V týchto dňoch sa dožíva okrúhleho životného jubilea významná osobnosť slovenskej pediatrie a onkohematológie Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc. Lekársku fakultu UK v Bratislave ukončila v r. 1968 s vyznamenaním. Po skončení štúdia nastúpila pracovať na neurochirurgickú kliniku v Bratislave. Vo veľmi krátkom čase však prešla na Detskú kliniku Dérerovej NsP. V začiatkoch sa venovala nefrológii, neskôr ju však viac zaujala onkohematológia, ktorá bola už v tom čase intenzívne sa rozvíjajúcim odborom a ktorému ostala verná dodnes. Na jej medicínsky a profesionálny vývoj mali vplyv také osobnosti ako boli Prof. Getlík, Prof. Šašinka, a z onkológov primár dr. Černý a Prof. Koza. Získala atestáciu I. a II. stupňa z pediatrie a z klinickej onkológie. V r. 1977 sa stala ordinárkou pre detskú onkológiu na Detskej klinike NsP akad. Dérera, neskôr v r. 1992 primárkou Detského onkologického oddelenia DFNsP v Bratislave. V r. 2004 bola poverená vedením novovzniknutej Detskej onkologickej kliniky LFUK a DFNsP v Bratislave a v r. 2005 sa stala jej prednostkou.

Vo svojej profesionálnej dráhe pokračovala obhájením kandidátskej dizertačnej práce s nefrologickou problematikou "Klinicko-morfologické korelácie pri chronických chorobách obličiek u detí" v r. 1986. V docentskej habilitačnej práci sa však už venovala onkohematologickej téme "Etiopatogenetická a podporná liečba a jej úloha v terciárnej prevencii v detskej onkológii". Titul docentky obhájila na Trnavskej univerzite na Fakulte ošetrovateľstva a sociálnej práce v r. 1998, neskôr bola tiež menovaná za mimoriadnu docentku pediatrie na Slovenskej zdravotníckej univerzite. 
V pedagogickej oblasti pracovala ako externá asistentka Katedry pediatrie IVZ, neskôr na Subkatedre detskej onkológie (1999 jej vedúca). Hlavným predmetom jej záujmu sa stali akútne leukémie v detskom veku, v ktorých sa vypracovala na jednu z najväčších odborníkov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Podobne bohatá je aj vedecká činnosť jubilantky. Na svojom pracovisku v minulosti rozpracovala diagnostiku glomerulovej erytrocytúrie metódou farbenia natívneho moču eozínom a zavedenie biopsie obličiek u detí pri USG kontrole výkonu. Pod jej vedením sa na detskej onkológii v Bratislave zaviedlo cca 100 nových chemoterapeutických protokolov pre liečbu malignít prevzatých z pracovísk detskej onkológie v Prahe, vo Viedni, vo Villejuife a protokolov SIOP, COG a BFM, čo znamenalo pozdvihnutie odboru na vysokú medzinárodnú úroveň. Stala sa členkou viacerých medzinárodných spoločností - SIOP (medzinárodná spoločnosť pre detskú onkológiu) a BFM (medzinárodná spoločnosť pre liečbu hematologických malignít u detí). K tomu patrí jej riadiaca činnosť vo viacerých multicentrických štúdiách hodnotiacich účinok profylaxie a liečby baktériových a mykotických infekcií, účinok antiemetík, účasť na medzinárodných štúdiách liečby hepatoblastómov u detí (SIOPEL 3), Nephroblastomu SIOP 2001 Study, SIOP MMT pre pokročilé štádia a na štúdii ALL IC BFM 2002. Vrcholom jej snáh o zjednotenie detských onkohematologických pracovísk na Slovensku bolo vytvorenie pracovnej skupiny v r. 1999, ktorá sa neskôr pretransformovala na Sekciu detskej onkológie a hematológie, ktorá koordinuje a zjednocuje liečbu malignít vo všetkých troch detských onkologických centrách v Slovenskej republike. Jubilantka je predsedníčkou od jej začiatku doteraz. Od r. 2000 vedie aj databázu detí s malignitami, ktoré sú liečené v týchto centrách a pravidelne vyhodnocuje výsledky liečby. V r. 2005 bola sekcia prijatá do medzinárodnej organizácie pre liečbu systémových malignít I-BFM. Doc. Kaiserová, má aj bohatú publikačnú činnosť - články v odbornej tlači alebo texty vo vysokoškolských učebniciach. Za svoju prácu dostala viaceré ocenenia ako sú Strieborná medaila za zásluhy o SLS v r. 2004, jubilejnú medailu 2. LF Karlovej univerzity za prínos pre rozvoj fakulty a spolupráce slovenských a českých onkológov r. 2004 a napokon k terajšiemu jubileu Zlatú medailu SLS.

Je až neuveriteľné, že pri tak rozsiahlom výpočte pracovných aktivít, si pani docentka nachádza čas aj na svoje súkromie, ako je záhrada a spoločné chvíle s jej najbližšími, najmä s vnúčatami. Pri tom všetkom, čo vo svojom profesionálnom živote urobila, ako so svojimi spolupracovníkmi pozdvihla detskú onkológiu na európsku úroveň, ostáva naďalej nesmierne pracovitá, skromná a priateľská. Málo hovorí o svojej práci, ale práca hovorí za ňu. A čo si praje ešte do budúcna? Dočítať všetky rozčítané knihy z beletrie, prispieť do pripravovanej chirurgickej publikácie, rozvíjať naďalej činnosť Sekcie detskej onkológie a hematológie ako aj databázy detských onkologických pacientov.

Z redakcie Lekárskeho obzoru jej prajeme pevné zdravie, veľa energie, radosť a pohodu v osobnom živote, aby sa jej všetky priania splnili a aby ešte dlho ostala oporou detskej onkológie.

Emília Kaiserová, M.D., PhD., Assist. professor

Viera Fábryová