SÚHRN

Práca podáva prehľadné informácie o novom recesívne dedičnom syndróme detských malignít v porovnaní s najčastejšou autozómovo dominantnou chorobou s výskytom škvan bielej kávy (CAL, café au lait) a malignity akým je neurofibromatóza-1 (NF1). Za vznik nedávno opísaného syndrómu detských malignít sú zodpovedné bialelické mutácie v génoch, ktoré sú v heterozygotnom stave asociované s Lynchovým syndrómom (dedičný nádor hrubého čreva bez polypózy - HNPCC). Táto autozómovo recesívna choroba, známa aj pod názvom Lynchov syndróm III alebo syndróm konštitučnej deficiencie mismeč opravného systému (CMMR-D), charakterizujú hematologické malignity, atypické nádory mozgu a včasný nástup nádorov hrubého čreva. Kožné makuly s difúznymi okrajmi a nerovnomernou pigmentáciou sú podobné škvrnám bielej kávy (café au lait) pri neurofibromatóze 1. U nositeľov mutácií sa prvá malignita vyskytuje už od 2. roka života a s vekom sa zvyšuje riziko vzniku sekundárnych malignít. Autori prezentujú kazuistiku tohto syndrómu.

Genetické poznatky o NF1, diagnostické kritériá, stručnú klasifikáciu príznakov, ich vekový nástup, výskyt malignít pri neurofibromatóze, ktoré býva zriedkavé v detskom veku uvádzame pre včasné rozpoznanie dedičnej choroby s rizikom malignity. Diferenciálna diagnostika chorôb s výskytom CAL makúl podobných NF1 a porovnanie výskytu jednotlivých druhov malignít pri oboch syndrómoch slúži k zlepšeniu diferenciálnej diagnostiky nádorových chorôb u detí. Molekulová diagnostika zárodočných mutácií môže veľmi efektívne určiť vysokorizikové rodiny pre vývoj malignít a pomôcť zabezpečiť primárnu prevenciu.

Kľúčové slová: škvrny farby bielej kávy - neurofibromatóza 1 - Watsonov syndróm - NF-like - CMMR-D - malignity detského veku.

New malignancy syndrome in the differential diagnosis of neurofibromatosis 1 and like diseases

SUMMARY

Our work gives comprehensive information about new recesivly inherited syndrome of childhood cancers in comparison it with the most frequently autosomal dominant disorder asssociated with café-au-lait (CAL) spots and malignancy such as neurofibromatosis type 1. New studies have indicated that behind this new described Childhood cancer syndrome are bialelic mutations in genes, which cause adult cancer syndrom termed Lynch syndrome (Hereditary non-polyposis cancer syndrome-HNPCC) in case they are heterozygous mutations. This autosomal recessive disorder known as Lynch syndrome III, or "Constitutional mismatch repair deficiency (CMMRD) syndrome" is characterised by the development hematological malignancies, atypical brain tumours and early onset colorectal cancers. The skin spots with diffuse margins and irregular pigmentation are reminiscent with Café au lait spots of NF1. The first malignancy can be developed in mutation carrier in the age of 2 years and during the lifetime the risk probability of secondary malignancies increases.

Genetic knowledge of NF1, diagnostics criteria, brief classification of disease features, onset of features, and spectrum of malignancies associated with NF1, which are very rare in childhood are shown for an early recognition of hereditary disorder with the risk of malignancy.

Differencial diagnostics of disorders, which are associated with CAL spots and which are similar to neurofibromatosis type 1, the comparasion of type of malignancies in both syndromes serve as improvent of differential diagnosis of the cancer disorders in childhood. Molecular diagnostics of germinal mutations may very effectively detect families at high risk for malignancy and help to provide primary prevention.

Key words: Café-au-lait spots - neurofibromatosis type 1 - Watson syndrome - NF like - CMMR-D - malignancies in childhood.

Denisa ILENČÍKOVÁ, Darina ĎUROVČÍKOVÁ, Anna RYBÁROVÁ, Anna HLAVATÁ, László KOVÁCS