Trestný čin úkladnej vraždy (§ 144) je zaradený do prvého dielu prvej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, v ktorom sú upravené skutkové podstaty trestných činov proti životu. Ide tu o také trestné činy, ktoré smerujú k spôsobeniu smrti alebo k usmrteniu ľudského plodu. Podstatou trestného činu úkladnej vraždy je ochrana života človeka pred jeho vopred uváženým úmyselným usmrtením. Na spáchanie trestného činu úkladnej vraždy Trestný zákon vyžaduje úmyselné konanie páchateľa a zároveň vopred uváženú pohnútku usmrtiť inú osobu.

Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ chcel spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť či ohroziť záujem chránený týmto zákonom (priamy úmysel), alebo vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený (nepriamy úmysel). Pod vopred uváženou pohnútkou sa rozumie sformulované rozhodnutie usmrtiť iného, ktoré pretrváva počas dlhšieho časového obdobia pred usmrtením iného človeka. Dĺžku časového obdobia treba posudzovať podľa okolností konkrétneho prípadu, pričom môže ísť o niekoľko mesiacov, týždňov, dní, ba dokonca aj hodín či minút. Akákoľvek príprava na vraždu sa považuje za vopred uváženú pohnútku.

Pod usmrtením sa rozumie akékoľvek zbavenie života iného človeka, bez ohľadu na použité prostriedky a bez ohľadu na to, či bol človek pred usmrtením zdravý, chorý, prípadne zomierajúci. Pod smrťou sa podľa Trestného zákona rozumie biologická smrť mozgu (cerebrálna smrť). Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa odňatím slobody na 20 až 25 rokov. Na vyvodenie zodpovednosti v tomto prípade Trestný zákon vyžaduje úmyselné konanie páchateľa a zároveň vopred uvážené (pripravené) usmrtenie iného človeka.

Odňatím slobody na 25 rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin a už bol odsúdený za trestný čin vraždy na dvoch osobách, závažnejším spôsobom konania, na chránenej osobe, z osobitného motívu alebo v úmysle získať majetkový prospech. Pod pojmom bol odsúdený sa rozumie páchateľ, ktorý bol právoplatným rozsudkom uznaný v minulosti za vinného (v tomto prípade by išlo o spáchanie vraždy). Pod závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu po dlhší čas, surovo alebo trýznivo, násilím alebo jeho hrozbou, ľsťou, využitím tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti, porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia, funkcie alebo uloženej mu podľa zákona, organizovanou skupinou alebo na viacerých osobách (najmenej troch). Pod chránenou osobou sa rozumie dieťa, tehotná žena, blízka osoba, odkázaná osoba, osoba vyššieho veku (> 60 r.), chorá osoba, osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva, verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona, alebo svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ. Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu na objednávku, z pomsty, v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin, z národnostnej, etnickej či rasovej nenávisti alebo z nenávisti z dôvodu farby pleti alebo so sexuálnym motívom.

Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin a už bol za taký čin odsúdený, v nebezpečnom zoskupení alebo za krízovej situácie. Pod nebezpečným zoskupením sa rozumie zločinecká alebo teroristická skupina. Krízovou situáciou sa podľa Trestného zákona rozumie núdzový stav, výnimočný stav, vojnový stav alebo vojna. Pri všetkých troch skutkových podstatách trestného činu úkladnej vraždy by súd nemohol odsúdiť páchateľa na podmienečný trest odňatia slobody.

Crime of plot murder - 1

Karol TÓTH, Jozef TÓTH