Lekársky obzor 12/2010

Časopis Lekársky obzor 12/2010. Ročník 59. Obsahuje autorský a vecný register za rok 2010.

90 rokov Spolku slovenských lekárov, Bratislava
Editorial
Igor RIEČANSKÝ, Marián BERNADIČ: Spolok slovenských lekárov v Bratislave – poslanie a príspevok k vývoju slovenskej medicíny. K 90. výročiu založenia Spolku (1920-2010)         475

Prehľady/Overviews

Ján ŠTEFANOVIČ, Milan BUC: História vývoja imunológie na Slovensku/History of the Slovak immunology development         481
Milan PROFANT, Jozef STRELKA: Začiatky slovenskej otorinolaryngológie/ Beginning of the Slovak otorhinolaryngology          485
Vladimír BZDÚCH: Historické aspekty glykogenóz/Historical aspects of glycogen storage diseases         488
Branislav KUNČÁK, Juraj ĎURINA, Martin ZIMA: Varixy žalúdka/ Gastric varices         491
Dáša KMECOVÁ, Dáša RAŠIOVÁ, Eva SZABÓOVÁ, Július KMEC, Miriam KOZÁROVÁ: Syndróm diabetickej nohy – stále aktuálny multidisciplinárny problém/Diabetic foot syndrome – every actual multidisciplinary problem          496

 

A

ablácia rádiofrekvenčná 163-164, 370,
abort ? potrat 235-236,
abrupcia placenty 314,
absces mozgový 17-23,
– retrogastrický 120,
absorpciometria röntgenová dvojfotónová 449-452,
abstinencia 90-94, 99-102, 237-238,
abúzus drog 103-109, 184-188, 237-238,
acetylcholín 409-411,
acidóza laktátová 275,
– metabolická 221-225, 266-271, 463,
– respiračná 24-26,
adaptácia 45-48,
adiktológia 80-84,
adipokín 59-63, 151-155,
adolescent, adolescencia 85-89, 95-98, 216-220, 368-370, 468,
adoptovanie detí 45-48,
adrenalín 436-443, 488-490,
aflatoxín 359-363,
afterload 127-133, 266-271,
agenéza chlopní žilových 311-312,
agitovanosť 403-408,
aglutinácia 54-58,
agorafóbia 184-188,
agresia 41-44,
AIDS 117,
akinéza 403-408,
akomodácia 409-411,
aktivita pohybová, telesná 294-298, 368-370,
akupresúra 17-23,
akupunktúra 291-293, 321,
albumín, albuminúria 59-63, 195-199, 221-225,
aldosterón 195-199, 294-298, 340, 426, 435,
alergia 17-23, 156-161, 216-220, 226-230, 481-484,
?-fetoproteín 265,
?-glukozidáza 488-490,
alkohol, alkoholizmus 59-63, 90-94, 99-102,103-109, 110-114, 237-238, 358, 368-370, 448, 449-452,
alopécia 443,
amalgám 394-398,
amfetamín 237-238,
aminokyselina 195-199, 235-236, 359-363, 409-411,
aminotransferáza 59-63, 235-236, 265,
amócia 373-374,
amputácia 501-506,
amyloid 31-32,
analgézia 237-238, 291-293,
analýza spektrálna 49-53,
androgén, andropauza 209-210, 449-452,
anémia 12-14, 151-155, 378, 491-495,
anestézia, anesteziológia 115-116, 387-393,
angína pektoris 436-443,
angiodysplázia 311-312,
angiogenéza 237-238,
angiografia fluoresceínová 373-374,
angiolipóm obličky 491-495,
angiológia 311-312,
angiopatia 501-506,
angioplastika 27-28, 134-139, 399-402, 501-506,
angioretinopatia hypertenzná 436-443,
angiotenzín II 59-63, 195-199, 221-225, 294-298, 340, 426,
anomália cievna 12-14, 491-495,
anomália obličiek a močových ciest vrodená 231-234,
anorexia 412-421, 423-424,
antibiotikum 17-23, 64-66, 151-155, 383-386, 501-506,
antigén HLA 195-199,
antitrombín 195-199,
antropometria 59-63, 156-161,
antropoozonóza 176-183,
anxieta 110-114, 184-188,
apexlokátor 189-194,
apnoe spánkové 265,
apoptóza 239-240, 265,
arginín, dimetylarginín 195-199, 221-225,
artéria pulmonálna 12-14,
artritída 188,
– reumatoidná, RA 234, 358, 444-448,
asertívnosť 90-94,
astma bronchiálna 9-11, 266-271,
astrocyt, astrocytóm 203-204, 237-238,
AT1, receptor angiotenzínový 195-199,
atak tranzitórny ischemický 436-443,
ataxia spinocerebelárna 31-32,
atelektáza, atelektotrauma 9-11, 24-26,
ateroskleróza 195-199, 221-225, 275, 340, 368-370, 399-402, 399-402, 501-506,
atopia 9-11,
atransferinémia 33,
atrézia choany 17-23,
atrofia vilózna 423-424,
autizmus 235-236, 491-495,
autoimunita, autoantigén, autoprotilátka 195-199, 216-220, 234, 399-402, 409-411, 444-448,

B

BAFF, faktor aktivujúci B-bunky 234,
balneológia, balneoterapia 255-256, 266-271,
bariéra hematoencefalická 145-150, 409-411,
bárium 409-411,
baroreflex 49-53,
barotrauma 9-11,
baživosť 90-94,
besnota 31-32, 117,
?-glukuronidáza 399-402,
?-karotén 156-161, 195-199,
?-oxidácia mastných kyselín 59-63,
betatalasémia 378,
biológia molekulová 399-402, 432-435, 453-456,
biomarker 435,
biomechanika chrbtice 287-290,
biopsia kosti 501-506,
– obličky 134-139,
– pažeráka 226-230,
– pečene 59-63, 304-307,
– pľúc 24-26,
– žľazy štítnej 461-462,
biotrauma 9-11,
blokáda kĺbu funkčná 287-290,
blud 41-44, 403-408,
BMI, body mass index 12-14, 59-63, 265, 341-347, 436-443, 449-452, 463,
BNP, peptid natriuretický B 435,
bod akupunktúrny 291-293,
– spúšťací 291-293,
bolesť brucha 15-16, 314, 491-495,
– hlavy 17-23, 151-155, 448,
– kĺbov 425,
– neuropatická 237-238,
– šije 291-293,
botulizmus, botulotoxín 117, 409-411,
bradykardia 314, 412-421, 443,
bronchitída, bronchiolitída 9-11,
bungarotoxín 409-411,
bunka B 234,
– C, parafolikulová 432-435, 453-456,
– endotelová 195-199,
– epitelová 226-230, 423-424,
– helperová, pomocná 234,
– Hurthleho 461-462,
– nádorová, malígna 203-204, 239-240, 399-402,
– NK 216-220,
– Panethova 67-68,
– plazmatická 67-68, 234,
– pohárikovitá 67-68,
bypass koronárny 399-402,
– aortokoronárny 127-133,
– gastrický 151-155,

C

Cannabis sativa 237-238,
CBD, CBG, kanabidiol, kanabingerol 237-238,
cefalea 151-155, 291-293,
celiakia 120, 216-220, 423-424,
cena Nobelova 31-32, 488-490,
CFTR, regulátor vodivosti transmembránový 15-16,
cirhóza pečene 59-63, 99-102, 163-164, 249, 304-307,
cisternografia 151-155,
colitis ulcerosa 67-68,
craving 90-94, 110-114,
C-reaktívny proteín, CRP 17-23, 358, 435,
CT, tomografia počítačová 12-14, 17-23, 59-63, 134-139, 151-155, 203-204, 287-290, 314, 449-452, 457-460, 491-495, 496-500, 501-506,
cvičenie aeróbne 294-298,
cyanóza 12-14,
cyklus Coriho 488-490,
cysta obličky 241-242, 443, 491-495,
– pečene 443,
cystatín C 435,
cysteín 239-240,
cystografia mikčná 230,
cytokín 59-63, 183, 195-199, 234, 294-298,
cytológia 461-462,
cytozól 239-240,

Č

čin trestný 29, 69, 80-84, 110-114, 117, 162, 205, 243, 367,
čokoláda 425,

D

darbopoetín-? 15-16,
darca orgánu mŕtvy 134-139,
dávka výživová 341-347,
defekt septa komorového  235-236,
dehydratácia 348-352,
dekubitus 294-298, 422,
delta-9-tetrahydrokannabinol, THC 237-238,
demencia 133, 352, 403-408, 457-460,
demografia 156-161,
demyelinizácia 457-460,
deň D 140-144,
– Getlíkov 166-167,
dentín, predentín 299-303,
depresia 90-94, 184-188, 348-352,
deprivácia psychosociálna 45-48,
dermatológia 175,
dezinfekcia 299-303,
diabetes mellitus 48, 49-53, 59-63, 95-98, 156-161, 170, 195-199, 241-242, 245, 249, 275, 341-347, 352, 359-363, 368-370, 421, 426, 436-443, 444-448, 449-452, 501-506,
diafanoskopia 17-23,
diagnostika molekulovo-biologická 54-58, 336-340,
dialýza 215, 231-234,
dieťa 17-23, 64-66, 69, 85-89, 216-220, 231-234, 243, 368-370, 464-465,
– narodené predčasne 9-11, 24-26,
diéta 29, 195-199, 235-236, 341-347, 348-352,
– bezdrogová 90-94,
– neslaná 221-225,
– západná 188,
dilatácia kalichov, panvičky 241-242,
diskopatia 287-290,
divertikul čreva 314,
– pažeráka 120,
Dluholucký Svetozár, MUDr., CSc., Prof. 464-465,
dna 188,
DNA, kyselina deoxyribonukleová 221-225, 399-402, 453-456, 468,
dojča, dojčenie 64-66, 145-150, 156-161, 176-183,
dopamín 110-114, 436-443, 444-448,
dozor zdravotný štátny 371,
droga 23, 80-84, 85-89, 90-94, 95-98, 140-144, 156-161, 184-188, 215, 237-238,
ductus arteriosus Botali perzistujúci 9-11,
Dukát Andrej, MUDr., CSc., FESC., FEFIM hon., FACM hon., Prof. 248,
Duodenoskopia 423-424,
dutina prinosová 17-23,
dýchavica 294-298,
dynamika chrbtice, panvy 287-290,
dysbalancia nervosvalová 272-275, 276-281,
dysfória 237-238,
dysfunkcia endotelová 195-199, 294-298, 340,
– erektilná 49-53,
– komory srdca ľavej  127-133,
– mozgová 457-460,
– vlákien sudomotorickych  49-53,
dyslipidémia, dyslipoproteinémia 59-63, 140-144, 151-155, 195-199, 444-448,
dysmenorea 151-155, 265, 399-402,
dysmikróbia 448,
dysmorfia tvárová 235-236,
dysplázia bronchopulmonálna 9-11, 24-26,
– obličky 231-234,
dyspnoe24-26,
dysrytmia 49-53, 266-271, 294-298, 314, 412-421,
dyzestézia 501-506,
džoging 294-298,

E

EBM, medicína založená na dôkazoch 255-256,
edém 134-139, 151-155, 272-275, 311-312,
– pľúc 134-139, 409-411,
editorial 9-40, 79, 175, 215, 255-256, 331-332, 431,
edukácia zdravotná 90-94, 95-98, 156-161, 235-236,
EEG, elektroencefalografia 94, 457-460,
efekt placebový 291-293,
e-health, zdravotníctvo elektronizované 468,
echokardiografia 127-133,
echolália, echomatizmus 403-408,
EKG, elektrokardiografia 12-14, 266-271, 314, 387-393, 412-421,
eklampsia 195-199,
ekosféra 145-150,
ekotoxikológia 359-363,
ekzém 311-312,
elastografia tranzientná 304-307,
embólia pľúcna 294-298,
emfyzém 24-26,
EMG, elektromyografia 276-281, 409-411,
encefalitída myalgická 260,
– vilnjuská, spongioformná 31-32,
endoglín 12-14,
endokarditída infekčná 30,
endokrinológia 431,
endoprotéza kolenná 272-275,
endorfín 291-293,
endoskopia 226-230, 496-500,
endotel 195-199, 266-271, 340,
endotelín 195-199,
endotoxín baktériový 59-63,
enteroskopia kapsulová 120,
enzým  biotransformačný 239-240,
– konvertujúci angiotenzín 221-225,
enzymopatia erytrocytová 378,
eozinofília 226-230,
epidemiológia 103-109, 176-183, 184-188, 231-234, 364-366,
epilepsia 237-238, 457-460, 491-495,
ergokalciferol 216-220,
ergometria 294-298,
erytropoéza 15-16,
ester Coriho 488-490,
estrogén 449-452,
etanol 59-63,
etika medicínska 74,
etnikum rómske 156-161, 176-183,
exenatid 170,
exkrécia sodíka frakčná, FENa 463,
exolália 403-408,
extenzia Kirschnerova 64-66,
eytrasystola komorová 266-271,
ezofagitída 215, 226-230,

F

Fabián Juraj, MUDr., DrSc., FESC., Prof. 169
Fajčenie 79, 89, 95-98, 99-102, 140-144, 156-161, 237-238, 341-347, 353-358, 368-370, 399-402, 448, 449-452,
faktor aktivujúci B-bunky, BAFF 234,
– nekrotizujúci tumory-?, TNF-? 195-199, 234, 294-298, 399-402,
– rastový 239-240,
– – pre nervový systém, NGF 226-230,
– – transformujúci-?, TGF-? 12-14,
– V Leiden 64-66, 195-199,
– von Willebrandov 195-199,
FENa, exkrécia sodíka frakčná 463,
fenomén neuropsychiatrický 457-460,
– psychopatologický 184-188,
fenylalanín 235-236, 359-363,
fenylketonúria 215, 235-236, 245, 464-465,
feochromocytóm 453-456,
fibrilácia predsiení 127-133, 412-421, 444-448,
fibrinogén 435,
fibronektín 195-199,
fibróza cystická 15-16, 17-23, 24-26,
– pečene 265, 304-307,
– pľúc 24-26, 423-424,
filtrácia glomerulová 195-199, 221-225, 435,
fistula artériovenózna 12-14, 311-312,
flavonoid 425,
flebitída, flebotrombóza 64-66,
flexibilitas cerea 403-408,
flóra baktériová 399-402,
flutter predsiení 412-421,
fóbia 184-188,
foniatria 485-487,
fosfatáza alkalická 216-220, 449-452,
fosfor, fosforyláza 216-220, 324, 488-490,
fotosenzitívnosť 423-424,
fototerapia 24-26,
frakcia ejekčná 127-133,
fraktúra ? zlomenina   
frekvencia srdcová 49-53, 257-260, 266-271, 294-298, 412-421, 436-443,
ftizeológia 3, 34,
furunkulóza 261-265,
fyziatria 255-256,
fyziológia klinická, patologická 249,
fyzioterapia 17-23,

G

Gajdušek Carleton, MD. 31-32,
gamagrafia skeletu 449-452,
gamblerstvo 110-114, 368-370,
gangréna 27-28,
gastritída, gastroenteritída 99-102, 226-230, 336-340, 423-424,
gastrofibroskopia 226-230,
gastroparéza 49-53,
gén RET 453-456,
– rezistencie 383-386,
genetika molekulová 175, 110-114, 336-340, 399-402, 432-435, 453-456,
genomika 3, 331-332,
geriatria 34, 331-332, 348-352,
glaukóm 156-161, 237-238,
glióm 237-238,
glomerulopatia, glomerulonefritída 231-234, 241-242, 246-247,
glukokortikoid 151-155,
glukoneogenéza 59-63,
glutatión, glutatiónperoxidáza 59-63, 195-199,
glutatióntransferáza 239-240,
glykogenóza, glykogén 59-63, 488-490,
glykozylácia 245,
GnRH, hormón uvoľňujúci gonadotropín  449-452,
Granulóm 67-68,
gravidita 69, 145-150, 151-155, 151-155, 189-194, 195-199, 209-210, 215, 235-236, 243, 444-448, 463,
– riziková 24-26,
Grimasovanie 403-408,
guanylátcykláza C  150,
guidelines, odporúčania 30, 235-236,
gynekológia, pôrodníctvo 209-210,

H

halucinácia 403-408,
hašiš 215, 237-238,
hemaglutinín filamentový 54-58,
hematochézia, hemateméza 314,
hematokrit 15-16,
hematológia 33, 175, 378,
hematúria 491-495,
hemoglobín 15-16,
hemochromatóza 304-307,
hemokoagulácia 195-199,
hemopoéza 216-220,
hemoptýza 12-14,
hemoroid 314,
hemostáza 64-66,
hepatitída autoimunitná 444-448,
– vírusová A 156-161,
– vírusová B, C 59-63, 370,
hepatocyt 59-63, 265,
hepatológia 175,
hepatomegália 12-14, 488-490,
hipoterapia 282-286,
histoFAXs 309-310,
histológia, histopatológia 175, 226-230, 423-424,
HIV, vírus ľudskej imunodeficiencie 23,
hmotnosť pôrodná 24-26, 235-236,
– telesná 237-238, 341-347, 399-402, 436-443, 463,
hnačka 150, 314, 443, 448,
Holomáň Marián, MUDr., CSc., Doc. 318-319,
homo aquaticus 266-271,
homocysteín 89, 194, 195-199, 435,
hormón pohlavný 151-155,
– stimulujúci tyreoideu, TSH 431, 444-448,
– uvoľňujúci gonadotropín, GnRH 449-452,
horúčka 17-23,
– hemoragická 31-32,
hostilita 41-44,
hráčstvo patologické 110-114, 368-370,
Hromec Arnošt, MUDr., Prof. 33,
hustota kostná 449-452,
hydrocefalus 151-155,
hydrokinezioterapia 276-281,
hydronefróza 241-242, 491-495,
hygiena 73, 156-161, 241-242, 261-265, 359-363, 383-386, 466-467, 491-495,
– detí a mládeže 368-370,
– environmentálna 336-340, 364-366,
hypereaktivita bronchiálna 9-11,
hyperfenylalaninémia 235-236, 245,
hypergastrinémia 448,
hyperglykémia 49-53, 463, 501-506,
hyperhidróza 110-114,
hypercholesterolémia 341-347,
hyperinzulinémia 59-63, 156-161,
hyperkaliémia 314,
hyperkapnia 151-155,
hyperkinéza 403-408,
hyperlipidémia 195-199, 265, 341-347, 444-448,
hypermagneziémia 409-411,
hypernatriémia 463,
hyperparatyreóza 216-220, 449-452, 453-456,
hyperpigmentácia 311-312,
hyperplázia nadobličiek kongenitálna  245,
hypertenzia artériová 59-63, 95-98, 134-139, 140-144, 156-161, 195-199, 215, 216-220, 241-242, 248, 340, 341-347, 368-370, 399-402, 425, 426, 436-443, 491-495,
– gestačná 195-199,
– intrakraniálna idiopatická 151-155,
– pľúcna 30,
– portálna 304-307, 496-500,
Hypertermia 266-271,
Hypertriacylglycerolémia 156-161,
hypertrofia komory srdca ľavej 340, 436-443, 444-448,
hypertyreóza 423-424, 431, 444-448,
hyperurikémia 188,
hypofýza 444-448,
hypoglykémia 48, 49-53, 436-443,
hypokaliémia 412-421,
hypoparatyreóza 151-155, 216-220,
hypoperfúzia 195-199,
hypoplázia obličky 231-234,
hypotenzia artériová ortostaticka  49-53, 257-260,
hypotermia 314,
hypotyreóza 314, 423-424, 431, 444-448, 464-465,
hypoventilácia 151-155,
hypovolémia 195-199,
hypoxia plodu 4-8,

CH

chemokín 234,
chemoreceptor 291-293,
chemorezistencia nádorov 239-240,
chemoterapia 237-238, 239-240,
cholekalciferol 216-220,
cholelitiáza 314,
cholesterol HDL, LDL, VLDL 59-63, 156-161, 265, 341-347, 399-402, 436-443, 444-448, 463,
cholínesteráza 409-411,
choroba Addisonova 151-155, 444-448,
– alergická 226-230,
– Alzheimerova 31-32, 133, 194, 237-238, 331-332, 352,
– aparátu pohybového 291-293,
– artériová periférna 27-28,
– autoimunitná 64-66, 234, 409-411,
– Basedowova 444-448,
– civilizačná 140-144,
– Creutzfeldova-Jakobova 31-32, 94,
– Crohnova 67-68, 216-220, 226-230, 314,
– genetická 156-161,
– Gerstmannova-Strausslerovej-Schenkeirovej 31-32,
– Gierkeho 488-490,
– granulómová 67-68,
– infekčná 54-58, 64-66, 117, 162, 331-332, 368-370,
– ischemická končatín 291-293, 501-506,
– Menkesova 245,
– mitochondriová 59-63,
– obličková polycystická autozómovo dominantná 340,
– – chronická, CHOCH 188, 231-234, 324, 426, 435, 491-495,
– Parkinsonova 237-238, 457-460,
– pečene alkoholová 304-307,
– -- nealkoholová tuková, NAFLD 59-63, 265, 304-307,
– pľúcna chronická, CHPCH 9-11, 140-144,
– Pompeho 245, 488-490,
– prionová 31-32,
– srdca ischemická, ICHS 89, 255-256,
266-271, 291-293, 294-298, 341-347, 399-402, 412-421,
– venózna chronická 311-312,
– vertebrogénna 287-290,
– vírusová 336-340,
– vredová žalúdka 314,
– Whipleho 120,
– Wilsonova 59-63, 163-164, 245, 304-307,
– z povolania 73,
chorobnosť rómska 176-183,
chromozóm 12-14, 194,
chyba vývojová vrodená 64-66, 89, 235-236,
chymáza 226-230,

I

ICHS, choroba srdca ischemická 89, 255-256, 266-271, 294-298, 341-347, 399-402, 412-421,
ileus, ileus mekóniový 15-16, 409-411,
imerzia hypertermálna 257-260, 266-271,
imobilizácia 64-66,
imunizácia 54-58, 336-340,
imunoanalýza 54-58,
imunodeficiencia 216-220,
imunofluorescencia 54-58,
imunohistochémia 309-310,
imunológia 175, 481-484,
inbríding 156-161,
index 463,
– body mass, BMI 12-14, 59-63, 341-347, 436-443, 449-452, 463,
– exspiračno-inspiračný 49-53,
– glomerulovej sklerózy 221-225,
– kontraktilnosti, IC 257-260,
– Ottov  276-281,
– razový, SI 257-260,
– sezónnosti 176-183,
– srdcový, CI 257-260, 266-271,
infarkt myokardu 127-133, 266-271, 291-293, 341-347, 387-393, 425, 436-443,
infekcia baktériová 17-23, 54-58, 134-139, 176-183,
– črevná 448,
– HIV 23,
– mykotická 17-23,
– nozokomiálna 336-340, 348-352, 383-386,
– tuberkulózna 34,
– uropoetického traktu 230,
– vírusová 31-32, 134-139, 336-340,
infektológia 175,
inhibítor aktivátora plazminogénu-1, PAI-1 435,
– multikinázový 431,
– pumpy protónovej 448,
iniciatíva patická 403-408,
injekcia plynová 291-293,
inkontinencia 323,
inkretín-GLP-1 170,
insuficiencia hepatálna 84,
– hypofýzová, hypotalamická 444-448,
– mitrálna 127-133,
– placentová 4-8,
– renálna chronická 84, 215, 221-225, 231-234, 340, 426, 491-495,
– respiračná 24-26,
integrácia Rómov 156-161,
interferón 183, 399-402, 444-448,
interleukín 183, 188, 195-199, 221-225, 399-402,
intimomedia karotická 340,
intolerancia glukózy 195-199,
– laktózy 216-220,
– námahy 49-53,
Intoxikácia 145-150,
Intrón 453-456,
Inzulín 151-155, 170, 195-199, 216-220, 265, 421,
ischémia končatinová 27-28,
– myokardu 266-271,
– nervu zrakového 151-155,
– placentová 195-199,

J

jed hadí 409-411,
jednotka ostiomeatová 17-23,

K

kalcidiol, kalcitriol, kalcibindín 216-220,
kalcifikácia mozgová 203-204,
kalcineurín 134-139,
kalcitonín, CT 432-435, 453-456,
kalcium 216-220, 324, 449-452, 463,
kalmodulín 216-220,
kameň zubný 507-508,
kamienok obličkový 241-242,
kanabinoid, kanabidiol, kanabingerol, CBD, CBG 237-238,
kanálik chloridový, kalciový, sodíkový. Draslíkový 15-16, 150, 409-411, 412-421,
– koreňový 189-194, 299-303,
Kanibalizmus 31-32,
Kapilaroskopia 501-506,
karcinogén, karcinogenéza 237-238, 359-363, 399-402,
karcinoid 448,
karcinóm 448, 449-452,
– hepatocelulárny 163-164, 370,
– kolorektálny 120, 314, 399-402,
– obličky 183,
– pľúc 156-161, 399-402,
– prostaty 449-452,
– prsníka 449-452,
– žľazy štítnej 431, 432-435, 453-456, 461-462,
kardiomyopatia dilatačná, ischemická 266-271, 294-298,
kardiorehabilitácia 294-298,
kardiostimulátor 412-421,
kardiotokografia 4-8,
kardioverzia 412-421,
kašeľ čierny 54-58, 117,
kašeľ rekurentný 15-16,
kataláza 59-63,
katalepsia, katatónia 403-408,
katecholamín 24-26, 387-393, 432-435, 436-443,
katelcidín 216-220,
katepsín 195-199,
katéter venózny centrálny 64-66,
kaz zubný 368-370, 507-508,
kazuistika 24-26, 64-66, 314,
kiahne 117, 244,
kináza-1 12-14,
kinking (ohnutie) cievy 134-139,
klaudikácia 501-506,
kĺb kolenný 272-275,
kleptománia 110-114,
kliešť 409-411,
klírens kreatinínu 84, 436-443, 463,
KO, krvný obraz 17-23,
Koitus 195-199,
kolaps ortostatický 257-260, 266-271,
kolika brušná 314,
kolitída  314, 448,
kolitída ulcerózna 67-68,
kóma 409-411, 501-506,
komorbidita 184-188,
konkrement obličkový 241-242,
konopa siata 237-238,
konotoxín 409-411,
konsanguinita 156-161,
kontraceptívum 151-155,
Kováč Roman, MUDr., CSc., Doc., mim. prof. 375-377,
koža 261-265, 291-293, 324, 422,
kŕč 409-411,
kreatinín 59-63, 84, 221-225, 435, 436-443, 463,
kreatínkináza 266-271,
Kresánek Jaroslav, MUDr., CSc., Prof. 468,
kriminalita 90-94, 99-102,
kríza hypertenzná 436-443,
– okulogyrická 403-408,
krvácanie 412-421,
– mozgové 463,
– retroperitoneálne 491-495,
– z nosa 12-14, 84,
– z varixov 120, 175,
kryptitída 67-68,
kúpeľ hypertermálny 255-256, 257-260, 266-271,
– pieskový 266-271,
kuru 31-32,
kvadruparéza spastická 282-286, 409-411,
kvalita života 200-202,
KVR, reakcia viažuca komplement 54-58,
kýchanie 17-23,
kyselina arachidónová 59-63, 195-199,
– deoxyribonukleová, DNA 221-225, 399-402, 453-456, 468,
– hyalurónová 265,
– linolová 59-63,
– listová 89, 195-199, 245,
– mastná 151-155, 195-199, 399-402,
– mastná polynenasýtená omega-3 58, 98,
– merkapturová 239-240,
– mliečna 275,
– močová 239-240,
– nukleová 409-411,
– olejová, palmitová, stearová 59-63,
– žalúdočná 448,
– žlčová 216-220, 399-402,
kysličník uhličitý 291-293,

L

laktácia 145-150,
laser 299-303, 373-374,
Látal Jiří, MUDr., CSc., Prof. 317,
látka návyková 80-84, 90-94,
latrotoxín 409-411,
lekárstvo dorastové, pracovné 73, 246-247,
– zubné 299-303,
leptín 59-63,
lézia Dieulafoyova 120,
Ležovič Ján, MUDr., DrSc., Prof. 207,
liečba antiandrogénna 449-452,
– antibaktériová, antibiotická 17-23, 24-26, 151-155, 501-506,
– antidysrytmická 412-421,
– antikoagulačná 64-66,
– antineoplastická, cytostatická 239-240, 378,
– bifosfonátmi 449-452,
– diuretická 151-155,
– eliminačná 215, 231-234,
– endodontická 299-303,
– endoskopická 496-500,
– endovaskulárna 27-28,
– fototerapiou 24-26,
– chirurgická 12-14, 17-23, 24-26, 27-28, 30, 64-66, 115-116, 118-119, 134-139, 151-155, 163-164, 175, 272-275, 317, 370, 387-393, 399-402, 412-421, 431, 432-435, 449-452, 491-495, 501-506,
– imunomodulačná 12-14, 17-23,
– kognitívno-behaviorálna 90-94,
– kortikoidmi 9-11, 12-14, 17-23, 24-26, 151-155, 444-448, 448, 464-465,
– kúpeľná 276-281,
– kyslíkom 9-11, 12-14, 24-26,
– náhradná 231-234,
– pomocou koňa  282-286,
– protinádorová 449-452,
– reflexná 291-293,
– rehabilitačná 24-26, 90-94, 255-256, 266-271, 348-352,
– tromboprofylaktická 272-275,
– vitamínmi 12-14,
liečiteľstvo 29,
likvor cerebrospinálny 151-155,
lipodermatoskleróza 311-312,
lipoperoxidácia 59-63,
lipoproteín 194, 341-347,
lítium 444-448,
logopédia 485-487,
lubiprostón 150,
lupus erythematosus systémový, SLE 234, 444-448,
lymfocyt T 216-220, 423-424,
lymfóm non-Hodgkinov malígny 423-424,
lyzozóm 488-490,

M

malabsorpcia 216-220, 449-452,
malformácia artériovenózna pľúcna 12-14,
– cievna 64-66,
Malignita 63, 84, 89, 95-98, 163-164, 183, 203-204, 239-240, 399-402, 432-435, 449-452, 453-456, 491-495,
manažment kvality 200-202,
manéver Valsalvov 49-53,
mánia 403-408,
manierovanie 403-408,
manželstvo konsanguinné 156-161,
MAP-kináza 239-240,
marihuana 215, 237-238,
marker nádorový 239-240,
mastocyt 203-204, 226-230,
Matica slovenská 31-32,
Meď 394-398,
medicína antická 266-271,
– čínska tradičná 321,
– feto-maternálna 209-210, 375-377,
– intenzívna 24-26, 115-116,
– katastrof 118-119,
– na webe 30, 70, 120, 206, 422,
– respiračná 3,
– založená na dôkazoch, EBM 255-256,
mediokalcinóza 501-506,
médium 80-84,
melanchólia 110-114, 403-408,
melanín 235-236,
melena 314,
meningeóm 163-164,
meningitída 17-23, 117,
menopauza 209-210, 436-443, 449-452,
menštrácia nepravidelná 321,
metaloproteináza 195-199,
metastáza 163-164, 183, 449-452,
metóda health impact assessment 333-335,
metylortuť 145-150,
migréna 291-293,
mikroalbuminúria 435, 436-443,
mikroaneuryzma 373-374,
mikroangiopatia 373-374,
mikroangiopatia diabetická 501-506,
mikrocefália 235-236,
mikrozóm 59-63, 239-240,
miniatlas medicínsky 175, 203-204, 241-242, 309-310, 311-312,
mióza 409-411,
mitochondrium 59-63,
mlieko materské 145-150,
mobilizácia včasná 272-275,
monitorovanie Holterovo 248,
monoaminooxidáza 403-408,
mor 117,
morfometria 221-225,
mortalita 89, 412-421,
motorika posturálna 282-286,
MR, rezonancia magnetická 17-23, 59-63, 94, 134-139, 151-155, 287-290, 457-460,
491-495, 496-500, 501-506,
mukolipidóza 245,
multikináza 431,
mutácia genetická 9-11, 59-63, 399-402, 431, 432-435, 453-456,
mutizmus 403-408,
myasthenia gravis 409-411,
myelóm mnohopočetný 378,

N

nabilon 237-238,
nadhmotnosť 341-347,
nadoblička 248,
nádor kože 324,
– obličky, Grawitzov 241-242, 491-495,
– pankreasu 496-500,
– pečene 163-164,
– testis 449-452,
NAFLD, choroba pečene nealkoholová tuková 59-63, 265, 304-307,
Národný program podpory zdravia 99-102,
násilie 368-370,
nauzea 151-155, 237-238, 412-421, 423-424, 491-495,
navigácia peroperační 272-275,
nedbanlivosť 205,
nefritída intersticiálna 231-234, 241-242,
nefrolitiáza 241-242,
nefrológia 175, 215, 216-220, 231-234, 241-242, 246-247,
nefropatia ablačná 221-225,
– dedičná, kongenitálna 231-234,
nefroskleróza vaskulárna 436-443,
negativizmus 403-408,
neoplázia endokrinná mnohopočetná typu 2 (MEN2) 432-435, 453-456,
neplodnosť 321,
nepokoj 110-114,
neuralgia 17-23,
neurexín 409-411,
neurológia behaviorálna 457-460,
neuropatia diabetická autonómna 49-53, 501-506,
neuropsychiatria 412-421, 457-460,
neurotoxín 409-411,
neurotransmisia 110-114, 237-238,
neuróza 110-114, 184-188,
nevoľnosť 448,
NGF, faktor rastový pre nervový systém 226-230,
nidácia plytká 195-199,
nikotín 140-144,
NO, oxid dusnatý 195-199, 221-225, 226-230,
nocicepcia 291-293,
noha diabetická 496-501,
– ťažká 311-312,
NORADRENALÍN 387-393, 436-443,
norma právna 99-102, 353-358,
Nosáľ Miloš, MUDr., prof.    73,
novorodenec 9-11, 15-16, 64-66, 156-161, 195-199, 215, 235-236, 368-370,
– nezrelý 9-11,

O

obezita 59-63, 95-98, 151-155, 156-161, 195-199, 216-220, 237-238, 341-347, 359-363, 399-402,
objem srdca minútový, rázový 257-260, 294-298,
oblička transplantovaná 134-139,
– zdvojená 241-242,
obrna mozgová detská  117, 282-286,
obstipácia 49-53, 150,
očkovanie 17-23, 54-58, 79, 336-340, 370, 464-465, 481-484,
odporúčania, guidelines 30, 235-236,
oftalmológia 373-374,
oftalmoplégia 409-411,
ochrana nefajčiarov 353-358,
– zdravia 368-370,
ochromenie údu 162,
oktreotid 151-155, 443,
oligodendroglia 203-204,
omámenie 237-238,
onkológia 203-204, 237-238, 431, 432-435, 449-452, 464-465,
operácia brušná 387-393,
opodstatnenosť 200-202,
optimálnosť 200-202,
opuch 17-23, 134-139, 151-155, 272-275, 311-312, 358,
organofosfát 409-411,
orchiektómia 449-452,
ortopédia 175, 272-275,
ortuť 145-150, 359-363, 394-398,
osmolálnosť, osmolárnosť 463,
osteoartritída 425,
osteoartropatia diabetická, Charcotova 501-506,
osteoblast, osteoklast 449-452,
osteodystrofia renálna 216-220,
osteokalcín 449-452,
osteomyelitída 17-23, 501-506,
osteopontín, osteokalcín 216-220,
osteoporóza 216-220, 324, 368-370, 431, 444-448, 449-452,
osteosyntéza 64-66,
ostrosť poľa zrakového 151-155,
otorinolaryngológia 485-487,
otrava (alkohol, ortuť, huby) 99-102, 145-150, 156-161, 464-465,
oxid dusnatý, NO 195-199, 226-230,
oxymetria pulzná fetálna 4-8,

P

pacemaker 412-421,
PAI-1, inhibítor aktivátora plazminogénu-1 435,
pankreatitída chronická 314, 496-500,
pansinustída 17-23, 48, 115-116,
papiloedém 151-155,
parakinéza 403-408,
paralýza ascendentná 409-411,
paramímia 403-408,
paraparéza spastická 31-32,
parasympatikus 49-53, 409-411,
parathormón, PTH 324,
paratýmia 403-408,
parestézia 501-506,
parkinsonizmus 403-408,
parodontitída 507-508,
patológia 309-310,
PCR, reakcia reťazová polymerázová 54-58, 336-340, 453-456,
pečeň jasná 59-63,
pediatria 215, 216-220, 231-234, 235-236, 246-247, 282-286, 464-465,
pentóza 245,
peptid natriuretický B, BNP 435,
periostitída 17-23,
peritonitída 448,
pertaktín 54-58,
pertussis 54-58,
Petrovič Štefan, MUDr., DrSc., Prof. 118-119,
pH kože 261-265,
pH-metria 17-23,
piperidín 409-411,
placebo 150, 291-293, 412-421, 425, 443,
placenta 145-150, 195-199, 314,
plantogram 276-281,
plastika chlopne mitrálnej 127-133,
plazmaferéza 378,
plazmid 383-386,
plazminogén (PAI1) 195-199,
plazmocytóza 67-68,
plod 4-8, 69, 195-199, 209-210, 444-448,
pneumológia  3, 24-26, 34,
pneumónia 9-11, 24-26, 387-393,
pneumopunktúra 291-293,
pneumotorax 24-26,
počítač 216-220, 309-310, 359-363,
podagra 188,
podozrievavosť 41-44,
podpora zdravia 368-370,
poistenie zdravotné 250, 336-340, 353-358,
pole zorné 151-155,
poleptanie kyselinou 226-230,
polycystóza obličiek autozómovo dominantná 443,
– pečene 443,
polymorfizmus génový  431, 432-435, 453-456,
polyp nosový 17-23,
polypóza juvenilná 12-14,
polytrauma 64-66,
pomôcka zdravotnícka 29,
popálenina 156-161,
porážka mozgová 412-421,
porucha hemokoagulácie 195-199,
porucha MCAD (acetyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín) 156-161,
porucha metabolizmu dedičná 235-236, 245, 313, 488-490,
– optická 151-155,
– vedomia  314,
porušovanie práv ľudských 348-352,
postura 276-281, 282-286,
poškodenie zdravia 29, 69,
poštípanie hmytom 409-411,
pot 235-236,
potrat 69, 205, 235-236,
potravina dietetická 29,
pozadie očné 436-443,
pôrod 4-8,
pracovník zdravotnícky 29,
právo ľudské 348-352,
prax zdravotnícka 29,
predpis zdravotný medzinárodný 8,
preeklampsia 195-199,
prechod cervikokraniálny 287-290,
preload 127-133, 266-271,
prenos rezistencie 383-386,
preparát imunohistochemický 309-310,
pressoreceptor 291-293,
prevencia 79, 85-89, 341-347, 364-366,
prieduch nosový 17-23,
priestupok 367,
príhoda cievna mozgová 341-347, 412-421, 436-443, 463, 501-506,
prijateľnosť 200-202,
príjem soli 221-225,
prion 31-32,
pripútanie 45-48,
prísaha Hippokratova 74,
príznak Homansov 64-66,
probiotikum 399-402,
prognóza, prognózovanie 176-183,
program edukačný 90-94,
– laktačný 464-465,
– podpory zdravia Národný 99-102, 364-366,
– rehabilitačný 272-275,
– zdravotnícky 99-102,
propriocepcia 276-281,
prostaglandín 195-199,
prostredie environmentálne 359-363,
– životné 145-150, 156-161, 364-366, 368-370,
proteaza 195-199,
proteín amyloidový 31-32,
– C, S 195-199,
– gliový kyslý fibrilový 203-204,
proteínkináza 239-240,
proteinúria 195-199, 221-225,
protéza kĺbu kolenného 272-275,
protilátka IgG, IgA, IgM 54-58, 481-484,
– polyklonová 409-411,
protoonkogén 399-402, 431, 432-435, 453-456,
protrombín 64-66,
prst paličkovitý 12-14,
pseudohypoparatyreóza 216-220,
pseudotumor cerebri 151-155,
psychiatria 457-460,
psychológia sociálna 80-84,
psychomotorika 403-408,
psychoterapia skupinová 90-94,
psychóza 41-44, 58, 90-94, 98, 99-102, 184-188, 237-238,
puberta 216-220, 436-443,
pulpa, pulpotómia 299-303,
pulsus tardus et parvus 134-139,
punkcia lumbálna 151-155,
pyrománia 110-114,

R

RA, artritída reumatoidná 234,
rad časový 176-183,
radikál kyslíkový 195-199,
radikulopatia 287-290,
rádiológia invazívna 27-28, 175, 203-204, 241-242, 496-500,
rachitída 216-220,
rakovina (pľúc, prostaty) 63, 89, 95-98,
rast 45-48, 195-199,
rastlina liečivá 237-238,
raš 448,
RDS, syndróm tiesne dychovej 24-26,
reakcia na lieky nežiaduca 59-63,
– reťazová polymerázová, PCR 54-58, 336-340, 453-456,
– viažuca komplement, KVR 54-58,
receptor acetylcholínový 409-411,
– angiotenzínový, AT1 195-199, 340,
– CB1 237-238,
– nikotínovo-acetylcholínový 140-144,
– pre vitamín D 216-220,
– tromboxánový 195-199,
– tyrozíno-kinázový 453-456,
reflex kardiovaskulárny 49-53,
reflux gastroezofágový 215, 226-230,
– vezikoureterový 230,
register chronickej renálnej insuficiencie 231-234,
regulátor vodivosti transmembránový, CFTR 15-16,
regurgitácia mitrálna 127-133,
rehabilitácia liečebná 90-94, 255-256, 266-271, 272-275, 348-352,
rejekcia štepu 134-139,
reklama 99-102, 353-358,   
renín 195-199, 294-298, 340, 426, 435,
renografia rádionuklidová 134-139,
retardácia mentálna 235-236, 491-495,
– rastová 195-199,
reťazec potravinový 359-363,
retinopatia diabetická 373-374,
rez cisársky 4-8,
rezistencia cievna periférna 134-139, 195-199, 257-260, 266-271,
– inzulínová 59-63, 195-199, 216-220, 421,
– na antibiotiká 383-386,
rezonancia magnetická, MR 59-63, 94, 134-139, 151-155, 287-290, 383-386, 449-452, 457-460, 491-495, 496-500, 501-506,
rinosinusitída 17-23,
riziko kardiovaskulárne 15-16, 30, 49-53, 64-66, 89, 95-98, 127-133, 134-139, 140-144, 156-161, 195-199, 265, 266-271, 294-298, 341-347, 412-421, 425, 436-443,
– nádorové 95-98,
– potravinové 359-363,
– zdravotné 333-335,
rodina biologická, funkčná, náhradná 45-48, 90-94, 99-102, 156-161, 200-202, 348-352,
Róm 156-161, 176-183, 368-370,
rotavírus 336-340,
rovnosť 200-202,
rovnováha acidobázická 221-225,
– glomerulotubulárna 221-225,
R-plazmid 383-386,
ruptúra obličky 491-495,
– placenty 314,
rytmus sínusový 412-421,

S

sacharid 245, 341-347, 488-490,
Sakálová Adriena, MUDr., DrSc., Prof. 378,
salivácia 409-411,
salmonelóza 117, 176-183,
saturácia kyslíková 4-8,
sauna 261-265, 266-271,
scintigrafia 134-139,
sclerosis multiplex 70,
sebamonitorovanie 140-144,
sekvenovanie DNA 453-456,
selekcia nepriama 383-386,
senior (staroba) 95-98, 156-161, 200-202, 243, 266-271, 324, 331-332, 348-352,
sepsa 24-26, 27-28,
sérotonín 110-114, 403-408,
sexualita 156-161,
sférocytóza dedičná 33,
schizofrénia 41-44, 58, 80-84, 184-188, 322, 403-408,
SIDS, syndróm náhleho úmrtia dojčiat 156-161,
siluetogram 276-281,
sinusitída 17-23,
sinusoskopia 17-23,
sírovodík 255-256,
skleróza glomerulová 221-225,
skleróza Möckenbergova  501-506,
skleróza tuberózna 491-495,
skóre 24-26, 463,
skrat intrapulmonálny ľavopravý 12-14,
skríning 215, 432-435, 444-448,
– hypotyreózy 464-465,
– novorodenecký 15-16,
skupina zločinecká 243,
skúška hlbokého dýchania 49-53,
– ortostaticka  49-53,
– Trendelenburgova  276-281,
SLE, lupus erythematosus systémový 234, 444-448,
slepota 151-155,
služba sociálna 200-202,
smrť 69, 205, 243, 412-421,
snímka röntgenová 12-14, 24-26, 189-194, 358, 449-452,
soľ v diéte 221-225, 341-347,
somatostatín 151-155, 443,
speleoterapia 464-465,
spermia 468,
spirometria 294-298,
splenomegália 33,
Spolok slovenských lekárov, Bratislava 475-480,
spondylartróza, spondylóza 291-293,
správanie agresívne 41-44,
– asertívne 90-94,
– sexuálne 156-161,
starostlivosť inštitucionálna 348-352,
– o deti náhradná 45-48,
– sociálna 348-352,
– zdravotná 29, 250, 331-332, 353-358,
stav trombofilný 64-66,
– zdravotný 156-161,
stavba telesná 45-48,
steatohepatitída nealkoholová 59-63,
– nealkoholová, NASH 59-63,
stenóza artérie renálnej 134-139,
– splavov venóznych 151-155,
stent 134-139,
stereotýpia 403-408,
stigmatizácia 80-84,
stimulácia svalov elektrická 294-298,
stolica masťovitá 15-16,
stomatológia 207, 299-303, 394-398,
stres 90-94, 95-98, 110-114, 239-240, 257-260, 436-443,
– oxidačný 59-63,195-199, 265,
struma toxická nodózna 444-448,
– uzlová 461-462,
stupor 403-408,
styk pohlavný 23,
suicídium 110-114,
superoxiddismutáza 59-63,
suplementácia vitamínov 216-220,
surfaktant 9-11, 24-26, 464-465,
sympatikus 49-53, 436-443,
synciciotrofoblast 195-199,
syndróm abstinenčný 237-238,
--bludový 41-44,
– Cushingov  449-452,
– delokačný 348-352,
– Downov 444-448,
– dychovej tiesne 464-465,
– eutyreoidného chorého 444-448,
– fenylketonúrie maternálny 235-236,
– Charlingov 17-23,
– Kahlbaumov 403-408,
– katatónny 403-408,
– koronárny 501-506,
– maladaptačný geriatrický 348-352,
– MEN2, MEN2A, MEN2B 453-456,
– Meniérov 291-293,
– metabolický 59-63, 188, 216-220, 265, 421, 436-443,
– myastenický 409-411,
– myelodysplastický 84,
– náhleho úmrtia dojčiat, SIDS 156-161,
– neuroleptický malígny 403-408,
– neurotický 184-188,
– nohy diabetickej 501-506,
– renálny 31-32,
– Renduov-Oslerov-Weberov 12-14,
– sérotonínový 403-408,
– sinobronchiálny 17-23,
– Sluderov 17-23,
– spánkového apnoe 151-155, 265,
– tiesne dychovej, RDS 9-11, 24-26,
– Turnerov 444-448,
– tyroxínu nízkeho  444-448,
– únavový chronický 260,
– vena cava 151-155,
– vertebrogénny algický 291-293,
– vertebrokardiálny 266-271,
– Wunderlichov 502-506,
– zatekania 17-23,
– závislosti 110-114,
synkinéza 287-290,
synkopa 30,
syntaxín 409-411,
syntáza NO 195-199,
systém imunitný 481-484,
– limbický 110-114, 291-293,
– renín-angiotenzín-aldosterón 134-139, 195-199,294-298, 340, 426,
– rooming-in 464-465,
– sympatický 436-443,
SZO, Svetová zdravotnícka organizácia 31-32, 71-72, 54-58, 85-89, 95-98, 99-102, 145-150, 207, 209-210, 244, 246-247, 333-335, 359-363, 364-366, 421,
SZU, Slovenská zdravotnícka univerzita 31-32, 298, 372, 378-379, 464-465, 466-467, 475-480, 481-484, 507-508,

Š

šarlach 117,
Šašinka Miroslav, MUDr., DrSc., Prof. 215, 246-247, 468,
šelest systolický 12-14,
šialenstvo tonické 403-408,
šírenie choroby nákazlivej 117, 162,
škála hodnotiaca 41-44,
Škodáček Gustáv, MUDr. 320
škola letná študentov medicíny 372
škorpión 409-411,
šok 491-495,
špecializácia medicínska 3, 29, 255-256, 457-460,
šport 368-370,
Štekláčová Eugénia, MUDr., 168
Štencl Ján, MUDr., CSc., Prof. 209-210,
štep obličky 134-139,
štruktúra inštitucionálna 364-366,
štúdia kontrolovaná dvojito zaslepená 89, 98,151-155, 183, 399-402, 412-421,
Šulcová Margaréta, MUDr., CSc., prof. 466-467,

T

tabakizmus 353-358,
tachykardia 49-53, 110-114, 444-448,
tachypnoe 12-14, 24-26,
tehotenstvo ? gravidita 151-155, 189-194,
teleangiektázia hemoragická dedičná 12-14, 311-312,
telefón mobilný 30,
teleso cudzie v GIT 120, 314,
televízia 80-84, 99-102, 216-220,
tenezmus 314,
terapia ? liečba   
terorista 243,
test ELISA 54-58,
– ergometrický 266-271, 294-298,
– Ewingov 49-53,
– Forestierov 276-281,
– izometrickej kontrakcie rúk 49-53,
– kalciový 432-435,
– pentagastrínový 432-435,
– potný 15-16,
– pravdepodobnosti 206,
– Pullov retropulzný 276-281,
– Rombergov 276-281,
– Schoberov 276-281,
– Stiborov 276-281,
– Thomayerov 276-281,
testosterón 449-452,
tetanus 117, 409-411,
tetrahydrobiopterín 235-236,
TGF-?, faktor rastový transformujúci-?
12-14,
THC, delta-9-tetrahydrokannabinol 237-238,
tinitus pulzujúci synchrónny 151-155,
tlak krvný 49-53, 59-63, 134-139, 195-199, 221-225, 266-271, 341-347, 387-393, 425, 436-443, 463,
TNF-?, faktor nekrotizujúci tumory-? 59-63, 195-199, 234, 294-298, 399-402,
tomografia počítačová, CT 12-14, 17-23, 59-63, 134-139, 151-155, 203-204, 287-290, 314, 449-452, 457-460, 491-495, 496-500, 501-506,
torsade de pointes 412-421,
toxikológia 175,
toxín 409-411,
– pertussický 54-58,
Tracheostómia 115-116,
transfúzia krvi 481-484,
transfuziológia 378,
transplantácia obličky 134-139, 215, 221-225, 231-234, 241-242,
– pečene 370, 463,
transport mukociliárny 17-23,
trauma, traumatológia 64-66, 79, 317, 348-352, 368-370,
tréning telesný 294-298,
triacylglycerol 58, 59-63, 156-161, 195-199, 265, 341-347, 436-443,
trichotilománia 110-114,
trijódtyronín, T3 444-448,
trofoblast 195-199,
trombocytopénia 84,
tromboflebitída 17-23,
trombomodulín 195-199,
tromboxán 195-199,
trombóza žilová hlboká 17-23, 64-66, 294-298,
trombus, tromboembolizmus 64-66, 412-421, 399-402,
troponín 387-393,
trypsín 15-16,
tryptofán 110-114,
TSH, hormón stimulujúci tyreoideu 431, 444-448,
Tuberkulóza 117, 156-161,
tuk kožný 261-265,
– rybí 58,
tumor glomus caroticum 151-155,
– Grawitzov 241-242,
– oligodendrogliový 203-204,
týfus brušný 117,
tyreoidektómia 432-435,
tyreoiditída 431, 444-448, 461-462,
tyreotoxikóza 444-448, 449-452,
tyroxín, T4 444-448,

U

ublíženie na zdraví 69, 205, 243,
účinok lieku nežiaduci 412-421, 496-500,
ujma na zdraví ťažká 69, 205,
ulkus venózny 311-312,
úmrtnosť 156-161, 333-335, 412-421,
– kardiovaskulárna 294-298, 340,
únava 294-298, 311-312,
Úrad verejného zdravotníctva 371,
úraz 79, 99-102, 237-238, 317, 348-352, 368-370,
urikáza rekombinantná 188,
urografia intravenózna 241-242,
USG, ultrasonografia 12-14, 17-23, 59-63, 64-66, 134-139, 195-199, 230, 241-242, 266-271, 304-307, 314, 340, 370, 461-462, 491-495, 496-500, 501-506,
usmrtenie 205,
útrapa mučivá 162,
úzkosť 90-94, 184-188,

V

vakcína, vakcinácia 336-340, 464-465, 481-484,
variabilnosť frekvencie srdcovej 49-53,
variola 31-32, 117, 481-484,
varix končatín dolných 291-293,
– pažerákový 175, 304-307,
– žalúdka 120, 491-495,
– žilový 311-312,
vasa praevia 314,
vazodilatácia 266-271, 291-293,
vazokonstrikcia 195-199, 266-271,
vazoneuróza 291-293,
vegetácie adenoidné  17-23,
venografia 496-500,
ventilácia umelá pľúcna 9-11, 24-26, 115-116,
vertigo 257-260,
videoanalýza 287-290,
Virsík Karol, MUDr., DrSc., Prof. 34,
vírus ľudskej imunodeficiencie, HIV 23,
– onkogénny 399-402,
vitamín 12-14,
– A 24-26, 151-155, 195-199,
– B, B6, B12 89, 195-199,
– C 156-161, 188, 195-199,
– D 215, 216-220, 324, 449-452, 468,
– E 24-26, 195-199, 265,
vlhkosť kože 261-265,
vodoliečba 266-271,
volumotrauma 9-11,
vracanie 151-155, 237-238, 314, 387-393, 491-495,
vred predkolenia 311-312, 422, 501-506,
– žalúdočný 95-98,
výchova telesná liečebná 291-293, 368-370,
výkon chirurgický 64-66, 115-116,
výplň amalgámová 145-150, 394-398,
výskum biomedicínsky 29,
vyšetrenie antropometrické 59-63,
– endoskopické 226-230,
– genetické 12-14, 15-16, 24-26, 63,
– histologické 24-26, 59-63, 67-68, 203-204, 226-230,
– infekcie HIV 23,
– ORL 17-23,
– röntgenové  449-452,
výter nazofaryngový 54-58,
vývin psychomotorický, psychosociálny 45-48, 368-370,
vývoj pľúc 9-11,
výživa  368-370,
– racionálna 341-347, 359-363,
vzpriamovanie 282-286,

W

web 30, 70, 120, 206, 314, 422,
wheezing 15-16,
workoholizmus 110-114,

X

xenobiotikum 359-363,

Z

zábal bahenný 266-271,
zabitie 205, 243,
zákon trestný 29, 99-102, 117, 162, 205, 243, 353-358, 371,
zalomenie cievy 134-139,
zápach moču 235-236,
zápal 226-230, 399-402, 425,
zápcha 150, 412-421, 423-424, 448,
zariadenie pre seniorov 200-202,
– zdravotnícke 348-352,
záškrt 117,
závislosť alkoholová 90-94, 103-109,
– drogová 79, 90-94, 95-98, 140-144, 156-161, 184-188,
– nelátková 110-114,
– psychosociálna 140-144,
– tabaková, nikotínová 140-144,
zdravie environmentálne 364-366,
– mentálne 368-370,
zdravotníctvo elektronizované, e-health 468,
– verejné 85-89, 90-94, 99-102, 156-161, 162, 176-183, 200-202, 244, 331-332, 333-335, 336-340, 353-358, 367, 368-370, 375-377, 466-467,
zimnica žltá 117,
zinok 409-411,
Zlatoš Ladislav, MUDr., DrSc., Prof.  249,
zlomenina 64-66, 444-448, 449-452,
zlyhanie pečene 84,
– srdca 134-139, 266-271, 275, 294-298, 412-421, 426,
zmätenosť 403-408,
zmrzačenie 162,
znečistenie ovzdušia 333-335,
zodpovednosť administratívna 367,
– trestnoprávna v zdravotníctve 29, 69, 117, 162, 205, 243,
zohyzdenie 69, 162, 205,
zrazenina krvná 399-402,
zub 189-194, 368-370, 394-398, 507-508,

Ž

železo 84,
žila kŕčová 311-312,
život sexuálny 156-161,
žľaza mazová 261-265,
– mliečna 145-150,
– prištítna 216-220,
– štítna 431, 444-448, 453-456, 461-462,

  • Tomáš Siebert
  • Chronická parodontitída
  • Lek Obz, 59, 2010, č. 12, s. 507 – 508

Chronic periodontitis

 

Rôznymi formami parodontitídy trpí až do 90 % dospelej populácie a nevyhýba sa ani detskému veku.  V súčasnosti sa klasifikuje ako infekčná a zápalová choroba, ktorá sa vyznačuje určitými formami deštruk­cie závesného aparátu zubov (obr. 1). V etiológii a progrediencii parodontových deštrukcií sa podieľajú aj ďalšie faktory, ako vek, pohlavie, stravovacie návyky, sociologické aspekty a faktory genetickej predispozície (2, 3).

Chronická parodontitída sa prejavuje zápalovou reakciou, nahromadeným zubného povlaku a postup­nou pomalou progresiou deštrukcie parodontových tkanív s pribúdajúcim vekom (1). Jedným zo základných klinických vyšetrení je práca s kalibrovanou parodonto­vou sondou podľa SZO (obr. 2). U pacientov zistíme zubný povlak a kameň. Po sondáži parodontovou sondou vzniká krvácanie ako znak aktivity zápalu (obr. 3, 4, 5, 6). Pokračujúca strata parodontových tkanív môže postupne viesť až k úplnej eliminácii a strate zubov (obr. 7). Na rtg-opg. snímke pozorujeme prevaž­ne horizontálnu resorpciu rôzneho stupňa. Táto strata parodontových tkanív sa hodnotí ako percento celkovej dĺžky koreňov zubov (obr. 8).

Literatúra

1.    Armitage, G.C.: Development of a classification system for periodontal diseases and conditions. Ann Periodontol, 4, 1999, č. 1, s. 1-6.
2.    Mutschelknaus, R.E. a kol.: Praktická parodontologie. Klinické postupy. Berlín, Chicago, Praha: Quintessenx, 2002, 540 s.
3.    Plagmann, H.C.: Epidemiologie der entzündlichen marginalen Parodontopathien. In: PLAGMANN, H.-C.: Lehrbuch der Parodontologie. Muenchen, Wien: Hnaser, 1998, 267 s.

A

Antonyová, M., pozri Podracká, Ľ., 231

B

Babálová, M., Prenosná rezistencia na antibiotiká a fluorochinolóny v multirezistentných kmeňoch E.coli a klebsiella pneumoniae z oddelení Veľkej oblastnej nemocnice, 383
Bačová, I., pozri Cicholesová, T., 291
Balázs, T. , pozri Klepanec, A., 27
Bartošovič, I., Zdravotné problémy rómskeho etnika, 156
Bartošovič, I., Niektoré problémy sociálnej inštitucionálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku, 348
Bažík, R, pozri Klepanec, A., 27
Belej, P., Kombinovaná hrudná epidurálna a celková anestézia pri veľkých operačných výkonoch v dutine brušnej, 387
Benková, M., pozri Ležovič, M., 341
Bérešová, M., pozri Tarageľová, B., 176
Bernadič, M., Životné jubileum univerzitného profesore MUDr. Ladislav Zlatoša, DrSc., 249
Bernadič, M., pozri Riečansky, I., 475
Bernasovská, G., pozri Hrušovský, Š., 241
Bielik, I., pozri Ochaba, R., 95
Bielik, I., Dôstojná spomienka na nositeľa Nobelovej ceny Daniela Carletona Gajdušeka, 31
Bielik, I., Zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity, 71
Bielik, I., Novoročné stretnutie na SZU, 72
Bielik, I., Editoriál: Aby prevencia nebola len sloganom, 79
Bielik, I., pozri Ochaba, R., 99
Bielik, I., Medicínske aktuality - XX. Getrlíkov deň , 166
Bielik, I., Medicínska aktualita - Prof. MUDr. Ján Ležovič, DrSc. sa dožil 90. výročia narodenia, 207
Bielik, I., pozri Bartošovič, I., 348
Bielik, I., pozri Ochaba, R., 353
Blahová, J., pozri Babálová, M., 383
Blažíček, P., pozri Štekláč, J., 436
Bodnár, Š., pozri Cicholesová, T, ., 291
Bohdanecká, M., pozri Matoušovič, K., 221
Bomba, A. , pozri Čokášová, D., 399
Breza, J., pozri Žilinská, Z., 134
Breza, J. ml., Wünderlichov syndróm: zriedkavá komplikácia angiomyolipómu obličky, 502
Breza, J. st., pozri Breza, J. ml., 502
Brezina, M., Editoriál: Pediatrická pneumológia a ftizeológia a jej ďalšie smerovanie na Slovensku a v Európskej únii, 3
Brezina, M., pozri Korčeková, L., 24
Buc, M., pozri Štefanovič, J., 481
Bujdák, P., pozri Žilinská, Z., 134
Bzdúch, V., Historické aspekty glykogenóz, 488

C

Cicholesová, T, ., Naše skúsenosti s použitím plynových injekcií pri liečbe chorôb pohybového aparátu, 291
Cingelová, M. , pozri Pakosová, E., 151

Č

Čelko, J., Medicína založená na  dôkazoch a odbor fyziatrie,  balneológie a liečebnej rehabilitácie, 255
Čelko, J., Ortostatické kolapsy po hyperermálnom kúpeli, 257
Čelko, J., Vývoj názorov na záťaž hypertermálny i procedúrami, 266
Čelko, J. , Lekári väčšmi veria liekom ako zdravotné sestry, 308
Černák, M., pozri Struhárová, K., 373
Černická, J., pozri Štefkovičová, M., 336
Čokášová, D., Probiotiká a ich vplyv vo vzťahu ku kolorektálnemu kardcinómu a ateroskleróze, 399

D

Danninger, F., Rádiofrekvenčná ablácia zhubných nádorov pečene, 163
Demeš, M., pozri Hrušovský, Š., 241
Dluholucký, M., pozri Podracká, Ľ. , 231
Dostálová, K. , pozri Kovačicová, Ľ., 309
Ďurina, J., pozri Kunčák, B., 491

E

Eštóková, M., Postavenie environmentálneho zdravia v podmienkach Slovenskej republiky, 364

F

Fabian, M., pozri Rýchly, B., 203
Fabryová, V., Prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc. FESc., 169
Fábryová, V., Prof. MUDr. Miloš Nosáľ, 73
Farkašová, A., pozri Hrušovský, Š., 241
Farkašová, D., Osobnosti : Magnificiencia prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. - jubilant, 209
Fogáčová, Ľ., Katatónia a katatónne syndrómy : Nové prístupy k ich klasifikácii, 403
Forgáčová, Ľ., Bludy a agresívne správanie pri schizofrénii - klinická štúdia, 41
Füleová, O., Biopsychosociálne problémy pri adaptovaní detí v náhradných rodinách, 45
Furková, K., pozri Šašinka, M., 175
Furková, K., pozri Strnová, J., 215
Furková, K., Koncentrácie vitamínu D u detí a adolescentov sledovaných v nefrologickej ambulancii, 216
Furková, K., Osobnosti: Prof. MUDr. Anton Miroslav Šašinka, DrSc. sedemdesiaťpäťročný, 245
Furková, K., Osobnosti :Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. jubilujúci sedemdesiatnik, 464

G

Galajdová, A., pozri Želinský, Ľ., 287
Gavorník, P., Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.FESc. FEFIM Hon. FACP Hon.jubilujúci šesťdesiatnik, 248
Gindlová, P., pozri Danninger, F., 163
Göghová, S., Dedičná hemoragiská telesngiektázia, 12
Gregušová, A., pozri Hrušovský, Š., 241
Grešíková, M., pozri Jacko, P., 64
Grigerová, M., pozri Podoba, J., 432
Grigerová, M., Subklinické poruchy funkcie štítnej žľazy, 444
Gúth, A., pozri Matej, M., 261

H

Hanesová, T., Nealkoholová tuková choroba pečene - NAFLD a nealkoholová steatohepatitída, 59
Hegyi, L., Odchádzam s Hippokratom - Karol Virsík, prof. MUDr. DrSc.(15. 8. 1915 - 21. 12. 2009), 34
Hegyi, L., pozri Ochaba, R., 95
Hegyi, L., pozri Bartošovič, I., 156
Heretik, A., pozri Novotný, V., 103
Heretik, A. Jr., pozri Novotný, V., 103
Hnilica, P., pozri Podoba, J., 461
Hodorová, I., pozri Vecanová, J., 239
Hornáček, K., Pôsobenie hipoterapie na rôzne posturálne lokomočné funkcie pri spastickej kvadruparetickej forme detskej mozgovej obrny, 282
Hornišová, K., pozri Štekláč, J., 436
Hrachová, J., pozri Furková, K., 216
Hrubý, R., Klinické postavenie neuropsychiatrie, 457
Hrušovský, Š., Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti, 30
Hrušovský, Š., Združenie sclerosis multiplex Nádej, 70
Hrušovský, Š., Medicína na webe- Endoatlas.sk . Prvý slovenský medicínsky atlas na internete, 165
Hrušovský, Š., Medicína na webe - Klinická pravdepodobnosť diagnózy pred testom, 206
Hrušovský, Š., Miniatlas Dvojrozmerná ultrasonografia obličiek, 241
Hrušovský, Š., Medicína na webe: O dekubitoch, 422
Hrušovský, Š., pozri Štekláč, J., 436
Hrušovský, Š., Medicína na webe - Skóre, index, priemer, štádium, 463

CH

Chrastina, M., pozri Žilinská, Z., 134
Christová, E., pozri Paulíny, M., 115

J

Jacko, P., Hlboká žilová trombóza po zlomeninách dolných končatín v detskom veku, 64
Janda, J., Gratulace k 75. narozeninám panu profesorovi Miroslavu Šašinkovi, DrSc., 247
Jevčáková, J. , pozri Schusterová, I., 127
Ježek, P., pozri Babálová, M., 383

K

Kafková, A., pozri Hornáček, K., 282
Kaliská, G., Fibrilácia predsiení a mozog, 120
Kapasný, .M., Použitie metódy Health Impact Assessment v meste Žilina- prvé výsledky , 333
Kapeller, K., Osobnosti - Moje spomienky na MUDr. Eugéniu Šteklíčovú, 168
Kavcová, E. , Základné princípy liečby tabakovej závislosti, 140
Királyová, I., pozri Füleová, O., 45
Kizeková, Z., pozri Podracká, Ľ. , 231
Klepanec, A., Endovaskulárna liečba kritickej končatinovej ischémie, 27
Kluchová, D., pozri Vecanová, J., 239
Kmec, J., Antidysrytmická liečba fibrilácie predsiení, 412
Kmec, J., pozri Kmecová, D., 496
Kmecová, D., Syndróm diabetickej nohy - stále aktuálny multidisciplinárny problém, 496
Knapková, M., pozri Mikulášová, I., 15
Kocinger, A., pozri Matej, M., 261
Kohútová, D., Pertussis - laboratórna diagnostika, 54
Kolesárová, E., Etiopatogenéza gestačnej hypertenzie a preeklampsie - súčasné poznatky, 195
Koľvek, G., pozri Podracká, Ľ. , 231
Konečný, M., pozri Závodná, K., 453
Koníková, M., pozri Forgáčová, Ľ., 41
Koníková, M., Komorbidita duševných porúch - klinická realita alebo artefakt ?, 184
Koníková, M., pozri Fogáčová, Ľ., 403
Korčeková, L., Nezvyčajný prípad bronchopulmonálnej dysplázie, 24
Korenko, V., Toxínmi indukované myastenické syndrómy, 409
Kováč, D., Je strach z ortuti v amalgámovej výplni opodstatnený ?, 145
Kováč, D., Moderné metódy zistenia dlžky koreňových kanálikov devitálnych zubov, 189
Kováč, D., pozri Kováč, J., 299
Kováč, D., História a perspektíva amalgámovej výplne v zubnom lekárstve, 394
Kováč, J., pozri Kováč, D., 145
Kováč, J., pozri Kováč, D., 189
Kováč, J., Možnosti aplikácie lasera v zubnom lekárstve pri endodontickom ošetrení , 299
Kováč, J., pozri Kováč, D., 394
Kováč, R., Prof. MUDr, . Margaréta Šulcová, CSc., 466
Kovačicová, Ľ., Chronická venózna choroba, 309
Kozáriová, M., pozri Kmecová, D., 496
Králiková, K., pozri Babálová, M., 383
Krčméry, V., pozri Babálová, M., 383
Kresánek, J., Marihuana :“Droga“ či liečivá rastlina ?, 237
Krivošík, M., pozri Pakosová, E., 151
Kučera, P., pozri Martinisková, Z. , 49
Kuchta, M., Distribúcia mastocytov v bioptických materiáloch z pažeráka u detí a adolescentov , 226
Kuchtová, N., pozri Kuchta, M., 226
Kukumberg, P., pozri Pakosová, E., 151
Kukumberg, P., pozri Hrubý, R., 457
Kukurová, E., pozri Füleová, O., 45
Kunčák, B., Varixy žalúdka, 491
Kurtanský, Ľ., pozri Linhartová, L., 4

L

Ležovič, M., Manažment kvality v zariadeniach pre seniorov, 200
Ležovič, M., Vybrané rizikové faktory kardipvaskulárnych chorôb u pracujúcej populácie, 341
Liczy, J., pozri Schusterová, I., 127
Lietava, J., pozri Čelko, J., 257
Lietava, J., pozri Čelko, J., 266
Linhartová, L., Využitie intrapartálnej fetálnej pulznej oxymetrie v spresnení diagnistiky hypoxie plodu počas pôrodu, 4
Lukáč, J., pozri Čelko, J., 266
Lukačin, Š., pozri Schusterová, I., 127

Ľ

Ľuptáková, M., pozri Hrušovský, Š., 241

M

Macková, J., pozri Paulíny, M., 115
Maďarič, J., pozri Žilinská, Z., 134
Majerčíl, M., pozri Klepanec, A., 27
Majerník, J., pozri Želinský, Ľ., 287
Majorová, E., pozri Kuchta, M., 226
Martinisková, Z. , Diagnostické možnosti vyšetreniakardiálnej autonňomnej neuropatie u diabetikov, 49
Martinove, M., Liečba závislosti od drog - štandardný terapeutický postup, 90
Martinove, O., pozri Martinove, M., 90
Matej, M., Účinky saunovania na kožné pH, tukové a vlhkostné parametre kože, 261
Matej, M., pozri Oravec, S., 272
Matoušovič, K., I mírně snížený příjem soli v dietě spomalí progresi ledvinové nedostatečnosti u potkanů po 5/6 nefrektomii, 221
Menkyna, R., pozri Babálová, M., 383
Mihalík, J., pozri Vecanová, J., 239
Mihinová, D., pozri Ležovič, M., 341
Michnová, T., Sinusitídy u detí, 17
Mikuláš, J., pozri Klepanec, A., 27
Mikulášová, I., Novorodenecký skríning na cystickú fibrózu v SR, 15
Miovský, M., pozri Novák, P., 80
Moricová, Š., pozri Kovačicová, Ľ., 309
Moricová, Š., Verejné zdravotníctvo dnes, 331

N

Nábělek, L., Patologické hráčstvo ako nelátková závislosť, 110
Najdeková, I., pozri Furková, K., 216
Nechvátal, P., pozri Cicholesová, T, ., 291
Novák, P., Mediální obraz uživatele návykových látek a jeho sociálne-psychologický rozmer, 80
Novotný, V., Epidemiológia alkoholizmu vo svete a na Slovensku, 103

O

Ochaba, R., pozri Bielik, I., 79
Ochaba, R., Fajčenie u seniorov, 95
Ochaba, R., Právne aspekty kontroly alkoholu vo verejnom zdravotníctve, 99
Ochaba, R., pozri Bartošovič, I., 348
Ochaba, R., Právna regulácia ochrany nefajčiarov, podpory nefajčenia a zloženia tabakových výrobkov na Slovensku, 353
Ondrejka, I., pozri Kavcová, E. , 140
Ondruš, D., pozri Špániková, B., 449
Oravec, S., pozri Matej, M., 261
Oravec, S., Koncept pooperačnej rehabilitácie poimplantácii protézy kolenného kĺbu v rehabilitačnej klinike Dahlener -Heide, 272
Orosová, J., Chronické pľúcme choroby včasného detského veku, 9
Orosová, J., pozri Göghová, S., 12
Orosová, J., pozri Korčeková, L., 24

P

Pagáčová, I., pozri Tóth, K., 29
Pagáčová, I., pozri Tóth, K., 69
Pagáčová, I., pozri Tóth, J., 117
Pagáčová, I., pozri Tóth, J., 162
Pagáčová, I., pozri Tóth, K., 205
Pagáčová, I., pozri Tóth, K., 243
Pagáčová, I., pozri Tóth, J., 367
Pagáčová, I., Štátny zdravotný dozor, 371
Pakosová, E., Idiopatická intrakraniálna hypertenzia, 151
Páleníková, A., pozri Hornáček, K., 282
Paulíny, M., Perkutánna dilatačná tracheostómia - atraktívna alternatíva chirurgickej tracheostómie, 115
Pavlovič, M., pozri Štekláč, J., 436
Pavlovič, M., Recenzia: Kukurová, E. Vlčák, Ľ.: Princípy e-Health, 469
Pečeňak, J., pozri Novotný, V., 103
Petrakovičová, Z., Miesto tranzientnej elastografie (Fibroscan) v škále vyšetrovacích metód pečene, 304
Podoba, J., Editorial: Aktuálne témy endokrinológie, 431
Podoba, J., Načasovanie profylaktickej tyreoidektómie u pacientov s familiárnym medulárnym karcinómom štítnej žľazy, 432
Podoba, J., pozri Štekláč, J., 436
Podoba, J., pozri Grigerová, M., 444
Podoba, J., Miniatlas Medicíny - Cytológia štítnej žľazy, 461
Podobová, M., pozri Podoba, J., 432
Podracká, Ľ. , História registra detí s chronickou renálnou insuficienciou v Európe a na Slovensku, 231
Porubčinová, I., pozri Schusterová, I., 127
Profant, M., Začiatky slovenskej otolaryngológie, 485

R

Rašiová, M., pozri Kmecová, D., 496
Remková, A., K životnému jubileu profesoras Arnošta Hromca, 33
Riečansky, I., Editorial: Spolok slovenských lekárov v Bratislave - poslanie a príspevok k vývoju slovenskej medicíny, 475
Riečanský, I., Editoriál: Lekársky Obzor v roku 2009, 39
Riečanský, I., pozri Šašinka, M., 175
Ritomský, A., pozri Novotný, V., 103
Rossmann, P. , pozri Matoušovič, K., 221
Rybárová, S., pozri Vecanová, J., 239
Rychlý, B., Histologické zmeny pri ulceróznej kolitíde, 67
Rýchly, B., Miniatlas : Oligodendrogliové tumory - histologicko-rádiologické korelácie, 203
Rýchly, B., Miniatlas medicíny: Histologické zmeny v dvanástniku pri celiakii, 423

S

Sabol, F., pozri Schusterová, I., 127
Sakálová, A., pozri Remková, A., 33
Salamonová, M., Drogová scéna u žiakov základných škôl v okrese Stará Ľubovňa , 85
Salamonová, M., Ochrana a podpora zdravia na úseku hygieny detí a mládeže, 368
Schmidt, F., pozri Oravec, S., 272
Schmidt, F., Postura - jej zložky a ich terapeutické ovplyvnenie komplexnou kúpeľnou liečbou, 276
Schusterová, I., Echokardiografické prediktory dysfunkcie ľavej komory srdca po plastike mitrálnej chlopne. , 127
Siebert, T., Miniatlas - Chronická parodontitída, 507
Siegfried, L., pozri Čokášová, D., 399
Siroťaková, M., pozri Kuchta, M., 226
Sirotiaková, J., pozri Kolesárová, E., 195
Sládeková, K., Nové možnosti fyzickej aktivity pri chronickom srdcovom zlyhaní, 294
Strelka, J., pozri Profant, M., 485
Strnová, J., Čo je nové v pediatrii a nefrológii, 215
Strnová, J., Maternálna hyperfenylalaninémia, 235
Strnová, J., Medicínska aktualita - 25. pracovné dni: Dedičné metabolické poruchy, 244
Strnová, J., 25. celoštátna konferencia Spoločnosti dorastového lekárstva s medzinárodnou účasťou, 468
Strojný, L., pozri Čokášová, D., 399
Struhárová, K., Zobrazenie diabetickej retinopatie fluoreceínovou angiografiou, 373
Sýkora, Ľ., pozri Jacko, P., 64
Szabóová, E., pozri Kmecová, D., 496
Szántová, M., pozri Petrakovičová, Z., 304
Szokiolayová, J., pozri Trusková, I., 359
Szokolay, A., pozri Trusková, I., 359

Š

Šašinka, M., pozri Hrušovský, Š., 30
Šašinka, M., pozri Hrušovský, Š., 70
Šašinka, M., pozri Hrušovský, Š., 165
Šašinka, M., Dva roky miniatlasu medicíny, 175
Šašinka, M., pozri Hrušovský, Š., 206
Šašinka, M., pozri Hrušovský, Š., 422
Šašinka, M., pozri Hrušovský, Š., 463
Šašinka, M., pozri Furková, K., 464
Šebo, R., pozri Danninger, F., 163
Šemberová, J., HistoTOFAXS- automatizovaný systém hodnotenia imunohistochemických preparátov, 311
Šimšík, D., pozri Želinský, Ľ., 287
Šimurka, P., pozri Štefkovičová, M., 336
Špánik,  S., pozri Špániková, B., 449
Špániková, B., Osteoporóza pri nádorových chorobách závislých od hormónov, 449
Špatenka, J., pozri Matoušovič, K., 221
Šťastná, L., pozri Novák, P., 80
Štefanovič, J., História vývoja imunológie na Slovensku, 481
Štefkovičová, M., Sledovanie výskytu rotavírusových gastroenteritíd v trenčianskom regióne, 336
Štekláč, J., Rozdiel odpadu katecholamínov v moči za 24 hodín medzi mužmi a ženami s artériovou hypertenziou ako možná spolupríčina kardiovaskulárneho rizika, 432
Štekláčová, A., pozri Matoušovič, K., 221
Šuška, P., pozri Linhartová, L., 4

T

Tarageľová, B., Prognózovanie chorobnosti salmonelóz pre okres Rimavská Sobota, 176
Timárová, G., pozri Pakosová, E., 151
Tóth, J., Trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, 117
Tóth, J., Trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby - pokračovanie, 162
Tóth, J., pozri Tóth, K., 205
Tóth, J., pozri Tóth, K., 243
Tóth, J., Administratívnoprávna zodpovednosť vo verejnom zdravotníctve, 367
Tóth, J., pozri Pagáčová, I., 371
Tóth, K., Trestný čin poškodenia zdravia I., 29
Tóth, K., Trestný čin poškodenia zdravia II., 69
Tóth, K., pozri Tóth, J., 117
Tóth, K. , pozri Tóth, J., 162
Tóth, K., Trestný čin zabitia, 205
Tóth, K., Trestný čin zabitia II- pokračovanie, 243
Tóth, K., pozri Ochaba, R., 353
Tóth, K., pozri Tóth, J., 367
Tóth, K., pozri Pagáčová, I., 371
Trejbalová, pozri Štekláč, J., 436
Trusková, I., Ekotoxikologická analýza rizika v potravinovom reťazci, 359

U

Űrge, O., pozri Strnová, J., 235

V

Valent, D., pozri Čelko, J., 266
Valočíková, I., pozri Kolesárová, E., 195
Vecanová, J., Nový pohľad na glutation S-transferázu (GSTP-1) a jej vplyv na antineoplastickú liečbu, 239
Vlčák, Ľ., pozri Füleová, O., 45
Vohnout, B., pozri Čelko, J., 266
Vongrej, J., pozri Nábělek, L., 110
Vulev, I., pozri Klepanec, A., 27
Vulev, I., pozri Žilinská, Z., 134

W

Weismanová, E., pozri Závodná, K., 453
Weismnová, E., pozri Podoba, J., 432
Wsolová, L., pozri Furková, K., 216

Z

Zacharová, Z., pozri Forgáčová, Ľ., 41
Zacharová, Z., pozri Fogáčová, Ľ., 403
Zálešáková, J., pozri Čelko, J., 257
Závodná, K., pozri Podoba, J., 432
Závodná, K., Prínos molekulovej biológie v diagnostike familiárneho medulárneho karcinómu štítnej žľazy, 453
Zifčáková, K., pozri Füleová, O., 45
Zima, M., pozri Kunčák, B., 491

Ž

Želinský, Ľ., Vplyv funkčných porúch cervikokraniálnehio prechodu na biomechanikuchrbtice a panvy, 287
Žigrai, M., pozri Rýchly, B., 423
Žigray, M., pozri Rychlý, B., 67
Žilinská, Z., Stenóza renálnej artérie transplantovanej obličky, 134

  • Dáša KMECOVÁ, Mária RAŠIOVÁ, Eva SZABÓOVÁ, Július KMEC, Miriam KOZÁROVÁ
  • Syndróm diabetickej nohy - stále aktuálny multidisciplinárny problém
  • Lek Obz, 59, 2010, č. 12, s. 496 – 501


SÚHRN
Diabetes mellitus je civilizačná choroba, ktorej výskyt dosiahol v súčasnosti pandemický charakter. Predpokladá sa, že v roku 2025 bude na svete približne 333 miliónov diabetikov. Diabetici sú v porovnaní s nediabetickou populáciou ohrození vyšším rizikom vývoja závažných kardiovaskulárnych komplikácíí v dôsledku akcelerovanej aterosklerózy. Jednou z najzávažnejších komplikácií diabetu je syndróm diabetickej nohy (SDN), ktorý zodpovedá za 60 % všetkých netraumatic­kých amputácií dolných končatín. Je výsledkom viacerých etiopatogenetických faktorov, predovšetkým diabetickej neuropatie v spojení s diabetickou angiopatiou a infekčnými komplikáciami. Cieľom článku je podať ucelený prehľad o základných etiopatogenetických mechanizmoch vedúcich k vývoju syndrómu diabetickej nohy a poukázať na nevyhnut­nosť multidisciplinárnej spolupráce v jeho diagnostike a liečbe.
Klúčové slová – diabetes mellitus – diabetická noha – ulcerá­cia – diabetická neuropatia – angiopatia.
Lek Obz, 59, 2010, č. 12, s. 496 – 501.

Diabetic foot syndrome – every actual multidisciplinary problem

SUMMARY
Diabetes mellitus is a civilizational disease with an incidence that has achieved character of the pandemia nowadays. It is estimated that there will be approximately 333 millions diabetics in the world in 2025. Diabetics are in higher risk of the development of the serious cardiovascular complications compared to the non-diabetic population. One of the most threating complication associated with diabetes is the diabetic foot syndrome which accounts for more than 60% of all non-traumatic lower leg amputations. The diabetic foot syndrome is a result of several etiopathogenetic factors predominantly diabetic neuropathy together with diabetic angiopathy and infection complications. The aim of the article is to concentrate on the main risk factors that result in diabetic foot and refer to the necessity of the multidiscipli­nary approach in the diagnostics and treatment of this syndrome.
Key words: diabetes, diabetic foot, ulcer, diabetic neuro­pathy, angiopathy.