Editorial

Štefánia MORICOVÁ: Verejné zdravotníctvo dnes/Public Health today          331

Pôvodné práce/Original article

Martin KAPASNÝ: Použitie metódy Health Impact Assessment v meste Žilina – prvé výsledky/Use methodology for Health Impact Assessment in town Žilina – first results         333
Mária ŠTEFKOVIČOVÁ, Pavol ŠIMURKA, Jana ČERNICKÁ: Sledovanie výskytu rotavírusových gastroenteritíd v trenčianskom regióne/Incidence monitoring of rotaviral gastroenteritides in region Trenčín         336
Mário Ležovič, Daniela Mihinová, Marta Benková: Vybrané rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb u pracujúcej populácie/Some risk factors of cardiovascular diseases in working population          341

Prehľady/Overviews

Ivan BARTOŠOVIČ, Róbert OCHABA, Ivan BIELIK: Niektoré problémy sociálnej inštitucionálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku/Some issues of institutional social care for seniors in Slovakia         348
Róbert OCHABA, Ivan BIELIK, Karol TÓTH: Právna regulácia ochrany nefajčiarov, podpory nefajčenia a zloženia tabakových výrobkov na Slovensku/Juridical regulation of non-smokers protection and composition of tobacco products in Slovakia         353
Iveta TRUSKOVÁ, Alexander SZOKOLAY, Jana SZOKOLAYOVÁ: Ekotoxikologická  analýza  rizika  v potravinovom  reťazci/Ecotoxical risk analysis in food chain         359
Milada EŠTÓKOVÁ: Postavenie environmentálneho zdravia v podmienkach Slovenskej republiky a jeho inštitucionálna štruktúra/Position of the environmental health in Slovak Republic and its institutional set-up         364
Jozef TÓTH, Ivana PAGÁČOVÁ, Karol TÓTH: Administratívnoprávna zodpovednosť vo verejnom zdravotníctve/Administrative-juridical responsibility in Public Health         367
Mária SALAMONOVÁ: Ochrana a podpora zdravia na úseku hygieny detí a mládeže/Health protection and promotion of hygiene division of children and youth         368
Ivana PAGÁČOVÁ, Jozef TÓTH, Karol TÓTH: Štátny zdravotný dozor/State health control         371

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Katarína STRUHÁROVÁ, Martin ČERNÁK: Zobrazenie diabetickej retinopatie fluoresceínovou angiografiou/
Fluorescein angiography in diabetic retinopathy         373