Súhrn

Východisko: Jednou z najčastejších porúch senzorického systému človeka je porucha sluchu postihujúca 6 až 8 % populácie. Ide o klinicky heterogénnu chorobu s rôznym vekom nástupu, závažnosťou a miestom poškodenia. Z porúch sluchu zapríčinených genetickými zmenami je viac ako 70 % nesyndrómových, z ktorých je prevažná väčšina autozómovo recesívne dedičných. Viac ako 50 % všetkých pacientov s autozómovo recesívnou nesyndrómovou poruchou sluchu nesie mutácie v géne GJB2 (gap junction beta-2). Bolo v ňom opísaných viac ako 110 rôznych mutácií asociovaných s poruchami sluchu rôznej etiológie.

Súbor a metódy: Zaoberali sme sa detekciou mutácií v kódujúcej aj nekódujúcej oblasti génu GJB2, v géne GJB6 (gap junction beta-6) a v génoch pre tRNA (Ser) a 12S rRNA v mitochondriovej DNA. Použili sme metódu ACRS PCR, analyzovali sme 126 vzoriek od pacientov s nesyndrómovými poruchami sluchu (NSHL), z toho 73 nerómskych a 53 rómskych.

Výsledky: V súbore postihnutých nerómskeho pôvodu sme detegovali 5 kauzálnych mutácií (35delG, 167delT, 310del14, 333delAA, R75W) a 3 polymorfizmy (V27I, M34T, E114G). V súbore postihnutých rómskeho pôvodu sme detegovali 4 kauzálne mutácie (35delG, W24X, V37I, L90P) a 2 polymorfizmy (R127H, V153I). V práci podrobne uvádzame nájdené mutácie.

Záver: Na základe našich výsledkov a použitých molekulovo-biologických metód sme teraz schopní zabezpečiť kvalitnú, spoľahlivú a ekonomicky výhodnú DNA diagnostiku nesyndrómových porúch sluchu.

Kľúčové slová: nesyndrómové poruchy sluchu – GJB2 – mutácie – DNA diagnostika.

Mutation analysis of the genes responsible for non-syndromic hearing loss in Slovak patients

Summary

Background: Hearing loss is the most common sensory disorder affecting 6 to 8% of the population in developed countries. It is a clinical heterogeneous disorder affecting people at any age with distinct severity and location of the impairment. More than 70% of the genetic hearing loss are non-syndromic and mostly exhibiting autosomal recessive trait. Over 50% of all patients with autosomal recessive non-syndromic hearing loss have mutations in GJB2 (gap junction beta-2) gene. Mutations in this gene were identified for the first time in 1997 and since more than 110 different mutations associated with deafness of diverse etiologies have been described.

Patients and methods: Our previous studies were devoted to mutation detection in the coding and the non-coding region of GJB2 gene, in the GJB6 (gap junction beta-6) gene and in the genes for tRNA (Ser) and 12S rRNA in mitochondrial DNA.

Results: In the group of patients non-Roma origin we detected 5 causative mutations (35delG, 167delT, 310del14, 333delAA, R75W) a 3 polymorphisms (V27I, M34T, E114G). In the group of patients Roma origin we detected 4 causative mutations (35delG, W24X, V37I, L90P) and 2 polymorphisms (R127H, V153I).

Conclusion: Our results together with applied molecular-biological methods enable us to provide reliable and cost-effective DNA diagnostics of non-syndromic hearing loss. Our results together with applied molecular-biological methods enable us to provide reliable and cost-effective DNA diagnostics of non-syndromic hearing loss. We used ACRS PCR method, we analyzed 126 samples from patients with non-syndromic hearing loss (NSHL) – 73 non-Roma and 53 Roma origin.

Key words: non-syndromic hearing loss – GJB2 mutations – DNA diagnostics.

Denisa BALÁKOVÁ, Gabriel MINÁRIK, Zuzana KOLEDOVÁ,Ľudevít KÁDAŠI