90 rokov Spolku slovenských lekárov, Bratislava
Editorial
Igor RIEČANSKÝ, Marián BERNADIČ: Spolok slovenských lekárov v Bratislave – poslanie a príspevok k vývoju slovenskej medicíny. K 90. výročiu založenia Spolku (1920-2010)         475

Prehľady/Overviews

Ján ŠTEFANOVIČ, Milan BUC: História vývoja imunológie na Slovensku/History of the Slovak immunology development         481
Milan PROFANT, Jozef STRELKA: Začiatky slovenskej otorinolaryngológie/ Beginning of the Slovak otorhinolaryngology          485
Vladimír BZDÚCH: Historické aspekty glykogenóz/Historical aspects of glycogen storage diseases         488
Branislav KUNČÁK, Juraj ĎURINA, Martin ZIMA: Varixy žalúdka/ Gastric varices         491
Dáša KMECOVÁ, Dáša RAŠIOVÁ, Eva SZABÓOVÁ, Július KMEC, Miriam KOZÁROVÁ: Syndróm diabetickej nohy – stále aktuálny multidisciplinárny problém/Diabetic foot syndrome – every actual multidisciplinary problem          496

 

Kazuistika/Case report

Ján BREZA ml., Augustín BÁRDOŠ, Ján BREZA st.: Wunderlichov syndróm: zriedkavá komplikácia angiomyolipómu obličky/ Wunderlich syndrome: A rare complication of renal angiomyolipoma         502

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Tomáš SIEBERT: Chronická parodontitída/Chronic periodontitis         507

Registre

Ester KOVÁČIKOVÁ: Autorský register         509
Miroslav ŠAŠINKA: Vecný register         512