Vážení čitatelia,

s potešením Vám predkladáme nové číslo Lekár­skeho obzoru, ktoré je venované životnému jubileu vedúceho redaktora prof. MUDr. Miroslava Šašinku, DrSc. Je nespornou skutočnosťou, že prof. Šašinka vďaka svojej obetavej vysokokvalifikovanej práci významnou mierou prispel k tomu, že Lekársky obzor si udržiava kredit uznávaného všeobecne zameraného lekárskeho post­graduálneho časopisu. Do predkladaného čísla prispeli poprední odborníci zo Slovenska a Českej republiky, priatelia a žiaci prof. Šašinku. Závery, ku ktorým dospeli autori článkov iste nájdu uplatnenie a skvalitnia starostli­vosť o pacientov.

V ostatnom čase vystupuje do popredia potreba suplementácie D vitamínom nielen v detskom, ale aj v adolescentnom veku, preto bude potrebné prehodnotiť suplementáciu D vitamínu najmä v zimných mesiacoch.

Vzťah prívodu soli k artériovej hypertenzii a ku chronickým obličkovým chorobám je dlho známy, ale pritom sa v klinickej praxi podceňuje a experimentálne práce k tejto problematike sú často jednostranné. Práca prof. Matoušovica patrí k tým, ktoré majú v nefrológii priekopnícky charakter a určite nie je iba formálnym vyjadrením sympatií a úcty českých nefrológov k prof. Šašinkovi.

Prof. Šašinka sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj a skvalitnenie pediatrie na východnom Slovensku a preto je prirodzené, že odtiaľ prinášame 2 práce. Gastroezo­fágový reflux predstavuje klinickú diagnózu, ktorá je stále v centre pozornosti pediatrov. Zmapovanie distribúcie mastocytov môže prispieť k odhaleniu prvých minimál­nych slizničných zmien pri mikroskopickej ezofagitíde. Vďaka iniciatíve Európskej spoločnosti pre detskú nefro­lógiu sa obnovila činnosť pediatrického registra dialy­zo­vaných a transplantovaných detí. Prof. Šašinka s akade­mikom Zvarom boli na Slovensku prví (a s prof. Švorcom aj v bývalej ČSSR), ktorí začali robiť epidemiologické zisťovania chronickej renálnej insuficiencie u nás. Vrode­né a dedične podmienené nefropatie sú stále najčastejšou príčinou renálnej insuficiencie slovenských detí.

Marihuana a hašiš sú v súčasnosti najrozšírenejšou omamnou drogou rastlinného pôvodu. Existujú aj tera­peutické možnosti využitia konopy siatej a jej syntetických analógov? Od zavedenia povinného neonatálneho skrí­ningu uplynulo už 38 rokov, takže do popredia sa dostáva potreba adekvátnej starostlivosti o fenylketonuričky v pre­koncepčnom období a počas gravidity, čo je rozhodu­júcim faktorom pre narodenie zdravého dieťaťa.

Vážení čitatelia,

snahou autorov článkov v tomto čísle Lekárskeho obzoru bolo, aby ste v nich našli zdroj poučení a inšpirácií pre svoju vlastnú prácu a aby vzdali hold nestorovi slovenskej pediatrie a detskej nefrológie prof. Šašinkovi v problémoch, ktorým sa venoval celý život.

What is new in pediatrics and nephrology?
Jaroslava STRNOVÁ, Katarína FURKOVÁ

 

 


ISSN 0457-4214

Databázy

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

zapísaný v medzinárodnom výbore ICMJE  


Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri

Inzercia