Editorial

Juraj ČELKO: Medicína založená na dôkazoch a odbor fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie/Evidence based medicine and specialization physiatry, balneology and therapeutic rehabilitation

Pôvodné práce/Original article

ČELKO Juraj, LIETAVA Ján, ZÁLEŠÁKOVÁ Janka: Ortostatické kolapsy po hypertermálnom kúpeli/Orthostatic collapses after hyperthermal bath

Miloš MATEJ, Anton GÚTH, Alojz KOCINGER, Svätoslav ORAVEC: Účinky saunovania na kožné pH, tukové  a  vlhkostné parametre  kože/Effects of sauna on skin pH, adipose and humidity characteristics of the skin

Juraj ČELKO, Ján LIETAVA, Branislav VOHNOUT, Denis VALENT, Ján LUKÁČ: Vývoj názorov na záťaž hypertermálnymi procedúrami/Development of opinions on a load with hyperthermal procedures

Svätoslav ORAVEC, Filip SCHMIDT, Miloš  MATEJ: Koncept pooperačnej rehabilitácie po implantácii protézy kolenného kĺbu v rehabilitačnej klinike Dahlener-Heide/The concept of postoperative rehabilitation after knee prosthesis in Dahlener-Heide Rehabilitation Clinic

Filip SCHMIDT, Anton GÚTH: Postura – jej zložky a ich terapeutické ovplyvnenie komplexnou kúpeľnou liečbou/Posture - its components and therapy with complex spa therapy

Karol HORNÁČEK, Alexandra KAFKOVÁ, Anna PÁLENÍKOVÁ: Pôsobenie hipoterapie na rôzne posturálne lokomočné funkcie pri spastickej kvadruparetickej forme detskej mozgovej obrny/Influence of hippotherapy on the different postural-locomotion functions of patients with spastic quadruparetic form of cerebral palsy

Ľudovít ŽELINSKÝ, Jaroslav MAJERNÍK, Alena GALAJDOVÁ, Dušan ŠIMŠÍK: Vplyv funkčných porúch cervikokraniálneho prechodu na biomechaniku chrbtice a panvy/Function disturbances of craniocervical junction influence on spine and pelvis junction

Tatiana CICHOLESOVÁ, Ivana BAČOVÁ, Štefan BODNÁR, Pavol NECHVÁTAL: Naše skúsenosti s použitím plynových injekcií pri liečbe chorôb pohybového aparátu/Our experiences with use of gas injection when healing the locomotor system diseases

Prehľady/Overviews

Katarína SLÁDEKOVÁ: Nové možnosti fyzickej aktivity pri chronickom srdcovom zlyhaní/New possibilities of physical activity in chronic heart failure

Ján KOVÁČ, Daniel KOVÁČ: Možnosti aplikácie lasera v zubnom lekárstve pri endodontickom ošetrení/Laser application in dentistry during endodontic therapy

Zuzana PETRAKOVIČOVÁ, Mária SZÁNTOVÁ: Miesto tranzientnej elastografie (Fibroscan) v škále vyšetrovacích metód pečene/Place of the transient elastography (Fibroscan) in the scale hepatic examination tests

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Ľudmila KOVAČIČOVÁ,  Katarína DOSTÁLOVÁ,  Štefánia MORICOVÁ: Chronická venózna choroba/Chronic venous disease>

Jana Šemberová: HistotoFAXS – automatizovaný systém hodnotenia imunohistochemických preparátov/HistoFAXS: Automatic system for assessment of immunohistochemical sections

Medicína na webe/Medical web

Miroslav ŠAŠINKA, Štefan HRUŠOVSKÝ: Analýza zaujímavých kazuistík na webe/Interesting case reports on the web

Medicínske aktuality/Medical actualities

Juraj ČELKO: Lekári väčšmi veria liekom ako zdravotné sestry/Doctors believe to the medicines more than nurses

Jaroslava STRNOVÁ: 25. pracovné dni: Dedičné metabolické choroby/25th working days: Hereditary metabolic diseases

Osobnosti/Personalities

Peter ŠIMKO: Sedemdesiatpätiny prof. MUDr. Jiřího Látala, CSc.

Autodidaktický test/Autodidactic test