Editorial

Ján PODOBA: Aktuálne témy endokrinológie/Actual endocrine themes 431

Pôvodné práce/Original article

Ján PODOBA, Mária PODOBOVÁ, Marianna GRIGEROVÁ, Eva WEISMANOVÁ, Katarína ZÁVODNÁ: Načasovanie profylaktickej tyreoidektómie u pacientov s familiárnym medulárnym karcinómom štítnej žľazy/Timing of prophylactic thyroidectomy in patients with familial medullary
thyroid carcinoma    432
Juraj ŠTEKLÁČ, Milan PAVLOVIČ, Ján PODOBA, Ľudmila TREJBALOVÁ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Pavol BLAŽÍČEK, Klára HORNIŠOVÁ: Rozdiel odpadu katecholamínov v moči za 24 hodín medzi mužmi a ženami s artériovou hypertenziou ako možná spolupríčina kardiovaskulárneho rizika/Difference in 24-hour urinary catecholamines excretions between men and women with hypertension as a one etiology of cardiovascular risk 436

Prehľady/Overviews

Marianna GRIGEROVÁ, Ján PODOBA: Subklinické poruchy funkcie štítnej žľazy/Subclinical thyroid dysfunction 444
Beata ŠPÁNIKOVÁ, Stanislav ŠPÁNIK, Dalibor ONDRUŠ: Osteoporóza pri nádorových chorobách závislých od hormónov/Osteoporosis in hormone dependent malignant diseases   449
Katarína ZÁVODNÁ, Michal KONEČNÝ a Eva WEISMANOVÁ: Prínos molekulovej biológie v diagnostike familiárneho medulárneho karcinómu štítnej žľazy/Molecular genetics contribution to diagnostics of familial medullary thyroid carcinoma 453
Radovan HRUBÝ, Peter KUKUMBERG: Klinické postavenie neuropsychiatrie/Medical place of neuropsychiatry 457

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Ján PODOBA, Peter HNILICA: Cytológia štítnej žľazy/Thyroid cytology 461