veľkou prevahou prvenstvo pracovníkov SZU (85 príspevkov). Tešíme sa z takmer trojnásobnej zvýšenej publikačnej aktivity pracovníkov Lekárskej fakulty Uni­verzity Komenského (22 príspevkov) v porovnaní s rokom 2008 (10 príspevkov). Tiež Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v dvojnásobnej miere zvýšila svoju publikač­nú aktivitu (zo štyroch prác v roku 2008 na osem prác v minulom ročníku), Lekárska Jesseniova fakulta Univerzity Komenského v Martine publikovala rovnaký počet prác ako v roku 2008 (štyri). Zariadenia rezortu MZ SR vrátane Národného onkologického ústavu (3 práce) a vrátane iných fakultných nemocníc (mimo nemocníc lekárskych fakúlt) publikovali 15 prác. Mrzí úbytok príspevkov zo zahraničia, iba 1 práca z Českej republiky. Štyri práce (v r. 2008 dve) publikovali pracovníci zo súkromných slovenských zdravotníckych zariadení (v tabuľke iné zaria­denia).

Pri hodnotení minulého ročníka LO nemožno obísť obetavú vysoko kvalifikovanú prácu redakčného kolek­tívu: vedúceho redaktora prof. MUDr. Miroslava Šašinku, DrSc; zástupcu vedúceho redaktora prof. MUDr. Štefana Hrušovského, CSc:, odbornej redaktorky doc. MUDr. Viery Fábryovej; výkonných redaktorov MUDr. Miroslava Žigraia, PhD. a MUDr. Júlie Hrachovej; PhD. a tajomníčky redakcie pani Ester Kováčikovej. Po zásluhe im patrí naša hlboká vďaka. Vďaku si zaslúžia naši autori, recenzenti, ostatní, odborní spolupracovníci, ktorých práca až na výnimky nie je honorovaná. Vysoké úprimné uznanie patrí všetkým pracovníkom zdravotníckeho vydavateľstva Herba, ktoré spolu s vedením SZU úspešne prekonáva všetky prekážky (finančné a mnohé iné) pri vydávaní LO. V neposlednej rade ďakujem aj členom Redakčnej rady nášho časopisu za spoluprácu, za podnetné rady a pripomienky pri zvyšovaní úrovne LO.

LEKÁRSKY OBZOR in 2009

Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc, FESC, FASA
predseda Redakčnej rady Lekárskeho Obzoru

 

 


Login Form