Dňa 3. apríla 2009 sa vo veľkej sále Liečebného domu Diamant Dudince uskutočnil slávnostný akt otvorenia školiaceho pracoviska Slovenskej zdravotníckej univerzity v SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p.

Jeho magnificencia prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. odovzdal generálnemu riaditeľovi Ing. Milanovi Kamenskému, CSc., MPH, dekrét o zriadení univerzitného školiaceho pracoviska pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach, špecializačné a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a jej fakúlt. Súčasne predstavitelia podpísali dohodu o zriadení výučbovej bázy. Na slávnostnom akte boli v delegácii rektora prof. Štencla prítomní prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. dekan Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU, prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., prorektor pre medzinárodné vzťahy SZU, doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., prodekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva SZU, Ing. Milan Cagáň, MPH, kvestor SZU. Podujatie svojou prítomnosťou poctili aj ďalší vzácni hostia, doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., riaditeľka Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, generál MUDr. Igor Čombor, riaditeľ ÚVN SNP generála Miloša Vesela 21, Ružomberok, Ing. Dušan Švantner, podpredseda BBSK pre hospodársky rozvoj, primátor mesta Dudince Štefan Pokľuda, prof. MUDr. Myrón Malý, PhD., riaditeľ Národného rehabilitačného centra Kováčová, MUDr. Mária Chylová, riaditeľka Špecializovaného liečebného ústavu Marína š.p., Kováčová, MUDr. Martin Vachula, všeobecná nemocnica Veľký Krtíš a ďalší hostia, ako aj pracovníci Liečebného domu Diamant Dudince.

Vo svojom slávnostnom príhovore pán rektor zdôraznil myšlienku, že SZU sa snaží o zabezpečenie najlepších pracovísk najmä pre praktickú výučbu a Slovthermae Diamant Dudince medzi takéto pracoviská právom patrí, pretože zariadenie má hlbokú tradíciu a dosahuje významné výsledky v doliečovaní pacientov. Súčasne podčiarkol, že kvalifikovaní odborníci, ktorí pracujúci v LD Diamant budú zapojení do vzdelávacieho procesu univerzity. "A práve tieto kritériá rozhodli", povedal pán rektor, "prečo chceme, aby práve v tomto pracovnom prostredí získavali študenti SZU svoje praktické vedomosti a zručnosti". Na záver vyjadril presvedčenie, že všetci prítomní podporia túto myšlienku. V rámci slávnostnej časti prof. Štencl, rektor SZU, poveril MUDr. Miloša Mateja odborným vedením školiaceho strediska SZU.

Podpredseda BBSK pre hospodársky rozvoj Ing. Dušan Švantner sa vo svojom prejave vyznal z pocitu, že prijal s veľkou radosťou toto pozvanie aj preto, lebo Banskobystrický vyšší územný celok sa v miere nezamestnanosti radí na prvé miesto a práve rozvoj kúpeľníctva sa môže postupne podieľať na jej znižovaní a následne zvyšovaní aj finančných prostriedkov pre jej občanov.

Generál MUDr. Igor Čombor, riaditeľ ÚVN SNP, vo svojom príhovore vysoko ocenil akt zriadenia univerzitného školiaceho pracoviska SZU v Slovthermae Diamant Dudince. Súčasne zdôraznil, že až budúcnosť ocení významnosť tejto chvíle. "Na mori slovenského zdravotníctva totiž už stroskotalo nemálo pekných myšlienok, ale táto nie, preto sa ju budem snažiť podporovať", povedal generál I. Čombor. Prednosta obvodného úradu Zvolen Mgr. Miroslav Náhlik podčiarkol myšlienku, že sa takéto školiace stredisko zriaďuje v jeho obvode a v čase hospodárskej krízy ukazuje, že štát je naozaj dobrý vlastník, čoho dôkazom sú aj, okrem iného, ekonomické úspechy LD Diamant. Za štátnu správu sľúbil, že všetko to, čo bude výučbová základňa SZU z ich strany potrebovať, sa bude snažiť aj splniť.

"Som šťastný, že školiace stredisko sa otvorilo práve v Dudinciach a tým aj vítam milú skutočnosť, že sa týmto podpisom stáva naše mesto, mestom univerzitným", povedal, okrem iného, vo svojom príhovore primátor mesta Štefan Pokľuda.

Na záver o slovo požiadal riaditeľ LD Diamant Milan Kamenský, ktorý všetkým prítomným poďakoval, že prijali pozvanie, poďakoval aj za pekné želania. Myšlienku založenia školiaceho strediska prirovnal k rastlinke, ktorá keď je ešte malá, je ľahko zničiteľná, obdobne, ako každá myšlienka. Ak bude veľká, bude nezničiteľná. Preto prisľúbil, že bude v spolupráci so všetkými zainteresovanými na nej neustále pracovať, neustále ju rozvíjať o nové a nové poznatky. Koniec slávnostnej chvíle umocnil detský spevácky zbor Ďatelinka.

Opening of the Slovak Medical University school workplace

PhDr. Ivan Bielik, MPH